Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Iratkézbesítés: jogi dokumentumok hivatalos továbbítása

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban az „iratkézbesítés” jogi fogalma? Miért vonatkoznak speciális szabályok az iratkézbesítésre?

Gyakorlatilag az „iratok kézbesítése” alatt általában azt értjük, hogy az alperes ténylegesen átveszi az idézést vagy más iratot, és így az alperes értesül a bírósági ügyről vagy határozatról és/vagy au idézéséről, továbbá megismeri a vonatkozó bírósági határidőket.

A bírósági szabályok célja annak biztosítása, hogy az alperes igazságszolgáltatáshoz való joga ne sérüljön, és hogy az alperes megkapja a szükséges dokumentumokat és a közelgő bírósági időpontokról szóló értesítést, mindezt legalább a megengedett minimális időn belül. A körzeti bírónak/bírónak általában kérnie kell a kézbesítés igazolását, mielőtt az ügyben döntést hozna.

2 Mely iratokat kell hivatalosan kézbesíteni?

Általában a hivatalosan kézbesítendő iratok az alábbiak:

  • levél, amelyben az alperest arról értesítik, hogy bírósági eljárást kezdeményeznek vele szemben, ha nem válaszol a levélre.
  • keresetlevél vagy gyorsított eljárás iránti kérelem stb.
  • bizonyos iratok, amíg az ügy bíróság előtt folyik.
  • ítéletről/végzésről szóló értesítés.
  • fizetési felszólítás (a végrehajtás iránti intézkedés előtti lépés).
  • a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos iratok.

A polgári eljárás bizonyos típusai esetében további, különös iratok kézbesítése szükséges.

További információk találhatók: a legfelsőbb bíróság eljárási szabályainak 16. fejezete, a körzeti bíróságok előtti rendes eljárás szabályainak 5. fejezete, a gyorsított eljárás szabályainak 5. fejezete és az egyszerű eljárási szabályok 6. része.

3 Ki felel az iratok kézbesítéséért?

a. A bíróságon kívüli iratok, például a bírósági eljárást megelőző levél, valamint a bírósági iratok, például a keresetlevél vagy az idézési felhívás postai úton kézbesíthetők (elsőbbségi ajánlott levélként való kézbesítés). Ebben az esetben az iratot az alperes lakóhelyére/üzleti tevékenységének helyére postai dolgozó viszi el, aki aláírást szerez az átvétel igazolásaként. A bírósági iratok postai kézbesítését csak ügyvéd, körzeti bírósági tisztviselő és skót végrehajtó irányíthatja, vagy bizonyos esetekben a körzeti bírósági hivatalnok az egyszerű eljárás szerint.

b. Ha ezeket az iratokat személyesen kívánják kézbesíteni, ezt vagy a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő végzi (a francia „huissier de Justice” legközelebbi skót megfelelője).

c. A fizetési felszólítást és a végrehajtási eljárással kapcsolatos egyéb iratok többségét a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő személyesen kézbesíti.

4 Címmel kapcsolatos megkeresések

4.1 A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján e tagállam megkeresett hatósága megkísérli-e hivatalból megállapítani a kézbesítendő iratok címzettjének tartózkodási helyét, amennyiben a címzett már nem tartózkodik a megkereső hatóság által ismert címen?

Mivel az Egyesült Királyság nem rendelkezik olyan lakóhely-nyilvántartással, mint sok más tagállam; a megkeresett skót hatóság nem szerezhet azon személy címével kapcsolatban információt, akinek az iratokat kézbesíteni kell. Ha azonban az iratokat egy vállalkozás részére kell kézbesíteni, és ha a címzettek a megadott címen megtagadják az irat átvételét, a skót átvevő intézmény megállapíthatja a vállalkozás bejegyzett címét (ha ettől eltér), és erre a címre kézbesítheti az iratokat.

4.2 A külföldi igazságügyi hatóságok és/vagy a bírósági eljárások felei számára e tagállamban hozzáférhetők-e azok a nyilvántartások vagy szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az illető személy aktuális címének megállapítását? Ha igen, milyen nyilvántartások vagy szolgáltatások léteznek, és mi a követendő eljárás? Milyen esetleges díjat kell fizetni?

