Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Įteikimas – tai veiksmas, kuriuo asmuo (atsakovas, atsakovas apeliaciniame procese, skolininkas pagal teismo sprendimą) informuojamas apie tai, kad jam yra pareikštas ieškinys. Pirmas šaukimas į teismo posėdį įteikiamas tam, kad asmuo galėtų apsiginti. Pirmasis šaukimas į teismo posėdį taip pat įteikiamas asmeniui, kuris yra suinteresuotas byla ir kuris iš pradžių joje nedalyvavo, tačiau kviečiamas palaikyti ieškovą arba atsakovą.

Pranešimu asmuo šaukiamas atvykti į teismą arba jam pranešama apie faktą.

Portugalijos civilinio proceso kodekse yra specialiosios taisyklės, kuriomis reglamentuojama, kaip reikėtų įteikti dokumentus ir pranešimus, nurodant informaciją, perduotiną apie adresatus, faktinių aplinkybių, apie kurias informuojama, pobūdį ir perdavimo tikslą. Šios taisyklės skirtos tam, kad pranešimas iš tikrųjų pasiektų adresatą, o jeigu jis yra bylos šalis, kad būtų užtikrinta teisė į gynybą.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Įteikiama ši informacija:

• pradinio ieškinio, kurį pareiškė ieškovas, dublikatas ir lydimųjų dokumentų kopijos, pristatomos atsakovui;

• informacija, kad asmeniui yra išsiųstas šaukimas į teismo posėdį dėl šio ieškinio;

• nurodoma, koks tai teismas, skyrius, kuriame bus nagrinėjama byla, atsiliepimo pateikimo terminas, taip pat būtinybė paskirti teisėtą atstovą, jei tai privaloma;

• įspėjimas apie nesigynimo pasekmes.

Ši informacija pateikiama pranešimu:

• teismo nutartys ir sprendimai;

• šalių pateikti pareiškimai byloje, paraiškos ir bylos medžiagos dokumentai, taip pat laikotarpis, per kurį šalys gali pasinaudoti teise į rungimosi principu grindžiamą procesą;

• šaukimas šaliai, liudytojui, ekspertui, patarėjui techniniais klausimais ar advokatui atvykti į bylos nagrinėjimą teisme;

• prašymai atlikti ekspertizę, kiti įrodymai ar informacija subjektams, privalantiems bendradarbiauti su teismu.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Nagrinėjamose bylose dokumentus įteikia ir pranešimus paprastai teikia teismo pareigūnai, vykdymo pareigūnai ar vienos iš šalių teisėtas atstovas, atsižvelgiant į atvejus, nurodytus atsakant į 5 klausimą.

Paveldėjimo bylose įteikti dokumentus ir teikti pranešimus gali notarai.

Tam tikrais Įstatymo dėl naujos tvarkos, taikomos nuomai miestuose (Novo Regime do Arrendamento Urbano), numatytais atvejais pranešimus dar prieš pareiškiant ieškinį gali teikti advokatai arba vykdymo pareigūnai.

Įteikti dokumentus ir teikti pranešimus civilinės būklės aktus registruojančio subjekto nagrinėjamose bylose, visų pirma šeimos ir nepilnamečių bylose, kuriose jurisdikcija neprivaloma, gali civilinės būklės aktus registruojantys asmenys.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Pagal Portugalijos teisę teismo pareigūnai savo iniciatyva ir be teismo įsakymo privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kad įteiktų asmeniui pranešimą.

Šiuo tikslu teismo pareigūnai naudoja kitų vyriausybės departamentų turimą elektroninę informaciją, siekdami sužinoti, ar gyvenamoji vieta pasikeitė ir nustatyti esamą asmens, kuriam reikia įteikti dokumentus, adresą. Tai yra „savo iniciatyva“ taikoma taisyklė, skirta priemonėms, kurių imamasi įteikimo tikslais.

Ta pati taisyklė tam tikrais įstatymo aiškiai numatytais atvejais taikoma šalių ar jų atstovų pranešimams.

