Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

“Dokumenta izsniegšana” ir veids, kādā dokuments tiek piegādāts adresātam, lai informētu to par dokumenta saturu, saskaņā ar konkrētiem procesuālajiem noteikumiem, kuros noteikts instruments, dokumenta paziņošanas veids un apliecinājums par to, ka izsniegšana notikusi.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Starp tiem dokumentiem, kas jāizsniedz oficiāli, ir prasības pieteikuma dokumenti, pieteikums par aizmuguriska sprieduma atcelšanu, apelācijas sūdzība, kasācijas sūdzība, pieteikums par sprieduma pārskatīšanu, trešās personas protests, pieteikums pret ārpustiesas un tiesas aktiem, primārā vai sekundārā iestāšanās lietā, paziņojums par tiesvedību un trešās personas paziņojums, pieteikums par pagaidu noregulējumu, pieteikums par tiesību aizsardzību sevišķajā tiesāšanās kārtībā, pavēste par tiesas sēdi un visi tiesu spriedumi (galīgi un pārsūdzami).

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Par izsniegšanu atbild puse lietā pēc rakstiska rīkojuma, ko saskaņā ar izsniedzamo dokumentu izdod vai nu šī puse vai tās pārstāvis, vai — pēc šīs puses lūguma — tam pilnvarotais tiesnesis vai — koleģiāla tiesas sastāva gadījumā — tiesas priekšsēdētājs (Civilprocesa kodeksa (CPK) 123. pants). Dokumentus izsniedz tiesu izpildītājs, ko iecēlusi tiesa, kuras mītne atrodas reģionā, kurā ir adresāta dzīvesvieta, vai kurā tas pastāvīgi uzturas izsniegšanas laikā (CPK 122. panta 1. punkts). Ja par dokumentu izsniegšanas norisi ir atbildīga tiesa, izsniegšanu var veikt arī tiesu izpildītājs krimināllietās, kurš darbojas attiecīgajā reģionā, vai Grieķijas policijas amatpersona, mežsargs vai pašvaldības sekretārs (CKP 122. panta 2. un 3. punkts). Turklāt tiesvedībā par pagaidu noregulējumu par sēdes norises vietu un laiku paziņo, izsniedzot tiesas kancelejas izdotu dokumentu, kurā norādīta sēdes norises vieta, datums un laika, vai ar tiesas kancelejas telegrāfisku vai telefonisku aicinājumu. Tiesnesis var arī norīkot, ka kopā ar pavēsti jāizsniedz arī pieteikuma kopija (CPK 686. panta 4. punkts).

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Nē, tām nav tiešas piekļuves, uz ko netieši norāda arī Regula (EK) Nr. 1206/2001, kurā noteikts, ka tiesu iestādes savstarpēji sazinās, lai izpildītu lūgumu par personas meklēšanu.

Jānorāda arī, ka visi Grieķijas teritorijā dzīvojošie tiek reģistrēti katras pašvaldības datubāzē ar kompetento reģistra iestāžu starpniecību. Tomēr vienotajā valsts datubāzē ir iekļauti tikai pilngadīgie pilsoņi, kurus reģistrē, pamatojoties uz policijas izsniegto personas apliecību/pasi, un to pēc nepieciešamības atjaunina Grieķijas pašvaldības.

