Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

Riječ je o općem pojmu za korake koji su potrebni kako bi se zainteresiranim stranama skrenula pozornost na sudska pismena.

Glavna je svrha pravilâ osigurati da su zainteresirane strane upoznate s pokretanjem sudskog postupka i da ih se obavješćuje o razvoju događaja. Pravilima suda određeni su konkretni rokovi kako bi se osiguralo da postoji dovoljno prilika za razmatranje i, prema potrebi, odgovaranje na sudska pismena. Rokovima se isto tako pomaže održati tijek sudskog postupka vođenjem računa o tome da se određeni koraci poduzmu u određenom razdoblju. Prije nego što počne odlučivati u predmetu sud će u pravilu tražiti dokaz o dostavi.

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Općenito, potrebno je dostaviti sva pismena koja se odnose na postupak, kao što su:

 • pismeno koje se odnosi na pokretanje postupka (npr. pismeno kojim se pokreće sudski postupak ili prijedlog za pokretanje postupka, zahtjev, građanska tužba)
 • određena pismena dok predmet napreduje na sudu (npr. potvrda o namjeri dolaska, obrana, potvrda o spremnosti) ili
 • obavijest o presudi/odluci.

U određenim parničnim postupcima potrebno je dostaviti posebna pismena (na primjer, u predmetima koji se odnose na cestovni promet obavijest bi trebalo dostaviti tuženikovu osiguravatelju).

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

Obično su stranke odgovorne za izvršenje dostave, ali imaju na raspolaganju niz načina, a neki od njih uključivat će i druge osobe (npr. dostavljače pismena (vidjeti u nastavku), odvjetnike, poštanske djelatnike).

4 Dostava upita

4.1 U skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. o dostavi u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, nastoji li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu pronaći trenutačno boravište primatelja pismena koje je potrebno dostaviti ako primatelj više ne boravi na adresi koja je poznata tijelu koje podnosi zahtjev?

Takva praksa trenutačno ne postoji.

Kad je riječ o dostavi pojedincima, Služba sudova i tribunala Sjeverne Irske obavlja dostavu preko treće strane, „dostavljača sudskih poziva”, koja pokušava dostaviti pismeno na adresu koju je dostavilo tijelo koje podnosi zahtjev. Ako je dostava odbijena na temelju činjenice da se adresat preselio, pismena će se u pravilu vratiti, osim ako se od novih stanara dobije adresa za prosljeđivanje ili kada dostavljač sudskih poziva postavljanjem upita dozna alternativne adrese, dostava se može ponovno pokušati, a to će biti navedeno u potvrdi o dostavi.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Koju naknadu, ako postoji, treba platiti?

Takva praksa trenutačno ne postoji.

4.3 Kako tijela u toj državi članici postupaju sa zahtjevom poslanim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima u cilju otkrivanja trenutačne adrese osobe?

Takva praksa trenutačno ne postoji, a kad se podnosi zahtjev za izvođenje dokaza, potrebno je navesti adresu za dostavu.

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativne metode koje se mogu primijeniti (osim nepropisne dostave iz točke 6. u nastavku)?

U pravilima suda utvrđena su opća pravila o dostavi. Međutim, drugim zakonskim odredbama mogu se utvrditi posebna pravila za određene slučajeve (na primjer, u vezi s dostavom pravnoj osobi).

Pismeno kojim se pokreće postupak na Visokom sudu obično se može dostaviti:

