Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Įteikimo tikslas – užtikrinti, kad atsakovai žinotų jiems pareikšto reikalavimo pobūdį ir būtų susipažinę su dokumentais, susijusiais su ieškiniu. Teismo reglamente nustatyti specialūs reikalavimai, skirti užtikrinti, kad dokumentai būtų įteikti tinkamai.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Visi dokumentai, kuriais remiantis apylinkės, apygardos ar aukštuosiuose teismuose keliamos bylos (įskaitant apeliacinius skundus dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo) ir visi paskesni bylos dokumentai.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Už dokumento įteikimą atsako šalis, kurios vardu pateikiamas dokumentas, arba jos šiuo tikslu įgaliotas asmuo.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Ne. Adresą dokumentams įteikti turi nurodyti prašančioji institucija.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Ne. Centrinio fizinių asmenų adresų ar gyvenamosios vietos registro nėra. Registruotąjį įmonės adresą galima rasti atlikus paiešką Įmonių registro tarnybos interneto svetainėje.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Prašymą, kaip pagal Reglamentą Nr. 1206/2001 pateiktą prašymą, nagrinėja apygardos teismas.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Apylinkės teisme dokumentai gali būti įteikiami:

i) registruotu laišku;

ii) registruota siunta, iš anksto apmokėjus;

iii) asmeniškai įteikiami užklijuotame voke kitam asmeniui nei tas, kurio vardu dokumentas išduodamas;

iv) asmeniškai arba vyresniems nei 16 m. artimiesiems, gyvenantiems su atsakovu.

Apygardos teisme beveik visi dokumentai įteikiami registruotu laišku.

Kalbant apie aukštąjį teismą, Aukštesnės instancijos teismų reglamento 9 punkto 2 taisyklėje numatyta, kad fiziniam asmeniui  pirmasis šaukimas į teismą turi būti įteikiamas asmeniškai, be to, leidžiama įteikti ir ne asmeniškai, jei, mėginant įteikti dokumentą asmeniškai, buvo elgiamasi tinkamai ir pagrįstai rūpestingai. Paskesni dokumentai paprastai įteikiami registruotu laišku. (Žr. 1986 m. Nutarimą 121 RSC su pakeitimais). 2014 m. Įmonių įstatymo (Companies Act 2014) 51 straipsnyje numatytas dokumentų įteikimas paprastu paštu iš anksto apmokėjus į Airijoje registruotos įmonės buveinę, o 2014 m. Įmonių įstatymo 1310 straipsnyje numatytas įteikimas tokiomis pačiomis priemonėmis užsienio bendrovei.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Dokumentų įteikti elektroninėmis priemonėmis neleidžiama.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Įprasti dokumentų įteikimo būdai yra įteikimas asmeniškai arba registruotu laišku. Jei Airijoje procesinius dokumentus reikalaujama įteikti kitu būdu, pavyzdžiui, paprastuoju paštu iš anksto apmokėjus, faksu, e. paštu ar skelbimu, tada teismo prašoma „pakaitinio įteikimo“ ir, jei teismas leidžia, procesinius dokumentus galima įteikti teismo leidžiamu alternatyviu būdu.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Jei dokumentai įteikiami pagal nutartį dėl pakaitinio įteikimo, dokumentai laikomi įteiktais, kai yra įvykdomos teismo nutarties sąlygos. Jei dokumentai įteikiami paštu, pagal įstatymą dokumentai laikomi įteiktais, kai pristatomi įprasta įteikimo paštu tvarka.  Tai yra nuginčijamoji prezumpcija.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Jei dokumentai įteikti pagal teismo nutartį, adresatas informuojamas pagal teismo nutartyje nurodytą tvarką. Jei dokumentai įteikiami registruotu laišku ir adresato nerandama, pašto darbuotojai nurodytu adresu palieka pranešimą, prašydami adresato atvykti į paštą atsiimti registruoto pašto dokumento. Paprastai laiškas pašte saugomas nuo savaitės iki dešimties dienų.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą nesukelia jokių padarinių. Jei Airijos byloje dokumentų įteikti nepavyko, teismo galima prašyti pratęsti įteikimo laikotarpį arba pakeisti vieną įteikimo būdą kitu, arba taikyti abi šias priemones.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Jei siunčiama neregistruotu laišku, dokumentas pristatomas nurodytu adresu. Jei siunčiama registruotu laišku, dokumentas pristatomas tik nurodytam asmeniui. Tai vienodai taikoma ir vidaus, ir tarptautiniam paštui.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Kaip pristatymo paštu alternatyva, Reglamento Nr. 1393/2007 15 straipsnyje asmeniui leidžiama įteikti dokumentą asmeniškai per advokatą ar šaukimus įteikiantį asmenį.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Paprastai pašto skyrius adresatui siunčiamame pranešime nurodo galutinį terminą.  Pranešimas paliekamas adresato adresu. Paprastai terminas yra savaitė.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Apylinkės ir apygardos teismai: jei dokumentai įteikiami registruotu laišku, laišką išsiuntęs asmuo, pateikdamas pašto pažymą, ne anksčiau nei praėjus 10 dienų nuo laiško išsiuntimo dienos duoda įstatymo nustatytą priesaiką.

Aukštasis teismas: asmuo, įteikęs dokumentą, kaip būtiną įrodymą teismui pateikia priesaika patvirtintą pareiškimą dėl įteikimo. Jei įteikiamas pirmasis šaukimas, jame per tris dienas nuo įteikimo turi būti patvirtinta įteikimo informacija ir tai turi būti nurodyta priesaika patvirtintame pareiškime dėl įteikimo asmeniškai.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Teismui gali būti pateikiamas prašymas panaikinti priimtą nutartį, jei atsakovui nėra tinkamai įteiktas pranešimas apie teismo posėdį.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Reikės apmokėti pašto ar agento, jei jis samdomas, išlaidas.

Paskutinis naujinimas: 08/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.