Tā pilsoņiem (bez maksas) ir pieejama, vienīgi izmantojot publiskas telefonu grāmatas.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Izpildes tiesa kompetentajām policijas iestādēm iesniedz lūgumu par personas meklēšanu.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Parastais dokumentu izsniegšanas veids ir attiecīgā dokumenta nodošana tieši adresātam (CPK 127. panta 1. punkts) neatkarīgi no adresāta atrašanās vietas (CPK 124. pants). Tomēr, ja adresātam vai nu kā vienīgajam īpašniekam, vai kopā ar citu personu pieder dzīvesvieta, veikals, birojs vai darbnīca vietā, kur jānotiek izsniegšanai, vai tas šajā vietā ir nodarbināts kā darba ņēmējs, strādnieks vai kalpotājs, dokumentu nevar izsniegt citā vietā bez šīs personas piekrišanas (CPK 124. panta 2. punkts). Attiecībā uz alternatīvu izsniegšanas veidu izmantošanu ir iespējams, ka pēc tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministra priekšlikuma tiek izdots dekrēts, saskaņā ar kuru dokumentus var izsniegt arī, izmantojot pastu, telegrāfu vai tālruni, kā arī norādīt, kā veic un apliecina izsniegšanu (CPK 122. panta 4. punkts). Līdz šim šādi dekrēti nav tikuši izdoti.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Tiesas dokumentus var izsniegt arī elektroniski, ja tie ir elektroniski parakstīti. Elektroniski izsniegtu tiesas dokumentu uzskata par izsniegtu, ja sūtītājs no adresāta ir saņēmis elektronisku apstiprinājumu par saņemšanu, kam jābūt parakstītam ar uzlabotu elektronisko parakstu un ko uzskata par atskaiti par izsniegšanu (CPK 122. panta 5. punkts). Jāņem vērā, ka minētā iespēja izsniegt tiesas dokumentus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, ir atkarīga no tā, vai pēc tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministra priekšlikuma tiks izdots prezidenta dekrēts, kurā būs noteiktas konkrētākas prasības, kas jāizpilda. Turklāt ar finanšu ministra un tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministra kopīgu lēmumu tiks noteikts, kā notiek nodevu un zīmognodevu par elektroniski izsniegtiem tiesas dokumentiem maksāšana un iekasēšana.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Ja adresāts neatrodas savā dzīvesvietā, dokumentu piegādā kādai no pārējām personām, kuras dzīvo tajā pašā dzīvesvietā, ja tās apzinās savu rīcību un nav pretējās puses tajā pašā lietā (CPK 128. panta 1. punkts).

Ja dzīvesvietā neatrodas neviena no 1. punktā minētajām personām:

a)        dokumentu liecinieka klātbūtnē piestiprina mājokļa durvīm;

b)        bez maksas izgatavotu dokumenta kopiju ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas nodod tā rajona policijas nodaļas vai iecirkņa, kurā atrodas mājoklis, priekšniekam, bet, ja tas neatrodas uz vietas — amatpersonai vai amatpersonas vietniekam, kas izpilda tā pienākumus, vai policijas nodaļas sargam. Visos minētajos gadījumos piegādi apliecina ar atskaitē par izsniegšanu ietilpstošu bez maksas aizpildītu kvīti;

c)        nākamajā darbadienā persona, kura izsniegusi dokumentu, pa pastu nosūta adresātam rakstisku paziņojumu, kurā norāda izsniegtā dokumenta veidu, dzīvesvietas adresi, kurā nodots dokuments, nosūtīšanas datumu, iestādi, kurai piegādāta kopija, un piegādes datumu. Pierādījumu par paziņojuma nosūtīšanu kā daļu no atskaites par izsniegšanu bez maksas sagatavo un paraksta persona, kura veikusi izsniegšanu. Apliecinājumā jānorāda pasta nodaļa, kurā nosūtīts paziņojums, kā arī to pieņēmušais darbinieks, kuram apliecinājums jāapstiprina (CPK 128. panta 4. punkts).

Ja adresāts neatrodas veikalā, birojā vai darbnīcā, dokumentu nodod veikala, biroja vai darbnīcas vadītājam vai kādam no partneriem, palīgiem, darbiniekiem vai kalpotājiem, ja tie apzinās savu rīcību un nav pretējās puses tajā pašā lietā (CPK 129. panta 1. punkts).

Ja veikalā, birojā vai darbnīcā neatrodas neviena no 1. punktā minētajām personām, piemēro CPK 128. panta 4. punkta noteikumus (CPK 129. panta 2. punkts).

