Iratkézbesítés: jogi dokumentumok hivatalos továbbítása

Olaszország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban az „iratkézbesítés” jogi fogalma? Miért vonatkoznak speciális szabályok az iratkézbesítésre?

Az iratok kézbesítése törvényben szabályozott eljárás, amelynek során természetes és jogi személyek kapnak jogi lépésekre vonatkozó, jogszabályban meghatározott különböző joghatással járó tájékoztatást.

A jogszabály meghatározza az iratok kézbesítésére vonatkozó külön eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy a címzettek jogszerűen szerezzenek tudomást az ilyen iratokról, ami ahhoz szükséges, hogy az irat ki tudja váltani a kívánt hatásokat. Ez azt jelenti, hogy ha az irat kézbesítéséhez szükséges eljárást betartották, úgy kell tekinteni, hogy a címzett tudomást szerzett az iratról, és nem szükséges bizonyítani, hogy a címzett tényleg megismerte-e azt; az irat így kiválthatja a jogszabály által kívánt hatását.

2 Mely iratokat kell hivatalosan kézbesíteni?

Egyszerű kézbesítést (comunicazione) olyan esetben végeznek, amikor azt törvény írja elő, vagy bíróság rendeli el, ebben az esetben rövid tájékoztatást adnak a közlendő iratról vagy tényről. Az egyszerű kézbesítés elvégzésére a felek vagy a bírósági ügyben érintett egyéb személyek arról való tájékoztatása érdekében kerül sor, hogy az ügyben meghatározott lépésekre került sor, vagy hogy meghatározott eljárási iratokat bocsátottak ki (például bírósági ítélet nyilvántartásba vétele, tárgyalás kitűzésére vagy elnapolására vonatkozó határozat vagy a hivatalos tárgyaláson kívül meghozott bírósági végzés).

Hivatalos értesítést (notificazione) olyan esetben foganatosítanak, amikor azt törvény írja elő, és az a kézbesítendő eredeti irat hiteles másolatának kézbesítését jelenti. Az ily módon kézbesített iratok származhatnak bíróságtól (például ítéletek, amelyeknél a fellebbezésre nyitva álló idő a kézbesítés időpontjától kezdődik) vagy az ügyben részt vevő felektől (például érdemi tárgyalásra vonatkozó idézés).

3 Ki felel az iratok kézbesítéséért?

Az egyszerű kézbesítést a bírósági hivatalvezető (a cancelliere) végzi; a polgári perrendtartás (Codice di Procedura Civile, a továbbiakban: CPC) 136. cikke.

A hivatalos értesítést:

-           Altalában az egyik fél kérelmére eljáró végrehajtó (ufficiale giudiziario), a vádhatóság (pubblico ministero) vagy a hivatalvezető foganatosítja (a CPC 137. cikke). A végrehajtók a területi hatóságok pontos szabályaival összhangban járnak el (az 1959. december 15-i 1229. sz. köztársasági elnöki rendelet [Decreto del Presidente della Repubblica] 106. és 107. cikke). A végrehajtók az 1393/2007/EK rendelet 2. cikke alapján az egyedüli intézmények, amelyek hatáskörrel rendelkeznek más tagállamban vagy tagállamból kézbesítendő iratok áttételére és átvételére.

-           Bizonyos körülmények között ügyvéd (avvocato) is foganatosíthatja. Az ügyvéd vagy postai úton foganatosíthat hivatalos értesítést, feltéve, hogy rendelkezik az ügyre vonatkozó megfelelő ügyvédi meghatalmazással, és azt a praxisának helye szerinti kamarai tanács (Consiglio dell’Ordine) engedélyezte, vagy közvetlen kézbesítés útján egy másik, a felek egyikének nevében irat átvételére felhatalmazott ügyvéd címére, aki ugyanazon helyi kamarában bejegyzett ügyvéd, mint a kézbesítést végző ügyvéd (890/1982. sz. törvény és 53/1994. sz. törvény). Ezenfelül nem szükséges a kamarai tanács engedélye, ha az ügyvéd hitelesített e-mail címen (posta elettronica certificata) keresztül közhiteles nyilvántartásokból megszerzett e-mail címre foganatosítja a hivatalos értesítést (az 53/1994. sz. törvény 3 bis. cikke).

