Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Praktiniu požiūriu sąvoka „dokumentų įteikimas“ paprastai suprantama kaip reiškianti, kad gynėjas / atsakovas faktiškai gauna šaukimo į teismą arba kitą dokumentą. Taip gynėjas / atsakovas informuojamas apie teismo bylą arba sprendimą ir (arba) šaukimą į teismą ir sužino apie atitinkamus teismo terminus.

Teismo taisyklių paskirtis – užtikrinti, kad nebūtų pakenkta gynėjo / atsakovo padėties teisingumui ir kad gynėjas / atsakovas gautų reikalingus dokumentus ir informaciją apie artimiausias teismo datas, ir kad tai būtų padaryta per trumpiausią leistiną terminą. Šerifas / teisėjas prieš bylos nagrinėjimą paprastai reikalaus pateikti įteikimo įrodymus.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Paprastai dokumentai, kurie turi būti įteikti oficialiai, yra:

  • raštas, kuriuo gynėjas / atsakovas informuojamas, kad bus pradėta teismo byla, jeigu jis neatsakys į tą raštą;
  • pradinis įsakymas / šaukimas į dokumentinį procesą ir pan.;
  • tam tikri dokumentai, kol byla nagrinėjama teisme;
  • pranešimas apie sprendimą / potvarkį.
  • mokesčio kvitas (etapas prieš vykdymo veiksmus);
  • su bet kokia vykdymo procedūra susiję dokumentai.

Tam tikrų rūšių civiliniame procese reikalaujama įteikti papildomus konkrečius dokumentus.

Daugiau informacijos galima rasti Sesijų teismo taisyklių 16 skyriuje, Šerifų teismo įprastos procedūros taisyklių 5 skyriuje, Dokumentinio proceso taisyklių 5 skyriuje ir Supaprastintos procedūros taisyklių 6 dalyje.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

a. Neteisminiai dokumentai, pvz., raštas iki teismo bylos iškėlimo, ir teisminiai dokumentai, pvz., įsakymai arba šaukimai į teismą, gali būti įteikiami paštu (pirmos klasės registruotu paštu). Šiuo atveju dokumentą pašto darbuotojas perduoda gynėjo / atsakovo gyvenamajame name / verslo vietoje ir gauna parašą, kuriuo patvirtinamas gavimas. Dokumentus įteikti paštu gali pavesti tik advokatas, pasiuntinys arba šerifo pareigūnas, arba tam tikrais atvejais šerifo raštinės darbuotojas pagal supaprastintą procedūrą.

b. Jeigu šie dokumentai turi būti įteikti asmeniškai, tai daro pasiuntinys arba šerifo pareigūnas (artimiausias škotiškas atitikmuo yra Prancūzijos huissier de justice).

c. Mokesčio kvitai ir dauguma kitų dokumentų, susijusių su vykdymo procedūra, įteikiami asmeniškai ir tai vėlgi daro pasiuntinys arba šerifo pareigūnas.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar, pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti adresato buvimo vietą, jei prašančiosios institucijos nurodytu adresu jis nebegyvena?

Kadangi Jungtinėje Karalystėje nėra nuolatinės gyvenamosios vietos registro, kaip tai yra daugumoje kitų valstybių narių, Škotijos prašomoji institucija negali gauti asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adreso. Tačiau jeigu dokumentai turi būti įteikti įmonei ir kai gavėjai nurodytu adresu atsisako priimti įteikiamus dokumentus, Škotijos gaunančioji agentūra gali nustatyti įmonės registracijos adresą (jei jis skiriasi) ir įteikti dokumentus tuo adresu.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Kaip minėta pirmiau, Jungtinėje Karalystėje nėra nuolatinės gyvenamosios vietos registro. Norint rasti asmens adresą, būtina pasinaudoti tarpininkais, kurie gali susekti asmenis, arba įvairiomis svetainėmis, kuriose pateikiama tam tikra informacija apie adresatus. Toliau pateiktas sąrašas nėra išsamus, tačiau jame pateikta keletas prieinamų svetainių rūšių pavyzdžių. Kai kuriose svetainėse, pvz., telefono numerių paieškos svetainėse (pirmoji nuoroda), paslaugos yra nemokamos. Kitose svetainėse už paslaugas reikia sumokėti mokestį.

Telefono numerius galima rasti „British Telecommunications“ svetainėje.

