Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Teismas gali priimti sprendimą dėl ieškinio, jeigu šalims buvo įteikti šaukimai į teismą arba jeigu jos dalyvauja teismo posėdyje asmeniškai ar per įgaliotinį. Dokumentų įteikimas užsienyje arba iš užsienio – tai procedūra, kai adresatai – šalys, liudytojai ar bylos dalyviai prašančiojoje valstybėje susipažįsta su dokumentais. (Įstatymo Nr. 189/2003 dėl tarptautinės teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose 3 straipsnio 1 dalis).

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Teisminiai dokumentai, kuriuos reikia įteikti oficialiai, yra civilinėje ar komercinėje byloje išduoti dokumentai, kurių įteikimą užsako teismas (šaukimai į teismą, teismo sprendimai, prašymai atlyginti žalą ir kt.).

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Procesiniai dokumentai įteikiami nemokamai, ex officio, juos įteikia teismo procesiniai atstovai arba kitas teismo darbuotojas. Jeigu šie asmenys negali to padaryti, dokumentai įteikiami paštu, registruotu laišku, nurodant turinį ir prašant gavimo patvirtinimo, antspauduotame voke, prie kurio pridedamas gavimo įrodymas ir (arba) ataskaita ir pranešimas. Dokumentus taip pat gali įteikti antstoliai arba greitieji kurjeriai, jeigu to prašo ir už tai sumoka suinteresuotoji šalis (Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys).

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Pradiniame ieškinyje turi būti nurodytas šalies adresas (Civilinio proceso kodekso 194 straipsnis). Pirminiu etapu, kol ieškinys tikrinamas ir taisomas, teismas gali prašyti ieškovo pateikti papildomą informaciją, kuri nepaminėta ieškinyje (Civilinio proceso kodekso 200 straipsnis).

Teismas neprivalo savo iniciatyva tikrinti esamo ieškovo adreso. Tačiau apskritai teismas privalo būti aktyvus (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnis) ir imtis būtinų veiksmų, kad priimtų pagrįstą sprendimą.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Rumunijos piliečių adresus galima sužinoti per Vidaus reikalų ministeriją (Nacionalinė asmens duomenų ir duomenų bazių administravimo inspekcija – INEPABD), Obcina Mare nr. 2, 6 sektorius, Bukareštas, Tel. +40214135442, +40217467047/8/9, faks. +40214135049, e. paštas depabd@mai.gov.ro; interneto svetainė http://depabd.mai.gov.ro/furnizari.html) arba per vietos asmens duomenų tarnybą.

Suinteresuotieji asmenys gali prašyti Nacionalinių asmens duomenų registro pateikti kai kuriuos Rumunijos piliečių duomenis, susijusius su jų buveine ar gyvenamąja vieta, pateikdami pagrįstą prašymą vietovės, kurioje yra įsikūrusi ieškoma teisinių paslaugų įmonė ar asmuo, kompetentingai vietos asmens duomenų tarnybai. Tokie duomenys gali būti teikiami tik gavus išankstinį atitinkamų asmenų sutikimą.

Sutikimo nereikalaujama, jeigu yra pagrįstas teisinis pagrindas ir paraišką pateikia tam tikros institucijos (policijos, krašto apsaugos, teisingumo, socialinės apsaugos ir kt.) arba fiziniai asmenys, kurių teisėti interesai patvirtinami dokumentais, kuriais įrodomas pagrįstas teisinis pagrindas. Įstaigos, kompetentingos priimti sprendimus dėl juridinių asmenų pateiktų paraiškų, yra vietos asmens duomenų tarnybos ir INEPABD.

Jeigu pateikiamas konkretus ar nedidelės apimties prašymas, mokestis vienam asmeniui yra 1 RON, pervedamas į valstybės biudžetą, sąskaitos Nr. RO35TREZ70620330108XXXXX (IBAN), atidaryta 6 sektoriui, Bukareštas, mokesčių mokėtojo kodas 26362870 (jeigu duomenis teikia INEPABD) arba į savivaldybės tarybos sąskaitą (jeigu duomenis teikia vietos asmens duomenų tarnyba).