4 Címmel kapcsolatos megkeresések

4.1 A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján e tagállam megkeresett hatósága megkísérli-e hivatalból megállapítani a kézbesítendő iratok címzettjének tartózkodási helyét, amennyiben a címzett már nem tartózkodik a megkereső hatóság által ismert címen?

Olaszországban az átvevő hatóság a római fellebbviteli bíróság végrehajtó központi irodája (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, székhelye: Róma, Viale Giulio Cesare 52.); e hatóság az illetékes végrehajtónak továbbítja a kézbesítésre vonatkozó kérelmet.

Ha a címzett nem található a kérelmező fél által megadott címen, a végrehajtó a következő lépéseket teszi meg:

-           Természetes személyek esetében: megkérdezi a megadott címen lakókat vagy a szomszédokat, felkeresi a helyi népesség-nyilvántartó hivatalt (servizio anagrafe del comune) (ha az iraton megadták a születési időt és helyet).

-           Jogi személyek esetében: a végrehajtó visszaküldi az iratot a kérelmező félnek annak érdekében, hogy az kérelmezhesse az iratnak a címzett jogi képviselője részére történő kézbesítését. Ebben az esetben a jogi képviselő nevét és személyes lakhelyét fel kell tüntetni az iratban (a CPC 145. cikke).

4.2 A külföldi igazságügyi hatóságok és/vagy a bírósági eljárások felei számára e tagállamban hozzáférhetők-e azok a nyilvántartások vagy szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az illető személy aktuális címének megállapítását? Ha igen, milyen nyilvántartások vagy szolgáltatások léteznek, és mi a követendő eljárás? Milyen esetleges díjat kell fizetni?

A címet a kérelmező hivatalnak vagy félnek kell megadnia, amely, illetve aki azt a rendelkezésére álló iratokból szerzi meg. Ha címet fel kell kutatni, ismételten különbséget kell tenni az alábbiak szerint:

-           Természetes személyek: Polgári ügyekben nincs központi nyilvántartás; az igazolást a helyi népesség-nyilvántartó hivataltól kell beszerezni, amely általában válaszol a felek vagy ügyvédjeik indokolással ellátott kérelmére, és jelzi, hogy kell-e díjat fizetni (Rómában jelenleg 0,26 eurót kell fizetni igazolásonként), vagy szükséges-e bármi egyéb (általában bélyegzővel ellátott boríték a kérelmező válaszlevélhez szükséges címével ellátva). 2016 óta az ügyvédi irodák által a jogi iratok kézbesítése érdekében kért népesség-nyilvántartási igazolás mentesül az illeték megfizetése alól, és ha azt elektronikus úton kérelmezik, akkor a 0,26 euró összegű adminisztrációs díjat sem kell megfizetni.

-           Jogi személyek és társaságok: A cégnyilvántartás nyilvános, és azt a tartományi kereskedelmi kamara (camera di commercio) vezeti. A cégnyilvántartás a registroimprese.it honlapon érhető el. Használatának díj körülbelül 7,00 euró. Ezenkívül vannak szakmai egyesületek és internetes szolgáltatók, amelyek a kért információkkal látják el az előfizetőket.

4.3 E tagállam hatóságai hogyan kezelik a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet alapján küldött, egy személy aktuális címének kiderítésére irányuló megkereséseket?

Olaszországban nem lehetséges cím megadását az 1206/2001/EK rendelet alapján kérni.

5 A gyakorlatban általában hogyan kézbesítik az iratokat? Igénybe vehetők-e alternatív kézbesítési módok (a lenti 6. pontban említett helyettesítő kézbesítésen kívül)?

Az egyszerű kézbesítést „tértivevénnyel” (biglietto di cancelleria) végzik, amely papíralapú lehet, vagy hitelesített e-mail útján küldhető meg, összhangban a (183/2011. sz. törvénnyel módosított) CPC 136. cikkével. A papíralapú tértivevény két részből áll, az egyik részt a bírósági hivatalvezető küldi el a címzettnek, a másikat iktatják a hivatalban. Ha a tértivevényt hitelesített e-mail útján küldik meg, az az ügyvéd által az idézésben vagy más eljáráskezdeményező iratban megadott címre küldött üzenetből áll.

