Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

U praksi, dostava pismena znači dostava osobi ili poduzeću zahtjeva ili drugih sudskih dokumenata o pravnom postupku koji su protiv njih izdani. Time im se omogućuje da iznesu obranu ili odgovore na zahtjev ili postupak.

Posebna pravila[1] o dostavi pismena postoje kako bi se osiguralo da sve stranke koje na to imaju pravo prime pravne dokumente koji se odnose na njih ili njihove radnje te kako bi se predvidjele zaštitne mjere kojima bi se osiguralo da se u slučaju nepravilne dostave takvih pismena mogu poduzeti odgovarajuće mjere.

[1] Dio 6. Pravilnika o parničnom postupku sadržava opća pravila o dostavi, a vidjeti i dio 7.

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Svi sudski dokumenti, uključujući obrazac tužbenog zahtjeva, zahtjeve, sudske naloge, predstavke itd., moraju se službeno dostaviti u skladu s različitim pravilima, odnosno slanjem poštom, osobnom dostavom, dostavom preko službe sudskih izvršitelja itd.

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

U pravilu, u postupcima koji se vode na okružnom sudu za dostavu pismena odgovoran je okružni sud; na Visokom sudu većinu dostava obavljaju stranke. Ako stranka pripremi pismeno koje sud treba dostaviti, ta stranka mora dostaviti primjerak za sud i za svaku stranku kojoj ga treba dostaviti.

Sud može naložiti da netko drugi bude odgovoran za dostavu. To može uključivati stranku koja je sastavila pismeno ili njezina zastupnika ili odvjetnika. Osim toga, sud nije odgovoran za dostavu ako je posebnim pravilom ili praktičnim uputama uz pravilnik predviđeno da stranka mora dostaviti predmetno pismeno ili ako stranka u čije se ime pismeno dostavlja obavijesti sud da ga želi dostaviti sama.

4 Dostava upita

4.1 U skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. o dostavi u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, nastoji li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu pronaći trenutačno boravište primatelja pismena koje je potrebno dostaviti ako primatelj više ne boravi na adresi koja je poznata tijelu koje podnosi zahtjev?

Ne. Ujedinjena Kraljevina ne vodi registar prebivališta na način na koji to čine brojne druge države članice; tijelo u Engleskoj i Walesu koje prima zahtjev ne može dobiti adresu osobe kojoj se pismena trebaju dostaviti. Međutim, ako pismena treba dostaviti poduzeću i kada primatelji na određenoj adresi odbiju primiti dostavu, tijelo u Engleskoj i Walesu koje prima zahtjev može utvrditi adresu sjedišta poduzeća (ako je različita) i može dostaviti pismena na tu adresu.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Koju naknadu, ako postoji, treba platiti?

Kako je prethodno navedeno, u Ujedinjenoj Kraljevini ne postoji registar prebivališta. Kako bi se pronašla adresa osobe, potrebno je obratiti se agentima koji mogu pronaći pojedince ili pretražiti niz internetskih stranica s određenim pojedinostima o adresama. Popis u nastavku nije iscrpan, ali sadržava neke primjere dostupnih vrsta internetskih stranica. Neki od njih, kao što je pretraživanje telefonskih imenika (prva poveznica), besplatni su. Za ostale je potrebno platiti naknadu.

Telefonski imenik društva British Telecommunications.

Pretraživači adresa na direktorijima 192, UKRoll

Pronađite osobu na direktoriju Tracesmart

Kako biste pronašli registrirano sjedište poduzeća, možete pretraživati internetske stranice Companies House. Neka pretraživanja za poduzeća dostupna su besplatno, ali za detaljnija pretraživanja potrebno je platiti naknadu.

4.3 Kako tijela u toj državi članici postupaju sa zahtjevom poslanim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima u cilju otkrivanja trenutačne adrese osobe?

U Engleskoj i Walesu nije moguće zatražiti adresu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001.

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativne metode koje se mogu primijeniti (osim nepropisne dostave iz točke 6. u nastavku)?

Glavni način dostave u Engleskoj i Walesu slanje je pošiljke poštom prvog razreda. Drugi načini dostave koji se mogu upotrijebiti, ovisno o relevantnim pravilima suda i praktičnim uputama:

  1. osobna dostava (koju obavlja sudski izvršitelj / dostavljač pismena ili stranka koja pokreće postupak)
  2. ostavljanje pismena na odobrenoj adresi (vidjeti u nastavku)
  3. razmjena pismena ili
  4. slanje telefaksom ili drugim sredstvima elektroničke komunikacije.

