Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Praksē dokumentu izsniegšana ir prasības vai citu tiesas dokumentu par tiesvedību, kas sākta pret personu vai uzņēmumu, piegāde šai personai vai uzņēmumam. Tā dod tiem iespēju atbildēt uz vai aizstāvēties pret prasību vai atbildēt vai aizstāvēties tiesvedībā.

Lai nodrošinātu, ka visas personas, kam ir tādas tiesības, saņem juridiskos dokumentus, kas attiecas uz tām vai to darbībām, un sniegtu aizsardzības pasākumus, kas dod iespēju atbilstoši rīkoties gadījumā, ja šādi dokumenti netiek pienācīgi izsniegti, pastāv īpaši noteikumi[1] par dokumentu izsniegšanu.

[1] Civilprocesa noteikumu 6. daļā ir izklāstīti vispārīgie izsniegšanas noteikumi, un sīkāki noteikumi iekļauti 7. daļā.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Visi tiesas dokumenti, tostarp prasības veidlapa, pieteikumi, sprieduma rīkojumi, lūgumi, jāizsniedz oficiāli, ievērojot dažādus noteikumus. Izsniegt var, nosūtot pa pastu, izsniedzot personīgi, ar tiesu izpildītāja starpniecību utt.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Apgabaltiesas lietās parasti par dokumentu izsniegšanu atbild apgabaltiesa; Augstās tiesas lietās vairumu dokumentu izsniedz puses. Ja puse sagatavo dokumentu, kas tiesai ir jāizsniedz, pusei jāiesniedz pa kopijai tiesai un katrai pusei, kam dokumenti jāizsniedz.

Tiesa var noteikt, ka par izsniegšanu atbild kāds cits. Šis cits var būt izdevēja puse vai tās pārstāvis vai advokāts. Turklāt tiesa nav atbildīga par izsniegšanu, ja īpašā noteikumā vai noteikumiem pievienotā praktiskajā norādījumā ir noteikts, ka attiecīgā dokumenta izsniegšana ir puses uzdevums, vai ja puse, kuras vārdā dokuments jāizsniedz, paziņo tiesai, ka tā vēlas dokumentu izsniegt pati.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Nē. Apvienotajai Karalistei nav tāda domicilu reģistra kā daudzām citām dalībvalstīm; pieprasījumu saņēmušajai iestādei Anglijā un Velsā nav iespējas uzzināt tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokumenti. Tomēr, ja dokumenti ir jāizsniedz uzņēmumam un ja saņēmēji norādītajā adresē atsakās saņemt izsniegtos dokumentus, saņēmēja struktūra Anglijā un Velsā var noskaidrot uzņēmuma reģistrēto adresi (ja tā atšķiras no norādītās adreses) un var izsniegt dokumentus šajā adresē.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Kā minēts iepriekš, Apvienotajā Karalistē nav domicilu reģistra. Lai noskaidrotu personas adresi, ir jāizmanto darbinieki, kas var izsekot privātpersonas, vai vairākas tīmekļa vietnes, kurās ir kādas ziņas par adresēm. Tālāk norādītais saraksts nav izsmeļošs, bet sniedz dažus pieejamo tīmekļa vietņu veidu piemērus. Dažas vietnes, piemēram, telefonu grāmatas ierakstu meklētājs (pirmā saite), ir pieejamas bez maksas. Citās tīmekļa vietnēs ir jāmaksā maksa.

Telefonu grāmatas ieraksti no uzņēmuma “British Telecommunications”.

Adrešu meklētāji vietnēs 192, UKRoll.

Cilvēku atrašana vietnē Tracesmart.

Lai atrastu uzņēmuma juridisko adresi, var meklēt Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Daži uzņēmumu meklēšanas rezultāti ir pieejami bez maksas, bet par detalizētākiem meklēšanas rezultātiem ir jāmaksā maksa.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Nav iespējams uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1206/2001 pamata pieprasīt adresi Anglijā vai Velsā.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Anglijā un Velsā lielākoties izmantotā izsniegšanas metode ir nosūtīšana ar pirmās klases pasta sūtījumu. Citas izsniegšanas metodes, ko var izmantot, ievērojot attiecīgos tiesas noteikumus un praktiskos norādījumus, ir:

  1. personīga izsniegšana (dokumentus izsniedz tiesu izpildītājs / tiesas ziņnesis vai persona, kas sākusi tiesvedību);
  2. dokumenta atstāšana apstiprinātā adresē (sk. tālāk tekstā);
  3. izsniegšana, izmantojot dokumentu apmaiņas sistēmu; vai
  4. izsniegšana pa faksu vai ar citiem elektronisko sakaru līdzekļiem.