Az egyszerű kézbesítés esetében a hitelesített e-mail a 179/2012. sz. rendelet (Decreto Legislativo) 16. cikke (4) bekezdésének hatálybalépésével kötelezővé vált, amely előírja, hogy az egyszerű kézbesítés és a hivatalból küldött hivatalos értesítés kizárólag elektronikus úton, a hitelesített e-mail címre küldhető.

Ha az irat kézbesítése hitelesített e-mailen keresztül nem lehetséges, a tértivevény faxon is küldhető, vagy hivatalos értesítés érdekében továbbítható a végrehajtónak.

A hivatalos értesítést a végrehajtó foganatosítja; ha a cím ahhoz a településhez (comune) tartozik, amelyben a végrehajtói iroda található, a végrehajtó személyesen kézbesíti az iratot, míg ha a cím a településen kívül van, a végrehajtó az iratot postai úton kézbesíti (az 1229/1959. sz. köztársasági elnöki rendelet 106. és 107. cikke), kivéve, ha a kérelmező fél vagy hatóság kifejezetten személyes kézbesítést kért. A hivatalos értesítés az eredeti irat hiteles másolatának címzett részére történő kézbesítéséből áll (a CPC 137. cikke), és azt hétköznap 7.00 és 21.00 óra között kell kézbesíteni (a CPC 147. cikke).

Hivatalos értesítés személyes kézbesítéssel: A végrehajtó személyesen adja át a másolatot a címzettnek, a magánélet védelme érdekében lehetőleg annak otthonában, egyébként bárhol a végrehajtó illetékességi területén.

Ha a természetes vagy jogi személy kézbesítési címként egy másik személy lakóhelyét vagy munkahelyét adja meg, az iratokat e címen az átvételre meghatározott személy részére kézbesítik, és ez a címzett részére teljesített kézbesítésnek tekintendő (a CPC 141. cikke). E szabálytól eltérően a kilakoltatással kapcsolatos idézések (citazioni per convalida di sfratto), a végrehajtható okiratok (titoli esecutivi) és a fizetési meghagyások (precetti di pagamento) nem kézbesíthetők kézbesítési címre.

Az államigazgatás részére történő kézbesítés az államügyész hivatalába (Avvocatura di Stato, a CPC 144. cikke) történik.

Jogi személy részére történő kézbesítés esetén az iratot a képviselő vagy az irat átvételére felhatalmazott más személy részére kézbesítik a társaság bejegyzett székhelyének címére, illetve ennek hiányában a portásnak, de ebben az esetben a kézbesítés, a természetes személy részére történő hivatalos értesítésre vonatkozó eljárást alkalmazva, a társaságot képviselő személy részére is teljesíthető, feltéve, hogy a kézbesítendő irat e személyt képviselőként jelöli meg, és feltünteti e személy lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy érdekeltségeinek központját (a CPC 145. cikke).

Hivatalos értesítés postai úton: A személyes kézbesítés alternatívájaként a hivatalos értesítés postai úton is megküldhető, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik (a CPC 149. cikkének és a 890/1982. sz. törvénynek megfelelően). Ha a kézbesítésre azon a településen kerül sor, amelyen a végrehajtói iroda található, a végrehajtó választhatja a postai kézbesítést; ha a kézbesítést más címre végzik, a végrehajtó köteles a postai utat igénybe venni. Ezekben az esetekben az irat másolatát ajánlott levélnél használt külön borítékba helyezik, és átvételi elismervénnyel kézbesítik. A boríték és az átvételi elismervény is zöld színű, és a nyomon követhetőséget lehetővé tevő formanyomtatványnak felel meg. Ez lehetővé teszi, hogy a végrehajtó a hivatalos értesítést illetékességi területén kívül foganatosítsa.

6 Polgári eljárásokban megengedett-e az elektronikus iratkézbesítés (bírósági vagy bíróságon kívüli iratok elektronikus távközlési eszközök – például e-mail, internetalapú biztonságos alkalmazás, fax, sms stb. – útján történő kézbesítése)? Ha igen, milyen típusú eljárások esetében vehető igénybe ez a kézbesítési mód? Vonatkoznak-e korlátozások az iratkézbesítés e módjának hozzáférhetőségére/igénybevételére attól függően, hogy ki a címzett (jogi szakember, jogi személy, vállalkozás vagy egyéb gazdasági szereplő stb.)?

