Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Kiekvienas dokumentas, kuris buvo nusiųstas institucijai, į kurią kreipiamasi, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Gaunančiąja ir perduodančiąja agentūra Nyderlanduose yra paskirtas teismo antstolis.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Teismo antstolis privalo patikrinti adresato nuolatinę gyvenamąją vietą Nyderlandų gyventojų registre (nyd. BRP). Atlikus šį privalomą patikrinimą, taip pat paaiškės galimas naujas adresas, jeigu adresatas nurodytu adresu nebegyvena.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Ne.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

2001 m. gegužės 28 d. Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 atžvilgiu kompetentinga institucija Nyderlanduose yra teismai. Tačiau Nyderlandų teismai nėra kompetentingi sužinoti šalies adresą (gavę prašymą).

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Dokumento įteikimas yra viena iš oficialių teismo antstolio pareigų (Teismo antstolių įstatymo (nyd. Gerechtsdeurwaarderswet) 2 straipsnis). Po patikrinimo, kaip aprašyta atsakyme į klausimą Nr. 4.1, teismo antstolis turi įteikti gautą dokumentą adresatui. Iš esmės dokumentai įteikiami asmeniškai. Alternatyvių metodų nėra, išskyrus „pakaitinį įteikimą“, paminėtą atsakyme į klausimą Nr. 7.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Nyderlanduose elektroniniu būdu įteikti dokumentų neleidžiama.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Ne, arba bent jau tik tuo atveju, jei ši konkreti forma neprieštarauja Nyderlandų teisei. Įteikti dokumentą galima ir ne adresato nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, jeigu teismo antstolis susitinka ir pasikalba su adresatu asmeniškai. Jeigu adresatas žinomos nuolatinės gyvenamosios vietos ar kitos gyvenamosios vietos Nyderlanduose neturi, dokumentas gali būti deponuojamas prokuratūroje.

Teismo antstoliai dokumentų paštu neįteikia, nors perduodančioji agentūra kitoje valstybėje narėje gali siųsti dokumentą adresatui tiesiogiai paštu.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Netaikytina.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Netaikytina.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

1. Atsisakymas priimti dokumentą

Jeigu adresatas atsisako priimti teismo antstolio įteikiamą dokumentą, teismo antstolis turi teisę palikti dokumentą registruotu adresu antspauduotame voke (Civilinio proceso kodekso (nyd. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 47 straipsnis). Laikoma, kad dokumentas yra įteiktas tuo metu.

2. Atsisakymas dėl vertimo

Jeigu adresatas atsisako priimti dokumentą dėl vertimo (Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 8 straipsnio 1 dalis), teismo antstolis privalo įrašyti šį atsisakymą į pažymėjimą ir pažymėti, kad dokumentas yra neįteiktas. Pagal naujausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką teismas sprendžia, kokia apimtimi atsisakymas yra galiojantis (sprendimas Novo Banco).

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Pašto tarnyba gali dokumentą pristatyti ir kitam asmeniui. Priklausomai nuo pasirinktos išsiuntimo formos, bus prašoma pateikti asmens tapatybės dokumentą.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Jeigu dokumentas atsiųstas registruotu paštu, jis bus konkretų laikotarpį deponuojamas pašto skyriuje. Tai nurodoma pranešime, kurį pašto darbuotojas palieka adresato pašto dėžutėje.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Jeigu registruoto dokumento pristatyti nepavyksta, pašto darbuotojas palieka pranešimą, kad adresatas gali pasiimti dokumentą nurodytame pašto skyriuje. Dokumentas laikomas tris savaites. Jeigu jis nepasiimamas, jis grąžinamas siuntėjui.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Taip, be įrašo apie įteikimą, institucija, į kurią kreipiamasi (teismo antstolis), taip pat parengia įteikimo pažymėjimą (Įteikimo reglamento 10 straipsnis) ir jį kartu su įrašu siunčia prašančiajai institucijai.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu dalyvavo teismo antstolis, neteisėtas dokumento įteikimas neįmanomas. Negaliojimas yra įmanomas, kaip nurodyta Civilinio proceso kodekso 66 straipsnyje.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Jeigu dokumentas buvo įteikiamas per instituciją, į kurią kreipiamasi, Nyderlanduose, už dokumento įteikimą mokama pastovaus dydžio 65 EUR suma.

Paskutinis naujinimas: 09/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.