Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Praktiski “dokumentu izsniegšana” nozīmē tiesvedībā izmantoto dokumentu atbilstošu izsniegšanu.

Noteikumi nosaka regulējumu, kas jāievēro, lai:

  • nodrošinātu, ka dokumenti tiek izsniegti tiesas apstiprinātā veidā;
  • varētu nodrošināt mehānismu, ar kuru puse var pierādīt, ka konkrētais dokuments tika vai netika izsniegts;
  • noteiktu grafiku, pēc kura dokumentu var uzskatīt par izsniegtu (piemēram, izsniegšana adresātam personīgi — dokumentus uzskata par izsniegtiem tajā pašā dienā, ja vien tie netiek izsniegti pēc 17.00 darbdienā vai sestdienā, svētdienā vai valsts svētku dienā, tādā gadījumā tie tiks uzskatīti par izsniegtiem nākamajā darbdienā).

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Dokumenti, kuri ir jāizsniedz formāli, ietver prasības veidlapas, ziņas par prasību, iebildumu rakstus, atbildes, paziņojumus par pieteikumu, lūgumrakstus, rīkojumus un liecinieku paziņojumus / ar zvērestu apliecinātas liecības (ja tos ir paredzēts izmantot tiesā).

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Par dokumenta izsniegšanu ir atbildīga tā puse, kas to sagatavoja. Piemēram, prasības veidlapa ir jāizsniedz prasītājam vai atbilstīgi pilnvarotam advokātam. Gibraltāra Augstākā tiesa neizsniegs dokumentus.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Tā kā Gibraltārā nav izveidots dzīvesvietas reģistrs, kā tas ir daudzās citās dalībvalstīs, pieprasījuma saņēmēja iestāde Gibraltārā nevar iegūt tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokumenti. Tomēr, ja dokumenti ir jāizsniedz uzņēmumam un ja adresāti norādītajā adresē atsakās pieņemt izsniegtos dokumentus, pieprasījuma saņēmēja iestāde Gibraltārā var noteikt uzņēmuma juridisko adresi (ja tā atšķiras) un var izsniegt dokumentus šajā adresē.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Kā iepriekš minēts, Gibraltārā nav dzīvesvietas reģistra. Lai noskaidrotu kādas personas adresi, jāizmanto aģenti, kuri var noskaidrot attiecīgo personu vai prot izmantot tālruņu katalogu, kurā ir pieejama informācija par adresēm. Tālruņa numura meklēšanu var veikt bez maksas. Cita veida meklēšanu var veikt, samaksājot noteiktu maksu. Lai noskaidrotu uzņēmuma juridisko adresi, meklēšana ir jāveic uzņēmumu reģistrā (Companies House) klātienē; meklēšanu nav iespējams veikt tīmekļa vietnē.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Nē, Gibraltārā nav iespējams pieprasīt adresi, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Parasti dokumenti tiek izsniegti šādos veidos:

  • izsniedzot personīgi;
  • nosūtot ierakstītu vēstuli pa pastu;
  • nosūtot pa faksu vai citiem saziņas līdzekļiem;
  • izsniedzot, izmantojot jekādu alternatīvu metodi, ko nosaka tiesnesis.

Izpildrakstus vai citus rīkojumus, kas apstiprina paziņojumu par sodu, parasti jāizsniedz personīgi.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Dokumentus var izsniegt, nosūtot pa faksu, ja puse vai tās juridiskais pārstāvis iepriekš ir rakstiski norādījis pusei, kura veic dokumentu izsniegšanu, ka tā/tas ir gatavs pieņemt dokumentus, kas tiek izsniegti pa faksu. Līdzīgs noteikums attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nosūtot pa elektronisko pastu, lai gan noteikumi arī paredz, ka dokumentus var izsniegt, nosūtot pa elektronisko pastu, tikai tad, ja abas puses pārstāv to juridiskie pārstāvji.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Papildu informācija par noteikumiem un kārtību, kādā veicama dokumentu izsniegšana Gibraltārā, ir pieejama Civilprocesa noteikumu 6. daļā.

Saņemot pieprasījumu izsniegt dokumentus no citas dalībvalsts, Gibraltārā dokumentus parasti izsniedz tiesu izpildītājs personīgi. Ja izrādās, ka tas nav iespējams, tiesnesis var atļaut izmantot citu izsniegšanas metodi — parasti nosūtot parastu vēstuli pa pastu uz norādīto adresi (ja tā ir pastāvīgā vai pēdējā zināmā tās personas adrese, kurai jāizsniedz dokumenti).