A 179/2012. sz. rendelet 16. cikke (4) bekezdésének hatálybalépése óta a hivatal által végzett egyszerű kézbesítésre kizárólag elektronikus úton, hitelesített e-mail címre kerülhet sor; ezen eljárás vált mára az egyszerű kézbesítés elvégzésének elsődleges módjává, és mindenféle eljárásban alkalmazható. Csak ha a kapcsolattartás hitelesített e-mailen keresztül nem lehetséges, akkor küldhető meg a tértivevény faxon is, vagy továbbítható a végrehajtónak hivatalos értesítés érdekében.

A hivatalos értesítés hitelesített e-mail útján is elvégezhető, mely célból a papíralapú iratról elektronikus másolat készíthető (a CPC 149 bis. cikke). Ez az eljárás mára a hivatalos értesítés esetében is a kézbesítés elsődleges módjává vált a címzett részére történő közvetlen személyes kézbesítés alternatívájaként, és mindenféle eljárásban alkalmazható.

Az eljárás megfelelő működése érdekében a különböző felek, így a jogászok, jogi személyek, kereskedelmi vállalkozások és közigazgatási szervek kötelesek hitelesített e-mail címüket megfelelő nyilvántartásokban hozzáférhetővé tenni. Ez lehetővé teszi a végrehajtó és a fél jogi képviselője számára, hogy a hivatalos értesítést hitelesített elektronikus iratként, elektronikus aláírással ellátva küldjék meg a közhiteles nyilvántartásból beszerzett hitelesített e-mail címre (a CPC 149 bis. cikke).

A hivatalos értesítés átvételi elismervénye tartalmazza az elektronikus másolat azon iratnak való megfelelőségét igazoló tanúsítványt, amelyről a másolat készült, a szolgáltatónak az elfogadást és a címzett postafiókjába történő megérkezést igazoló kézbesítési visszaigazolását, amely tartalmazza az üzenet azonosító kódját.

Nem engedélyezett az egyszerű kézbesítés vagy a hivatalos értesítés más elektronikus kommunikációs formában (például szöveges üzenetben vagy hitelesített e-mail címtől eltérő e-mail címre), mivel e módszerek jogilag nem biztosítanák, hogy a címzett megkapta az üzenetet.

7 „Helyettesítő” kézbesítés

7.1 E tagállam joga alapján megengedettek-e más kézbesítési módok olyan esetekben, amikor nem lehetett kézbesíteni az iratokat a címzettnek (pl. otthoni címre küldött értesítés, vagy végrehajtói irodába, illetve postai vagy hirdetményi úton történő kézbesítés)?

Hivatalos értesítés személyes kézbesítéssel

Az irat kézbesíthető a címzett szokásos tartózkodási helyére (abituale dimora), és ha az ismeretlen, azon a településen, ahol a címzett ideiglenese tartózkodási helye (dimora temporanea) található, vagy azon a településen, ahol fő üzleti és érdekeltségi központja (domicilio) található, azt követően, hogy otthonában, munkahelyén keresték.

Ha a címzett ezeken a helyeken nem található, a másolat zárt borítékban családtagjának vagy otthonában, illetve munkahelyén foglalkoztatott személynek is átadható, de a másolat 14 évnél fiatalabb személy vagy olyan személy részére nem adható át, aki nyilvánvalóan alkalmatlan arra, hogy a másolatot rábízzák. A másolat, továbbra is zárt borítékban, átadható az épület portásának vagy a szomszédnak, aki köteles az átvételi elismervényt aláírni; ebben az esetben a címzettet tértivevény nélküli ajánlott levélben értesítik a kézbesítés megtörténtéről. Ha a címzett általában kereskedelmi hajó fedélzetén lakik, az irat átadható a hajó kapitányának (a CPC 139. cikke).

A CPC 146. cikke előírja, hogy aktív katonai állomány esetében, ha a személyes kézbesítés nem lehetséges, az iratot a vádhatóság részére kell kézbesíteni, amely megküldi azt azon hadtest parancsnokának, amelyben a címzett szolgál.

Ha a kézbesítés a fent ismertetett módok egyike szerint sem lehetséges, mivel a címzett adott időpontban távol van, vagy azok a személyek, akik az iratot átvehetnék, távol vannak, vagy átvételre alkalmatlanok, vagy az átvételt megtagadják, a végrehajtó az irat másolatát zárt borítékban letétbe helyezi azon település városházáján, ahova az értesítést kézbesíteni kell, a letétbe helyezésről zárt borítékban értesítést helyez el a címzett lakásának vagy munkahelyének ajtaján, és tértivevényes ajánlott levélben tájékoztatja a címzettet arról, hogy az iratot a városházán letétbe helyezték (a CPC 140. cikke).