Vykdymo pareigūnai taip pat gali naudotis kai kuriomis vyriausybės departamentų duomenų bazėmis, siekdami patikrinti, kur mokesčių tikslais reziduoja asmenys, teismo sprendimu, pavyzdžiui, vykdymo byloje pripažinti skolininkais.

Pagal Portugalijos teisę, jeigu šalis pagrįstai teigia, kad jai labai sunku gauti informaciją, visų pirma apie asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai ar pateiktas pranešimas, gyvenamosios vietos pasikeitimą, t. y. nurodo aplinkybę, turinčią poveikį veiksmingam procesinės teisės, pareigos ar reikalavimo įgyvendinimui, teismas gali įpareigoti bet kurį asmenį ar subjektą bendradarbiauti siekiant gauti šią informaciją. Asmuo, nesvarbu, ar asmuo yra bylos šalis, privalo bendradarbiauti su teismu, pateikdamas jo nurodytą informaciją.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Ne. Ši galimybė suteikiama tik nacionalinėms valdžios institucijoms ir atsakant į 4.1 klausimą paminėtiems subjektams.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Teismai naudojasi kitų vyriausybės departamentų duomenų bazėmis, o jei jų informacijos nepakanka – įpareigoja kitus asmenis, subjektus ar net policijos institucijas rinkti ir (arba) pateikti informaciją apie esamą asmens adresą, kaip nurodyta atsakant į 4.1 klausimą.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Toliau nurodyti įvairūs būdai, kaip dokumentas gali būti įteiktas ar apie jį pranešta. Atvejai, kai naudojamas įteikimas ar pranešimas, jau nurodyti atsakant į 1 klausimą.

Įteikimas

Dokumentas gali būti įteiktas asmeniškai arba jį paskelbiant. Bet kuri iš šių įteikimo formų gali būti taikoma fiziniams arba juridiniams asmenims. Įteikimo fiziniams asmenims taisyklės mutatis mutandis taikomos juridiniams asmenims, nebent kai kurie įteikimo juridiniams asmenims aspektai būtų specialiai reglamentuoti, ir tokiu atveju taikomos specialiosios taisyklės.

Įteikimas asmenims

Dokumentas gali būti įteikiamas asmeniui:

 • perduodant duomenis elektroninėmis priemonėmis pvz., prokuratūrai, jeigu ji yra pagrindinė bylos šalis;
 • paštu, siunčiant laišką kartu su gavimo patvirtinimu asmens, kuriam reikia jį įteikti, gyvenamosios vietos ar darbovietės adresu, jei tai fizinis asmuo, arba Nacionaliniame juridinių asmenų registre registruotu adresu, jei tai juridinis asmuo;
 • vykdymo pareigūnui asmeniškai susisiekiant su asmeniu, kuriam reikia įteikti dokumentus, jeigu dokumento neįmanoma įteikti paštu arba ieškovas pradiniame ieškinyje pateikia tokį pageidavimą;
 • teismo pareigūnui asmeniškai susisiekiant su asmeniu, kuriam reikia įteikti dokumentą, jeigu ieškovas pateikia tokį pageidavimą pradiniame ieškinyje ir sumoka mokestį.
 • Teisėtas atstovas:
  • teisėtas atstovas turi iš karto pradiniame ieškinyje nurodyti, kad dokumentus įteiks pats, kad tai padarys kitas teisėtas atstovas ar advokatas;
  • teisėti atstovai gali prašyti įteikti dokumentus vėliau, jeigu visos kitos įteikimo formos negalimos;
  • taisyklės, kuriomis reglamentuojami atvejai, kai dokumentus įteikia vykdymo pareigūnai ar teismo pareigūnai, taikomos ir tais atvejais, kai dokumentus įteikia teisėti atstovai.