Adresą galima rasti „192“, „UKRoll“ svetainėse.

Susekti žmones galima naudojant „Tracesmart“ svetainę.

Norėdami rasti įmonės registruotą buveinę, paiešką galite atlikti „Companies House“ svetainėje. Kai kurių įmonių galima ieškoti nemokamai, tačiau norint atlikti išsamesnę paiešką reikia sumokėti mokestį.

4.3 Kaip šios valstybės narės institucijos tvarko pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pateiktą prašymą nustatyti asmens dabartinį adresą?

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 nebūtų įmanoma prašyti pateikti adresą Škotijoje.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 6 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

a. Per pašto tarnybą; pirmos klasės registruotu paštu.

b. Asmeninis įteikimas per pasiuntinį arba šerifo pareigūną asmeniškai gynėjui / atsakovui.

c. Asmeninis įteikimas paliekant gyvenamojo namo kaimynui / verslo vietoje esančiam bendradarbiui.

Jeigu po kruopščių patikrinimų pasiuntiniai arba šerifo pareigūnai mano, kad esama pagrįstų priežasčių manyti, kad gynėjas gyvena šaukimo į teismą įteikimo adresu, dokumentus galima palikti gyvenamojo namo kaimynui / verslo vietoje esančiam bendradarbiui.

d. Asmeninis įteikimas tais atvejais, kai nėra individualaus gynėjo / atsakovo (t. y. kito juridinio asmens, pvz., registruotos įmonės).

Asmeniškai dokumentai gali būti įteikiami perduodant šaukimą į teismą asmeniui, esančiam, pvz., verslo vietoje, taip, kad būtų galima pagrįstai tikėtis, jog gynėjo / atsakovo faktinis teisinis atstovas gaus šaukimą į teismą.

e. Asmeninis įteikimas paliekant / pritvirtinant.

Jeigu pasiuntinys / šerifo pareigūnas negalėjo dokumentų įteikti asmeniškai gynėjui / atsakovui, jis gali

  • palikti šaukimą į teismą gyvenamajame name / verslo vietoje;
  • pritvirtinti šaukimą į teismą prie gyvenamojo namo / verslo vietos durų.

f. Jeigu adresas nežinomas, šerifas / teisėjas gali leisti įteikti dokumentus:

  • apie tai paskelbiant vietos laikraštyje, kuris platinamas paskutinėje žinomoje gynėjo / atsakovo gyvenamojoje vietoje;
  • teismo skelbimo lentose iškabinant pradinio įsakymo / šaukimo į teismą kopiją.

g. Šiuo metu nėra jokių nuostatų dėl įsakymo arba šaukimo į teismą, nutarties arba mokesčio kvito įteikimo faksu arba e. paštu. Tačiau tam tikrus kitus dokumentus, apie kuriuos reikia pranešti per tam tikras procedūras, galima perduoti elektronine arba bet kuria kita dokumentine forma.

h. Dėl dokumentų įteikimo užsienyje gyvenantiems asmenims žr. Sesijų teismo taisyklių 16 skyrių, Šerifų teismo įprastos procedūros taisyklių 5 skyrių, Dokumentinio proceso taisyklių 5 skyrių ir Supaprastintos procedūros taisyklių 6 dalį.

(Dėl šaukimo į teismą, įsakymų ir pan., kurie atsiunčiami į Škotiją, pažymėtina, kad tais atvejais, kurie nėra reglamentuojami pagal ES reglamentą dėl dokumentų įteikimo arba Hagos konvenciją dėl dokumentų įteikimo ir nėra įteikiami per centrinę instituciją, taikomos visos a–g punktuose nustatytos konkrečios taisyklės ir procedūros. Pavyzdžiui, kitoje nei Škotija šalyje priimto šaukimo į teismą asmeninis įteikimas gynėjui / atsakovui yra teisėtas tik jeigu tai leidžiama pagal Škotijos teismo taisykles.)