 • slanjem primjerka redovnom unaprijed plaćenom poštom prvog razreda na tuženikovu uobičajenu ili posljednju poznatu adresu;
 • osobno, ako se dostavljač mora uvjeriti u identitet osobe kojoj treba dostaviti pismeno i zatim mu ga uručiti i objasniti o čemu je riječ;
 • umetanjem primjerka u poštanski sandučić na toj adresi (primjerak mora biti u zapečaćenoj omotnici naslovljenoj na tuženika);
 • odvjetniku koji vraća izvornik s izjavom da prihvaća dostavu u ime tuženika;
 • u skladu s ugovornom odredbom (u njoj se može navesti kome treba dostaviti pismeno i gdje/kako će se dostava izvršiti);
 • ako se tužba odnosi na posjed zemljišta, dostavljanjem primjerka tuženikovu bračnom drugu, srodniku ili zaposleniku (ako se čini da je navršio 16 godina) na tuženikovu adresu boravišta ili mjesta poslovanja. Ako je Sud uvjeren da nijedna osoba nije u posjedu zemljišta i da se dostava tuženiku ne može izvršiti na drugi način, može odobriti da se dostava izvrši tako da se primjerak pismena pričvrsti na vidljivom dijelu zemljišta;
 • ako je tuženik maloljetna osoba, njegovu roditelju, skrbniku ili osobi s kojom živi;
 • ako je tuženik pacijent, osobi ovlaštenoj na temelju zakonodavstva o mentalnom zdravlju ili osobi s kojom živi;
 • Kruni običnom poštom ili ostavljajući pismeno zaposleniku ili zastupniku odvjetnika Krune;
 • poduzeću dostavom preporučenom poštom na njegovo registrirano sjedište.
 • Svako drugo pismeno Visokog suda za koje nije potrebna osobna dostava može se ostaviti na adresi osobe kojoj ga treba dostaviti ili poslati poštom na tu adresu
 • može se dostaviti telefaksom i popratnim pismom ako obje stranke zastupaju odvjetnici
 • može se dostaviti razmjenom dokumenata (DX).

Na regionalnom sudu, osim ako je naloženo drukčije, građansku tužbu:

 • može dostaviti dostavljač pismena (dostavljači pismena imenuju se za svaki odjel upravnog suda te će ovjeriti podatke o dostavi na izvornoj građanskoj tužbi i vratiti je tužiteljevu odvjetniku u najkraćem mogućem roku)
 • može dostaviti odvjetnik ili član njegova osoblja (stariji od 16 godina) redovnom poštom prvog razreda
 • može se dostaviti umetanjem primjerka u poštanski sandučić na adresi (primjerak mora biti u zapečaćenoj omotnici naslovljenoj na tuženika)
 • može se dostaviti odvjetniku, ako je ovlašten za primanje dostave i u tu svrhu potpiše izjavu na izvorniku.

Svako drugo pismeno za koji nije potrebna osobna dostava:

 • može se dostaviti ili poslati poštom odvjetniku, ako stranku zastupa odvjetnik
 • može se dostaviti telefaksom i popratnim pismom ako obje stranke zastupaju odvjetnici ili
 • može se dostaviti putem DX-a.

Pismeno kojim se pokreće postupak ili građanska tužba za dostavu izvan Sjeverne Irske ne može se izdati bez dopuštenja suda, osim ako je sud nadležan na temelju:

 • Zakona o građanskopravnoj nadležnosti i presudama iz 1982.
 • Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima ili Uredbe (EU) br. 1215/2012 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) ili
 • neke druge zakonske odredbe.

Mora biti ispunjen niz drugih zahtjeva (na primjer, ne smije biti u tijeku postupak o istom predmetu koji je u tijeku u drugoj relevantnoj jurisdikciji).

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, sms-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dopuštena ta metoda? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa toj metodi dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

Elektronička dostava nije dopuštena u parničnim postupcima u Sjevernoj Irskoj.

7 „Nepropisna” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge metode dostave u slučajevima kad nije bilo moguće dostaviti pismena primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured ovršitelja, poštom ili oglašavanjem na obavijesnu ploču)?

Ako se pravilima zahtijeva osobna dostava pismena (na primjer, izvršna ili obvezujuća građanska tužba u skladu s člankom 107. Uredbe o izvršenju sudskih odluka (Sjeverna Irska) iz 1981.), sudu se može podnijeti zahtjev ex parte i zatražiti da dopusti alternativni način dostave. Na primjer, sud može naložiti zamjensku dostavu:

 • poštom
 • oglašavanjem
 • prijatelju
 • srodniku
 • osiguravajućem društvu.

Ako se tuženik nalazi izvan Sjeverne Irske, sud može naložiti zamjensku dostavu ako se uvjeri da je tuženik otišao radi izbjegavanja spora.

7.2 Ako se primjenjuju druge metode, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

Ako se upotrebljava neki drugi način dostave, u sudskom nalogu navodi se taj način i u odredbi o postupanju u skladu s njim naznačit će se kada su pismena dostavljena.

7.3 Ako je druga metoda dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tom pohranjivanju?

Pohrana pismena nije uobičajeni način dostave u Sjevernoj Irskoj.

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice toga? Smatraju li se pismena propisno dostavljenima ako odbijanje nije bilo zakonito?

