Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

U praksi, pojam „dostava pismena” obično se odnosi na čin kojim tuženik / protivna strana stvarno prima poziv ili drugi dokument, čija je svrha tuženika / protivnu stranu obavijestiti o sudskom predmetu ili odluci i/ili pozvati na sud te upoznati s odgovarajućim sudskim rokovima.

Svrha je sudskih pravila osigurati da se ne dovede u pitanje ostvarivanje pravde za tuženika / protivnu stranu te da tuženik / protivna strana primi potrebne dokumente i obavijesti o predstojećim datumima za pojavljivanje pred sudom, sve barem u najkraćem mogućem roku. Prije nego što počne odlučivati u predmetu grofovijski sudac / sudac će u pravilu tražiti dokaz o dostavi.

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Općenito, pismena koja je potrebno službeno dostaviti:

  • pismo u kojem se tuženiku / protivnoj strani šalje obavijest da će se pokrenuti sudski postupak u slučaju da ne odgovori na to pismo
  • pismeno kojim se pokreće postupak / pismeno kojim se pokreće spor male vrijednosti itd.
  • određena pismena dok se predmet razmatra na sudu
  • obavijest o presudi/odluci
  • nalog za plaćanje (korak prije mjere izvršenja)
  • pismena u vezi s bilo kojim postupkom izvršenja.

Za određene vrste parničnog postupka potrebna je dodatna dostava posebnih pismena.

Više informacija može se pronaći u poglavlju 16. Pravilnika Vrhovnog građanskog suda, poglavlju 5. Pravilnika grofovijskih sudova za redovne postupke, poglavlju 5. Pravilnika za sporove male vrijednosti i dijelu 6. Pravilnika za jednostavne postupke.

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

(a) Izvansudska pismena, kao što je pismo koje se šalje prije pokretanja sudskog postupka, i sudska pismena, kao što su pismena kojima se pokreće postupak, mogu se dostaviti poštom (preporučena dostava prvog razreda). U tom slučaju, poštar donosi pismeno u stambeni objekt / mjesto poslovanja tuženika / protivne strane i pribavlja potpis kojim se potvrđuje primitak. Poštansku dostavu sudskih pismena može naložiti samo odvjetnik, izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda, ili, u određenim slučajevima, u jednostavnom postupku službenik grofovijskog suda.

(b) Ako ta pismena treba dostaviti osobno, to čini izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda (najbliži škotski ekvivalent francuskog huissier de justice).

(c) Nalozi za plaćanje i većina drugih pismena u okviru postupka izvršenja dostavljaju se osobno, a tu dostavu isto tako obavlja izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda.

4 Dostava upita

4.1 U skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. o dostavi u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, nastoji li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu pronaći trenutačno boravište primatelja pismena koje je potrebno dostaviti ako primatelj više ne boravi na adresi koja je poznata tijelu koje podnosi zahtjev?

Budući da Ujedinjena Kraljevina ne vodi registar prebivališta na način na koji to čine brojne druge države članice, tijelo u Škotskoj koje prima zahtjev ne može dobiti adresu osobe kojoj se pismena trebaju dostaviti. Međutim, ako pismena treba dostaviti poduzeću i kad primatelji na određenoj adresi odbiju primiti dostavu, tijelo u Škotskoj koje prima zahtjev može utvrditi adresu sjedišta poduzeća (ako je različita) i može dostaviti pismena na tu adresu.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Koju naknadu, ako postoji, treba platiti?

Kako je prethodno navedeno, u Ujedinjenoj Kraljevini ne postoji registar prebivališta. Kako bi se pronašla adresa osobe, potrebno je obratiti se agentima koji mogu pronaći pojedince ili pretražiti niz internetskih stranica s određenim pojedinostima o adresama. Popis u nastavku nije iscrpan, ali sadržava neke primjere dostupnih vrsta internetskih stranica. Neki od njih, kao što je pretraživanje telefonskih imenika (prva poveznica), besplatni su. Za ostale je potrebno platiti naknadu.

Telefonski imenik društva British Telecommunications.

Pretraživači adresa na direktorijima 192, UKRoll

Pronađite osobu na direktoriju Tracesmart

Kako biste pronašli registrirano sjedište poduzeća, možete pretraživati internetske stranice Companies House. Neka pretraživanja za poduzeća dostupna su besplatno, ali za detaljnija pretraživanja potrebno je platiti naknadu.