Ant kiekvienos paraiškos dedama 5 RON mokesčio sumokėjimo žyma. Jeigu paraiškos apimtis didelė, mokamas 120 RON mokestis už tvarkymo valandą centrinėje kompiuterių sistemoje arba 7 RON mokestis už tvarkymo valandą vietos kompiuterių sistemoje. Konkrečiose srityse kompetentingos institucijos (krašto apsaugos, viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo, teisingumo, finansų, sveikatos ir kt.), įgyvendindamos teisės aktais joms nustatytas pareigas, prašomų duomenų mokesčio nemoka.

Juridinio asmens registracijos adreso gavimas per Nacionalinę įmonių registro tarnybą (Bd. Unirii nr. 74, 2+3 skyriai, bl. J3B, 3 sektorius, Bukareštas; https://portal.onrc.ro ) arba per Įmonių registro tarnybas, veikiančias prie teismų

Patvirtintos registro įrašų ir pateiktų dokumentų kopijos gali būti išduodamos, pareiškėjui sumokėjus išlaidas, kaip ir informacija, susijusi su registruotais duomenimis bei pažymomis, kuriomis patvirtinama, kad konkretus dokumentas ar faktas yra arba nėra registruotas. Dokumentų taip pat gali būti prašoma ir jie išduodami paštu. Pateikus prašymą dokumentai išduodami elektronine forma ir siunčiami internetu, įtraukiant, pridedant arba logiškai susiejant išplėstinį elektroninį parašą.

Formos ir mokesčiai, renkami už konkrečios informacijos (pagrindinės ar išplėstinės), ankstesnių ataskaitų ar pažymų pateikimą nurodyti adresu https://www.onrc.ro/index.php/en, skiltyje „Informacija“.

Jeigu yra bendradarbiavimo protokolai, dokumentai ir informacija tam tikroms valdžios institucijoms ir viešosioms institucijoms, juridiniams asmenims, žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams, taip pat akredituotoms diplomatinėms atstovybėms gali būti pateikiama nemokamai.

InfoCert paslauga teikiama išduodant pažymas internetu ir teikiant informaciją portale https://portal.onrc.ro. Šitaip pateikiamiems dokumentams taikomos nuostatos dėl elektroninių parašų ir laiko žymų. Juose yra saugumo priemonės: kvalifikuoti elektroniniai parašai, laiko žymos, vandens ženklai (grafiniai ženklai lapo fone) ir brūkšniniai kodai. Pavyzdinius teikiant šią paslaugą išduodamus dokumentus galima pasižiūrėti čia https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert.

Asmens duomenis apie narius, akcininkus ar kitus asmenis galima atskleisti, jeigu šių duomenų prašoma pateikus paraišką ir jie išduodami vietoje arba elektroninėmis priemonėmis per RECOM internetu teikiamą paslaugą, ir siunčiami internetu pasirašant išplėstiniu elektroniniu parašu, kuris pridedamas ar logiškai susiejamas, arba naudojant sertifikatus. Su kitais duomenimis taip pat gali susipažinti teisingumo, krašto apsaugos arba finansų institucijos, likvidatoriai ir antstoliai.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Sprendimą dėl tokių prašymų tvarkymo priimtinumo priima teismas. Rumunijos teismai gauna nedaug teismo pavedimų, kuriais prašoma nurodyti asmens adresą ar buveinę, todėl sunku įvertinti, ar egzistuoja vienoda praktika. Turima informacija rodo, kad apskritai Rumunijos teismai tenkina tokius prašymus.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Žr. atsakymą į 3 klausimą.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Procesinius dokumentus gali įteikti teismo raštinės darbuotojas, taip pat jie gali būti įteikiami faksu, e. paštu arba kitomis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas dokumento turinio perdavimas ir jo gavimo patvirtinimas, jeigu atitinkama šalis teismui šiuo tikslu nurodė savo kontaktinius duomenis. Patvirtinimo sumetimais, kai teismas siunčia procesinį dokumentą, jis taip pat siunčia formą, kurią turi užpildyti adresatas, nurodant gavimo datą, aiškiai įrašant vardą, pavardę ir pasirašant už siuntos gavimą atsakingam asmeniui. Forma grąžinama teismui tvirtinti faksu, e. paštu ar kitomis priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 6 dalis).