Ahogyan az korábban említésre került, az Egyesült Királyságban nincs lakóhely-nyilvántartás. Valamely személy címének megtalálásához olyan ügynököket kell igénybe venni, akik felkutathatják az egyéneket, vagy számos olyan weboldalt használhatnak fel, amelyek a címek bizonyos részleteivel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Az alábbi lista nem teljes körű, de néhány példát mutat a rendelkezésre álló weboldaltípusokra. Egyesek, mint például a telefonszám nyilvántartásokban való keresés (az első link) ingyenes. Másokért díjat kell fizetni.

Telefonszám nyilvántartás: British Telecommunications.

Címkereső: 192, UKRoll

Nyomkereső: Tracesmart

A vállalkozás székhelye a következő weboldalon kereshető: Companies House. A vállalkozásokra vonatkozó egyes keresések ingyenesek, de a részletesebb keresés díjköteles.

4.3 E tagállam hatóságai hogyan kezelik a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet alapján küldött, egy személy aktuális címének kiderítésére irányuló megkereséseket?

Skóciában nem lehet cím megadását kérni az 1206/2001/EK rendelet alapján.

5 A gyakorlatban általában hogyan kézbesítik az iratokat? Igénybe vehetők-e alternatív kézbesítési módok (a lenti 6. pontban említett helyettesítő kézbesítésen kívül)?

a. Postai szolgáltatás – elsőbbségi ajánlott levélként történő postai kézbesítés.

b. Személyes kézbesítés – az alperes részére a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő által.

c. Személyes kézbesítés – a lakótárs/alkalmazott veszi át a lakóhelyen/az üzleti tevékenység végzésének helyén.

Ha gondos kutatást követően a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő úgy ítéli meg, hogy alapos okkal feltételezhető, hogy az alperes az idézésben szereplő címen lakik, az iratok a lakóhelyen lévő lakótársnál/a vállalkozás alkalmazottjánál hagyhatók.

d. Személyes kézbesítés – azon esetek kivételével, ahol egy magánszemély alperes van (azaz más jogi személy, például bejegyzett társaság).

A személyes kézbesítés úgy valósítható meg, hogy az idézést egy magánszemélynél hagyják, például az üzleti tevékenység helyszínén oly módon, hogy észszerűen elvárható, hogy az alperes tényleges törvényes képviselője megkapja az idézést.

e. Személyes kézbesítés – letétbe helyezés/elhelyezés

Ha a skót végrehajtó/körzeti bírósági tisztviselő nem tudta személyesen kézbesíteni az iratot az alperes részére, akkor a következőket teheti:

  • az idézést a lakóházban/az üzleti tevékenység végzésének helyén hagyhatja
  • kifüggesztheti az idézést a lakóház/üzlethelyiség ajtaján.

f. Ha a cím nem ismert – A körzeti bíró/bíró engedélyt adhat a következők segítségével történő kézbesítésre:

  • hirdetés közzététele az alperes legutóbbi ismert lakóhelyén terjesztett helyi újságban
  • az eredeti keresetlevél/idézés másolatának a bíróság hirdetőtábláján való elhelyezése.

g. Jelenleg nincsenek rendelkezések a keresetlevél, az idézés, a végzés vagy a fizetési felszólítás fax vagy e-mail útján történő kézbesítésére vonatkozóan. Mindazonáltal néhány egyéb dokumentum, amelyeket bizonyos eljárások során kell megküldeni, elektronikus úton vagy bármilyen dokumentált formában is továbbítható.

h. A Skócián kívüli személyek részére való kézbesítésre vonatkozóan lásd: a legfelsőbb bíróság eljárási szabályainak 16. fejezete, a körzeti bíróságok előtti rendes eljárás szabályainak 5. fejezete, a gyorsított eljárás szabályainak 5. fejezete és az egyszerű eljárási szabályok 6. része.