Hivatalos értesítés, ha a címzett tartózkodási helye, lakóhelye vagy érdekeinek központja ismeretlen

A címzettet általános gondosság mellett és jóhiszeműen kell felkutatni. Ha azonban a címzettet nem találják, az irat másolatát letétbe helyezik az utolsó ismert tartózkodási helye szerinti városházán, vagy ha tartózkodási helye ismeretlen, a születési helye szerinti városházán. Ha ez is ismeretlen, vagy külföldön található, az iratot a vádhatóságnak küldik meg (a CPC 143. cikke).

Bíróság által elrendelt kézbesítési módok

A bíróság kérelemre vagy hivatalból, meghatározott körülmények között vagy sürgősség esetén a törvényben foglalt eljárásoktól eltérő kézbesítési módot rendelhet el. E módok szabadon választhatók, de azoknak védeniük kell a címzett magánéletét és védelemhez való jogát (a CPC 151. cikke).

A leggyakoribb példa a csomag gyors kézbesítést biztosító futárral való megküldésének engedélyezése. Más rendszerek, mint például a távirat, mára már elavultnak számítanak.

Nyilvános hirdetményi kézbesítés

A felek egyikének kérelmére és a vádhatóság véleményének meghallgatását követően a bíróság engedélyezheti ezt a kézbesítési módot, ha azt a címzettek nagy száma indokolja, vagy azonosításuk nehézségekbe ütközik.

Az irat másolatát letétbe helyezik az eljáró bíróság szerinti település városházáján, és az irat kivonatát közzéteszik a Hivatalos Közlönyben (Gazzetta Ufficiale della Repubblica); a bíróság elrendelheti a kivonat széles körben terjesztett újságokban való közzétételét, vagy a nyilvánosság egyéb formáját is alkalmazhatja (a CPC 150. cikke).

7.2 Más módok alkalmazása esetén mikor minősülnek kézbesítettnek az iratok?

A címzettől eltérő személyek részére történő kézbesítés: a kézbesítés időpontja az azon személy részére történő kézbesítés időpontja, akinek részére az iratot átadták. Ez az az időpont, amelyen jogilag úgy tekintendő, hogy a címzett tudomást szerzett az iratról, bár ténylegesen csak ezt követően ismerte meg azt.

A CPC 140. cikke szerinti hivatalos értesítés: Ezen értesítésnek számos alakiságnak kell megfelelnie, amelyeket azonban nem feltétlenül kell azonos napon teljesíteni. Az ítélkezési gyakorlat biztosította a jogszabály végleges értelmezését: megállapította, hogy az az időpont, amelyen a kézbesítésre a kérelmező tekintetében sor kerül, egybeesik az utolsó alakiság teljesítésével, nevezetesen a városházán történő letétbe helyezésről szóló értesítést tartalmazó ajánlott levél megküldésével, míg a címzett esetében az az időpont, amelyen a postai hivatalban való elhelyezésre vonatkozó 10 napos időtartam letelik, vagy az az időpont, amelyen az iratot elhozzák, ha az korábbi.

Hivatalos értesítés postai úton: A kérelmező esetében a hivatalos értesítés megtörténtnek tekintendő azon a napon, amelyen az iratot átadták a végrehajtónak, míg a címzett esetében csak akkor hatályosul, ha jogilag úgy tekintendő, hogy a címzett tudomást szerzett az iratról. Ez a tértivevényen feltüntetett irat kézbesítésének időpontja; azon személy távolléte esetén, aki átvehetné az iratot, vagy ha ez a személy az átvételt megtagadja, az iratot letétbe helyezik a postahivatalban, és ebben az esetben a postai letétre vonatkozó 10 napos időszak vége vagy az irat átvételének időpontja, ha az korábbi, az irányadó időpont. Ha azonban bizonytalanság áll fenn, a hivatalos értesítés a postahivatal által a feladónak visszaküldött értesítésen elhelyezett bélyegző időpontjától kezdve hatályos.

Az át nem vett iratot a címzett hat hónapon keresztül veheti át annak érdekében, hogy mégis megismerje annak tartalmát.