Dokumentai gali būti įteikiami šiems asmenims:

 • asmeniui, kuriam reikia įteikti dokumentus;
 • kitam asmeniui nei adresatas, kuriam pavesta perduoti dokumento turinį adresatui įstatymo nustatytais atvejais;
 • adresato teisėtam atstovui, jeigu įgaliojimas išduotas ne anksčiau nei prieš 4 metus ir juo įgaliotiniui suteikiami specialūs įgaliojimai gauti įteikiamą dokumentą;
 • laikinajam globėjui to asmens, kuriam dokumentus reikia įteikti, jei šį globėją paskyrė teismas ir jei vykdymo pareigūnas ar teismo pareigūnas žino, kad asmuo, kuriam reikia įteikti dokumentus, negali gauti dokumento dėl neveiksnumo (žinoma psichinė liga ar kitas laikinas ar nuolatinis neveiksnumas).

Įteikimas paskelbiant

Praktiškai dokumentus galima įteikti juos paskelbiant:

 • kai asmens, kuriam reikia įteikti dokumentus, nėra ir jo negalima surasti;
 • kai nežinoma asmenų, kuriems reikia įteikti dokumentus, tapatybė.

Dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu:

 • paliekant pranešimą ant paskutinės adresato gyvenamosios vietos ar buveinės Portugalijoje durų;
 • vėliau – paskelbiant pranešimą viešai prieinamame įstatymo numatytame interneto puslapyje.

Pranešimas

Vykstant procesui pranešimas gali būti pateikiamas vienu iš toliau nurodytų būdų:

 • Pranešimai šalims, paskyrusioms teisėtą atstovą ir (arba) advokatą, visada pateikiami pastariesiems, kaip nurodyta atsakant į 6 klausimą.
 • Pranešimai, kuriais šalis kviečiama atvykti asmeniškai, siunčiami registruota pašto siunta (taip pat pranešama teisėtam atstovui, kaip nurodyta atsakant į 6 klausimą).
 • Pranešimai teisėto atstovo nepaskyrusioms šalims siunčiami šaliai registruotu laišku jos gyvenamosios vietos, buveinės vietos ar šiuo tikslu pasirinktos vietos adresu.
 • Be to, apie galutinius sprendimus šalims visada pranešama registruotu laišku jų gyvenamosios vietos, buveinės ar šiuo tikslu pasirinktos vietos adresu.
 • Pranešimai, kuriais į teismo posėdį kviečiami liudytojai, ekspertai ar kiti asmenys, byloje dalyvaujantys nereguliariai, pateikiami registruotu laišku.
 • Pranešimai nesiunčiami, jeigu šalis įsipareigoja paskirti atstovą, tačiau šalis gali prašyti teismo kanceliarijos siųsti jai pranešimus, susijusius su asmenimis, kuriuos ji paskiria atstovais.
 • Apie priimtus galutinius sprendimus visais atvejais pranešama prokuratūrai, kaip nurodyta atsakant į 6 klausimą.
 • Kaip paaiškinta atsakant į 6 klausimą, prokuratūrai pranešama apie laikinuosius sprendimus, dėl kurių pagal įstatymą gali būti paduodamas apeliacinis skundas.
 • Informacija ir kvietimai, siunčiami suinteresuotosioms šalims procesiniu dokumentu, laikomi pranešimais, jeigu jie yra patvirtinti dokumentais ir jeigu juos užsakė pirmininkaujantis subjektas.
 • Teisėtų atstovų tarpusavio pranešimus pateikia patys atstovai, perduodami duomenis elektroninėmis priemonėmis arba kitomis priemonėmis, kaip nurodyta atsakant į 6 klausimą.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Taip, pageidautina, kad toliau nurodyti dokumentai būtų įteikiami perduodant duomenis elektroninėmis priemonėmis per teismų kompiuterių sistemą:

 • dokumentų įteikimas prokuratūrai;
 • pranešimai prokuratūrai, advokatams ir vykdymo pareigūnams;
 • advokatų ir vykdymo pareigūnų teismui pateikiami procesiniai dokumentai;
 • teismo mokesčio (kuris įeina į bylinėjimosi išlaidas) sumokėjimo įrodymas;
 • teisinės pagalbos įrodymas arba prašymas ją skirti;

