Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Liuksemburge sąvoka pranešimas yra bendrai apibrėžiamos skirtingos procedūros, kuriomis gavėjas yra supažindinamas su dokumentu.

Dokumento įteikimas per teismo antstolį yra tam tikras pranešimo būdas. Dokumento įteikimą vykdo antstolis. Jis nuvyksta į gavėjo gyvenamąją vietą, kad įteiktų jam dokumentą.

Dažniausiai pranešimai yra siunčiami registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu.

Kai pranešimą įteikia antstolis, suteikiama daugiau garantijų nei siunčiant pranešimą paštu. Įstatymu nustatyta, kad svarbiausius teisminio proceso dokumentus turi įteikti antstolis.

Tačiau reikia pabrėžti, kad Taikos teismo šaukimai į teismo posėdį nuolat siunčiami registruotu laišku. Atsižvelgiant į teisminio proceso pobūdį, šaukimą gali išsiųsti Teismo kanceliarija arba teismo antstolis. Vadinasi, ir antstolis kartais taiko įprastą pranešimo siuntimo, o ne įteikimo per teismo antstolį būdą.

Paprastai tais atvejais, kai nuo įteikimo momento pradedamas skaičiuoti nustatytas terminas, per kurį gali būti apskųsti teismo nuosprendžiai, dokumentą privalo įteikti antstolis. Išimties tvarka nustatytas terminas, per kurį gali būti apskųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai, susiję su nuoma ir darbo teise, pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Teismo kanceliarija praneša apie teismo nuosprendį.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Dažniausiai prieš pateikiant procesinius dokumentus teisėjui, privaloma apie juos pranešti gavėjui dokumentus išsiunčiant įprastu būdu arba įteikiant per teismo antstolį.

Įstatymu reglamentuojama pranešimų apie šaukimą į teismą, kuriais atsakovas arba jam atstovaujantis advokatas kviečiami atvykti į teismą, išsiuntimo arba įteikimo per teismo antstolį tvarka.

Be to, privaloma pranešti ir apie teismo nutartis, pranešimą išsiunčiant įprastu būdu arba įteikiant per teismo antstolį, kad teismo nutartys galėtų įgyti res judicata galią, kai pasibaigs nustatytas teismo nuosprendžio apskundimo terminas.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Liuksemburge tik teismo antstoliai turi teisę įteikti dokumentą.

Daugeliu atveju antstolio pagalba yra būtina norint pradėti teisminį procesą teisme. Kai tik priimama teismo nutartis, dar yra būtina kreiptis į teismo antstolį, kad jis pralaimėjusiajai šaliai įteiktų pranešimą apie teismo nutartį, taip veiksmingai užtikrindamas, kad nuo įteikimo momento būtų pradėtas skaičiuoti nustatytas teismo nutarties apskundimo terminas. Jeigu per nustatytą terminą dėl teismo nutarties nepateikiamas joks skundas, teismo nutartis yra laikoma galutine. Jeigu pralaimėjusi šalis pageidaus pateikti skundą, ji privalės kreiptis į antstolį. Jis įteiks apeliacinį skundą.

Įstatymu yra numatytos tam tikros teismo antstoliams suteiktos monopolijos išimtys. Taikos teisme įvairūs teisminiai procesai yra inicijuojami gavus prašymą, adresuotą kompetentingam teismui. Taigi, būtent Teismo kanceliarija pakviečia šalis atvykti į posėdį išsiųsdama joms šaukimą, prie kurio pridedama ir prašymo, kurį gavo teisėjas, kopija. Ši procedūra taikoma ypač tuomet, kai nagrinėjamos bylos dėl nuomos, o taip pat ir dėl darbo teisės bei mokėjimo prievolės.

Be to, yra numatyta, kad tam tikrais apylinkės teismo teisminių procesų atvejais, ypač teismo pirmininko kompetencijai priklausančių teisminių procesų atvejais, šaukimą į teismo posėdį turi išsiųsti Teismo kanceliarija.