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Žr. atsakymą į 3 klausimą.

Dokumentai įteikiami asmeniškai į teismą šaukiamam asmeniui. Jeigu asmuo gyvena viešbutyje ar bendrabutyje, dokumentas įteikiamas administratoriui arba durininkui (Civilinio proceso kodekso 161 straipsnis).

Dokumentas perduodamas subjektui, kuriame galima rasti adresatą (kariniam vienetui, uosto valdytojui, jeigu tai laivo įgula, kalėjimo administracijai, jeigu adresatas yra kalinys, arba ligoninės administracijai, jeigu tai pacientas), tada atitinkamas subjektas perduoda dokumentą adresatui ir pateikia gavimo patvirtinimą pasiuntiniui arba siunčia jį tiesiogiai teismui (Civilinio proceso kodekso 161 ir 162 straipsniai).

Dokumentai gali būti įteikiami asmeniui, atsakingam už korespondencijos gavimą, pastato administratoriui, sargui, apsaugos darbuotojui arba paliekami centrinėje toliau nurodytų subjektų būstinėje (skliausteliuose nurodytiems adresatams): Viešųjų finansų ministerija arba kitos paskirtos įstaigos (valstybė), teisminiai atstovai (vietos valdymo institucijos, viešosios teisės reglamentuojami juridiniai asmenys), pagrindinis atstovo biuras ar patronuojamoji įmonė (privatinės teisės reglamentuojami asmenys), paskirtasis atstovas (asociacijos, bendrovės, subjektai, neturintys teisinio subjektiškumo), jų namų ar buveinės adresas (asmenys, kuriems iškelta bankroto byla ir kreditoriai), Užsienio reikalų ministerija (diplomatinių atstovybių ar konsulatų biurai, Rumunijos piliečiai, deleguoti į tarptautines organizacijas ir kartu gyvenantys jų šeimos nariai, jiems būnant užsienyje), darbuotojus komandiravusios centrinės įstaigos arba centrinės įstaigos, kurioms yra pavaldus juos į užsienį komandiravęs subjektas (kiti Rumunijos piliečiai, kurie yra užsienyje dėl su darbu susijusių priežasčių, įskaitant juos lydinčius šeimos narius).

Jeigu adresatas atsisako priimti dokumentą, pasiuntinys palieka jį adresato pašto dėžutėje. Jeigu pašto dėžutės nėra, ant adresato durų paliekamas pranešimas, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta, kad adresatas kitą dieną, tačiau ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pranešimo pateikimo (skubiais atvejais – per 3 dienas) turi prisistatyti jo gyvenamosios vietos ar buveinės kompetentingame teisme ar savivaldybėje (jeigu adresato nėra teismo buveinės vietoje), kad dokumentas būtų jam įteiktas.

Jeigu adresato neįmanoma rasti, pasiuntinys perduoda dokumentą kitam asmeniui (suaugusiam šeimos nariui, gyvenančiam kartu su adresatu ir gaunančiam korespondenciją). Jeigu adresatas gyvena viešbutyje ar daugiabutyje ir jo nerandama namuose, pasiuntinys įteikia dokumentą pastato administratoriui arba durininkui. Dokumentą gaunantis asmuo pasirašo gavimo patvirtinimą, o pasiuntinys patikrina jo tapatybę ir parašą ir surašo ataskaitą. Jeigu asmuo gauna dokumentą, tačiau atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą arba negali jo pasirašyti, pasiuntinys surašo ataskaitą. Jeigu šių asmenų nėra arba jie yra, bet atsisako priimti dokumentą, dokumentas paliekamas jų pašto dėžutėje. Jeigu pašto dėžutės nėra, ant durų paliekamas pranešimas.

