Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

"Dokumentu izsniegšana" nozīmē paziņojumu, kas izdots konkrētai fiziskai vai juridiskai personai tādā veidā, kuru var pārbaudīt, un tādā tiesību aktos noteiktā formā. Noteikumu, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, mērķis ir nodrošināt, ka dokumenti tiek izsniegti ticami attiecīgajai personai un ka šādu izsniegšanu var pārbaudīt.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Dokumenti, kas tiek izsniegti, parasti ir dokumenti, kuri attiecas uz tiesvedību, piemēram, pavēstes vai lūgumi sniegt liecības. Pieprasījums izsniegt dokumentus pierādāmā veidā var attiekties arī uz dokumentiem, kas nav tiesvedības dokumenti, piemēram, testamentiem.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Tiesvedībā par dokumentu izsniegšanu pamatā ir atbildīga tiesa. Pēc attiecīgās puses lūguma tiesa var uzticēt minētajai pusei atbildību par dokumentu izsniegšanu, ja tiesa to uzskata par pamatotu.

Citos gadījumos par dokumentu izsniegšanu ir atbildīga puse, kuras interesēs dokumenti jāizsniedz.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Jā. Rajonas tiesas tiesu izpildītājiem (käräjäoikeus) ir piekļuve iedzīvotāju datu sistēmai, un viņi var pārbaudīt aktuālo adresi.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Adrešu dienests (osoitepalvelu/adresstjänst) sniedz iespēju meklēt gandrīz visu Somijas pastāvīgo iedzīvotāju aktuālo adresi. Dienesta informācija ir balstīta uz informāciju iedzīvotāju datu sistēmā, ko uztur Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūra (Digi- ja väestötietovirasto).

Adreses tiek meklētas, izmantojot personas vārdu un uzvārdu. Var izmantot iepriekšējo vai pašreizējo vārdu. Lai filtrētu meklēšanas nosacījumus, var izmantot tādus datus kā personas vecums, dzimšanas datums un pašreizējā vai iepriekšējā dzīvesvieta.

Tiek izsniegtas tādu personu adreses, kuras ir skaidri identificētas personas, vecākas par 15 gadiem un kuras nav liegušas atļauju izpaust savas adreses.

Adrešu dienesta tālruņa pakalpojumi somu valodā pa tālruni 0600 0 1000,

adrešu dienesta tālruņa pakalpojumi zviedru valodā pa tālruni 0600 0 1001,

ir pieejami katru dienu laikā no plkst. 8:00 līdz 22:00.

Pakalpojuma cena ir 2,50 EUR/minūte + vietējā tīkla maksa / mobilā operatora maksa un fiksētā tālruņu / mobilā tālruņa zvana gaidīšanas maksa. (EUR 1,98/minūte, cena spēkā 16.5.2020.).
Šo dienestu var sazvanīt tikai no Somijas.

Adrešu pieprasījumus Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūrai var iesniegt arī, izmantojot e-pastu. Tos var iesniegt somu, zviedru vai angļu valodā, izmantojot e-pasta adresi vtj-todistus@dvv.fi. Pieprasījumus var iesniegt arī rakstveidā Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūrai, PL 123, 00531 Helsinki. Par pakalpojumu ir jāmaksā nodeva. Pieprasījumā jānorāda adreses pieprasīšanas mērķis.

Adreses var arī atrast, meklējot komercadreses.

Somijas Patentu un reģistrācijas birojam (Patentti- ja rekisterihallitus; PRH) un Somijas Nodokļu administrācijai (Verohallinto) ir kopīgs pakalpojums tīmekļa vietnē https://www.ytj.fi/, kur var meklēt informāciju par uzņēmumiem un organizācijām. Šis pakalpojums ir pieejams somu, zviedru un angļu valodā. Papildu informāciju var atrast šeit: https://www.prh.fi/fi/index.html (somu valodā), https://www.prh.fi/sv/index.html (zviedru valodā) un https://www.prh.fi/en/index.html (angļu valodā).

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 nav primārā procedūra adrešu informācijas saņemšanai.