Dostavu treba izvršiti na adresu koju je navela stranka kojoj se pismeno dostavlja, a koja može biti i adresa odvjetnika ili zastupnika stranke. Ako stranka kojoj treba dostaviti pismeno nema odvjetnika ili stranka nije navela adresu za dostavu, pismeno bi trebalo poslati ili proslijediti na adresu ili ostaviti na adresi koja je odobrena u skladu s pravilima suda – obično je riječ o uobičajenom ili posljednjem poznatom mjestu boravišta ili poslovanja.

Ako sud treba dostaviti pismeno, sud odlučuje koji će se način dostave upotrijebiti.

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, sms-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dopuštena ta metoda? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa toj metodi dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

Elektronička dostava pismena (uključujući elektroničkom poštom i telefaksom) dopuštena je u parničnim postupcima. Ne postoje ograničenja u pogledu dostupnosti tog načina dostave pismena ili pristupa tom načinu dostave ovisno o tome tko je adresat. Međutim, stranka kojoj treba dostaviti pismeno ili njezin odvjetnik moraju prethodno pisanim putem izraziti spremnost na prihvaćanje dostave elektroničkim putem.

Postoji nekoliko načina na koje stranke i odvjetnici mogu pokazati spremnost na prihvaćanje dostave elektroničkim putem. Prvo, kad odvjetnik na svojem papiru za dopise dostavi broj telefaksa. Drugo, kad je adresa e-pošte navedena na papiru za dopise, a odvjetnik je potvrdio elektroničku dostavu kao mogućnost. Naposljetku, elektronička dostava pismena dopuštena je ako je u tužbi ili odgovoru na tužbu podnesenima sudu naveden broj telefaksa, adresa elektroničke pošte ili druga elektronička identifikacija.

Ako stranka namjerava dostaviti pismeno elektroničkim putem (osim telefaksom), mora najprije od stranke kojoj se pismeno dostavlja doznati postoje li neki uvjeti koji moraju biti ispunjeni. Na primjer, postoji li poseban format u kojem se pismena trebaju slati ili maksimalna veličina privitaka koji se mogu primiti.

Ako su pismena dostavljena elektroničkim putem, ne zahtijeva se slanje dodatnog primjerka u tiskanom obliku.

7 „Nepropisna” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge metode dostave u slučajevima kad nije bilo moguće dostaviti pismena primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured ovršitelja, poštom ili oglašavanjem na obavijesnu ploču)?

Sve pojedinosti o pravilima i postupcima dostave u Engleskoj i Walesu mogu se pronaći u dijelu 6. Pravilnika o parničnom postupku. Opće je pravilo da tužitelj mora navesti tuženikovu adresu za dostavu te da je ta adresa obično njegova sadašnja ili posljednja poznata adresa ili mjesto poslovanja. Ako ne može utvrditi te adrese, tužitelj može na temelju dijela 6.19. zatražiti da se dostava obavi alternativnim načinom na alternativnu adresu. Točne pojedinosti ovisit će o činjenicama iznesenima sudu, ali načelo je da se mora primijeniti način kojim će se tuženika moći obavijestiti o postupku, vidjeti Praktične upute 6A.

7.2 Ako se primjenjuju druge metode, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

U okviru redovne poštanske dostave ili nekog drugog načina dostave kojim se predviđa isporuka sljedećeg radnog dana pismena se smatraju dostavljenima drugog dana nakon što su poslana poštom, ostavljena ili dostavljena relevantnom pružatelju usluga ili nakon što ih je on preuzeo, pod uvjetom da je taj dan radni dan ili sljedeći radni dan nakon tog dana. Kad se dostava obavlja telefaksom ili na neki drugi elektronički način, ako se šalje radnim danom prije 16.30, smatra se izvršenom tog dana, a u bilo kojem drugom slučaju sljedećeg radnog dana nakon dana slanja. Ako se upotrebljava alternativni način dostave, u nalogu suda navodi se način i datum na koji se smatra da je dostava izvršena.