Advokatai neturi teisės tiesiogiai pranešti apie dokumentą teisės subjektui. Kad pranešimas galiotų, jie privalo kreiptis pagalbos į teismo antstolius. Situacija pasikeičia iškart, kai tik prasideda bylos teisminis nagrinėjimas ir kiekvienai šaliai pradeda atstovauti advokatas; nuo šio momento apie teisminio proceso dokumentus ir daiktinius įrodymus advokatai sužino vieni kitiems siųsdami pranešimus. Advokatai vieni kitiems siunčia pranešimus nesilaikydami jokių specialių formalumų. Pagal nusistovėjusią praktiką advokatas, gavęs pranešimą, iškart patvirtina jo gavimą.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Gaunančiosios agentūros, nurodytos 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 2 straipsnio 2 dalyje, kiek tai susiję su Liuksemburgu, yra teritorinę jurisdikciją turinčio teismo antstoliai.

Pagal įstatymą teismo antstoliai privalo asmeniškai įteikti dokumentą nuvykdami į asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, nuolatinę gyvenamąją vietą ar registruotą buveinę.

Kad teismo antstoliai galėtų vykdyti savo kompetencijos sričiai priskiriamas užduotis, jiems yra suteiktas leidimas gauti šią informaciją:

 • fizinių asmenų:
  • vardus, pavardę,
  • nuolatinės gyvenamosios vietos adresą,
  • gimimo datą.

Ši informacija yra saugoma fizinių asmenų registre. Kad teismo antstoliai galėtų vykdyti paskirtas užduotis, jiems yra suteiktas leidimas gauti prieigą prie fizinių asmenų registro.

 • Bendrovių:
  • pavadinimus,
  • įmonių pavadinimus,
  • registruotą buveinę,
  • registracijos komerciniame registre numerį.

Bendrovių, įregistruotų komerciniame ir bendrovių registre, duomenys yra prieinami viešai, taigi su šiais duomenimis galima bet kada susipažinti.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Užsienio teisminės institucijos ir (arba) teismo procese dalyvaujančios šalys iš užsienio neturi prieigos prie fizinių asmenų registro, kuriame galima atlikti fizinio asmens adreso paiešką.

Bendrovių, įregistruotų komerciniame ir bendrovių registre, pagrindinių duomenų (registruota buveinė, įmonės pavadinimas, įregistravimo komerciniame registre Nr.) patikrinimo paslauga yra viešai prieinama ir nemokama. Už prieigą prie išsamesnių duomenų yra taikomas mokestis.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Norėdamas sužinoti dabartinį asmens adresą, remdamasis prašymu, pateiktu pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose, prašomasis teismas atlieka paiešką nacionaliniame fizinių asmenų registre, jeigu ieškoma fizinio asmens duomenų. Jeigu ieškoma juridinio asmens duomenų, paieška atliekama komercinio ir bendrovių registro duomenų bazėje.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

 • Pranešimo išsiuntimo procedūros santrauka

Dažniausiai pranešimai yra siunčiami registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu.

Jeigu pašto darbuotojas suranda gavėją, kuriam siunčiamas pranešimas, jis jo paprašo pasirašyti laiško įteikimą patvirtinantį kvitą. Kvitas vėliau išsiunčiamas siuntėjui. Jeigu gavėjas atsisako pasirašyti laiško įteikimą patvirtinantį kvitą, pašto darbuotojas tai užrašo ant kvito ir laikoma, kad pranešimas buvo įteiktas.

Jeigu gavėjo nepavyksta surasti, tačiau kitas asmuo priima registruotą laišką, pašto darbuotojas laiško įteikimą patvirtinančiame kvite užrašo šio asmens tapatybę identifikuojančius duomenis. Daugeliu atvejų trečiam asmeniui įteiktas pranešimas turi mažesnę vertę nei asmeniškai nurodytam asmeniui įteiktas pranešimas.

Jeigu asmens nepavyksta surasti, bet adresas yra teisingas, pašto darbuotojas pašto dėžutėje palieka kvietimą gavėjui atvykti į paštą pasiimti pašto siuntą per kvietime nurodytą terminą. Laikoma, kad pranešimas buvo įteiktas net jeigu gavėjas neatvyksta į paštą.

Jeigu nėra įmanoma patikrinti adreso, pašto darbuotojas grąžina voką siuntėjui nurodydamas, kad pranešimas nebuvo įteiktas. Tokiu atveju prašytojas privalės nurodyti naują adresą. Jeigu gavėjo, kuriam siunčiamas pranešimas, adresas nėra žinomas, prašytojas gali atsisakyti pranešimo išsiuntimo procedūros ir pateikti dokumentų aplanką antstoliui, kad šis jį įteiktų nurodytam asmeniui ir, jei reikia, parengtų paieškos protokolą.

