Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξης σημαίνει ουσιαστικά ότι μια πράξη αποστέλλεται ή παραδίδεται στο πρόσωπο που αναζητείται και ότι υπάρχει απόδειξη για το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσωπο έλαβε την πράξη ή ότι έχουν ακολουθηθεί οι κανόνες της νομοθεσίας για τις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πράξεων (delgivningslagen). Ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν κανόνες για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων είναι για να μπορούν τα δικαστήρια να βεβαιώνονται ότι μια πράξη φτάνει στον παραλήπτη της.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξης πρέπει να πραγματοποιείται αν προβλέπεται συγκεκριμένα ή αν, υπό το πρίσμα διάταξης περί γνωστοποιήσεων, προκύπτει ότι πρέπει να γίνει επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης ειδάλλως πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα των περιστάσεων. Ένα παράδειγμα συγκεκριμένης πρόβλεψης στη νομοθεσία, βάσει της οποίας πρέπει να γίνεται επίδοση ή κοινοποίηση πράξης, είναι ότι τα εισαγωγικά δίκης έγγραφα σε αστικές υποθέσεις πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται στον εναγόμενο.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Η πραγματοποίηση της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης διασφαλίζεται συνήθως από την αρχή/το δικαστήριο. Εντούτοις, η αρχή/το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σε διάδικο ο οποίος το ζητά να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από διάδικο). Προϋπόθεση για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από διάδικο είναι να μην είναι ανάρμοστη.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αναζητά αυτεπάγγελτα τη νέα διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης, στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει αποχωρήσει από τη διεύθυνση που αναγράφεται στην κλήτευση.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Οποιοσδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket), η οποία διαθέτει δημοτολόγιο με τις διευθύνσεις των πολιτών. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη, επίσημη διαδικασία για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν στην εξυπηρέτηση πελατών της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής στον αριθμό + 46 8 564 851 60. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html. Η λήψη πληροφοριών από το δημοτολόγιο είναι δωρεάν.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Είναι αμφίβολο αν η αναζήτηση διεύθυνσης για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διεξαγωγή αποδείξεων. Ωστόσο, εναπόκειται στο δικαστήριο εκτέλεσης να αποφανθεί και, στον βαθμό που είναι γνωστό, δεν έχει εξεταστεί καμία τέτοια αίτηση.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων είναι η ταχυδρομική αποστολή τους στο πρόσωπο για το οποίο προορίζονται (συνήθης επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων). Την επιστολή συνοδεύει απόδειξη επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης, την οποία ο παραλήπτης της πράξης καλείται να υπογράψει και να επιστρέψει.

Εναλλακτικά μέσα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων (επιπρόσθετα της έμμεσης επίδοσης ή κοινοποίησης) είναι η τηλεφωνική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, η απλοποιημένη επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων και η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω δικαστικού επιμελητή.

Η τηλεφωνική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σημαίνει ότι το περιεχόμενο της πράξης προς επίδοση ή κοινοποίηση διαβάζεται στο πρόσωπο για το οποίο προορίζεται η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω τηλεφώνου και ότι στη συνέχεια αποστέλλεται στο εν λόγω πρόσωπο ταχυδρομικά. Δεν χρειάζεται απόδειξη παραλαβής όταν γίνεται τηλεφωνική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων. Η πράξη θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όταν το περιεχόμενό της έχει διαβαστεί στον παραλήπτη της.

Κατά την απλοποιημένη επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, η πράξη ταχυδρομείται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του παραλήπτη της και την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστέλλεται μήνυμα ελέγχου στην ίδια διεύθυνση όπου έχει αποσταλεί η πράξη. Δεν χρειάζεται απόδειξη παραλαβής όταν γίνεται απλοποιημένη επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων. Η πράξη θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από την αποστολή της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποσταλεί μήνυμα ελέγχου με τον προβλεπόμενο τρόπο. Η απλοποιημένη επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο αν ο παραλήπτης της πράξης έχει ενημερωθεί ότι η απλοποιημένη επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω υπόθεση ή προσφυγή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένας διάδικος σε υπόθεση χρειάζεται να λάβει επίδοση ή κοινοποίηση πράξης με απόδειξη παραλαβής μόνο μία φορά.

