Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Praktiniu požiūriu dokumentų įteikimas – tai ieškinio arba kitų teismo dokumentų, susijusių su prieš juos pradėtu teismo procesu, įteikimas asmeniui arba įmonei. Taip jiems suteikiama galimybė gintis arba pateikti atsiliepimą į ieškinį arba byloje.

Galioja konkrečios dokumentų įteikimo taisyklės[1], kuriomis siekiama užtikrinti, kad visos šalys gautų su jomis arba jų veiksmais susijusius teisinius dokumentus, ir suteikti apsaugos priemones, kad būtų galima imtis atitinkamo veiksmo, jeigu tokie dokumentai įteikiami netinkamai.

[1] Civilinio proceso taisyklių 6 dalyje pateiktos bendrosios dokumentų įteikimo taisyklės, taip pat žr. toliau, 7 dalį.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Visi teismo dokumentai, įskaitant ieškinio formą, prašymus, teismo nutartis, skundus ir pan., turi būti įteikti oficialiai, laikantis įvairių taisyklių, tačiau juos galima įteikti paštu, asmeniškai, per antstolį ir pan.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Paprastai grafystės teisme nagrinėjant bylas už dokumentų įteikimą atsako grafystės teismas; Aukštajame teisme daugumą įteikimo veiksmų atlieka šalys. Jeigu šalis parengia dokumentą, kurį turi įteikti teismas, ta šalis privalo teismui įteikti kopiją, taip pat po kopiją kiekvienai šaliai, kuriai turi būti įteiktas dokumentas.

Teismas gali įpareigoti kitą asmenį įteikti dokumentus. Tai galėtų būti dokumentą parengusi šalis arba jos atstovas ar advokatas. Be to, teismas neatsako už dokumentų įteikimą, jeigu konkrečioje taisyklėje arba taisyklės praktiniuose nurodymuose nustatyta, kad atitinkamą dokumentą privalo įteikti šalis, arba šalis, kurios vardu turi būti įteiktas dokumentas, praneša teismui, kad ji nori pati įteikti dokumentą.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Ne. Jungtinėje Karalystėje nėra nuolatinės gyvenamosios vietos registro, kaip tai yra daugumoje kitų valstybių narių; Anglijos ir Velso prašomoji institucija negali gauti asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adreso. Tačiau jeigu dokumentai turi būti įteikti įmonei ir kai gavėjai nurodytu adresu atsisako priimti įteikiamus dokumentus, Anglijos ir Velso gaunančioji agentūra gali nustatyti įmonės registracijos adresą (jei jis skiriasi) ir įteikti dokumentus tuo adresu.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Kaip minėta pirmiau, Jungtinėje Karalystėje nėra nuolatinės gyvenamosios vietos registro. Norint rasti asmens adresą, būtina pasinaudoti tarpininkais, kurie gali susekti asmenis, arba įvairiomis svetainėmis, kuriose pateikiama tam tikra informacija apie adresatus. Toliau pateiktas sąrašas nėra išsamus, tačiau jame pateikta keletas prieinamų svetainių rūšių pavyzdžių. Kai kuriose svetainėse, pvz., telefono numerių paieškos svetainėse (pirmoji nuoroda), paslaugos yra nemokamos. Kitose svetainėse už paslaugas reikia sumokėti mokestį.

Telefono numerius galima rasti „British Telecommunications“ svetainėje.

Adresą galima rasti „192“, „UKRoll“ svetainėse.

Susekti žmones galima naudojant „Tracesmart“ svetainę.

Norėdami rasti įmonės registruotą buveinę, paiešką galite atlikti „Companies House“ svetainėje. Kai kurių įmonių galima ieškoti nemokamai, tačiau norint atlikti išsamesnę paiešką reikia sumokėti mokestį.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 nebūtų įmanoma prašyti pateikti adresą Anglijoje arba Velse.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Pagrindinis dokumentų įteikimo Anglijoje ir Velse metodas yra siuntimas registruotu paštu. Kiti dokumentų įteikimo būdai, kuriais galima pasinaudoti atsižvelgiant į atitinkamas teismo taisykles ir praktinius nurodymus, yra:

