Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

U praksi „dostava pismena” znači odgovarajuća dostava pismena koja se upotrebljavaju u sudskim postupcima.

Pravilima se utvrđuje okvir koji treba slijediti kako bi se omogućilo sljedeće:

  • dostava pismena na način koji je odobrio sud
  • osiguranje mehanizma kojim stranka može dokazati da je određeno pismeno dostavljeno ili nije dostavljeno
  • utvrđivanje vremenskog okvira u kojem se može smatrati da je pismeno dostavljeno (npr. osobna dostava – pismeno se smatra dostavljenim istog dana osim ako je dostavljeno nakon 17.00 sati radnog dana ili ako je dostavljeno u subotu, nedjelju ili na državni praznik, i u tom će se slučaju smatrati da je dostavljeno sljedećeg radnog dana).

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Pismena koje je potrebno službeno dostaviti uključuju obrasce tužbenog zahtjeva, pojedinosti o zahtjevu, obranu, odgovore, obavijesti o zahtjevima, predstavke, naloge i izjave svjedoka / izjave dane pod prisegom (ako se upotrebljavaju na suđenju).

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

Stranka koja je pripremila pismeno odgovorna je za njegovu dostavu. Na primjer, obrazac tužbenog zahtjeva trebao bi dostaviti tužitelj ili propisno ovlašteni odvjetnici. Vrhovni sud Gibraltara neće dostavljati pismena.

4 Dostava upita

4.1 U skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. o dostavi u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, nastoji li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu pronaći trenutačno boravište primatelja pismena koje je potrebno dostaviti ako primatelj više ne boravi na adresi koja je poznata tijelu koje podnosi zahtjev?

Budući da Gibraltar ne vodi registar prebivališta na način na koji to čine brojne druge države članice, tijelo u Gibraltaru koje prima zahtjev ne može dobiti adresu osobe kojoj se pismena trebaju dostaviti. Međutim, ako pismena treba dostaviti poduzeću i kad primatelji na određenoj adresi odbiju primiti dostavu, tijelo u Gibraltaru koje prima zahtjev može utvrditi adresu sjedišta poduzeća (ako je različita) i može dostaviti pismena na tu adresu.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Koju naknadu, ako postoji, treba platiti?

Kako je prethodno navedeno, u Gibraltaru ne postoji registar prebivališta. Kako bi se pronašla adresa osobe, potrebno je obratiti se agentima koji mogu pronaći pojedince ili pretražiti niz telefonskih imenika s određenim pojedinostima o adresama. Pretraživanja, na primjer telefonskih imenika, besplatna su. Za ostala pretraživanja potrebno je platiti naknadu. Kako biste pronašli registrirano sjedište poduzeća, pretraživanje se ne može obaviti na internetskim stranicama, već se mora obaviti u agenciji Companies House.

4.3 Kako tijela u toj državi članici postupaju sa zahtjevom poslanim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima u cilju otkrivanja trenutačne adrese osobe?

U Gibraltaru nije moguće zatražiti adresu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001.

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativne metode koje se mogu primijeniti (osim nepropisne dostave iz točke 6. u nastavku)?

Pismena se obično dostavljaju na sljedeće načine:

  • osobnom dostavom
  • preporučenom poštom
  • telefaksom ili drugim sredstvima komunikacije
  • bilo kojim alternativnim načinom koji odredi sudac.

Mjera zabrane ili drugi nalog koji sadržava obavijest o kaznenoj odgovornosti obično se mora dostaviti osobno.

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, sms-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dopuštena ta metoda? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa toj metodi dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

Dostava se može izvršiti telefaksom ako su stranka ili njezin pravni zastupnik prethodno pisanim putem obavijestili stranku koja dostavlja pismeno da je spremna prihvatiti dostavu telefaksom. Slična se odredba primjenjuje u slučaju dostave elektroničkom poštom, iako je pravilima predviđeno i da se dostava elektroničkom poštom može obavljati samo ako obje stranke djeluju preko pravnog zastupnika.

7 „Nepropisna” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge metode dostave u slučajevima kad nije bilo moguće dostaviti pismena primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured ovršitelja, poštom ili oglašavanjem na obavijesnu ploču)?

Sve pojedinosti o pravilima i postupcima dostave u Gibraltaru mogu se pronaći u dijelu 6. Pravilnika o parničnom postupku.

Ako se zahtjevi za dostavu zaprime iz drugih država članica, uobičajeni je način dostave u Gibraltaru osobna dostava koju obavlja sudski izvršitelj. Ako to nije moguće, sudac može odobriti drugi način dostave – obično redovnom poštom na navedenu adresu (ako je to uobičajena ili posljednja poznata adresa osobe kojoj treba dostaviti pismeno).