Skatīt atbildi uz 4.2. jautājumu par privātpersonu vai organizāciju adrešu atrašanu Somijā.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Saskaņā ar Tiesas procesa kodeksa 3. pantu (Oikeudenkäymiskaari; 4/1734), ja tiesa ir atbildīga par dokumentu izsniegšanu tiesvedībā, dokumentus galvenokārt izsniedz pa pastu. Vēstuli var nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā bez saņemšanas apliecinājuma. Vai arī to var nosūtīt tieši uz personas mājām. Tādos gadījumos saņemšanas apliecinājums tiek pievienots vēstulei, un saņēmējam tas ir jāparaksta un jānosūta atpakaļ tiesai. Dokumentus, kas attiecas uz tiesvedību un kas nav pavēstes vai pirmreizējs uzaicinājums sniegt atbildi, var arī izsniegt, nosūtot tos ar standarta pasta sūtījumu uz adresi, ko attiecīgā puse norādījusi tiesai. Tiks uzskatīts, ka saņēmējs saņēmis ar standarta pasta sūtījumu nosūtītu dokumentu septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas.

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 4. pantu (4/1734) dokumentus var izsniegt tiesu izpildītājs, ja tiek uzskatīts, ka izsniegšana pa pastu varētu būt nesekmīga.

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 2. pantu (4/1734) tiesa ar attiecīgās puses piekrišanu var uzticēt šai pusei atbildību par dokumentu izsniegšanu, ja tiesa to uzskata par pamatotu. Šādos gadījumos tiesa attiecīgo pusi informēs par termiņu dokumentu izsniegšanai un saņemšanas apliecinājuma nosūtīšanai tiesai. Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 4. pantu (4/1734) šādos gadījumos dokumentus izsniedz tiesu izpildītājs.

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 4. pantu (4/1734), ja tiesa ir noteikusi attiecīgo pusi kā atbildīgo par dokumentu izsniegšanu un ja attiecīgo pusi pārstāv jurists vai valsts juriskonsults, dokumentus personiski saņēmējam var izsniegt arī jurists vai juriskonsults. Šādos gadījumos saņēmējs paraksta apliecinājumu, ka dokumenti ir saņemti. Šo izsniegšanas metodi nedrīkst izmantot krimināllietās.

Dokumentus, kas nav ar tiesvedību saistītie dokumenti, izsniegs tiesu izpildītājs pēc iestādes vai personas lūguma.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 3.b pantu (4/1734), ja par dokumentu izsniegšanu ir atbildīga tiesa un ja lieta attiecas uz konkrētas summas saņemšanu, pārvaldības vai pārtrauktu noteikumu atjaunošanu vai izlikšanu, un prasītājs norāda, ka neuzskata lietu par strīdu, dokumentus var izsniegt arī pa telefonu. Jāievēro papildu prasība, ka izsniegšanai pa telefonu jābūt piemērotai, ņemot vērā dokumentu apjomu un kvalitāti, un ka saņēmējs ir jāinformē par attiecīgo dokumentu un tam ir jāsaprot tā izsniegšanas nozīme bez jebkādām šaubām. Kad dokuments ir izsniegts pa telefonu, tas nekavējoties jānosūta pa pastu vai elektroniski uz saņēmēja norādīto adresi, ja vien tas noteikti nav absolūti lieki īpašu iemeslu dēļ. Tiks sagatavots arī apliecinājums, ka dokuments ir izsniegts pa telefonu.

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 3. pantu (4/1734), ja par dokumentu izsniegšanu ir atbildīga tiesa vai prokurors, dokumentu var izsniegt, nosūtot to attiecīgajai pusei elektroniski tādā veidā, kā norādījis saņēmējs, ja var pieņemt, ka saņemējs tiks informēts par dokumentu un noteiktajā termiņā tiks saņemts apliecinājums par saņemšanu.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 7. pantu (4/1734), ja tiesu izpildītājs ir meklējis personu nolūkā izsniegt tai dokumentus un šīs personas dzīvesvieta ir Somijā, taču tiesu izpildītājs šo personu vai kādu, kas būtu tiesīgs saņemt šos dokumentus šīs personas vārdā, nav atradis, un var pieņemt, ka, pamatojoties uz apstākļiem, attiecīgā persona izvairās no dokumentu izsniegšanas, tiesu izpildītājs var izsniegt dokumentus, nogādājot tos jebkuram tās pašas mājsaimniecības loceklim, kas vecāks par 15 gadiem, vai, ja dokumentu saņēmējs nodarbojas ar komercdarbību – jebkurai personai, kas strādā šajā uzņēmumā. Ja nekas no iepriekš norādītā nav atrodams, dokumentus var izsniegt, nododot tos vietējā policijas nodaļā.

Ja ir ievērota 1. punktā noteiktā kārtība, tiesu izpildītājam ir jānosūta saņēmējam paziņojums par šo izsniegto dokumentu, izmantojot saņēmēja adresi. Dokumentus uzskata par izsniegtiem, kad tiek nosūtīts paziņojums 2. punkta izpratnē.