(A Skóciába érkező keresetlevelekre, idézésekre stb. a kézbesítésről szóló uniós rendelet vagy a kézbesítésről szóló hágai egyezmény alapján és a központi hatóság útján kezelt esetek kivételével az a)–g) pontban foglalt különös szabályok és eljárások alkalmazandók. Például a valamely Skócián kívüli országban kibocsátott idézésnek az alperes részére történő skóciai személyes kézbesítése csak akkor jogszerű, ha az összhangban áll a skót bírósági szabályokkal.)

i. Minden olyan esetben, amikor a kézbesítést nem a bíróság végzi, a kézbesítés teljesítéséről szóló, a felperes ügyvédje, a skót végrehajtó és a körzeti bírósági tisztviselő által aláírt igazolást be kell nyújtani az eljárásban.

6 Polgári eljárásokban megengedett-e az elektronikus iratkézbesítés (bírósági vagy bíróságon kívüli iratok elektronikus távközlési eszközök – például e-mail, internetalapú biztonságos alkalmazás, fax, sms stb. – útján történő kézbesítése)? Ha igen, milyen típusú eljárások esetében vehető igénybe ez a kézbesítési mód? Vonatkoznak-e korlátozások az iratkézbesítés e módjának hozzáférhetőségére/igénybevételére attól függően, hogy ki a címzett (jogi szakember, jogi személy, vállalkozás vagy egyéb gazdasági szereplő stb.)?

Lásd a fenti 5. pont g. alpontját.

7 „Helyettesítő” kézbesítés

7.1 E tagállam joga alapján megengedettek-e más kézbesítési módok olyan esetekben, amikor nem lehetett kézbesíteni az iratokat a címzettnek (pl. otthoni címre küldött értesítés, vagy végrehajtói irodába, illetve postai vagy hirdetményi úton történő kézbesítés)?

Más tagállamok megkeresése esetén a szokásos kézbesítési mód Skóciában a skót végrehajtó és a körzeti bírósági tisztviselő által az utolsó ismert lakóhelyen vagy üzleti tevékenység helyén történő személyes kézbesítés. A kézbesítés más módjai is elérhetők a skót törvények szerint, de a központi hatóság nem használja ezeket az iratok kézbesítésére.

7.2 Más módok alkalmazása esetén mikor minősülnek kézbesítettnek az iratok?

Ahogyan az fentebb megállapításra került, Skóciában a központi hatóság által az iratok kézbesítésére használt egyedüli mód a skót végrehajtó által történő kézbesítés.

7.3 Ha a kézbesítés másik módja az irat meghatározott helyen (pl. postahivatalban) történő letétbe helyezése, hogyan tájékoztatják a címzettet e letétről?

Az iratok adott helyen (pl. postahivatalban) történő elhelyezése általában nem alternatív kézbesítési mód Skóciában.

7.4 Mi annak a következménye, ha a címzett megtagadja az irat átvételét? Kézbesítettnek tekintendők-e az iratok, ha jogszerűtlenül tagadták meg az átvételt?

A megfelelő kézbesítési mód alkalmazása esetén a kézbesítés vélelmezett dátuma független attól, hogy a címzett elfogadja-e a kézbesítést. Az egyetlen kivétel a rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében és II. mellékletében megengedett kivétel azzal kapcsolatban, hogy az iratot a címzett által érthető nyelven kell megszövegezni.

8 Postai kézbesítés külföldről (a kézbesítési rendelet 14. cikke)

8.1 Ha külföldről érkező iratot postai úton kézbesítenek a címzettnek ebbe a tagállamba, és az adott helyzetben kötelező a tértivevény használata (a kézbesítési rendelet 14. cikke), akkor postai úton csak magának a címzettnek kézbesítik az iratot, vagy a postai kézbesítésre vonatkozó nemzeti szabályok értelmében ugyanazon a címen más személy részére is kézbesíthetik az iratot?