U protivnom se dostava može izvršiti na drugi način kojim se predviđa dostava sljedećeg radnog dana, telefaksom ili drugim sredstvima elektroničke komunikacije. Ako sud smatra da postoji dobar razlog za odobrenje dostave na način ili na mjesto koje inače nije dopušteno Pravilnikom o parničnom postupku, sud može izdati rješenje kojim se dopušta dostava na neki drugi način ili na drugo mjesto.

7.2 Ako se primjenjuju druge metode, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

U okviru redovne poštanske dostave ili nekog drugog načina dostave kojim se predviđa isporuka sljedećeg radnog dana pismena se smatraju dostavljenima drugog dana nakon što su poslana poštom, ostavljena ili dostavljena relevantnom pružatelju usluga ili nakon što ih je on preuzeo, pod uvjetom da je taj dan radni dan ili sljedeći radni dan nakon tog dana. Kad se dostava obavlja telefaksom ili na neki drugi elektronički način, ako se šalje radnim danom prije 16.30, smatra se izvršenom tog dana, a u bilo kojem drugom slučaju sljedećeg radnog dana nakon dana slanja. Ako se upotrebljava alternativni način dostave, u nalogu suda navodi se način i datum na koji se smatra da je dostava izvršena.

7.3 Ako je druga metoda dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tom pohranjivanju?

Pohrana pismena na određenom mjestu (npr. poštanski ured) obično nije alternativni način dostave. Ako su pismena dostavljena preporučenom poštom, a nisu uručena, postupak kojim se adresat obavještava utvrđen je u odjeljku 8. u nastavku.

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice toga? Smatraju li se pismena propisno dostavljenima ako odbijanje nije bilo zakonito?

Pod uvjetom da je sud odobrio način dostave, pretpostavljeni datum dostave primjenjuje se bez obzira na to prihvati li adresat dostavu.

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 14. Uredbe o dostavi)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u ovoj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 14. Uredbe o dostavi), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

Poštanski ured u Gibraltaru obavlja dostavu preporučenom poštom pojedincu, koji prima obavijest o pošiljci koju treba preuzeti i ona se dostavlja osobi samo uz predočenje identifikacijskog dokumenta.

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se može utjecati na dostavu pismena iz inozemstva u skladu s člankom 14. Uredbe o dostavi br. 1393/2007 ako se na adresi za dostavu nije moglo doći ni do primatelja ni do druge osobe koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je moguće u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidi gore)?

Ako osoba kojoj je poslana obavijest ne dođe u poštanski ured, ne postoji mogućnost da se dostava obavi na drugi način.

8.3 Dozvoljava li poštanski ured određeno razdoblje za preuzimanje pismena prije nego se vrate kao nedostavljeni? Ako da, kako se primatelja obavještava da postoji pošta koju treba preuzeti u poštanskom uredu?

Da, nakon što se primatelju pošalje prva „obavijest za preuzimanje”, daje se rok od 28 dana za preuzimanje pismena prije slanja druge „obavijesti za preuzimanje”. Ako se pismena ne preuzmu nakon dodatnih sedam dana, vraćaju se kao neisporučena.

Adresatu se o tome šalje obavijest na njegovu adresu.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

Ako je Poslovnikom suda propisano da treba postojati dokaz o dostavi, potrebno je dostaviti potvrdu o dostavi. U njoj bi trebalo biti navedeno da pismeno nije vraćeno neisporučeno, način dostave i datum slanja poštom / osobne dostave / slanja telefaksom / ostavljanja na dopuštenom mjestu. Dostupan je propisani obrazac.

Ako je obrazac tužbenog zahtjeva pismeno koje je osobno dostavljeno, tužitelj mora podnijeti potvrdu o dostavi u roku od 21 dana od dostave obrasca tužbenog zahtjeva. Ako to ne učini, tužitelj ne može ishoditi presudu zbog ogluhe.

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Obično bi trebalo pokušati ponoviti dostavu, pod uvjetom da je relevantni rok zastare i dalje na snazi.

Međutim, Vrhovni sud u iznimnim slučajevima ima ovlast izostaviti obvezu dostave. Primjer je toga slučaj u kojem je tuženik pravilno i u potpunosti obaviješten o tužbenom zahtjevu, ali tužitelj nije izvršio dostavu u relevantnom roku zastare, npr. dostavom na pogrešnu adresu.

11 Moram li platiti dostavu pismena i, ako da, koliko?

Budući da dostavu obavlja stranka u postupku ili njezini odvjetnici, sve pristojbe koje proizlaze iz takve dostave plaća ta stranka. Pristojbe će ovisiti o vrsti usluge koja se upotrebljava.

Posljednji put ažurirano: 23/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.