Ja adresāts vai 128. un 129. pantā minētās personas atsakās pieņemt attiecīgo tam izsniegto dokumentu vai parakstīt atskaiti par izsniegšanu, vai nespēj to parakstīt, amatpersona, kas veic izsniegšanu, liecinieka klātbūtnē piestiprina dokumentu dzīvesvietas, biroja, veikala vai darbnīcas durvīm (CPK 130. panta 1. punkts).

Ja adresātam nav dzīvesvietas, biroja, veikala vai darbnīcas, vai tas atsakās pieņemt dokumentu, nespēj vai atsakās parakstīt atskaiti par izsniegšanu, un šo atteikšanos vai nespēju apliecina liecinieks, ko šim nolūkam pieaicinājusi amatpersona, kas veic izsniegšanu, atskaiti nodod 128. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajām personām personīgi (CPK 130. panta 2. punkts).

Ja adresāts atrodas slimnīcā vai ieslodzījumā un šī iemesla dēļ ar to nav iespējams sazināties, un to apstiprinājusi atskaitē par izsniegšanu minētās slimnīcas vai cietuma vadība, dokumentu var izsniegt slimnīcas vai cietuma vadītājam, kuram ir pienākums nodot dokumentu adresāta rokās (CPK 131. pants).

Ja adresāts atrodas dienestā uz tirdzniecības kuģa, kas atrodas Grieķijas ostā, un nav sastopams vai atsakās pieņemt dokumentu vai atsakās vai nespēj parakstīt atskaiti par izsniegšanu, dokumentu izsniedz kuģa kapteinim vai tā vietniekam, bet ja arī šīs personas nav sastopamas vai atsakās pieņemt dokumentu, to nodod ostas pārvaldes iestādes vadītājam, kuram ir pienākums par to paziņot adresātam (CPK 132. panta 1. punkts).

Ja adresāts atrodas dienestā uz tāda tirdzniecības kuģa klāja, kas neatrodas Grieķijas ostā, dokumentu izsniedz tā dzīvesvietā saskaņā ar 128. pantu, bet, ja tam nav dzīvesvietas — saskaņā ar noteikumiem par dokumentu izsniegšanu personām, kuru dzīvesvieta nav zināma. Jebkurā gadījumā dokumentu izsniedz kuģa īpašnieka birojā Grieķijā vai citos gadījumos — kuģa aģenta birojā Grieķijas ostā, ja tāds ir (CPK 132. panta 2. punkts).

Ja dokumentu nav iespējams tieši izsniegt personām, kuras ietilpst kādā no turpmāk minētajām kategorijām un kuras atrodas aktīvajā dienestā, vai to radiniekiem vai kalpotājiem, kuri dzīvo kopā ar tām, dokumentu, ievērojot 128. panta 3. un 4. punktu, izsniedz šādi:

a)        personām, kuras atrodas vispārējā dienestā Grieķijas armijā — dokumentu izsniedz vienības, bāzes vai aģentūras komandierim, kurai piederīgs adresāts. Ja vienība, bāze vai aģentūra nav zināma, dokumentu izsniedz attiecīgās bruņoto spēku nozares virspavēlniekam;

b)        Grieķijas flotes virsniekiem, virsnieku vietniekiem un jūrniekiem — dokumentu izsniedz gaisa spēku ģenerālštāba virspavēlniekam;

c)        Grieķijas gaisa spēku virsniekiem, virsnieku vietniekiem un lidotājiem — dokumentu izsniedz gaisa spēku ģenerālštāba virspavēlniekam;

d)       Grieķijas policijas un krasta apsardzes virsniekiem un virsnieku vietniekiem, kā arī policistiem un krasta apsardzes darbiniekiem — dokumentu izsniedz dienesta vadītājam;

e)        bāku, gaismu un semaforu apkalpotājiem — dokumentu izsniedz reģiona, kurā tie veic savus darba pienākumus, ostas pārvaldes iestādes vadītājam (CPK 133. panta 1. punkts).

