Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Praktiškai sąvoka „dokumentų įteikimas“ reiškia teismo procese naudojamų dokumentų įteikimą tinkamu būdu.

Taisyklėse nustatoma tvarka, kurios reikia laikytis siekiant užtikrinti, kad:

  • dokumentai būtų įteikti teismo patvirtintu būdu;
  • būtų sukurtas mechanizmas, kaip šalis gali įrodyti, kad tam tikras dokumentas buvo arba nebuvo įteiktas;
  • būtų nustatytas tvarkaraštis, kada dokumentą galima laikyti įteiktu (pavyzdžiui, jeigu dokumentas įteikiamas asmeniškai, laikoma, kad dokumentas įteiktas tą pačią dieną, nebent jis įteikiamas darbo dieną po 17.00 val. arba šeštadienį, sekmadienį ar šventinę dieną, – tokiu atveju jis laikomas įteiktu kitą darbo dieną).

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Oficialiai įteikti reikia ieškinių formas, su ieškiniu susijusią informaciją, atsiliepimus į ieškinius, atsakymus, pranešimus apie ieškinius, peticijas, įsakymus ir liudytojų parodymus / rašytinius patvirtinimus (jeigu jie naudojami teisme).

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Už dokumento įteikimą atsakinga jį parengusi šalis. Pavyzdžiui, ieškinio formą turėtų pateikti ieškovas arba deramai įgalioti advokatai. Gibraltaro aukščiausiasis teismas dokumentų neįteikia.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Kadangi Gibraltare nėra gyvenamosios vietos registro, koks veikia daugelyje valstybių narių, prašomoji institucija Gibraltare negali sužinoti asmens, kuriam reikia įteikti dokumentus, adreso. Tačiau jeigu dokumentai turi būti įteikti įmonei, bet nurodytu adresu esantys gavėjai atsisako priimti įteikiamus dokumentus, dokumentus gavusi Gibraltaro agentūra gali nustatyti bendrovės registruotą adresą (jei jis skiriasi nuo nurodyto) ir įteikti dokumentus tuo adresu.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Kaip minėta pirmiau, Gibraltare nėra gyvenamosios vietos adresų registro. Norint sužinoti asmens adresą, reikia kreiptis į agentus, kurie gali surasti asmenis, arba ieškoti adreso telefonų numerių kataloge (ten pateikiami tam tiki adreso duomenys). Telefono numerio paieška yra nemokama. Už kitas paieškas reikia mokėti. Įmonės registruoto adreso reikia ieškoti Bendrovių rūmuose, internete šie duomenys neskelbiami.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Gibraltare nėra galimybės reikalauti nurodyti adresą remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Paprastai dokumentai įteikiami šiais būdais:

  • asmeniškai;
  • registruotu laišku;
  • faksu arba kitomis ryšio priemonėmis;
  • kitu teisėjo nurodytu būdu.

Draudimas arba kitas įsakymas, įteikiamas kartu su pranešimu apie baudžiamumą nepaklusimo atveju, paprastai turėtų būti įteikiamas asmeniškai.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Jeigu šalis arba jos teisinis atstovas prieš tai raštu nurodė dokumentus įteikiančiai šaliai, kad pageidauja dokumentus gauti faksu, dokumentai gali būti įteikiami faksu. Panaši nuostata taikoma ir kai dokumentai įteikiami elektroniniu paštu, tačiau taisyklėse taip pat numatyta, kad dokumentus elektroniniu paštu galima įteikti tik tada, kai abiem šalims atstovauja teisiniai atstovai.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Gibraltare taikomos dokumentų įteikimo taisyklės ir tvarka išdėstytos Civilinio proceso taisyklių 6 dalyje.

Jeigu prašymas įteikti dokumentus gaunamas iš kitų valstybių narių, paprastai juos Gibraltare asmeniškai įteikia teismo antstolis. Jeigu paaiškėja, kad tai neįmanoma, teisėjas gali leisti dokumentus įteikti kitu būdu – dažniausiai siunčiant paprastu paštu nurodytu adresu (jeigu toks yra asmens, kuriam reikia įteikti dokumentus, įprastas arba paskiausias žinomas adresas).