Ιδιαίτερη επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε νομικό πρόσωπο: Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε νομικά πρόσωπα με την αποστολή της πράξης στην καταχωρισμένη διεύθυνση της επιχείρησης και την αποστολή μηνύματος ελέγχου στην ίδια διεύθυνση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης θεωρείται ότι έχει γίνει μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από την αποστολή της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποσταλεί μήνυμα ελέγχου με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω δικαστικού επιμελητή σημαίνει ότι μια πράξη κοινοποιείται προσωπικά μέσω προσώπου που είναι αρμόδιο να εκτελέσει την εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση πράξης, π.χ. δικαστικού επιμελητή ή εργαζομένου στην αστυνομική αρχή (Polismyndigheten), στην εισαγγελική αρχή (Åklagarmyndigheten), στο δικαστήριο, στην Αρχή Εκτέλεσης της Σουηδίας (Kronofogdemyndigheten) ή σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων επιτρέπεται μόνο όταν η αρχή/το δικαστήριο πρέπει να κοινοποιήσει σε κάποιον πράξη μέσω συνήθους επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Όταν δεν είναι εφικτή η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση πράξης στον παραλήπτη για τον οποίο αυτή προορίζεται, υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω δικαστικού επιμελητή με επίδοση ή κοινοποίηση σε υποκατάστατο παραλήπτη: Η πράξη αποστέλλεται σε διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο για το οποίο προορίζεται η πράξη προς επίδοση ή κοινοποίηση. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα ενήλικο μέλος του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζεται η πράξη προς επίδοση ή κοινοποίηση ή ο εργοδότης του παραλήπτη για τον οποίο προορίζεται η πράξη. Εντούτοις, ο υποκατάστατος παραλήπτης πρέπει πάντα να συγκατατεθεί στην παραλαβή της πράξης. Ειδοποίηση ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση, καθώς και το όνομα του προσώπου που παρέλαβε πράγματι την πράξη πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση του παραλήπτη για τον οποίο προορίζεται η πράξη προς επίδοση ή κοινοποίηση.

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω δικαστικού επιμελητή με θυροκόλληση: Η πράξη τοποθετείται στην κατοικία του παραλήπτη της επίδοσης ή κοινοποίησης, π.χ. στο γραμματοκιβώτιο ή σε κατάλληλο σημείο κοντά στην κατοικία, π.χ. στη θύρα.

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω γνωστοποίησης: η αρχή/το δικαστήριο που αποφάσισε για την επίδοση ή κοινοποίηση τηρεί την πράξη και παρέχει πρόσβαση σε αυτήν και, παράλληλα, σχετική ειδοποίηση και το κύριο περιεχόμενο της πράξης δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (Post- och Inrikes Tidningar), καθώς επίσης, κατά περίπτωση, και στην τοπική εφημερίδα. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται η πράξη μέσω ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του παραλήπτη της.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Στην περίπτωση της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης μέσω δικαστικού επιμελητή με επίδοση ή κοινοποίηση σε υποκατάστατο παραλήπτη, η επίδοση ή κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί όταν η πράξη έχει παραδοθεί και έχει αποσταλεί ειδοποίηση στον παραλήπτη της επίδοσης ή κοινοποίησης.

Στην περίπτωση της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης μέσω δικαστικού επιμελητή με θυροκόλληση, η επίδοση ή κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί όταν η πράξη έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω στην ερώτηση 7.1.

Η επίδοση ή κοινοποίηση πράξης μέσω γνωστοποίησης θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από την απόφαση για επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης μέσω ειδοποίησης, εφόσον η γνωστοποίηση και τα λοιπά προβλεπόμενα μέτρα έχουν πραγματοποιηθεί έγκαιρα (εντός 10 ημερών).