Jeigu pateiktinas procesinis dokumentas negali būti perduotas elektroninėmis priemonėmis dėl dydžio arba jeigu dokumentai, kuriuos numatoma siųsti, yra tik fizinėje laikmenoje, byloje nereikalaujama paskirti teisėto atstovo ir šalis nėra jo paskyrusi, arba jei yra kita pagrįsta priežastis:

 • procesiniai dokumentai gali būti pristatyti teismo kanceliarijai, siunčiami paštu arba faksu;
 • procesiniai dokumentai gali būti pristatyti registruojant pristatymą, siunčiami paštu arba faksu.

Teismo tarnybos taip pat gali:

 • siųsti pranešimus paštu, faksu ar elektroninėmis priemonėmis;
 • skubiais atvejais gali būti naudojamos telegramos, telefono ryšys ar kitos panašios telekomunikacijų priemonės;
 • pokalbiai telefonu visada registruojami bylos medžiagoje ir patvirtinami rašytinėmis priemonėmis;
 • kalbant apie bylos šalis, pokalbiai telefonu gali būti naudojami tik šaukimui perduoti arba atšaukti, kai pranešama apie procesinius veiksmus.

Šios taisyklės taikomos civilinio ar komercinio pobūdžio bylose, kurias nagrinėja pirmosios instancijos teismai. Jos taip pat taikomos tam tikrais atvejais per procedūras, vykdomas pas notarą (pvz., paveldėjimas) arba civilinės būklės registravimo institucijose (pvz., šeimos klausimai, jeigu yra susitarimas).

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Portugalijos teisėje taip pat numatytas dokumentų įteikimas nustatytu laiku:

 • jeigu dokumentus reikia įteikti asmeniškai ir vykdymo ar teismo pareigūnas nustato, kad adresatas gyvena ar dirba konkrečioje vietoje, tačiau negali jam įteikti dokumentų, nes šio asmens neranda;
 • tada reikia palikti pranešimą, kuriame nurodomas laikas, kada dokumentai bus įteikiami;
 • pranešimas gali būti pateikiamas asmeniui, kuris gali geriausiai perduoti jį adresatui, o jeigu tai neįmanoma, pranešimas turi būti paskelbtas tinkamiausioje vietoje;
 • pranešime nurodytą dieną ir laiku vykdymo ar teismo pareigūnas įteikia dokumentą adresatui, o jeigu negali jo rasti – trečiajam asmeniui, kuris gali geriausiai perduoti laišką adresatui ir kuriam yra pavesta tai padaryti;
 • jeigu bendradarbiavimui neįmanoma pasitelkti trečiųjų asmenų, dokumentai įteikiami, tinkamiausioje vietoje dviejų liudytojų akivaizdoje paskelbiant skelbimą ir nurodant jame, kokiam asmeniui dokumentai įteikti, kokiame teisme nagrinėjama byla ir kad su dublikatu bei dokumentais asmuo gali susipažinti teismo kanceliarijoje.

PS.

Jeigu:

i) gavimo patvirtinimo nepasirašo asmuo, kuriam reikia įteikti dokumentus (įteikimas paštu);

ii) nustatytu laiku dokumentai įteikiami ne adresatui, o trečiajam asmeniui;

iii) nustatytu laiku dokumentai įteikiami, vietoje paskelbiant įteikimo pranešimą,

vykdymo pareigūnas arba teismo kanceliarija turi visada siųsti registruotą laišką adresatui per dvi darbo dienas, kad, kai taikytina, praneštų jam apie:

 • įteikimo datą ir kaip dokumentai laikomi įteiktais;
 • terminą atsiliepimui pateikti ir pasekmes nepateikus atsiliepimo į ieškinį;
 • šaukimo dublikato ir įteiktinų dokumentų buvimo vietą;
 • asmens, kuriam buvo įteikti dokumentai, tapatybę.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Dokumentai laikomi įteiktais paštu tą dieną, kai įrodoma, kad adresatas ar trečiasis asmuo pasirašė gavimo patvirtinimą (šiuo atveju darant prielaidą, kad trečiasis asmuo perdavė laišką adresatui, nebent įrodoma kitaip).