4.3 Kako tijela u toj državi članici postupaju sa zahtjevom poslanim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima u cilju otkrivanja trenutačne adrese osobe?

U Škotskoj nije moguće zatražiti adresu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001.

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativne metode koje se mogu primijeniti (osim nepropisne dostave iz točke 6. u nastavku)?

(a) Dostava poštom – obavlja se preporučenom poštom prvog razreda.

(b) Osobna dostava – obavlja je osobno izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda tuženiku / protivnoj strani.

(c) Osobna dostava – ostavlja se sustanaru/zaposleniku u stambenom objektu / mjestu poslovanja.

Ako nakon pažljivih upita izvršitelji Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelji grofovijskog suda smatraju da postoje opravdani razlozi za pretpostavku da tuženik / protivna strana boravi na adresi na pozivu, dokumenti se mogu ostaviti kod sustanara/zaposlenika u stambenom objektu / mjestu poslovanja.

(d) Osobna dostava – primjenjuje se u slučajevima koji nisu oni u kojima postoji pojedinačni tuženik / protivna strana (tj. riječ je o drugom pravnom subjektu kao što je registrirano društvo).

Osobna dostava može se izvršiti tako da se sudski poziv preda pojedincu, na primjer, na mjestu poslovanja tako da je razumno očekivati da će stvarni pravni zastupnik tuženika / protivne strane primiti poziv.

(e) Osobna dostava – ostavljanje/pričvršćivanje

Ako izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda nije bio u mogućnosti izvršiti osobnu dostavu tuženiku / protivnoj strani, on može:

  • ostaviti poziv u stambenom objektu / mjestu poslovanja
  • pričvrstiti poziv na vrata stambenog objekta / mjesta poslovanja.

(f) Ako adresa nije poznata – grofovijski sudac / sudac može izdati dopuštenje za dostavu:

  • objavom oglasa u lokalnim novinama koje su u optjecaju na području posljednje poznate adrese tuženika / protivne strane
  • izlaganjem primjerka pismena kojim se pokreće postupak na zidovima suda.

(g) Trenutačno ne postoje odredbe o dostavi pismena kojima se pokreće postupak, odluke ili naloga za plaćanje putem telefaksa ili elektroničke pošte. Međutim, neki drugi dokumenti koje je potrebno dostaviti tijekom određenog postupka mogu se poslati elektroničkim putem ili u bilo kojem pisanom obliku.

(h) Za dostavu osobama izvan Škotske vidjeti poglavlje 16. Pravilnika Vrhovnog građanskog suda, poglavlje 5. Pravilnika grofovijskih sudova za redovne postupke, poglavlje 5. Pravilnika za sporove male vrijednosti i dio 6. Pravilnika za jednostavne postupke.

(Za pismena kojima se pokreće postupak itd. koja dolaze u Škotsku, ako se s njima ne postupa u skladu s Uredbom EU-a o dostavi ili na temelju Haške konvencije o dostavi i putem središnjeg tijela, primjenjuju se sva posebna pravila i postupci iz točaka od (a) do (g). Na primjer, osobna dostava sudskog poziva izdanog u zemlji izvan Škotske tuženiku / protivnoj strani u Škotskoj zakonita je samo ako je u skladu sa škotskim sudskim pravilima.)

(i) U svim slučajevima u kojima dostavu nije izvršio sud, u postupku se mora podnijeti potvrda o izvršenju dostave, a potpisuje ju odvjetnik tužitelja, izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda.

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, sms-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dopuštena ta metoda? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa toj metodi dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

Vidjeti odgovor u točki (g) u 5. pitanju.

7 „Nepropisna” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge metode dostave u slučajevima kad nije bilo moguće dostaviti pismena primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured ovršitelja, poštom ili oglašavanjem na obavijesnu ploču)?

Kad se zaprime zahtjevi iz drugih država članica, u Škotskoj ih obično osobno dostavlja izvršitelj Vrhovnog građanskog suda na posljednju poznatu adresu ili mjesto poslovanja. U skladu sa škotskim pravom dostupni su i drugi načini dostave, ali ih središnje tijelo ne upotrebljava za dostavu pismena.

7.2 Ako se primjenjuju druge metode, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

Kako je prethodno navedeno, jedini način dostave pismena u Škotskoj koji upotrebljava središnje tijelo jest dostava koju obavlja izvršitelj Vrhovnog građanskog suda.