Dokumenti būtu jāizsniedz adresē, ko norādījusi puse, kurai dokumenti jāizsniedz, un šī adrese var būt arī puses advokāta vai pārstāvja adrese. Ja pusei, kurai jāizsniedz dokumenti, nav advokāta vai ja puse nav norādījusi dokumentu izsniegšanas adresi, dokuments būtu jānosūta vai jānodod uz adresi, kas apstiprināta tiesas noteikumos un kas parasti ir ierastā vai pēdējā zināmā dzīvesvieta vai darījumdarbības vieta, vai jāatstāj šajā adresē.

Ja dokumenta izsniegšana ir tiesas uzdevums, tiesai jāizlemj, kuru izsniegšanas metodi izmantot.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Civilprocesā ir atļauts dokumentus izsniegt elektroniski (tai skaitā pa e-pastu vai faksu). Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz šīs dokumentu izsniegšanas metodes pieejamību vai piekļuvi tai atkarībā no tā, kas ir adresāts, tomēr pusei, kam jāizsniedz dokuments, vai tās advokātam iepriekš jābūt rakstveidā apstiprinājušam gatavību pieņemt izsniedzamos dokumentus elektroniski.

Ir vairāki veidi, kā puses un advokāti var norādīt gatavību pieņemt izsniedzamos dokumentus elektroniski. Pirmkārt, advokāts ir norādījis faksa numuru uz sava rakstāmpapīra. Otrkārt, uz rakstāmpapīra ir norādīta e-pasta adrese, un advokāts ir apstiprinājis, ka dokumenti var tikt izsniegti elektroniski. Visbeidzot, dokumentus drīkst izsniegt elektroniski, ja tiesā iesniegtā lietas argumentācijā vai atbildē uz prasību ir norādīts faksa numurs, e-pasta adrese vai cits elektronisks identifikators.

Ja puse plāno izsniegt dokumentu elektroniski (bet ne pa faksu), tai vispirms jāpajautā pusei, kam dokuments izsniedzams, vai ir jāievēro kādi nosacījumi, piemēram, vai ir noteikts formāts, kādā dokumenti jānosūta, vai arī noteikts maksimālais saņemamo pielikumu lielums.

Ja dokumenti ir izsniegti elektroniski, nav papildus jānosūta eksemplārs papīra formātā.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Pilnīga informācija par noteikumiem un procedūrām, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu Anglijā un Velsā, ir sniegta Civilprocesa noteikumu 6. daļā. Pamatnoteikums ir tāds, ka prasītājam ir jānorāda atbildētāja adrese, kurā dokumenti izsniedzami, un ka šī adrese parasti ir viņa pašreizējā vai pēdējā zināmā adrese vai darījumdarbības vieta. Ja prasītājs nevar noteikt šīs adreses, viņš saskaņā ar 6.19. daļu var iesniegt pieteikumu par dokumentu izsniegšanu ar alternatīvu metodi citā adresē. Konkrētā kārtība ir atkarīga no tiesai zināmajiem faktiem, bet princips ir tāds, ka, lai kāda metode arī būtu prasīta pieteikumā, tai jābūt tādai, kas spēj nodrošināt atbildētāja informēšanu par procesu (sk. praktisko norādījumu 6A).

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja izmanto standarta pasta pakalpojumu vai citu piegādes metodi, ar kuru piegāde tiek nodrošināta nākamajā darbdienā, dokumentus uzskata par izsniegtiem otrajā dienā pēc dienas, kad dokumenti nosūtīti, atstāti pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja vai tam piegādāti vai kad attiecīgais pakalpojuma sniedzējs tos paņēmis, ja šī diena ir darbdiena, vai nākamajā darbdienā pēc šīs dienas, ja tā nav darbdiena. Ja dokumentu izsniedz pa faksu vai ar citu elektronisku metodi, nosūtot to darbdienā pirms plkst. 16.30, to uzskata par izsniegtu tajā pašā dienā; visos pārējos gadījumos to uzskata par izsniegtu nākamajā darbdienā pēc nosūtīšanas dienas. Ja izmanto alternatīvu izsniegšanas metodi, ar tiesas rīkojumu nosaka izmantojamo metodi un dienu, kurā dokuments ir uzskatāms par izsniegtu.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Dokumentu nodošana glabāšanā konkrētā vietā (piem., pasta nodaļā) parasti nav alternatīva izsniegšanas metode. Ja dokumenti ir izsniegti, tos nosūtot ar ierakstītu sūtījumu, bet tie nav piegādāti, adresātu informē saskaņā ar 8. punktā tālāk tekstā izklāstīto procesu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja izsniegšanas metodi ir apstiprinājusi tiesa, dokumenti tiek uzskatīti par izsniegtiem paredzētajā izsniegšanas dienā neatkarīgi no tā, vai adresāts pieņem vai nepieņem izsniegtos dokumentus.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