Kitais atvejais dokumentai gali būti įteikti kitu būdu – dokumentus įteikiant kitą darbo dieną, faksu arba kitomis ryšio priemonėmis. Jeigu teismas nusprendžia, kad yra pagrindo dokumentus įteikti kitu būdu arba į kitą vietą, negu paprastai tai leidžiama daryti pagal Civilinio proceso taisykles, teismas gali priimti nutartį ir joje leisti dokumentus įteikti alternatyviu būdu arba alternatyvioje vietoje.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Jeigu naudojamasi įprastomis pašto paslaugomis arba kitu pristatymo būdu, kai dokumentai įteikiami kitą darbo dieną, yra laikoma, kad dokumentai bus įteikti antrą dieną nuo dokumentų pateikimo paštui, palikimo pašte, pristatymo į paštą arba nuo to momento, kai dokumentus paima atitinkamas paslaugų teikėjas ir tai yra darbo diena arba kita darbo diena po tos dienos. Jeigu dokumentai įteikiami faksu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir išsiunčiami darbo dieną iki 16.30 val., laikoma, kad jie įteikti tą dieną arba, visais kitais atvejais, kitą darbo dieną nuo išsiuntimo. Jeigu naudojamas alternatyvus įteikimo būdas, teismo nutartyje bus konkrečiai nurodytas būdas ir data, kurią laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Dokumentų palikimas konkrečioje vietoje (pvz., pašto tarnyboje) paprastai nėra alternatyvus įteikimo būdas. Jeigu dokumentai išsiųsti registruotu paštu, tačiau nebuvo pristatyti, adresatas informuojamas 8 skirsnyje nurodyta tvarka.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Jeigu dokumentų įteikimo būdą patvirtino teismas, numatoma įteikimo data yra taikoma nepriklausomai nuo to, ar adresatas priima įteikiamus dokumentus.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Gibraltaro pašto tarnyba registruotas siuntas įteikia asmeniui. Asmuo gauna pranešimą apie gautą laišką ir (arba) siuntą, o laiškas arba siunta asmeniui išduodami pateikus asmens tapatybės dokumentą.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Asmuo, kuriam išsiųstas pranešimas, turi atvykti į paštą. Kito dokumentų įteikimo būdo nėra.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Taip. Kai adresatui išsiunčiamas pirmas pranešimas apie gautą siuntą, dokumentus galima atsiimti per dvidešimt aštuonias dienas. Siuntos neatsiėmus, siunčiamas antras pranešimas. Jeigu asmuo dokumentų neatsiima per kitas septynias dienas, jie grąžinami ir laikomi nepristatytais.

Adresatui jo adresu išsiunčiamas pranešimo kvitas.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Jeigu Teismo taisyklėse nurodyta, kad reikalingas dokumentų įteikimo įrodymas, turėtų būti pateikta dokumentų įteikimo pažyma. Joje turėtų būti nurodyta, kad dokumentas nebuvo grąžintas neįteiktas, taip pat turi būti nurodyta, koks naudotas įteikimo būdas, ir išsiuntimo paštu, įteikimo asmeniškai, išsiuntimo faksu arba palikimo leidžiamoje vietoje data. Yra parengta forma.

Jeigu ieškinys turi būti įteikiamas asmeniškai, ieškovas privalo per 21 dieną nuo ieškinio įteikimo pateikti įteikimo pažymą. Jeigu ieškovas to nepadaro, sprendimas dėl jo ieškinio negali būti priimtas.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Paprastai, jeigu senaties terminas dar nėra suėjęs, reikėtų pakartotinai bandyti įteikti ieškinį.

Tačiau išimtiniais atvejais Aukščiausiasis teismas gali leisti ieškinio neįteikti. Pavyzdžiui, taip būtų tuo atveju, jeigu atsakovas buvo deramai ir visapusiškai informuotas apie ieškinį, tačiau ieškovas ieškinio nepateikia iki senaties termino, nes, pavyzdžiui, išsiunčia ieškinį neteisingu adresu.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Kadangi dokumentus įteikia proceso šalis arba jos advokatai, visus mokesčius, susijusius su įteikimu, padengia ta šalis. Mokesčiai priklauso nuo to, kokiu būdu įteikiami dokumentai.

Paskutinis naujinimas: 23/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.