Hivatalos értesítés, ha a címzett tartózkodási helye, lakóhelye vagy érdekeinek központja ismeretlen

A letétbe helyezést vagy a vádhatóság részére történő átadást követő 20 nap elteltével az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.

Bíróság által elrendelt kézbesítési módok

A kézbesítés időpontja a választott kézbesítési módtól függ.

Nyilvános hirdetményi kézbesítés

Az iratot kézbesítettnek kell tekinteni, ha a szükséges eljárásokat betartva a végrehajtó a kézbesítési jegyzőkönyv és a bíróság kérésére a fél által elvégzett cselekményt igazoló iratok másolatát átadja azon bíróság hivatalának, amely előtt ez eljárást megindították (Hivatalos Közlönyben való közzététel stb.).

Hivatalos értesítés hitelesített e-mail útján

Az iratot attól az időponttól kezdve kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a szolgáltató az elektronikus iratot a címzett postafiókjában elérhetővé tette. Ezért a kézbesítés időpontja a továbbítás időpontjának felel meg, és nem szükséges megerősíteni, hogy a címzett elolvasta az üzenetet.

7.3 Ha a kézbesítés másik módja az irat meghatározott helyen (pl. postahivatalban) történő letétbe helyezése, hogyan tájékoztatják a címzettet e letétről?

A CPC 140. cikke szerinti értesítés: A végrehajtó zárt borítékban értesítést helyez el a címzett ajtaján, amelyben feltünteti az irat lényeges tartalmát, és emlékeztet arra, hogy az irat a városházán átvehető; ugyanezt az értesítést tértivevényes ajánlott levélben elküldik a címzettnek is.

A postahivatal elküldi az ajánlott levelet a címzettnek vagy más megfelelő személynek; ha nincs ilyen személy, az iratot 10 napra letétbe helyezik az adott kerületre illetékes postahivatalban, és ismételten arra vonatkozó emlékeztetőt hagynak a címzett postaládájában, hogy az irat átvehető.

Hivatalos értesítés postai úton: a postai dolgozó, aki nem találja a címzettet vagy más felhatalmazott személyt, a letétbe helyezésről ajánlott levélben értesítést (comunicazione dell’avvenuto deposito) küld a címzettnek, amelyben jelzi, hogy az irat másolatát letétbe helyezte a kerületi postahivatalban; ha a postai dolgozó a címzettől eltérő felhatalmazott személynek adja át az értesítést, a postai dolgozó szintén ajánlott levélben kézbesítési értesítést (comunicazione di avvenuta notifica) küld a címzettnek. A letétbe helyezésre és a kézbesítésre vonatkozó értesítés kiegészíti a hivatalos értesítést: a postai dolgozó feljegyzést készít, hogy az értesítéseket az eredeti tértivevény után küldték. Az értesítések annak biztosítására szolgálnak, hogy a címzett ténylegesen megismerje az irat tartalmát, és nem érintik a kézbesítés időpontját, amely továbbra is a 10 napos postai letét lejártának időpontja vagy az átvétel időpontja, ha az korábbi.

A postai dolgozó ezeket a lépéseket csak akkor teheti meg, ha a címzett olyan nevével ellátott postaládával rendelkezik, amely alkalmas levelek elhelyezésére.

7.4 Mi annak a következménye, ha a címzett megtagadja az irat átvételét? Kézbesítettnek tekintendők-e az iratok, ha jogszerűtlenül tagadták meg az átvételt?

Ha a címzett megtagadja a személyesen kézbesített hivatalos értesítés átvételét, a végrehajtó a kézbesítési jegyzőkönyvben ezt rögzíti, és a kézbesítést érvényesen teljesítettnek kell tekinteni (a CPC 138. cikke).

Postai úton megküldött hivatalos értesítés esetén, ha a címzett megtagadja az irat átvételét vagy a kézbesítési igazolás aláírását, a postai dolgozó ezt a tértivevényen rögzíti, és a kézbesítést érvényesen teljesítettnek kell tekinteni.

8 Postai kézbesítés külföldről (a kézbesítési rendelet 14. cikke)

8.1 Ha külföldről érkező iratot postai úton kézbesítenek a címzettnek ebbe a tagállamba, és az adott helyzetben kötelező a tértivevény használata (a kézbesítési rendelet 14. cikke), akkor postai úton csak magának a címzettnek kézbesítik az iratot, vagy a postai kézbesítésre vonatkozó nemzeti szabályok értelmében ugyanazon a címen más személy részére is kézbesíthetik az iratot?