Aprašyta pranešimo procedūra taikoma tik tada, kai gavėjas, kuriam siunčiamas dokumentas, gyvena Liuksemburge. Asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, atveju turi būti laikomasi dokumento įteikimo per teismo antstolį procedūros.

 • Dokumento įteikimo per teismo antstolį procedūros santrauka

Teismo antstolis dokumentą gavėjui įteikia asmeniškai bet kurioje vietoje, kurioje teismo antstolis jį suranda.

Paprastai teismo antstolis nuvyksta į gavėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Tačiau dokumentas gavėjui į rankas gali būti įteiktas bet kurioje vietoje, kurioje teismo antstolis jį suranda, pvz., jo darbovietėje.

Dokumentas per teismo antstolį nurodytam gavėjui yra įteikiamas asmeniškai į rankas. Juridinio asmens atveju dokumentas per teismo antstolį yra įteikiamas asmeniškai teisiškai įgaliotam juridinio asmens atstovui, šio atstovo įgaliotiniam arba bet kuriam kitam šiuo tikslu įgaliotam asmeniui. Jeigu dokumentas turi būti įteiktas dokumentams įteikti skirtoje gyvenamojoje vietoje, dokumentas yra įteikiamas asmeniškai, jei dokumento kopiją priima įgaliotinis.
Jeigu gavėjas priima dokumento kopiją, antstolis tai užrašo procesiniame dokumente. Šiuo atveju laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią gavėjas dokumentą priėmė į savo rankas.

Jeigu gavėjas atsisako priimti dokumento kopiją, teismo antstolis tai užrašo procesiniame dokumente. Šiuo atveju laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią dokumentas buvo pristatytas gavėjui.

Jeigu teismo antstolis gavėją, kuriam siunčiamas dokumentas, suranda jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jis gavėjui įteikia dokumento originalo kopiją. Jis parengia šio formalumo įgyvendinimo protokolą. Protokolas kartu su dokumento originalu turi būti sugrąžintas šaliai, kuri inicijavo pranešimo išsiuntimo procesą.

Negali būti taikomi jokie alternatyvūs mechanizmai, išskyrus dokumento įteikimą per teismo antstolį arba netiesioginį pranešimą, nurodytą toliau 7 punkte.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Remiantis naujojo Civilinio proceso kodekso nuostatomis, dokumentą įteikti arba apie jį pranešti elektroniniu būdu yra draudžiama.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Dokumento įteikimas per teismo antstolį nuolatinėje gyvenamojoje vietoje

Jeigu dokumentas negali būti asmeniškai įteiktas gavėjui, dokumento kopija yra pristatoma į gavėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Jeigu nurodytu adresu gavėjas negyvena arba jeigu nuolatinės gyvenamosios vietos neturi, dokumento kopija yra pristatoma į gavėjo pagrindinę gyvenamąją vietą. Juridinio asmens atveju dokumentas per teismo antstolį pristatomas į gavėjo registruotą buveinę arba administracijos buveinę.

Dokumento kopija yra įteikiama bet kuriam ten surastam asmeniui su sąlyga, kad šis asmuo šią kopiją priima, nurodo savo pavardę, vardus ir adresą bei išduoda kvitą. Ši kopija įteikiama užantspauduotame voke, ant kurio nurodyta tik gavėjo pavardė, vardai, pareigos ir adresas ir kurio užklijavimo vieta yra užantspauduota teismo antstolio antspaudu.

Šios kopijos negalima įteikti nei jaunesniam nei penkiolikos metų vaikui, nei asmeniui, kurio prašymu dokumentas yra įteikiamas per teismo antstolį.

Teismo antstolis gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, pagrindinėje gyvenamojoje vietoje arba juridinio asmens registruotoje buveinėje ar administracijos buveinėje palieka į užantspauduotą voką įdėtą pranešimą su nurodyta data, kuriame pranešama apie įteiktą dokumento kopiją ir nurodomi asmens, kuriam buvo įteikta kopija, duomenys.

Antstolis kartu prideda ir dokumento kopiją, padarytą ant neužanstpauduoto popieriaus. Tai atliekama ir tada, kai dokumentas pristatomas į dokumentams įteikti skirtą gyvenamąją vietą.