A Royal Mail (az Egyesült Királyság postai szolgálata) által ajánlott küldeményként való kézbesítés nem a magánszemélyhez, hanem a címhez kötődik. Ennélfogva lehetséges, hogy a címzetten kívül más kapja meg az iratokat, ha ugyanazon a címen laknak.

8.2 E tagállam postai kézbesítésre vonatkozó szabályai értelmében hogyan teljesíthető a külföldről érkező iratoknak az 1393/2007/EK kézbesítési rendelet 14. cikke szerinti kézbesítése, ha a kézbesítési címen sem a címzett, sem az átvételre jogosult más személy (ha ez a postai kézbesítésre vonatkozó nemzeti szabályok alapján lehetséges – lásd fent) nem volt elérhető?

Ha a kért címen senki sem elérhető az iratok átvételének aláírására, azokat visszaküldik a cím szerinti helyi postára. Ha az iratokat a határidőn belül (lásd alább) nem veszik át, visszaküldik a feladónak.

8.3 A postahivatal konkrét határidőt biztosít-e az iratok átvételére, mielőtt kézbesítetlenként visszaküldené azokat? Ha igen, hogyan tájékoztatják a címzettet arról, hogy a postahivatalban küldeményt vehet át?

Ha a kézbesítés nem volt lehetséges a címen, hirdetményt hagynak a megkísérelt kézbesítésre vonatkozó értesítésről. Ez a hirdetmény tájékoztatja a címzettet arról, hogy hol lehet az iratokat átvenni, és azt a határidőt, amelyen belül át kell venni azokat. Az Egyesült Királyságból származó ajánlott küldemény esetében az iratokat egy héten belül át kell venni. Nemzetközi ajánlott küldemény esetében a határidő három hét.

9 Van-e bármilyen írásbeli bizonyíték arra, hogy az iratot kézbesítették?

a. A postai kézbesítésre lásd fentebb. A postázás az első osztályú ajánlott küldeményként történő postázás. A kézbesítési igazolást, beleértve a postai nyugtát is, a bíróság megköveteli a kézbesítés igazolásaként.

b. A személyes kézbesítés esetén a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő teljesítési igazolást állít ki, amelyet az abban részt vevő tisztviselők írnak alá, és amely ismerteti a kézbesítés módját.

c. A Skócián kívüli cselekmények igazolásához lásd a bírósági szabályok vonatkozó szakaszait, amint az korábban említésre került. Ismételten a Skóciába érkező idézések stb. esetében az a) és b) pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

10 Mi történik, ha a címzett valami probléma miatt nem kapja meg az iratot, vagy a kézbesítés jogsértő módon történik (például az iratot egy harmadik személynek kézbesítik)? Lehet-e mégis érvényes az irat kézbesítése (pl. lehet-e orvosolni a jogsértéseket) vagy ismételten meg kell kísérelni az irat kézbesítését?

A skót végrehajtónak vagy a körzeti bírósági tisztviselőnek meg kell győződnie arról, hogy az ügy elbírálása előtt a kézbesítést helyesen és tisztességesen teljesítették az alperes részére. A kézbesítést eredményesen kell teljesíteni, különben az alperes jogszerűen indíthat keresetet valamennyi határozat visszavonása érdekében arra hivatkozással, hogy az intézkedést anélkül fogadták el, hogy azzal szemben védekezhetett volna, vagy arról értesítették volna. Ha azonban nyilvánvaló, hogy az alperes értesült a cselekményről, mert jelen volt, akkor a jelenléte orvosolja a kézbesítés bármely hibáját.

11 Kell-e fizetnem az irat kézbesítéséért, és ha igen, mennyit?

Postai kézbesítés: Elsőbbségi ajánlott küldeményként való feladás a mindenkor aktuális áron.

Ha a postai kézbesítést a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő végzi, nekik további díjat kell fizetni, amelyet jogszabályok rögzítenek az eset körülményeitől függően.

Személyes kézbesítés: a skót végrehajtó vagy a körzeti bírósági tisztviselő által felszámított díjakat az eset körülményeitől függően a jogszabályok rögzítik.

Utolsó frissítés: 23/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.