Dokumentai laikomi įteiktais asmeniškai vykdymo pareigūnų, teismo pareigūnų ir teisėtų atstovų tą dieną, kai yra parengiamas įteikimą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai laikomi įteiktais paskelbiant pranešimą apie įteikimą šiame pranešime nurodytą dieną.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Jeigu dokumentai įteikiami arba pranešimas siunčiamas registruotu laišku kartu su gavimo patvirtinimu arba be jo, pristatymo pranešimas paliekamas pašto dėžutėje, jeigu paštininkui nepavyksta nieko rasti nurodytu adresu.

Pristatymo pranešimu adresatas informuojamas, kad laiškas paliktas pašto skyriuje, nurodant jo adresą, darbo valandas ir atsiėmimo terminą.

Jeigu laiškas per nurodytą laikotarpį neatsiimamas (ir neprašoma šio laikotarpio pratęsti ar persiųsti laišką kitu adresu), jis grąžinamas siuntėjui.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Jeigu dokumentai įteikiami paštu ir yra įrodymų, kad atsisakyta priimti laišką ar pasirašyti gavimo patvirtinimą, dokumentai laikom įteiktais tokia tvarka ir aplinkybėmis:

 • kai paštininkas surašo pranešimą, kuriuo patvirtina, kad fizinis asmuo, juridinio asmens atstovas ar darbuotojas atsisakė pasirašyti gavimo patvirtinimą arba gauti laišką.
 • Jeigu šalims leidžiama susitarti dėl adreso dokumentams įteikti:
  • i) sutartu adresu paliekamas antras registruotas laiškas kartu su gavimo patvirtinimu, kai pirmas registruotas laiškas, išsiųstas šiuo adresu kartu su gavimo patvirtinimu, yra grąžinamas, arba
  • ii) paštininkas surašo pažymą, kad adresatas atsisakė priimti laišką arba pasirašyti gavimo patvirtinimą, jeigu jis nusiųstas sutartu adresu.

Jeigu dokumentus asmeniškai pristato vykdymo pareigūnas ar teismo pareigūnas ir yra įrodymų, kad adresatas atsisakė pasirašyti įteikimo pažymą ar priimti dublikatą, dokumentai laikomi įteiktais ir tokiu atveju:

 • vykdymo ar teismo pareigūnas praneša adresatui, kad jis gali gauti dublikatą teismo kanceliarijoje ir įteikimo pažymoje nurodo šią informaciją ir adresato atsisakymą priimti dokumentą;
 • be to, kanceliarija asmeniui, kuriam dokumentus reikia įteikti registruotu laišku, dar kartą praneša, kad pradinio ieškinio ir lydimųjų dokumentų dublikatas yra paliktas jiems kanceliarijoje.

Dokumentai laikomi neįteiktais tik jeigu atsisakymas juos priimti yra teisėtas. Atsisakymas yra teisėtas, jeigu adresato negalima rasti, nes jis negyvena ar nėra įsikūręs nurodytu adresu arba jeigu trečiasis asmuo teigia, kad negali perduoti laiško.

Ta pati taisyklė taikoma tam tikrais atvejais, kai įstatymo numatyta, kad šalims ar jų atstovams turi būti pranešama asmeniškai, laikantis įteikimo formalumų.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Jeigu dokumentai ar pranešimas kartu su gavimo patvirtinimu siunčiami iš užsienio, Portugalijos pašto tarnybos gali pristatyti laišką ir dokumentus adresatui ar trečiajam asmeniui tuo pačiu adresu, jeigu trečiasis asmuo nurodo, kad gali perduoti laišką adresatui.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Žr. atsakymą į 7.3 klausimą.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Iš esmės adresatas turi 6 darbo dienas dokumentams atsiimti iš pašto skyriaus.