Visais atvejais laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią buvo įteikta dokumento kopija.

Remiantis naujojo Civilinio proceso kodekso 161 straipsniu, „Laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jeigu jis buvo įteiktas adresu, kuriuo asmuo yra įregistruotas gyventojų registre“.

Naujojo Civilinio proceso kodekso 164 straipsnyje nurodyta, kad „Per teismo antstolį dokumentai yra įteikiami:

1) valstybei, dokumentą pristatant Valstybės ministerijos būstinei;

2) valstybės įmonėms, dokumentą pristatant jų registruotose buveinėse;

3) savivaldybei, dokumentą pristatant savivaldybės administracijai;

4) bendrovėms, pelno nesiekiančioms asociacijoms, valstybinėms įstaigoms, dokumentą pristatant jų registruotose buveinėse arba už jų valdymą atsakingam asmeniui“.

Procesinio dokumento kopijos įteikimas per teismo antstolį kopiją paliekant nurodytu adresu

Naujojo Civilinio proceso kodekso 155 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad „tuo atveju, kai nėra įmanoma įteikti dokumento taip, kaip nurodyta pirmiau, ir jeigu atlikus patikrinimus paaiškėja, o taip pat ir teismo antstolis dokumente nurodo, kad gavėjas tikrai gyvena nurodytu adresu, antstolis šiuo adresu palieka į užantspauduotą voką įdėtą dokumento kopiją kartu su pranešimu, kuriame nurodyta, kad gavėjo nepavyko rasti nurodytu adresu arba kad nurodytu adresu gyvenantys asmenys atsisakė priimti dokumento kopiją.

Laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią nurodytu adresu buvo paliktas šis vokas. Tą pačią dieną arba ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po to, kai nurodytu adresu buvo paliktas šis vokas, antstolis dokumente nurodytu adresu išsiunčia neregistruotą laišką su dokumento kopija ir pirmiau paminėtu pranešimu“.

Dokumento įteikimas per teismo antstolį, kai adresas nėra žinomas

Naujojo Civilinio proceso kodekso 157 straipsnyje numatytas dokumento įteikimo per teismo antstolį būdas, kai gavėjas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba jo įprasta gyvenamoji vieta ar registruota buveinė nėra žinoma, t. y. „Tuo atveju, kai asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba jo gyvenamoji vieta nėra žinoma, teismo antstolis surašo protokolą, kuriame tiksliai apibūdina, kokių veiksmų jis ėmėsi, kad surastų gavėją, kuriam turi būti įteiktas dokumentas. Protokole turi būti nurodytas dokumento pobūdis ir prašančio asmens pavardė.

Tą pačią dieną arba ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po protokolo parengimo teismo antstolis paskutiniu žinomu adresu išsiunčia gavėjui registruotą laišką su laiško įteikimą patvirtinančiu kvitu, dokumento kopija ir protokolo kopija. Toks pats formalumas turi būti atliktas ir tą pačią dieną išsiunčiant neregistruotą laišką.

Gavėjui skirtoje protokolo kopijoje nurodoma, kad gavėjas gali paprašyti, kad teismo antstolio kontora atsiųstų dokumento kopiją per trijų mėnesių laikotarpį arba įgalioti tai atlikti bet kokį pasirinktą asmenį“.

Naujojo Civilinio proceso kodekso 157 straipsnio 3 pastraipoje numatyta, kad „Pirmiau nurodytos nuostatos taikomos, kai per teismo antstolį įteikiamas dokumentas, susijęs su juridiniu asmeniu, nebeturinčiu įmonės, kurios registruota buveinė nurodyta komerciniame ir bendrovių registre“.

Kiti dokumento įteikimo per teismo antstolį būdai

157 straipsnio 4 dalyje, inter alia, numatyta, kad „Tuo atveju, kai šaukimas į teismą arba kitas lygiavertis dokumentas yra per teismo antstolį įteikiamas laikantis pirmiau nurodytų nuostatų, ir atsakovas neatvyksta į teismą, teisėjas, kuris turės priimti sprendimą, gali, jei reikia, nurodyti, kad pranešimas būtų paskelbtas Liuksemburgo arba užsienio laikraštyje“.