Krimināllietās pavēsti atbildētājam nedrīkst izsniegt, izmantojot šajā punktā aprakstīto kārtību.

Saskaņā ar Tiesvedības procesa kodeksa 9. pantu (4/1734), ja nav iespējams iegūt informāciju par saņēmēja atrašanās vietu, tiesa ir atbildīga par dokumentu izsniegšanu ar publisku paziņojumu. Krimināllietās pavēsti atbildētajam nedrīkst izsniegt ar publisku paziņojumu.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Skatīt 7.1. jautājumu.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Skatīt 7.1. jautājumu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja saņēmējs neizņem izsniegtos dokumentus un saņemšanas apliecinājumu no pasta nodaļas vai atsakās tos saņemt, lūgums tiek nosūtīts atpakaļ sūtītājam. Tādos gadījumos tiek uzskatīts, ka dokumenti nav izsniegti (skatīt, piemēram, Augstākās Tiesas lēmumu 50-1997 (korkein oikeus)). Līdzīgi, ja izsniedzamais dokuments nosūtīts pa pastu tieši uz mājām, tiek uzskatīts, ka tas nav izsniegts, ja saņēmējs neatsūta atpakaļ tiesai parakstītu saņemšanas apliecinājumu.

Saņēmējs var atteikties saņemt dokumentus, ko izsniedz tiesu izpildītājs, tikai tad, ja ir izpildīti noteikti likumā uzskaitītie nosacījumi. Saņēmējs var atteikties saņemt izsniegtos dokumentus, cita starpā, ja dokumenti nav somu vai zviedru vai citā saņēmējam saprotamā valodā. (Piemēri: Likums par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās (Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa) vai Likums par starptautisko tiesisko palīdzību un spriedumu atzīšanu un izpildi civiltiesības un komerctiesībās (Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla)).

Ja ir likumā noteikts pamats atteikties no dokumentu izsniegšanas, tiesu izpildītājs dokumentus atdod atpakaļ. Tādos gadījumos tiesu izpildītājs sniedz rakstisku pierādījumu par to, ka saņēmējs ir atteicies no dokumentu izsniegšanas, un skaidrojumu par šāda atteikuma pamatu.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Kad dokumentus nosūta uz Somiju izsniegšanai pa pastu un saņemšanas apliecinājuma nosūtīšanai atpakaļ, pasta nodaļa deponē dokumentus un nosūta saņēmējam paziņojumu par to, ka viņam ir pasta nodaļā saņemams sūtījums. Šos dokumentus pasta nodaļā var saņemt tikai saņēmējs vai saņēmēja pilnvarota persona. Ir iespējams nodot dokumentus tikai saņēmējam personiski, ja to pieprasījusi puse, kas lūgusi dokumentu izsniegšanu.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja saņēmējs nepaņem dokumentus no pasta nodaļas, tos nosūta atpakaļ sūtītājam.

Tādos gadījumos sūtītājs var nosūtīt dokumentus un lūgumu izsniegt dokumentus rajona tiesai (käräjäoikeus) saņēmēja atrašanās vietā vai dzīvesvietā. Pēc tam, kad saņemts lūgums, rajona tiesas tiesu izpildītāji mēģinās izsniegt dokumentus saņēmējam personiski.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Pasta nodaļa nosūta saņēmējam paziņojumu par to, ka personai ir pasta nodaļā saņemams sūtījums. Paziņojumā būs arī norādīts datums, līdz kuram saņēmējam dokumenti jāizņem.

Pasta nodaļa deponē dokumentus visu to nedēļu, kad tie saņemti, plus divas (2) pilnas kalendārās nedēļas.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Tiesu izpildītājs iesniegs pierādījumu, ka ir izsniedzis dokumentus. Pierādījums tiek sniegts arī par dokumentu izsniegšanu pa pastu.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja dokumenti izsniegti nepareizi un attiecīgā persona neierodas tiesā vai nesniedz tai prasīto rakstisko atbildi, dokumenti ir jāizsniedz vēlreiz. Taču dokumenti nav jāizsniedz vēlreiz, ja kļūda ir niecīga.

Ja attiecīgā persona apgalvo, ka dokumenti izsniegti nepareizi, lietā tiks pieņemts tiesas lēmums, izņemot, ja tas nav nepieciešams sakarā ar to, ka kļūda ir niecīga.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Dokumentu izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, maksā 80 EUR.

Lapa atjaunināta: 09/05/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.