“Royal Mail” (Apvienotās Karalistes pasts) piegādā ierakstītus sūtījumus konkrētā adresē, nevis konkrētai personai. Tāpēc ir iespējams, ka dokumentus saņem kāds cits, nevis adresāts, ja šī cita persona dzīvo tajā pašā adresē.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja norādītajā adresē nav neviena, kas varētu parakstīties par dokumentu saņemšanu, dokumentus nogādā atpakaļ uz vietējo pasta nodaļu, kuras pārziņā ir attiecīgā adrese. Ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam (sk. tālāk tekstā) nepaņem, tos nogādā atpakaļ sūtītājam, un šādā gadījumā dokumenti netiek uzskatīti par izsniegtiem.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Ja piegāde ir nesekmīga, attiecīgajā adresē atstāj kartīti ar paziņojumu par piegādes mēģinājumu. Šajā kartītē adresātam ir norādīts, kur dokumentus var saņemt un līdz kuram laikam viņam tie būtu jāpaņem. Ja dokumenti sūtīti ar ierakstītu sūtījumu no kādas vietas Apvienotajā Karalistē, tie būtu jāpaņem vienas nedēļas laikā. Ja dokumenti sūtīti ar starptautisku ierakstītu sūtījumu, šis termiņš ir trīs nedēļas.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Tiesa reģistrē faktu, ka tā ir izsniegusi konkrētu dokumentu. Dokumentus, kas izsniegti pa pastu, uzskata par izsniegtiem (vai domā, ka tie ir izsniegti), ja vien tie netiek pa pastu atsūtīti atpakaļ.

Ja dokumentu izsniedz prasītājs, viņam septiņu dienu laikā no izsniegšanas ir tiesā jāiesniedz izsniegšanas apliecinājums. Šajā apliecinājumā jābūt norādītam, ka dokuments nav nogādāts atpakaļ nepiegādāts, un sniegtai informācijai par izsniegšanas metodi un datumu.

Parādniekam pēc prasības veidlapas saņemšanas 14 dienu laikā ir jāatbild uz prasību. Ja viņš iesūta apstiprinājuma veidlapu par izsniegto dokumentu saņemšanu, atbildes sniegšanas termiņu pagarina līdz 28 dienām no ziņu par prasību izsniegšanas.

Ja dokumentus izsniedz personīgi, sagatavo rakstveida dokumentu izsniegšanas apliecinājuma vai ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības par izsniegšanu veidā un tajā norāda izsniegšanas laiku un datumu. To var izmantot par izsniegšanas pierādījumu, ja saņēmējs noliedz, ka ir saņēmis šādus dokumentus.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja kāds uzzina, ka viņš nav saņēmis juridiskus dokumentus, ko viņš ir tiesīgs saņemt, viņš var rīkoties, lai nodrošinātu, ka viņš šos dokumentus saņem — sazināties vai nu ar otru pusi, vai tās advokātiem, vai tiesu. Ja tiesvedībā ir jau izdoti rīkojumi vai spriedumi, var iesniegt pieteikumus par to atcelšanu, pamatojoties uz to, ka attiecīgie dokumenti nav tikuši izsniegti.

Ja puse pieņem izsniegtos dokumentus, neraugoties uz to, ka nav nodrošināts noteikumos pieļautais minimālais paziņošanas periods, dokumentus tomēr var uzskatīt par pareizi izsniegtiem. Ja konstatē, ka dokumentu izsniegšana nav spēkā, var atkal rīkoties, lai dokumentus izsniegtu no jauna. Tiesa noteiktos apstākļos var arī atbrīvot no pienākuma izsniegt dokumentus.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Izmaksas, kas rodas par dokumentu izsniegšanu pa pastu, ir iekļautas standarta tiesas izdevumos. Ja dokumenti jāizsniedz personīgi ar tiesu izpildītāja vai tiesas ziņneša starpniecību, maksa ir atkarīga no procesa veida un tā, vai izmanto tiesu izpildītāju vai tiesas ziņnesi.

Lapa atjaunināta: 19/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.