Naujojo Civilinio proceso kodekso 158 straipsnyje taip pat numatyta, kad „Jeigu gavėjo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, nepavyko rasti arba jeigu nepavyksta nustatyti, ar tikrai jam buvo pranešta, teisėjas gali nurodyti taikyti visas papildomas priemones, išskyrus laikinąsias arba prevencines priemones, skirtas prašytojo teisėms apsaugoti“.

Pranešimas registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu

Kai dokumentą siunčia Teismo kanceliarija, pranešimas yra įteikiamas registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu. Jeigu gavėjo adresas nėra žinomas, pranešimo tikslais dokumentas yra įteikiamas per teismo antstolį.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Jeigu dokumentas yra įteikiamas per teismo antstolį, dokumento įteikimo procesiniame dokumente turi būti nurodyta dokumento įteikimo per teismo antstolį data, atitinkanti dieną, kurią procesinis dokumentas buvo įteiktas gavėjui, pristatytas į gavėjo nuolatinę gyvenamąją vietą arba paliktas gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Jeigu dokumentas yra įteikiamas įprastu pranešimo būdu, Liuksemburge taikoma dvigubos datos sistema.

Tokiais atvejais dokumento įteikimo data siuntėjo, kuris siunčia dokumentą, atžvilgiu skiriasi nuo dokumento įteikimo datos gavėjo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, atžvilgiu.

Siuntėjo atžvilgiu tai yra išsiuntimo data, kuri reiškia ir pranešimo datą.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Jei norite gauti daugiau informacijos apie procesinio dokumento kopijos įteikimą per teismo antstolį kopiją paliekant nurodytu adresu, žr. pirmiau pateiktą skyrių „Procesinio dokumento kopijos įteikimas per teismo antstolį kopiją paliekant nurodytu adresu“.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie pranešimo siuntimą registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu, žr. toliau 3.3 klausimą.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Kai dokumentas yra įteikiamas per teismo antstolį, gavėjas negali tam paprieštarauti, išskyrus tada, kai atsisakoma dėl priežasties, nurodytos pirmiau minėto Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 5 ir 8 straipsniuose (vertimo reikalavimas).

Kai dokumentas yra įteikiamas įprastu pranešimo būdu, gavėjas negali tam paprieštarauti, jeigu pranešimas įteikiamas registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu.

Tačiau gavėjas, kuriam pranešimas įteikiamas registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu, gali vėliau užginčyti šio pranešimo galiojimą įrodydamas, kad šiuo adresu, kuris nurodytas ant registruoto voko, jis neturi nei nuolatinės gyvenamosios vietos, nei įprastos gyvenamosios vietos, nei dokumentams įteikti skirtos gyvenamosios vietos. Taigi, dokumento įteikimas per teismo antstolį naudojant antstolio procesinį dokumentą teisiniu požiūriu yra saugesnis nei pranešimo siuntimas registruotu laišku su pristatymo patvirtinimu. Iš tiesų dokumento įteikimo per teismo antstolį atveju teismo antstolis, kuris vykdo šią užduotį, patikrina gavėjo adresą nacionaliniame fizinių asmenų registre arba savivaldybės administracijos gyventojų registre. Be to, datos, kurią pranešimas buvo įteiktas registruotu laišku, nėra įmanoma užtikrintai nustatyti, jeigu gavėjas nepasirašo (nurodant datą) pristatymo patvirtinimo kvito, kai registruotas vokas yra pristatomas (pirmą kartą) į jo nuolatinę gyvenamąją vietą, įprastą gyvenamąją vietą ar dokumentams įteikti skirtą gyvenamąją vietą. Ir atvirkščiai, dokumento įteikimo per teismo antstolį data visada nurodoma dokumento įteikimo per teismo antstolį procesiniame dokumente.

Be to, gavėjas, atsisakydamas priimti dokumentą, nepakeis jokios informacijos, susijusios su dokumento įteikimo per teismo antstolį arba pranešimo išsiuntimo galiojimu ir data.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Bendrųjų universalių pašto paslaugų teikimo sąlygų 8.1 straipsnyje nustatyta, kad „Registruoti laiškai įteikiami gavėjui pagal suteiktus įgaliojimus:

 • nuolatinėje gyvenamojoje vietoje bet kokiam suaugusiam asmeniui, kuris priima laiškus gavėjo vardu,
 • pašte bet kokiam suaugusiam asmeniui, kuris pateikia atitinkamą laiško įteikimo kvitą.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Pašto siuntos yra išvežiojamos nurodytais adresais, išskyrus tada, kai yra padaryta akivaizdi klaida (pvz., netaisyklingai parašytas gatvės pavadinimas, neteisingas gyvenamosios vietos numeris, klaidingas pašto kodas ir pan.).