7.3 Ako je druga metoda dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tom pohranjivanju?

Pohrana pismena na određenom mjestu (npr. poštanski ured) nije alternativni način dostave u Škotskoj.

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice toga? Smatraju li se pismena propisno dostavljenima ako odbijanje nije bilo zakonito?

Pod uvjetom da je upotrijebljen pravilan način dostave, pretpostavljeni datum dostave primjenjuje se bez obzira na to prihvati li adresat dostavu. Jedina iznimka dopuštena je člankom 8. stavkom 1. Uredbe i Prilogom II. Uredbi u pogledu toga da pismeno mora biti na jeziku koji adresat razumije.

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 14. Uredbe o dostavi)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u ovoj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 14. Uredbe o dostavi), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

Preporučena dostava koju obavlja Royal Mail (poštanska služba u Ujedinjenoj Kraljevini) odnosi se na adresu, a ne na osobu. Stoga je moguće da će pismena primiti osoba koja nije adresat ako žive na istoj adresi.

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se može utjecati na dostavu pismena iz inozemstva u skladu s člankom 14. Uredbe o dostavi br. 1393/2007 ako se na adresi za dostavu nije moglo doći ni do primatelja ni do druge osobe koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je moguće u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidi gore)?

Ako se na traženoj adresi ne nalazi nitko tko bi mogao potpisati da je preuzeo pismena, ona se vraćaju na adresu lokalnog poštanskog ureda. Ako se ne preuzmu u rokovima (vidjeti u nastavku), vraćaju se pošiljatelju.

8.3 Dozvoljava li poštanski ured određeno razdoblje za preuzimanje pismena prije nego se vrate kao nedostavljeni? Ako da, kako se primatelja obavještava da postoji pošta koju treba preuzeti u poštanskom uredu?

Ako nije bilo moguće izvršiti dostavu na predmetnoj adresi, ostavlja se obavijest o pokušaju isporuke. Na toj se obavijesti adresatu navodi gdje se i u kojem roku pismena mogu preuzeti. Kad je riječ o preporučenoj pošti iz Ujedinjene Kraljevine, pismena treba preuzeti u roku od jednog tjedna. Kad je riječ o međunarodnoj preporučenoj pošti, rok je tri tjedna.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

(a) Za dostavu poštom, vidjeti prethodno navedeno. Poštarina se obračunava na temelju preporučene pošte prvog razreda. Sud zahtijeva potvrdu o izvršenju dostave, uključujući poštansku potvrdu o primitku, kao dokaz o dostavi.

(b) Kad je riječ o osobnoj dostavi, izvršitelj Vrhovnog građanskog suda / izvršitelj grofovijskog suda predočit će potvrdu o izvršenju dostave koju potpisuju službenici koji sudjeluju u dostavi i u kojoj se opisuje način dostave.

(c) Kad je riječ o potvrdi u postupcima koji su pokrenuti protiv osoba izvan Škotske vidjeti relevantne odjeljke sudskih pravila, kako je prethodno navedeno. Isto tako, za pozive itd. koji dolaze u Škotsku primjenjuju se sva pravila iz točaka (a) i (b).

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Sudac grofovijskog suda / sudac mora biti uvjeren da je dostava tuženiku / protivnoj strani pravilno i stvarno obavljena prije nego što započne odlučivati u predmetu. Dostava treba biti izvršena na odgovarajući način jer bi u protivnom tuženik / protivna strana opravdano mogao/mogla pokrenuti postupak radi opoziva bilo koje izdane odluke na temelju činjenice da je postupak pokrenut bez mogućnosti da se brani ili čak da o njoj bude obaviješten/obaviještena. Međutim, ako je očito da je tuženik / protivna strana saznao/saznala za postupak jer se u njemu pojavio/pojavila, na temelju tog pojavljivanja smatrat će se da je dostava uspješno izvršena.

11 Moram li platiti dostavu pismena i, ako da, koliko?

Dostava poštom: trenutačni troškovi preporučene pošte prvog razreda.

Ako dostavu obavlja izvršitelj Vrhovnog građanskog suda ili izvršitelj grofovijskog suda, njemu se plaća dodatna naknada utvrđena zakonodavstvom ovisno o okolnostima predmeta.

Osobna dostava: naknadu koju obračunava izvršitelj Vrhovnog građanskog suda / izvršitelj grofovijskog suda utvrđena je zakonodavstvom ovisno o okolnostima predmeta.

Posljednji put ažurirano: 23/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.