i. Visais atvejais, kai dokumentus įteikia kas nors kitas, išskyrus patį teismą, procese būtina pateikti pažymą apie įvykdytą įteikimą, kurią pasirašė ieškovo advokatas, pasiuntinys arba šerifo pareigūnas.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumento įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Žr. atsakymą į 5 g klausimą.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Jeigu iš kitų valstybių narių gaunami prašymai, įprastas įteikimo Škotijoje būdas yra asmeniškas įteikimas per pasiuntinį remiantis paskutiniu žinomu adresu arba verslo vieta. Pagal Škotijos teisę galima panaudoti kitus dokumentų įteikimo būdus, tačiau už dokumentų įteikimą atsakinga centrinė institucija jų nenaudoja.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Kaip nurodyta pirmiau, Škotijoje vienintelis dokumentų įteikimo būdas, kurį naudoja centrinė institucija yra įteikimas per pasiuntinį.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Dokumentų palikimas konkrečioje vietoje (pvz., pašto tarnyboje) nėra alternatyvus įteikimo būdas Škotijoje.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Jeigu naudojamas tinkamas dokumentų įteikimo būdas, numatoma įteikimo data galioja, nepaisant to, ar adresatas priima įteikiamus dokumentus. Vienintelė išimtis leidžiama pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalį ir II priedą atsižvelgiant į tai, kad dokumentas surašomas adresatui suprantama kalba.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (reglamento dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis šalies pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Registruoto įteikimo per Karališkąjį paštą (Jungtinės Karalystės pašto tarnybą) atveju dokumentai įteikiami adresu, o ne asmeniui. Todėl gali būti, kad dokumentus gaus kitas nei adresatas asmuo, jeigu jis gyvena tuo pačiu adresu.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo 14 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Jeigu nurodytu adresu nėra jokio asmens, kuris parašu patvirtintų, kad dokumentai gauti, dokumentai grąžinami į vietos pašto skyrių. Jeigu dokumentai nepaimami iki nurodyto termino (žr. toliau), jie grąžinami siuntėjui.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Jeigu dokumentų nebuvo įmanoma įteikti nurodytu adresu, paliekama kortelė, kurioje pranešama apie bandymą įteikti. Šioje kortelėje pateikiama informacija apie tai, kur adresatas gali atsiimti dokumentus, ir nurodomas terminas, per kurį jis turėtų tai padaryti. Jei laiškas siunčiamas registruotu paštu Jungtinėje Karalystėje, dokumentai turėtų būti atsiimti per 1 savaitę. Tarptautinių registruotų siuntų atveju terminas yra trys savaitės.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

a. Dėl įteikimo per pašto tarnybą žr. pirmiau. Siunčiama pirmos klasės registruotu paštu. Pažymos apie įvykdytą įteikimą, įskaitant pašto tarnybos kvitą, kaip įteikimo įrodymo reikalauja teismas.

b. Asmeninio įteikimo atveju pasiuntinys / šerifo pareigūnas pateiks pažymą apie įvykdytą įteikimą, kurį pasirašė dalyvaujantys pareigūnai ir kurioje aprašomas įteikimo būdas.

c. Dėl įteikimo pažymų iš Škotijos išsiunčiamų ieškinių atveju žr. atitinkamus teismo taisyklių skirsnius, kaip minėta pirmiau. Vėlgi, dėl į Škotiją siunčiamų šaukimų į teismą taikomos a ir b punktuose nurodytos taisyklės.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Šerifas / teisėjas turi įsitikinti, kad dokumentai gynėjui / atsakovui įteikti teisingai ir sąžiningai, ir tik tuomet jis gali pradėti nagrinėti bylą. Dokumentai turi būti įteikti tinkamai, kitu atveju gynėjas / atsakovas galėtų teisėtai pareikšti ieškinį prašydamas panaikinti bet kokią nutartį, kuri buvo priimta, remdamasis tuo, kad ieškinys buvo priimtas nesuteikiant galimybės apsiginti arba net neinformavus apie jį. Tačiau jeigu akivaizdu, kad gynėjas / atsakovas apie ieškinį sužinojo dėl to, kad jis atvyko į jo nagrinėjimą, tuomet jo atvykimas reikš bet kokių dokumentų įteikimo trūkumų ištaisymą.

11 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)?

Dokumentų įteikimas paštu. Įteikimas pirmos klasės registruotu paštu dabartinėmis kainomis.

Jeigu dokumentus įteikia pasiuntinys arba šerifo pareigūnas, jiems turi būti sumokėtas papildomas mokestis, kurio konkretus dydis, priklausomai nuo bylos aplinkybių, nustatytas teisės aktuose.

Asmeninis įteikimas. Pasiuntinio / šerifo pareigūno renkamų mokesčių konkretus dydis, priklausomai nuo bylos aplinkybių, yra nustatytas teisės aktuose.

Paskutinis naujinimas: 23/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.