Jeigu nurodytu adresu gavėjo nepavyksta rasti, registruotas laiškas nėra įteikiamas.

Pašto siuntos, kurių negalima palikti gavėjo pašto dėžutėje arba kurių atvykęs pašto siuntų paskirstytojas negali įteikti teisėtam gavėjui, yra saugomos gavėjo apylinkės pašte, kad gavėjas galėtų jas vėliau atsiimti per įmonės nustatytą terminą, kuris yra nurodomas gavėjo pašto dėžutėje paliktame pranešime apie gautą siuntą. Saugojimo terminui pasibaigus, pašto siuntos yra grąžinamos siuntėjui, jeigu jis yra žinomas.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Pašto siuntos, kurių negalima palikti gavėjo pašto dėžutėje arba kurių atvykęs pašto siuntų paskirstytojas negali įteikti teisėtam gavėjui, yra saugomos gavėjo apylinkės pašte, kad gavėjas galėtų jas vėliau atsiimti per įmonės nustatytą terminą, kuris yra nurodomas gavėjo pašto dėžutėje paliktame pranešime apie gautą siuntą. Saugojimo terminui pasibaigus, pašto siuntos yra grąžinamos siuntėjui, jeigu jis yra žinomas.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Kai pranešimas siunčiamas paštu, pašto išduotas pristatymo patvirtinimo kvitas gali būti pateiktas kaip įrodymas. Kai dokumentas įteikiamas per teismo antstolį, teismo antstolis surašo savo veiksmų, kurių ėmėsi, protokolą. Antstolis yra teismo pareigūnas. Antstolio protokolas laikomas įrodymu, jeigu nėra gautas pranešimas, kad jis gali būti suklastotas.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu pažeidžiamos pranešimo taisyklės, pranešimo siuntimas arba dokumento įteikimas per teismo antstolį gali būti pripažinti negaliojančiais.

Visgi negaliojimas nebus paskelbtas dėl tokių priežasčių, dėl kurių, kaip buvo nustatyta, dokumento gavėjas patyrė nuostolių.

Sprendimą turės priimti teisėjas.

Jeigu įprastu būdu arba per teismo antstolį siunčiamas dokumentas negali būti įteiktas tiesiogiai gavėjui ir gavėjas neatvyksta į teismą, teisėjas gali nurodyti, kad ieškovas vėl pakartotų savo prašymą įteikti dokumentą, atlikdamas pakartotinį perdavimą. Šis formalumas leidžia išsklaidyti bet kokias abejones, susijusias su tuo, kaip turi būti aiškinama turima informacija tada, kai suinteresuotoji šalis nedalyvauja.

Tuo atveju, kai į teisminius procesus šalis pakviečia teismo kanceliarija, teisėjas taip pat gali nurodyti, kad ieškovas inicijuotų šaukimo įteikimą per teismo antstolį, jeigu kyla abejonių dėl registruotu laišku išsiųsto šaukimo galiojimo.

Be to, teisėjas negali priimti teismo sprendimo, nepalankaus teismo posėdyje nedalyvaujančiai šaliai, jeigu yra nustatoma, kad ši šalis nukentėjo asmeniškai. Kitais atvejais (pvz., jeigu šaukimas buvo įteiktas kitam asmeniui, kurį pavyko rasti gyvenamojoje vietoje) sprendimas bus priimtas už akių, taigi, dėl jo gali būti pareikštas prieštaravimas.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Už teismo kanceliarijos išsiųstus pranešimus netaikomas joks mokestis. Kai dokumento siuntimą įprastu būdu arba per teismo antstolį vykdo teismo antstolis, teismo antstoliui atlyginama pagal Didžiosios Hercogystės reglamentu nustatytą tarifą.

Susijusios nuorodos

Legilux

Komercinis ir bendrovių registras

Paskutinis naujinimas: 25/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.