Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Sąvoka „įteikimas“ reiškia oficialų teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimą (kuriuos būtina įteikti), kai šį faktą galima įrodyti raštu.

Galioja specialios įteikimo taisyklės, kuriomis užtikrinamas procedūros teisėtumas ir šalių teisės.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Bet kokie teisminiai dokumentai, kurie yra susiję su bet kokia teisme iškelta byla, pavyzdžiui, nutartys, prašymai pagal pareikalavimą ir dokumentai, kuriais iškeliamos bylos, taip pat neteisminiai dokumentai (kurie nėra susiję su teismo byla, tačiau apie juos reikia oficialiai pranešti ir jie turi būti įteikti oficialiai).

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Teismo antstoliai, jeigu prašoma įteikti dokumentus, kurie gaunami pagal 1965 m. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo, bet kokius dvišalius susitarimus, kuriuos Kipras pasirašė ir ratifikavo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007, jeigu dokumentą gauna Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija, kaip paskirtoji centrinė institucija, kuri dokumentą persiunčia teismo antstoliams, kad pastarieji jį įteiktų.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Paprastai ne, išskyrus atvejus, kai jam nurodytu adresu pateikiama informacija apie naują adresą.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Netaikoma.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Iki šiol negauta nė vieno tokio prašymo. Bet kuriuo atveju kyla abejonių dėl to, ar šis klausimas gali būti susijęs su įrodymų gavimu.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Praktiškai įprastas įteikimo būdas yra asmeninis įteikimas, kaip nustatyta Civilinio proceso kodekse. Jei tai juridinis asmuo, dokumentas gali būti įteiktas bet kuriam valdančiajam direktoriui, įmonės sekretoriui arba bet kuriam kitam įmonės biure esančiam atsakingam asmeniui.

Kalbant apie pakaitinius įteikimo būdus, pažymėtina, kad teismas šalies prašymu privalo priimti nutartį pagal Civilinio proceso kodeksą, kurioje leidžiama pranešti apie dokumentą jį pakabinant konkrečioje vietoje arba paskelbiant dienraštyje (arba bet kuriuo kitu būdu, kuris, teismo manymu, yra tinkamas atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes).

Šiame etape negalima naudoti jokių kitų alternatyvių būdų.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Žr. atsakymą į 5 klausimą.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Žr. atsakymą į 5 klausimą.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Žr. atsakymą į 5 klausimą.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Žr. atsakymą į 5 klausimą.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Žr. atsakymą į 5 klausimą.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Netaikoma.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Netaikoma.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Netaikoma.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Tokių įrodymų nėra. Po įteikimo teismo antstolis užpildo gavimo patvirtinimą, kuriame nurodomi konkretūs įteikto dokumento duomenys, asmens, kuriam įteiktas dokumentas, vardas, pavardė ir pareigos, įteikimo data ir laikas arba, jeigu dokumentas nebuvo įteiktas, priežastys, dėl kurių jo nebuvo įmanoma įteikti.

Jei dokumentai įteikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007, išduodamas reglamento I priede pateiktas sertifikatas, kaip nustatyta 10 straipsnyje.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Tokiu atveju įteikimas laikomas negaliojančiu ir jo negalima ištaisyti. Jeigu įteikimas buvo su trūkumais, dokumentas turi būti įteiktas iš naujo.

Jeigu dokumentas neįteiktas ne dėl asmens prieštaravimo tokiam įteikimui, dokumentą norinti įteikti šalis privalo pateikti teismui prašymą dėl pakaitinio įteikimo.

Jeigu dokumento nebuvo įmanoma įteikti dėl to, kad nebuvo galima rasti asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, asmuo, kuris nori įteikti dokumentą, taip pat gali pranešti apie dokumentą, teismui priėmus nutartį dėl viešo jo paskelbimo.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Nustatytas 21 EUR dydžio mokestis.

Paskutinis naujinimas: 01/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.