E területet az olasz távközlési szabályozó hatóság (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM) 2013. július 16-án a 165. sz. Hivatalos Közlönyben közzétett, a https://www.agcom.it weboldalon elérhető 385/13/CONS. sz. rendelete szabályozza. A postai dolgozó az ajánlott levelet a címzettnek a megadott címre vagy a jogszabály által az ajánlott levelek kézbesítése kapcsán meghatározott más alkalmas személy részére kézbesíti; a levelet átvevő személy lehet a címzett közvetlen családtagja, élettársa, munkatársa, a portás vagy a szomszéd. A szervezeteknek, jogi személyeknek és egyesületeknek címzett ajánlott leveleket a jogi képviselőnek vagy a személyzet felelős tagjának kézbesítik.

8.2 E tagállam postai kézbesítésre vonatkozó szabályai értelmében hogyan teljesíthető a külföldről érkező iratoknak az 1393/2007/EK kézbesítési rendelet 14. cikke szerinti kézbesítése, ha a kézbesítési címen sem a címzett, sem az átvételre jogosult más személy (ha ez a postai kézbesítésre vonatkozó nemzeti szabályok alapján lehetséges – lásd fent) nem volt elérhető?

Ha a postai dolgozó nem talál alkalmas személyt, az iratot letétbe helyezik az adott kerületre illetékes postahivatalban.

8.3 A postahivatal konkrét határidőt biztosít-e az iratok átvételére, mielőtt kézbesítetlenként visszaküldené azokat? Ha igen, hogyan tájékoztatják a címzettet arról, hogy a postahivatalban küldeményt vehet át?

A jogi iratok postai letétjének időtartama tíz nap; a kézbesítésért felelő postai dolgozó zárt borítékba tett, tértivevényes ajánlott levélben megküldött, a címzett távolléte esetén a bejárati ajtón vagy a címzett otthonánál levő postaládában elhelyezett értesítés útján tájékoztatja a címzettet, hogy az iratot letétbe helyezték. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell a kifejezett kérést arra vonatkozóan, hogy az iratot legfeljebb hat hónapon belül vegyék át, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a hivatalos értesítést az irat postahivatalban történt letétbe helyezését követő tizedik napon kézbesítettnek fogják tekinteni, és hogy ha az iratot hat hónapon belül nem veszik át, azt visszaküldik a feladónak.

Ha a levelet az ajánlott levél elküldésétől számított tíz napon belül sem a címzett, sem annak meghatalmazottja nem veszi át, a tértivevényt két napon belül (mely határidőt a 2018. június 1-jétől hatályos 205/2017. sz. törvény határozta meg) ajánlott levélben kell visszaküldeni a feladónak, megadva azt az időpontot, amelyben a letét lejárt, és jelezve, hogy a hivatalos értesítést kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat postahivatalban történő letétbe helyezésétől számított hat hónap letelt, és a címzett nem vette át az iratot, azt visszaküldik a feladónak.

9 Van-e bármilyen írásbeli bizonyíték arra, hogy az iratot kézbesítették?

A hivatalos értesítést kézbesítő személynek fel kell tüntetnie a kézbesítés időpontját, módját és helyét a kézbesített másolaton és az eredeti iraton is annak érdekében, hogy meg lehessen vizsgálni az eljárás szabályszerűségét. E személynek rögzítenie kell, hogy sor került-e a cím felkutatására, ideértve a népesség-nyilvántartási hivatalban végzett kutatásokat is (a CPC 148. cikke).

A posta úton kézbesített hivatalos értesítés jegyzőkönyvében fel kell tüntetni az időpontot és az iratot megküldő postahivatalt. A feladónak visszaküldendő tértivevényt azt igazoló dokumentumként kell csatolni, hogy az iratot kézbesítették.

Ha a postai dolgozó a tértivevényen jelzi, hogy a címzett ismeretlen vagy elhagyta a borítékon megadott címet, a kézbesítés nem tekinthető teljesítettnek.

