Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Izsniegšana ir tiesas un ārpustiesas dokumentu (kas jāizsniedz) oficiāla nodošana, ko var pierādīt rakstiski.

Ir īpaši noteikumi par izsniegšanu, kas nodrošina procedūras spēkā esību un pušu tiesības.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Jebkuri tiesas dokumenti, kas attiecas uz jebkādu tiesvedību tiesā, piemēram, rīkojumi, pieteikumi pēc uzaicinājuma un dokumenti, ar ko ierosina tiesvedību, kā arī ārpustiesas dokumenti (kas neattiecas uz tiesvedību, bet ir oficiāli jāpaziņo un jāizsniedz).

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Tiesu izpildītāji. Ja tiek saņemts dokumentu izsniegšanas pieprasījums atbilstoši 1965. gada Hāgas konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās, jebkādam divpusējam nolīgumam, ko Kipra ir parakstījusi un ratificējusi atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1393/2007, dokumentu saņem Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija kā iecelta galvenā iestāde, un to pārsūta izsniegšanai tiesu izpildītājiem.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Parasti nē, izņemot, ja tai tiek sniegta informācija par jauno adresi.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Nav piemērojams.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Līdz šim šāds pieprasījums nav saņemts. Jebkurā gadījumā nav šaubu par to, vai šis jautājums var būt pierādījumu saņemšanas priekšmets.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Praksē parastā izsniegšanas metode ir izsniegšana personīgi, kā to paredz Civilprocesa kodekss. Juridiskas personas gadījumā dokumentu var izsniegt jebkuram uzņēmuma rīkotājdirektoram, sekretāram vai jebkurai atbildīgajai personai uzņēmuma telpās.

Attiecībā uz alternatīvām izsniegšanas metodēm — pēc puses pieprasījuma tiesas rīkojums jāizsniedz saskaņā ar Civilprocesa kodeksu, kas ļauj dokumentu izziņot, to izvietojot noteiktā vietā vai publicējot laikrakstā (vai jebkādā citā veidā, ko tiesa uzskata par atbilstošu konkrētajos apstākļos).

Šajā procesa posmā citas alternatīvas metodes nevar izmantot.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Skatīt atbildi uz 5. jautājumu.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Skatīt atbildi uz 5. jautājumu.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Skatīt atbildi uz 5. jautājumu.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Skatīt atbildi uz 5. jautājumu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Skatīt atbildi uz 5. jautājumu.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Nav piemērojams.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Nav piemērojams.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Nav piemērojams.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Nav šādu pierādījumu. Pēc izsniegšanas tiesu izpildītājs aizpilda apstiprinājumu par saņemšanu, kurā norāda izsniegtā dokumenta atsauces datus, personas, kurai dokuments izsniegts, vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un statusu, izsniegšanas datumu un laiku vai, ja dokuments nav izsniegts, iemeslus, kuru dēļ izsniegšana nav bijusi iespējama.

Ja izsniegšana notiek atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1393/2007, izdod regulas I pielikumā ietverto apliecinājumu, kā paredzēts tās 10. pantā.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Šādā gadījumā izsniegšanu uzskata par nenotikušu, un to nevar izlabot. Ja izsniegšana notikusi nelikumīgi, jāveic atkārtota izsniegšana.

Gadījumos, kad izsniegšana nav notikusi, jo persona ir iebildusi pret šādu izsniegšanu, pusei, kura vēlas, lai izsniegšana notiktu, jāiesniedz tiesai pieteikums par alternatīvu izsniegšanu.

Ja izsniegšana nav bijusi iespējama, jo nav izdevies noskaidrot personas, kurai dokuments jāizsniedz, atrašanās vietu, personai, kas vēlas, lai izsniegšana notiktu, var alternatīvi paziņot par dokumentu pēc tam, kad ir izdots attiecīgs tiesas rīkojums.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Noteiktā nodeva ir EUR 21.

Lapa atjaunināta: 19/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.