Asiakirjojen tiedoksianto – oikeudellisten asiakirjojen virallinen toimittaminen

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä?

Asiakirjojen tiedoksiannon tarkoituksena on varmistaa, että vastaaja saa tietää häntä vastaan nostetusta kanteesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Tuomioistuimen säännöissä on erityisvaatimuksia sen varmistamiseksi, että tiedoksianto suoritetaan asianmukaisesti.

2 Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi?

Tiedoksi on annettava asiakirjat, joilla asia pannaan vireille alemmissa oikeusasteissa (District Court tai Circuit Court) tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court, joka käsittelee myös alemman oikeusasteen päätöstä koskevat muutoksenhaut), ja sen jälkeiset oikeudenkäyntiasiakirjat.

3 Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta?

Asiakirjan tiedoksiannosta huolehtii henkilö, jonka nimissä se on laadittu, tai henkilö, jonka kyseinen henkilö on valtuuttanut antamaan sen tiedoksi.

4 Osoitetiedustelut

4.1 Jos tiedoksiannettavien asiakirjojen vastaanottaja ei enää asu lähettävän viranomaisen tiedossa olevassa osoitteessa, pyrkiikö vastaanottava viranomainen oma-aloitteisesti selvittämään vastaanottajan olinpaikan oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 13 päivänä marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 (tiedoksiantoasetus) mukaisesti?

Ei pyri. Lähettävän viranomaisen on ilmoitettava tiedoksianto-osoite.

4.2 Onko toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisilla tai oikeudenkäyntimenettelyn asianosaisilla mahdollisuus tutustua maanne rekistereihin tai palveluihin henkilön nykyisen osoitteen selvittämiseksi? Jos on, millaisia rekistereitä tai palveluja on olemassa ja mikä on noudatettava menettely? Minkä suuruinen maksu tästä veloitetaan?

Henkilöiden osoitteista tai asuinpaikoista ei ole olemassa keskusrekisteriä. Yrityksen osoitetta voi hakea kaupparekisteriviranomaisen (Companies Registration Office) verkkosivuilta.

4.3 Miten jäsenvaltioiden viranomaiset toimivat, kun ne vastaanottavat jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti lähetetyn pyynnön, jonka tarkoituksena on henkilön nykyisen osoitteen selvittäminen?

Asian käsittelee asetuksen 1206/2001 mukaisena pyyntönä Circuit Court ‑tuomioistuin.

5 Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi? Onko käytettävissä vaihtoehtoisia menetelmiä (muita kuin jäljempänä kohdassa 6 tarkoitettu sijaistiedoksianto)?

District Court voi toimittaa asiakirjojen tiedoksiannon

i) kirjatulla kirjeellä

ii) saantitodistuskirjeellä

iii) suljetussa kirjekuoressa muulle henkilölle kuin vastaajalle

iv) vastaajalle henkilökohtaisesti tai hänen luonaan asuvalle 16 vuotta täyttäneelle sukulaiselle.

Circuit Court hoitaa lähes kaikki asiakirjojen tiedoksiannot kirjatulla kirjeellä.

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) oikeudenkäynnin käynnistävä haaste on annettava tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta myös muu tiedoksiantotapa on mahdollinen, jos henkilökohtaista tiedoksiantoa on yritetty suorittaa huolellisuusvaatimuksen mukaisesti (ylempien oikeusasteiden oikeudenkäyntisäännöt (RSC), sääntö 9). Haasteen jälkeen tiedoksiannettavat asiakirjat toimitetaan yleensä kirjatulla kirjeellä. (Ks. RSC, sääntö 121 (1986), sellaisena kuin se on muutettuna). Yhtiölain (Companies Act  2014) 51 §:n mukaan asiakirjat voidaan antaa tiedoksi toimittamalla ne Irlannissa rekisteröidyn yrityksen kaupparekisteriin kirjattuun toimistoon tavallisella kirjeellä. Samaa tiedoksiantotapaa voidaan lain 1310 §:n mukaan käyttää myös, kun asiakirjoja annetaan tiedoksi ulkomaiselle yritykselle.

6 Sallitaanko asiakirjojen sähköinen tiedoksianto (oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto sähköisten etäviestimien, kuten sähköpostin, suojatun verkkosovelluksen, faksin, tekstiviestin tms. välityksellä) siviilioikeudellisissa menettelyissä? Jos sallitaan, millaisissa menettelyissä tällaista tiedoksiantomenetelmää voidaan käyttää? Sovelletaanko tämän tiedoksiantomenetelmän käyttöön rajoituksia sen mukaan, millaiselle vastaanottajalle (esim. oikeusalan ammattilainen, oikeushenkilö, yritys tai muu elinkeinoelämän toimija) tiedoksianto on osoitettu?

Asiakirjojen sähköinen tiedoksianto ei ole sallittua.

7 Sijaistiedoksianto

7.1 Salliiko maanne laki muiden tiedoksiantomenetelmien käyttämisen silloin, kun asiakirjoja ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle (esim. ilmoitus kotiosoitteeseen tai haastemiehelle, postitiedoksianto tai kuulutustiedoksianto).

Yleensä asiakirja on annettava tiedoksi henkilökohtaisesti tai kirjatulla kirjeellä. Jos irlantilaisia oikeudellisia asiakirjoja on annettava tiedoksi jollakin muulla tavalla, kuten esimerkiksi tavallisella kirjeellä, faksilla, sähköpostilla tai kuuluttamalla, tuomioistuimelta haetaan oikeutta käyttää sijaistiedoksiantoa. Jos tuomioistuin suostuu tähän, asiakirjat voidaan antaa tiedoksi tuomioistuimen hyväksymällä vaihtoehtoisella tavalla.