Visais atvejais pasiuntinys privalo dokumentą ir ataskaitą per 24 val. nuo pranešimo pateikimo ar palikimo pristatyti į teismą ar savivaldybę, ir tada dokumentą įteikia pastarosios institucijos. Jeigu šalis gauna dokumentą iš savivaldybės tarnautojo, jis pateikia pristatymo įrodymus ir praneša apie juos teismui per 24 val. Jeigu laikotarpis praėjo ir šalis neprisistatė į savivaldybę, kad atsiimtų dokumentą, savivaldybės tarnautojas siunčia dokumentą ir ataskaitą teismui (Civilinio proceso kodekso 163 straipsnis).

Jeigu ieškovas negali sužinoti atsakovo adreso, teismas gali patvirtinti šaukimą į teismą, jį viešai paskelbdamas, kai dokumentas pakabinamas ant teismo durų, paskelbiamas teismo portale ir paskutiniu žinomu adresu. Atitinkamais atvejais teismas gali įpareigoti viešai paskelbti šaukimą į teismą Rumunijos oficialiajame leidinyje arba didelio tiražo nacionaliniame laikraštyje. Jeigu teismas tvirtina šaukimą viešai jį paskelbdamas, jis iš advokatūrai priklausančių advokatų taip pat paskiria kuratorių, kuris šaukiamas į teismą atstovauti atsakovo interesams per posėdžius.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Procedūra užbaigiama, kai pasirašomas pristatymo įrodymas arba parengiama ataskaita, neatsižvelgiant į tai, ar šalis gavo procesinį dokumentą asmeniškai, ar ne. Jeigu dokumentas įteikiamas paštu ar greituoju paštu, procedūra užbaigiama, kai pasirašomas gavimo patvirtinimas arba kai pašto darbuotojas ar kurjeris užfiksuoja adresato atsisakymą gauti korespondenciją. Jeigu dokumentas įteikiamas faksu, e. paštu arba kitomis priemonėmis, procedūra užbaigiama išsiuntimo įrodymo spaudinyje, patvirtintame dokumentą išsiuntusio teismo tarnautojo, nurodytą dieną (Civilinio proceso kodekso 165 straipsnis).

Jeigu adresatas atsisako priimti dokumentą arba neturi pašto dėžutės, pasiuntinys palieka pranešimą ant adresato durų ir parašo, kad adresatas pats atvyktų į teismą ar savivaldybę ir atsiimtų dokumentą. Jeigu adresatas neprisistato, dokumentas laikomas įteiktu suėjus nustatytam terminui (Civilinio proceso kodekso 163 straipsnis).

Jeigu šaukimas į teismą įteikiamas viešo paskelbimo būdu, procedūra laikoma baigta 15 dieną po šaukimo viešo paskelbimo (Civilinio proceso kodekso 167 straipsnis).

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Jeigu adresato neįmanoma rasti, procesinis atstovas arba pašto darbuotojas gali įteikti dokumentą kitam asmeniui, o jeigu toks asmuo yra, tačiau atsisako priimti dokumentą, dokumentą galima palikti jo pašto dėžutėje. Jeigu pašto dėžutės nėra, ant adresato ar kito asmens durų paliekamas pranešimas. Per 24 valandas nuo pranešimo pateikimo ar palikimo procesinis atstovas pateikia dokumentą ir ataskaitą kompetentingam adresato gyvenamosios ar buveinės vietos teismui ar savivaldybei, kurie turi įteikti šaukimą.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Procedūra laikoma baigta surašius ataskaitą, nesvarbu, ar šalis gavo dokumentą asmeniškai, ar ne. Jeigu dokumentas įteikiamas paštu ar greituoju paštu, procedūra užbaigiama, kai pašto darbuotojas arba kurjeris pasirašo šalies atsisakymą gauti korespondenciją (Civilinio proceso kodekso 165 straipsnis).