Ja adresāta dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas citā valstī, dokumentu izsniedz tiesas, kura izskata vai kurā tiks izskatīta lieta, prokuroram vai tiesai, kas pieņēmusi izsniedzamo spriedumu, bet, ja lieta ierosināta rajona civillietu tiesā — pirmās instances tiesas prokuroram reģionā, kurā darbojas rajona civillietu tiesa. Visus ar izpildi saistītos dokumentus izsniedz tās pirmās instances tiesas prokuroram, kuras jurisdikcijā notiek izpilde, un visus ārpustiesas dokumentus izsniedz prokuroram, kurš ir atbildīgs par pēdējo dzīvesvietu vai zināmo uzturēšanās vietu citā valstī, bet, ja šādas dzīvesvietas vai zināmas uzturēšanās vieta citā valstī nav, dokumentus izsniedz galvaspilsētas pirmās instances tiesas prokuroram (CPK 132. panta 1. punkts). Pēc dokumenta saņemšanas prokuroram bez nepamatotas kavēšanās tas jānosūta ārlietu ministram, kuram ir pienākums to pārsūtīt adresātam (CPK 134. panta 3. punkts).

Ja adresāta dzīvesvieta vai precīza mājokļa adrese nav zināma, piemēro 134. panta 1. punkta noteikumus, vienlaikus publicējot izsniegtā tiesas dokumenta kopsavilkumu divos dienas laikrakstos, ja vienu no tiem publicē Atēnās, bet otru tiesas atrašanās vietā, vai pēc prokurora, kuram izsniegts tiesas dokumenta kopsavilkums, priekšlikuma — abus publicē Atēnās. Kopsavilkumu sagatavo un paraksta persona, kura veic izsniegšanu, un tajā norāda lietas pušu pilnos vārdus, izsniegtā dokumenta veidu, attiecīgo lūgumu un tiesas sprieduma gadījumā — tā rezolutīvo daļu, tiesu, kas izskata vai kurā tiks izskatīta lieta, vai amatpersonu, kura to izpilda, un, ja adresāts tiek aicināts ierasties vai veikt noteiktu darbību — norāda ierašanās laiku un vietu un attiecīgo darbību (CPK 135. panta 1. punkts). Minēto piemēro arī, ja Ārlietu ministrija apstiprina, ka dokumentu nav iespējams nosūtīt personai, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas citā valstī (CPK 135. panta 3. punkts).

Ja 128. panta 4. punkta b) apakšpunktā, 131., 132. un 133. pantā minētie biroji vai darbnīcas ir slēgtas vai ja šajās tiesību normās minētās amatpersonas vai personas atsakās pieņemt izsniegto dokumentu vai parakstīt atskaiti par izsniegšanu, persona, kura veic izsniegšanu, par to sagatavo attiecīgu ziņojumu un nodod dokumentu pirmās instances tiesas prokuroram, kuras jurisdikcijā atrodas izsniegšanas vieta, un prokurors dokumentu nosūta personai, kura atteikusies pieņemt izsniegto dokumentu vai parakstīt atskaiti.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja 7.1. punktā izklāstīto izsniegšanas metodi izmanto attiecībā uz personu, kura atrodas slimnīcā vai ieslodzījumā, vai jūrnieku, karadienestā esošu vai citā valstī dzīvojošu personu, izsniedzamo dokumentu uzskata par izsniegtu ar brīdi, kad tas ticis nogādāts iepriekšējā punktā minētajām iestādēm vai personām, neatkarīgi no sūtīšanas un saņemšanas laika (CPK 136. panta 1. punkts).