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Αν μια πράξη είναι εκτενής ή αν για κάποιον άλλο λόγο είναι ακατάλληλη προς αποστολή ή τοποθέτηση σε κάποιο σημείο για τον παραλήπτη της επίδοσης ή κοινοποίησης, η αρχή μπορεί να αποφασίσει να καταστήσει προσβάσιμη την πράξη για ορισμένο χρονικό διάστημα στην έδρα της αρχής ή σε κάποιο άλλο μέρος, το οποίο αποφασίζεται από την αρχή. Ειδοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης αποστέλλεται στον παραλήπτη.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη της επίδοσης ή κοινοποίησης να παραλάβει πράξη που κοινοποιείται μέσω δικαστικού επιμελητή, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί αν η πράξη αφεθεί επιτόπου.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Η επίδοση ή κοινοποίηση πράξης μέσω ταχυδρομείου γίνεται με συστημένη αποστολή. Το πρόσωπο που ορίζεται ως παραλήπτης της επίδοσης ή κοινοποίησης ή αντιπρόσωπός του μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πράξη, αφού υπογράψει για την παραλαβή με την επίδειξη ταυτότητας, απευθυνόμενο σε ταχυδρομικό γραφείο, κέντρο ταχυδρομικών δραστηριοτήτων ή ταχυδρομικό διανομέα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για το πρόσωπο που παραγγέλλει την ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση να ορίσει ότι θα γίνει αποδεκτή μόνο προσωπική παραλαβή.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Αν δεν μπορέσει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση πράξης με συστημένη αποστολή, δεν απομένει καμία άλλη δυνατότητα επίδοσης ή κοινοποίησης μέσω ταχυδρομείου. Αντ’ αυτής, μπορούν να εξεταστούν άλλα μέσα επίδοσης ή κοινοποίησης, π.χ. η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη αποστολή αναγγέλλεται στον παραλήπτη της επίδοσης ή κοινοποίησης με ειδοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας του, γραπτό τηλεφωνικό μήνυμα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπό κανονικές συνθήκες, η αποστολή παραμένει στο σημείο παράδοσης 14 ημέρες από την ημερομηνία άφιξής της.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Κανονικά υπάρχει απόδειξη παραλαβής από το πρόσωπο στο οποίο έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση πράξης ή βεβαίωση που έχει συνταχθεί από την αρχή/το δικαστήριο ως απόδειξη ότι η πράξη έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί τηλεφωνικά, με επίδοση ή κοινοποίηση σε υποκατάστατο παραλήπτη ή θυροκόλληση.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Στα σουηδικά δικαστήρια ισχύει η αρχή της ελεύθερης κατάθεσης και εκτίμησης αποδεικτικών στοιχείων. Αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα πρόσωπο έχει λάβει γνώση μιας πράξης, είναι άνευ σημασίας αν η επίδοση ή κοινοποίηση έχει γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο. Το τυπικό ελάττωμα δεν συνεπάγεται, λοιπόν, ότι πρέπει να επαναληφθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εκείνο που είναι αποφασιστικής σημασίας είναι αν η πράξη έχει φτάσει στον παραλήπτη της.

Από την άλλη, αν μπορεί να αποδειχθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης δεν έλαβε την πράξη ή αν οι κανόνες περί επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων δεν έχουν ακολουθηθεί, είναι δυνατή η προσβολή της σχετικής απόφασης μέσω των λεγόμενων έκτακτων ένδικων μέσων.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται από αρχή, το κόστος για την επίδοση ή κοινοποίηση επιβαρύνει το κράτος. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ο ενάγων σε μια αστική διαδικασία δεν χρειάζεται να αποζημιώσει το δικαστήριο για τις δαπάνες που επωμίστηκε το δικαστήριο για να επιδώσει ή να κοινοποιήσει το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο στον εναγόμενο.

Αν ορισμένο πρόσωπο ή διάδικος θέλει να επιδώσει ή να κοινοποιήσει σε κάποιον μια πράξη, πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το κόστος της επίδοσης ή κοινοποίησης. Παραδείγματος χάριν, το κόστος της ανάθεσης καθηκόντων δικαστικού επιμελητή σε εργαζόμενο της αστυνομικής αρχής είναι 1 000 σουηδικές κορώνες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.