  1. asmeniškas įteikimas (per antstolį, procesinius dokumentus įteikiantį asmenį arba bylą iškeliančią šalį);
  2. paliekant dokumentus patvirtintu adresu (žr. toliau);
  3. apsikeičiant dokumentais arba
  4. faksu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Dokumentai turėtų būti įteikiami šalies, kuriai turi būti įteikti dokumentai, nurodytu adresu. Tai gali būti šalies advokato arba atstovo adresas. Jeigu advokato, veikiančio šalies, kuriai turi būti įteikti dokumentai, vardu, nėra arba šalis nenurodė dokumentų įteikimo adreso, dokumentas paprastai turėtų būti siunčiamas arba perduodamas, arba paliktas, kaip nustatyta teismo patvirtintose taisyklėse, įprastu arba paskutiniu žinomu gyvenamosios arba verslo vietos adresu.

Jeigu dokumentą turi įteikti teismas, būtent teismas nusprendžia, kokius įteikimo būdus reikėtų naudoti.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Civilinėse bylose dokumentus leidžiama įteikti elektroninėmis priemonėmis (įskaitant e. paštą ir faksą). Nėra jokių apribojimų, susijusių su šio dokumentų įteikimo būdo prieinamumu arba galimybėmis jį panaudoti atsižvelgiant į adresatą. Tačiau šalis, kuriai turi būti įteiktas dokumentas, arba jos advokatas privalo būti anksčiau raštu pareiškusi norą priimti dokumentus elektroninėmis priemonėmis.

Yra keletas būdų, kuriuos naudodamos šalys ir advokatai gali išreikšti norą priimti dokumentus elektroninėmis priemonėmis. Pirma, kai advokatas ant savo rašomojo popieriaus lapo užrašė fakso numerį. Antra, kai ant rašomojo popieriaus lapo buvo nurodytas e. pašto adresas ir advokatas patvirtino, kad dokumentus galima įteikti elektroniniu būdu. Galiausiai dokumentus leidžiama įteikti elektroniniu būdu, kai fakso numeris, e. pašto adresas arba kita elektroninė atpažinimo priemonė buvo nurodyta atvykus į bylos nagrinėjimą arba teisme pateikiant atsiliepimą į ieškinį.

Jeigu šalis ketina dokumentus įteikti elektroninėmis priemonėmis (išskyrus faksą), ji pirmiausia privalo paklausti šalies, kuriai turi būti įteikti dokumentai, ar yra kokių nors sąlygų, kurias reikia įvykdyti. Pavyzdžiui, ar yra konkretus formatas, kuriuo turi būti siunčiami dokumentai, arba didžiausias leistinas priedų, kuriuos galima gauti, dydis.