7.3 Ako je druga metoda dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tom pohranjivanju?

Pohrana pismena na određenom mjestu (npr. poštanski ured) obično nije alternativni način dostave. Ako su pismena dostavljena preporučenom poštom, a nisu uručena, postupak kojim se adresat obavještava utvrđen je u odjeljku 8. u nastavku.

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice toga? Smatraju li se pismena propisno dostavljenima ako odbijanje nije bilo zakonito?

Pod uvjetom da je sud odobrio način dostave, pretpostavljeni datum dostave primjenjuje se bez obzira na to prihvati li adresat dostavu.

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 14. Uredbe o dostavi)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u ovoj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 14. Uredbe o dostavi), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

Preporučena dostava koju obavlja Royal Mail (poštanska služba u Ujedinjenoj Kraljevini) odnosi se na adresu, a ne na osobu. Stoga je moguće da će pismena primiti osoba koja nije adresat ako žive na istoj adresi.

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se može utjecati na dostavu pismena iz inozemstva u skladu s člankom 14. Uredbe o dostavi br. 1393/2007 ako se na adresi za dostavu nije moglo doći ni do primatelja ni do druge osobe koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je moguće u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidi gore)?

Ako se na traženoj adresi ne nalazi nitko tko bi mogao potpisati da je preuzeo pismena, ona se vraćaju na adresu lokalnog poštanskog ureda. Ako se ne preuzmu u rokovima (vidjeti u nastavku), vraćaju se pošiljatelju i u tom se slučaju dostava ne smatra izvršenom.

8.3 Dozvoljava li poštanski ured određeno razdoblje za preuzimanje pismena prije nego se vrate kao nedostavljeni? Ako da, kako se primatelja obavještava da postoji pošta koju treba preuzeti u poštanskom uredu?

Ako nije bilo moguće izvršiti dostavu na predmetnoj adresi, ostavlja se obavijest o pokušaju isporuke. Na toj se obavijesti adresatu navodi gdje se i u kojem roku pismena mogu preuzeti. Kad je riječ o preporučenoj pošti iz Ujedinjene Kraljevine, pismena treba preuzeti u roku od jednog tjedna. Kad je riječ o međunarodnoj preporučenoj pošti, rok je tri tjedna.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

Sud bilježi činjenicu da je dostavio određeni dokument. Pismena dostavljena poštom smatraju se dostavljenima, osim ako su vraćena u okviru poštanskog sustava.

Ako tužitelj dostavi pismeno, mora podnijeti potvrdu o dostavi sudu u roku od sedam dana od dostave. U toj se potvrdi mora navesti da pismeno nije vraćeno neisporučeno te navesti način i datum dostave.

Po primitku obrasca zahtjeva dužnik ima 14 dana za odgovor. Ako pošalje potvrdu o dostavi, rok za odgovor produljuje se na 28 dana od dostave pojedinosti o zahtjevu.

Ako se pismena dostavljaju osobno, sastavlja se pisani zapis u obliku potvrde ili izjave o dostavi dane pod prisegom i navode se vrijeme i datum dostave. To se može upotrijebiti kao dokaz o dostavi ako primatelj odbije primitak takvih pismena.

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Ako osoba sazna da nije primila pravne dokumente koje ima pravo primiti, može poduzeti korake kako bi osigurala da primi ta pismena obraćanjem drugoj stranci ili njezinim odvjetnicima ili obraćanjem sudu. Ako su rješenja ili presude već doneseni u postupku, može se podnijeti zahtjev za njihovo ukidanje na temelju činjenice da pismena nisu dostavljena.

Ako stranka prihvati dostavu pismena nakon isteka minimalnog roka za potvrdu primitka dopuštenog u skladu s pravilima, dostava se i dalje može smatrati valjanom. Ako se utvrdi da dostava pismena nije valjana, mogu se poduzeti nove radnje kako bi se ponovila dostava. Sud može u određenim okolnostima i odustati od dostave pismena.

11 Moram li platiti dostavu pismena i, ako da, koliko?

Troškovi dostave pismena poštom uključeni su u uobičajene sudske pristojbe. Ako sudski izvršitelj ili dostavljač pismena osobno dostavlja pismena, naknade se razlikuju ovisno o vrsti pismena i o tome dostavlja li ih sudski izvršitelj ili dostavljač pismena.

Posljednji put ažurirano: 19/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.