Ako adresat odbije dostavu (npr. poricanjem identiteta), dostavljač sudskog poziva ima pravo uručiti pismena drugoj osobi ako mu je ta osoba poznata i ako je starija od 16 godina (npr. bračni drug adresata). Ako ne postoji druga osoba koja bi primila dostavu, izdaje se potvrda o „neizvršenoj dostavi”. Ako se ne može dobiti dokaz o identitetu, pismena se ne smatraju dostavljenima (čak i ako odbijanje nije bilo zakonito).

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 14. Uredbe o dostavi)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u ovoj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 14. Uredbe o dostavi), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

Preporučena dostava koju obavlja Royal Mail (poštanska služba u Ujedinjenoj Kraljevini) odnosi se na adresu, a ne na osobu. Stoga je moguće da će pismena primiti osoba koja nije adresat ako žive na istoj adresi.

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se može utjecati na dostavu pismena iz inozemstva u skladu s člankom 14. Uredbe o dostavi br. 1393/2007 ako se na adresi za dostavu nije moglo doći ni do primatelja ni do druge osobe koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je moguće u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidi gore)?

Ako se na traženoj adresi ne nalazi nitko tko bi mogao potpisati da je preuzeo pismena, ona se vraćaju na adresu lokalnog poštanskog ureda. Ako se ne preuzmu u rokovima (vidjeti u nastavku), vraćaju se pošiljatelju.

8.3 Dozvoljava li poštanski ured određeno razdoblje za preuzimanje pismena prije nego se vrate kao nedostavljeni? Ako da, kako se primatelja obavještava da postoji pošta koju treba preuzeti u poštanskom uredu?

Ako nije bilo moguće izvršiti dostavu na predmetnoj adresi, ostavlja se obavijest o pokušaju isporuke. Na toj se obavijesti adresatu navodi gdje se i u kojem roku pismena mogu preuzeti. Kad je riječ o preporučenoj pošti iz Ujedinjene Kraljevine, pismena treba preuzeti u roku od jednog tjedna. Kad je riječ o međunarodnoj preporučenoj pošti, rok je tri tjedna.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

Na Visokom sudu dostava će se možda morati dokazati izjavom danom pod prisegom u kojoj se navodi:

 • tko je izvršio dostavu
 • kome je pismeno dostavljeno (može se uputiti na fotografiju primatelja ili činjenicu da je potvrdio svoj identitet)
 • gdje i kako je dostava izvršena
 • dan i datum dostave.

Dostavljač bi podatke o dostavi trebao napisati na izvorno pismeno.

U izjavi danoj pod prisegom o dostavi poštom ili umetanjem u poštanski sandučić mora biti navedeno da se smatra da će tuženik saznati za pismeno i da ono nije vraćeno nedostavljeno.

U hitnim slučajevima dostava se može dokazati usmenim svjedočenjem.

Na regionalnom sudu:

 • prisustvovat će dostavljač pismena, predočiti svoju knjižicu s pojedinostima o dostavi i dati prisegu da su potvrde o dostavi točne
 • dostava koju obavlja odvjetnik dokazuje se potvrdom o slanju poštom na naslovnici građanske tužbe.

I na Visokom sudu i na regionalnom sudu:

 • pismeno dostavljeno poštom prvog razreda smatra se dostavljenim nakon sedmog radnog dana (iako se mogu zatražiti dokazi da je pismeno stiglo ranije)
 • telefaks poslan nakon 16.00 sati na radni dan smatra se dostavljenim sljedećeg dana
 • pismeno dostavljeno DX-om smatra se dostavljenim drugog radnog dana nakon što je ostavljeno u sandučiću DX-a.

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Ako odvjetnik nije ovlašten prihvatiti dostavu u ime tuženika, obustavlja se svaki postupak. U protivnom, sudac može proglasiti dostavu dostatno izvršenom ako postoje dokazi da je tuženik stvarno primio pismeno ili da postoji tehnički nedostatak u dostavi. Dostava se neće smatrati nepravilnom ili neizvršenom ako se tuženik bezuvjetno upusti u postupak.

11 Moram li platiti dostavu pismena i, ako da, koliko?

Za dostavu poštom naplaćuju se troškovi slanja poštom prvog razreda. Naknade koje naplaćuju dostavljači pismena za osobnu dostavu utvrđene su zakonom. Trenutačna naknada za osobnu dostavu građanske tužbe i pismena kojim se pokreće postupak iznosi 12 GBP odnosno 45 GBP.

Posljednji put ažurirano: 20/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.