Citādi izsniegšanu var veikt, izmantojot citu piegādes metodi, kas nodrošina piegādi nākamajā darbdienā, vai arī nosūtot pa faksu vai citiem elektroniskās saziņas līdzekļiem. Ja tiesai šķiet, ka ir pamatots iemesls atļaut izsniegt dokumentus, izmantojot metodi vai vietā, kas parasti nav atļauta saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem, tiesa var izdot rīkojumu, kas atļauj izsniegt dokumentus, izmantojot alternatīvu metodi vai alternatīvā vietā.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja izsniegšana tiek veikta, nosūtot dokumentus parastā vēstulē pa pastu vai izmantojot citu piegādes metodi, kas nodrošina piegādi nākamajā darbdienā, dokumentus uzskata par izsniegtiem nākamajā dienā pēc to nosūtīšanas, atstāšanas, piegādes vai savākšanas, ko veicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs, ja vien šī diena ir darbdiena, vai arī nākamajā darbdienā pēc šīs dienas. Ja izsniegšana tiek veikta, nosūtot dokumentus pa faksu vai izmantojot citu elektronisku metodi, tie tiek uzskatīti par nosūtītiem tajā pašā dienā, ja ir nosūtīti darbdienā līdz plkst. 16.30, vai pretējā gadījumā nākamajā darbdienā pēc nosūtīšanas dienas. Ja tiek izmantota alternatīva izsniegšanas metode, metode un datums, kurā izsniegšana tiks uzskatīta par veiktu, būs norādīts tiesas rīkojumā.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Dokumentu nodošana glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pasta nodaļā) parasti netiek izmantota kā alternatīva izsniegšanas metode. Ja dokumenti tiek izsniegti, nosūtot ierakstītu vēstuli, bet netiek piegādāti, process, kādā adresāts tiek par to informēts, ir izklāstīts atbildē uz 8. jautājumu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja izsniegšanas metodi ir apstiprinājusi tiesa, tiek piemērots paredzētais izsniegšanas datums neatkarīgi no tā, vai adresāts ir piekritis pieņemt dokumentus.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Nosūtot ierakstītu vēstuli ar Gibraltāra pasta nodaļas starpniecību, persona, kurai tā ir adresāta, saņem paziņojumu par vēstuli / pasta sūtījumu, kas ir jāsaņem, turklāt tā tiks nodota attiecīgajai personai tikai pēc personas identificēšanas.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Izsniegšanu nav iespējams veikt citā veidā, kā vien personai, kurai ir nosūtīts paziņojums, apmeklējot pasta nodaļu.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Jā, pēc tam, kad adresātam pirmo reizi tiek nosūtīts paziņojums par sūtījuma saņemšanu, tam tiek dotas divdesmit astoņas dienas dokumentu saņemšanai, pēc tam tiek nosūtīts atkārtots paziņojums par sūtījuma saņemšanu. Ja arī tad dokumenti netiek saņemti septiņu dienu laikā, tie tiek nosūtīti atpakaļ kā nepiegādāti.

Adresāts tiek informēts ar paziņojuma kartīti, kas tiek nosūtīta uz tā adresi.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Ja Tiesas reglaments nosaka, ka izsniegšanai jābūt apliecinātai, ir jāizmanto izsniegšanas apliecinājums. Tajā ir jānorāda, ka dokuments nav atgriezts atpakaļ kā nepiegādāts, izmantotā izsniegšanas metode un datums, kurā dokuments tika nosūtīts pa pastu / izsniegts personīgi / nosūtīts pa faksu / atstāts atļautajā vietā Šim nolūkam ir paredzēta noteikta veidlapa.

Ja prasības veidlapa ir dokuments, kas tiek izsniegts personīgi, prasītājam 21 dienas laikā pēc prasības veidlapas izsniegšanas ir jāaizpilda izsniegšanas apliecinājums. Ja tas netiks izdarīts, prasītājs nevarēs saņemt aizmugurisku spriedumu.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Parasti atkārtota izsniegšana ir jāmēģina veikt tikai tad, ja attiecīgais noilguma periods joprojām ir spēkā.

Tomēr Augstākajai tiesai izņēmuma gadījumos ir tiesības atteikties veikt dokumentu izsniegšanu. Piemēram, ja atbildētājs ir pienācīgi un pilnībā informēts par prasību, bet prasītājs nav izsniedzis dokumentus attiecīgajā noilguma termiņā, piemēram, nosūtot tos uz nepareizu adresi.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Tā kā izsniegšanu veic tiesas procesā iesaistītā puse vai tās advokāti, jebkuras izmaksas, kas var rasties sakarā ar izsniegšanu, sedz attiecīgā puse. Izmaksas būs atkarīgas no tā, kādā veidā dokumenti tiks izsniegti.

Lapa atjaunināta: 23/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.