7.2 Jos muita menetelmiä käytetään, milloin tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen?

Jos tuomioistuin on määrännyt sijaistiedoksiannon käyttämisestä, asiakirjat katsotaan tiedoksiannetuiksi, kun määräyksessä asetetut ehdot on täytetty. Postitiedoksiantoon sovelletaan oikeusolettamaa, jonka mukaan tavanomaisia postipalveluja käyttäen toimitetut asiakirjat on annettu lainmukaisesti tiedoksi. Tämä olettama on kumottavissa.

7.3 Jos yksi mahdollinen menetelmä on asiakirjojen jättäminen tiettyyn paikkaan (esim. postiin), miten asia saatetaan vastaanottajan tietoon?

Jos asiakirjat on annettu tiedoksi tuomioistuimen määräyksen nojalla, vastaanottajalle tiedotetaan asiasta määräyksessä edellytetyllä tavalla. Jos asiakirjat annetaan tiedoksi kirjatulla kirjeellä, mutta vastaanottajaa ei tavoiteta, postinkantaja jättää kotiosoitteeseen ilmoituksen, jossa pyydetään vastaanottajaa noutamaan kirje postista. Kirjettä säilytetään postissa yleensä 7–10 päivää.

7.4 Mitkä ovat seuraukset, jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta asiakirjoja? Katsotaanko asiakirjat tosiasiallisesti tiedoksiannetuiksi, jos vastaanottajalla ei ollut laillista perustetta kieltäytyä niiden vastaanottamisesta?

Tiedoksiannosta voi kieltäytyä ilman seurauksia. Jos Irlannissa käytävään oikeudelliseen menettelyyn liittyvää tiedoksiantoa ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle, tuomioistuimelta voidaan hakea tiedoksiannon määräajan pidennystä tai vaihtoehtoisen menetelmän käyttämistä tai kumpaakin niistä.

8 Postitiedoksianto ulkomailta (tiedoksiantoasetuksen 14 artikla)

8.1 Jos posti toimittaa ulkomailta lähetetyn asiakirjan maassanne olevalle vastaanottajalle tilanteessa, jossa edellytetään saantitodistusta (tiedoksiantoasetuksen 14 artikla), toimittaako posti asiakirjan ainoastaan vastaanottajalle itselleen vai saako se postinjakelua koskevien kansallisten sääntöjen mukaan luovuttaa asiakirjan myös samassa osoitteessa asuvalle toiselle henkilölle?

Kirjaamaton kirje toimitetaan vastaanottajan osoitteeseen. Kirjattu kirje on toimitettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti. Tämä koskee sekä kotimaan että ulkomaan postia.

8.2 Miten tiedoksiantoasetuksen 14 artiklan mukainen asiakirjojen tiedoksianto toisesta jäsenvaltiosta tapahtuu (mahdollisuuksien mukaan postinjakelua koskevia kansallisia sääntöjänne noudattaen, ks. edellinen kysymys), jos toimitusosoitteessa ei tavoiteta vastaanottajaa eikä ketään muutakaan valtuutettua henkilöä?

Vaihtoehtona postitiedoksiannolle asiakirjat voidaan antaa tiedoksi henkilökohtaisesti asetuksen 1393/2007 15 artiklan mukaisesti asianajajan tai haastemiehen välityksellä.

8.3 Varaako posti tietyn ajan asiakirjojen noutamista varten ennen kuin se palauttaa ne lähettäjälle sillä perusteella, että vastaanottajaa ei ole tavoitettu? Jos varaa, miten vastaanottajalle saadaan tieto siitä, että hänelle on saapunut kirje, joka on noudettavissa postista?

Posti lähettää vastaanottajalle ilmoituksen, jossa yleensä mainitaan päivä, johon mennessä asiakirjat on noudettava. Ilmoitus jätetään vastaanottajan osoitteeseen. Määräaika on yleensä yksi viikko.

9 Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus?

District Courtissa ja Circuit Courtissa käsiteltävät asiat: Jos tiedoksianto toimitetaan kirjatulla kirjeellä, kirjeen postittanut henkilö antaa aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua postituspäivästä valaehtoisen vakuutuksen ja esittää samalla kuitin lähetyksen postittamisesta.

High Courtissa käsiteltävät asiat: Tiedoksiannon toimittanut henkilö antaa tuomioistuimelle valaehtoisen tiedoksiantotodistuksen. Jos kyseessä on oikeudenkäynnin käynnistävä haaste, tiedoksiannon toimittamista koskevat tiedot olisi merkittävä haasteeseen kolmen päivän kuluessa tiedoksiannon tapahtumisesta, ja valaehtoisessa tiedoksiantotodistuksessa olisi viitattava tähän merkintään.

10 Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (asiakirja on esimerkiksi toimitettu sivulliselle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (voidaanko säännösten rikkominen korjata) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi?

Jos kehotusta saapua oikeuden istuntoon ei ole annettu tiedoksi laissa säädetyllä tavalla, tuomioistuimelle voidaan tehdä hakemus kyseisessä istunnossa annetun määräyksen toteamisesta mitättömäksi.

11 Maksaako asiakirjan tiedoksianto ja jos maksaa, niin kuinka paljon?

Tiedoksiannosta maksetaan pelkästään postimaksu tai lähetin palkkio, jos sellaista on käytetty.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.