Jeigu adresatas gauna dokumentą, tačiau atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą arba negali jo pasirašyti, pasiuntinys surašo ataskaitą. Jeigu adresatas atsisako priimti dokumentą, pasiuntinys palieka jį adresato pašto dėžutėje. Jeigu pašto dėžutės nėra, pranešimas paliekamas ant adresato durų ir surašoma ataskaita. Adresatas pranešimu informuojamas, kad jis turi atvykti į teismą arba savivaldybę ir atsiimti dokumentą, kitaip dokumentas laikomas įteiktu (Civilinio proceso kodekso 163 straipsnis).

Šalis, dalyvaujanti teisme asmeniškai ar per advokatą ar kitą atstovą, privalo gauti procesinius dokumentus, kurie yra įteikiami per posėdį. Jeigu ji nesutinka priimti dokumentų, jie laikomi įteiktais, pridedant juos prie bylos medžiagos. Atitinkama šalis gali gauti šiuos dokumentus iš bylos, jei to prašo, pasirašiusi gavimo patvirtinimą (Civilinio proceso kodekso 170 straipsnis).

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Jeigu adresato neįmanoma rasti, dokumentą galima perduoti kitam asmeniui (suaugusiam šeimos nariui, gyvenančiam kartu su adresatu ir gaunančiam korespondenciją). Jeigu adresatas gyvena viešbutyje ar daugiabutyje ir jo nerandama namie, dokumentas gali būti įteiktas administratoriui arba durininkui (Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 6 ir 7 punktai).

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Paštu dokumentai pristatomi tik kartą. Jeigu adresato ar korespondenciją įgalioto priimti asmens nerandama, jiems paliekamas pranešimas atsiimti siuntą iš pašto skyriaus per 10 dienų. Jeigu adresatas neatvyksta, po 2 darbo dienų jam paliekamas kitas pranešimas atsiimti siuntą iš pašto skyriaus per 10 dienų.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Pateikus antrą pranešimą dokumentai laikomi pašto skyriuje 10 dienų ir tada grąžinami siuntėjui. Pranešimu adresatas informuojamas, kad iš pašto skyriaus reikia atsiimti korespondenciją.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Pristatymo įrodymas arba pasiuntinio surašyta pristatymo ataskaita (Civilinio proceso kodekso 164 straipsnis) ir pašto kvitas, pasirašomas įteikiant dokumentus registruotu laišku kartu su gavimo patvirtinimu (Civilinio proceso kodekso 155 straipsnio 13 punktas).

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

• teismo posėdžio atidėjimas; teismas atideda teismo posėdį ir nurodo išsiųsti šaukimą į teismą, išsiaiškinęs, kad neatvykusi šalis nebuvo pašaukta į teismą įstatymo nustatyta tvarka ir todėl procesas gali negalioti (Civilinio proceso kodekso 153 straipsnis);

• procesinių dokumentų, parengtų nepašaukus šalies į teismą arba jeigu šaukimas yra neteisėtas, negaliojimas; procesinis prieštaravimas dėl šalies nepašaukimo į teismą ar neteisėto šaukimo;

• pagrindas pateikti neeilinį apeliacinį skundą (apeliacinis skundas dėl panaikinimo ar peržiūrėjimo);

• pagrindas atsisakyti pripažinti ir vykdyti teismo sprendimą (egzekvatūra).

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Žr. atsakymą į 3 klausimą.

Paskutinis naujinimas: 12/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.