A végrehajtó jegyzőkönyve hivatalos okirat, és amennyiben nem bizonyul hamisítványnak, igazolja a végrehajtó jelenlétében történt eseményeket és a hozzá intézett nyilatkozatokat; a jegyzőkönyv valószínűsített bizonyíték más olyan körülményekre vonatkozóan, amelyekről a végrehajtó személyesen nem győződött meg (például arról a tényről, hogy az iratot átvevő személy családtag vagy a címzett otthonában foglalkoztatott személy volt).

10 Mi történik, ha a címzett valami probléma miatt nem kapja meg az iratot, vagy a kézbesítés jogsértő módon történik (például az iratot egy harmadik személynek kézbesítik)? Lehet-e mégis érvényes az irat kézbesítése (pl. lehet-e orvosolni a jogsértéseket) vagy ismételten meg kell kísérelni az irat kézbesítését?

A hivatalos értesítés érvénytelen, ha a megállapított eljárásokat, amelyek biztosítják azt az elvet, hogy úgy kell tekinteni, hogy a fél megismerte az iratot, nem tartják be, azaz ha nem tartják be az arra vonatkozó szabályokat, hogy kinek adható át az irat, vagy ha valóban bizonytalan (incertezza assoluta), hogy kinek vagy mely napon adták át az iratot (a CPC 160. cikke).

A kézbesítés érvénytelensége orvosolható, ha a kézbesítés célját mégis sikerül elérni, például ha a címzett megjelenik a bíróság előtt; egyéb esetben a kézbesítést újból meg kell kísérelni.

Az értesítés időpontjával kapcsolatos bizonytalanságnak valósnak kell lennie; nem orvosolható, ha egy határidő ettől függ. Ha az eredeti iraton és a másolaton eltérő időpont szerepel, a címzett példányán található időpont lesz az irányadó annak érdekében, hogy a címzett védelemhez való joga biztosítva legyen.

A bíróság megállapítása szerint a hivatalos értesítés nem történt meg, és az értesítés hiánya nem orvosolható, ha az irat kézbesítésére egyáltalán nem került sor, vagy ha az iratot olyan helyre vagy személynek kézbesítették, amely vagy aki semmilyen módon nem kapcsolódik a címzetthez. Az értesítés érvénytelensége akkor sem orvosolható, ha például olyan eltérés tapasztalható az eredeti irat és a másolat között, amely megakadályozza a címzettet a megfelelő védekezésben. Ha hivatalos értesítésre nem került sor, a jogorvoslat nem megengedett, és az irat hivatalos kézbesítésére irányuló eljárást meg kell ismételni.

11 Kell-e fizetnem az irat kézbesítéséért, és ha igen, mennyit?

Polgári ügyekben a hivatalos értesítést kérő fél köteles a költségeket, köztük az államkincstárnak (erario) fizetendő díjat, valamint a végrehajtónak az irodájától eltérő helyen kézbesített iratok után fizetendő szállítási és kézbesítési díjat állni.

E kérdést a 2002. május 30-i 115. sz. köztársasági elnöki rendelet (a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt törvény) szabályozza, amely meghatározza e költségek összegét is. Az eljárást kezdeményező félnek előre meg kell fizetnie a díjakat, a bírósági hivatalvezető kérelmére foganatosított hivatalos kézbesítés szállítási és kézbesítési díját 27 euró általános átalányösszegben; a felek által kért hivatalos értesítés esetében a kérelmező köteles a 115/2002. sz. köztársasági elnöki rendelet 34. és azt követő cikkeiben meghatározott díjat megfizetni, amely a címzettek számától, a kilométerekben megadott távolságtól és a sürgősségtől függően eltérhet.

A jog más területein, ideértve a munkaügyi és jóléti ügyeket, a házasság felbontására és a különválásra vonatkozó eljárásokat, és azokban az esetekben, amelyekben elegendő anyagi forrással nem rendelkező személy állami költségmentességre jogosult, a fél mentesül az államkincstárnak fizetendő kézbesítési díj megfizetése alól.

Az 1393/2007 rendelet alapján kért hivatalos értesítések költségmentességben részesülnek azok kivételével, amelyek a végrehajtó, illetve az átvevő tagállam joga szerint illetékes személy eljárása révén merülnek fel, és amelyek megfelelnek az e tagállam által előzetesen megállapított egységes díjnak, amely tiszteletben tartja az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvét (az 1393/2007 rendelet 11. cikke).

Utolsó frissítés: 21/07/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.