Jeigu dokumentai buvo įteikti elektroniniu būdu, nėra jokio reikalavimo papildomai siųsti popierinę kopiją.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Išsamią informaciją apie dokumentų įteikimo Anglijoje ir Velse taisykles ir procedūras galima rasti Civilinio proceso taisyklių 6 dalyje. Pagal bendrą taisyklę ieškovas privalo pateikti atsakovo adresą dokumentams įteikti ir nurodyti, kad šis adresas yra atsakovo dabartinis arba paskutinis žinomas gyvenamosios arba verslo vietos adresas. Jeigu ieškovas negali nustatyti šių adresų, jis pagal 6 dalies 19 straipsnį gali prašyti įteikti dokumentus kitu būdu ir kitu adresu. Tikslūs duomenys priklausys nuo teisme nagrinėjamų faktinių aplinkybių, tačiau galioja principas, kad nepaisant prašomo būdo, tai turi būti būdas, kuriuo atsakovą būtų galima informuoti apie iškeltą bylą, žr. Praktinių nurodymų 6A dalį.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Jeigu naudojamasi įprastomis pašto paslaugomis arba kitu pristatymo būdu, kai dokumentai įteikiami kitą darbo dieną, yra laikoma, kad dokumentai bus įteikti antrą dieną nuo dokumentų pateikimo paštui, palikimo pašte, pristatymo į paštą arba nuo to momento, kai dokumentus paima atitinkamas paslaugų teikėjas ir tai yra darbo diena arba kita darbo diena po tos dienos. Jeigu dokumentai įteikiami faksu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir išsiunčiami darbo dieną iki 16.30 val., laikoma, kad jie įteikti tą dieną arba, visais kitais atvejais, kitą darbo dieną nuo išsiuntimo. Jeigu naudojamas alternatyvus įteikimo būdas, teismo nutartyje bus konkrečiai nurodytas būdas ir data, kurią laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Dokumentų palikimas konkrečioje vietoje (pvz., pašto tarnyboje) paprastai nėra alternatyvus įteikimo būdas. Jeigu dokumentai išsiųsti registruotu paštu, tačiau nebuvo pristatyti, adresatas informuojamas 8 skirsnyje nurodyta tvarka.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Jeigu dokumentų įteikimo būdą patvirtino teismas, numatoma įteikimo data yra taikoma nepriklausomai nuo to, ar adresatas priima įteikiamus dokumentus.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Registruoto įteikimo per Karališkąjį paštą (Jungtinės Karalystės pašto tarnybą) atveju dokumentai įteikiami adresu, o ne asmeniui. Todėl gali būti, kad dokumentus gaus kitas nei adresatas asmuo, jeigu jis gyvena tuo pačiu adresu.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Jeigu prašomu adresu nėra jokio asmens, kuris pasirašytų įteikus dokumentus, jie grąžinami į vietos pašto tarnybą pagal adresą. Jeigu dokumentai nepaimami iki nurodyto termino (žr. toliau), jie grąžinami siuntėjui ir šiuo atveju laikoma, kad dokumentai nebuvo įteikti.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Jeigu dokumentų nebuvo įmanoma įteikti nurodytu adresu, paliekama kortelė, kurioje pranešama apie bandymą įteikti. Šioje kortelėje pateikiama informacija apie tai, kur adresatas gali atsiimti dokumentus, ir nurodomas terminas, per kurį jis turėtų tai padaryti. Jei laiškas siunčiamas registruotu paštu Jungtinėje Karalystėje, dokumentai turėtų būti atsiimti per 1 savaitę. Tarptautinių registruotų siuntų atveju terminas yra trys savaitės.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Teismas pažymi faktą, kad jis įteikė konkretų dokumentą. Paštu įteikti dokumentai laikomi įteiktais, išskyrus atvejus, kai jie grąžinami per pašto sistemą.

Jeigu ieškovas įteikia dokumentą, jis privalo teismui per septynias dienas nuo įteikimo pateikti dokumentų įteikimo pažymą. Šioje pažymoje būtina nurodyti, kad dokumentas nebuvo grąžintas kaip neįteiktas, ir pateikti informaciją apie įteikimo būdą ir datą.

Gavęs ieškinio formą, skolininkas per 14 dienų gali pateikti į jį atsiliepimą. Jeigu jis atsiunčia pripažinimo apie įteiktus dokumentus formą, terminas atsakymui pateikti pratęsiamas iki 28 dienų ir pradedamas skaičiuoti nuo ieškinio dokumentų įteikimo.

Jeigu dokumentai įteikiami asmeniškai, parengiamas rašytinis dokumentas – pažyma arba rašytinis įteikimo patvirtinimas, kuriame nurodomas dokumentų įteikimo laikas ir data. Tai galima panaudoti kaip dokumentų įteikimo įrodymus, jeigu gavėjas neigia gavęs tokius dokumentus.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu kuris nors asmuo sužino, kad negavo teisinių dokumentų, kuriuos jis turi teisę gauti, jis gali imtis veiksmų siekdamas būtinai gauti tokius dokumentus. Toks asmuo gali kreiptis į kitą šalį arba jos advokatus arba kreiptis į teismą. Jeigu byloje buvo priimtos nutartys arba sprendimai, galima pateikti prašymą juos panaikinti, remiantis tuo, kad nebuvo įteikti dokumentai.

Jeigu šalis priima dokumentus, kurie buvo įteikti suėjus trumpiausiam pagal taisykles leistinam pranešimo terminui, dokumentų įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu. Jeigu nustatoma, kad dokumentų įteikimas negalioja, galima imtis veiksmų siekiant juos įteikti pakartotinai. Teismas tam tikromis aplinkybėmis gali apsieiti ir be dokumentų įteikimo.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Teismo atliekamo dokumentų įteikimo paštu išlaidos įskaičiuojamos į įprastus teismo mokesčius. Jeigu dokumentus turi asmeniškai įteikti antstolis arba procesinius dokumentus įteikiantis asmuo, taikomi mokesčiai priklauso nuo proceso rūšies ir to, ar naudojamasi antstolio ar procesinius dokumentus įteikiančio asmens paslaugomis.

Paskutinis naujinimas: 19/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.