Adresatui pranešama apie šį laikotarpį ir tai, kad dokumentus iš pašto skyriaus galima atsiimti pateikiant pristatymo pranešimą, kurį pašto skyrius palieka pašto dėžutėje, jeigu paštininkas nieko neranda namuose.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Taip, įteikimo atveju rašytiniai įteikimo įrodymai yra gavimo patvirtinimas, įteikimo pažyma arba įteikimo lapelis.

Jeigu pateikiamas pranešimas, jį įrodo patvirtinimo dokumentas, laiško registracija, byloje parengtas dokumentas arba surašytas protokolas.

Jeigu dokumentai įteikiami ar pranešimas siunčiamas elektroninėmis duomenų perdavimo priemonėmis, išdavimo dieną ir laiką patvirtina teismo kompiuterių sistema.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Neįteikimas yra didelis trūkumas, dėl kurio netenka galios visa procedūra nuo pat pradinio ieškinio pareiškimo, tačiau tai neturi įtakos pastarojo veiksmo galiojimui.

Dokumentai laikomi neįteiktais tokiais atvejais:

 • jeigu jie apskritai neįteikiami;
 • jeigu neteisingai nustatoma adresato tapatybė;
 • jeigu jie netinkamai įteikiami viešo paskelbimo būdu;
 • jeigu dokumentai įteikiami fiziniam asmeniui mirus arba nutrūkus adresato juridinio asmens veiklai;
 • pateikiami įrodymai, kad adresatas nesužinojo apie dokumentą dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

Šis negaliojimas laikomas ištaisytu tik jeigu atsakovas arba prokuratūra (jeigu ji yra pagrindinė šalis) dalyvauja byloje ir iš karto nepateikia jokių prieštaravimų dėl neįteikimo.

Be pirmiau nurodytų atvejų, kurio nors įstatymo reikalaujamo veiksmo ar formalumo, susijusio su įteikimu ar pranešimu, neatlikimas laikomas paprastu trūkumu. Jeigu šis trūkumas nurodomas arba teismas sužino apie jį nagrinėdamas bylą, teismas nurodo jį ištaisyti. Kitais atvejais dėl įteikimo ar pranešimo trūkumo įteikimas ar pranešimas negalioja tik jeigu tai numatyta įstatymo arba jei šis trūkumas gali paveikti bylos nagrinėjimą ar baigtį. Tokiu atveju likę procesiniai dokumentai, kuriems negaliojantis aktas neturėjo įtakos, lieka galioti.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Taip, kai kuriais toliau nurodytais atvejais įteikimo ir pranešimo kaina skaičiuojama AV (apskaitos vienetais). 2015 m. AV vertė buvo 102 EUR.

Taigi:

 • jeigu dokumentus ir pranešimus įteikia vykdymo pareigūnai ir dokumentai sėkmingai įteikiami, tai kainuoja 0,5 AV, o jeigu neįteikiami – 0,25 AV;
 • jeigu dokumentai ir pranešimai įteikiami asmeniškai ir jeigu dokumentus teismo pareigūnai įteikia viešo paskelbimo būdu, kaina yra 0,5 AV, jei įteikimas ar pranešimas sėkmingas, ir nieko nekainuoja, jei nepavyksta įteikti ar pranešti;
 • prie šių sumų gali būti pridedamos gabenimo išlaidos, jeigu veiksmą atlieka teismo pareigūnas, ir PVM, jei jis mokėtinas.

Baigiamoji pastaba

Šioje formoje pateikta informacija yra bendro pobūdžio, neišsami ir neprivaloma informacijos centrui, Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose, teismams ar kitiems gavėjams. Visada būtina vadovautis taikytinais teisės aktais.

Paskutinis naujinimas: 27/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.