Ja 7.1. punktā minētā izsniegšanas metode izmantota attiecībā uz personu, kura nav sastapta tās dzīvesvietā, un nav sastapts arī neviens tās pilngadīgais radinieks, kurš dzīvo turpat, izsniedzamo dokumentu uzskata par izsniegtu ar brīdi, kad tas piestiprināts pie adresāta dzīvesvietas durvīm, ja ir ievērotas visas izsniegšanas metodei 7.1. punktā noteiktās prasības (piemēram, dokumenta izsniegšana policijas nodaļas priekšniekam un attiecīga rakstiska paziņojuma nosūtīšana).

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Kā minēts 7.1. punktā, ja minētā izsniegšanas metode izmantota attiecībā uz personu, kura nav sastapta tās dzīvesvietā, un nav sastapts arī neviens tās pieaugušais radinieks, kurš dzīvo turpat, pēc izsniedzamā dokumenta piestiprināšanas pie adresāta dzīvesvietas durvīm un tā kopijas nodošanas policijas nodaļas priekšniekam adresātam nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda izsniegtā dokumenta veidu, dzīvesvietas adresi, kurā nodots dokuments, nosūtīšanas datumu, iestādi, kurai piegādātā kopija, un piegādes datumu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Kā minēts 7.1. punktā, ja adresāts atsakās pieņemt attiecīgo tam izsniegto dokumentu vai parakstīt atskaiti par izsniegšanu, amatpersona, kura veic izsniegšanu, liecinieka klātbūtnē piestiprina dokumentu pie dzīvesvietas, biroja, veikala vai darbnīcas durvīm. Pēc dokumenta piestiprināšanas to uzskata par izsniegtu.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Šādā gadījumā pasta pakalpojuma sniedzējs dokumentu nogādās tikai adresātam personīgi.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Šādā gadījumā pasta pakalpojuma sniedzējs prombūtnē esošajam adresātam paziņos, ka dokuments atradīsies pasta nodaļā noteiktu laiku, kurā adresāts to var pieprasīt.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Skatīt 8.2. punktā minētos noteikumus.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Persona, kura veic izsniegšanu, sagatavo atskaiti, kurā iekļauts a) rīkojums par izsniegšanu, b) precīzs izsniegtā dokumenta un attiecīgo personu apraksts, c) izsniegšanas datums un laiks, d) persona, kurai dokuments izsniegts, un izsniegšanas metode, ja adresāts vai 128.–135. un 138. pantā minētās personas nav bijušas sastopamas vai atteikušās to pieņemt (CPK 139. panta 1. punkts).

Atskaiti paraksta persona, kura veic izsniegšanu, un dokumenta saņēmējs, bet tā atteikšanās vai nespējas gadījumā — šim nolūkam pieaicināts liecinieks (CPK 139. panta 2. punkts).

Persona, kura veic izsniegšanu, atzīmē izsniegšanas datumu un laiku un paraksta izsniegto dokumentu. Šī piezīme ir pierādījums, ko var izmantot persona, kurai dokuments izsniegts. Ja atskaite par izsniegšanu un piezīme savstarpēji nesakrīt, noteicošā ir atskaite par izsniegšanu (CPK 139.panta 3. punkts).

139. pantā minēto atskaiti sagatavo divos eksemplāros, no kuriem vienu nogādā personai, kura pasūtījusi izsniegšanu, bet otru bez maksas glabā amatpersona, kura veic izsniegšanu. Par izsniegšanu izdara īsu atzīmi īpašā grāmatā, kas atrodas pie amatpersonas, kura veic izsniegšanu (CPK 140. panta 1. punkts).

Tiesu izpildītājam pēc pieprasījuma jāizsniedz lietā esošo dokumentu oriģinālu kopijas personai, kura lūgusi veikt izsniegšanu, un adresātam, kā arī ikvienam, kuram ir likumīgas intereses, ja to, vizējot pieprasījumu, apstiprinājis tās pirmās instances tiesas tiesnesis, kuras mītne atrodas reģionā, kurā notikusi izsniegšana (CPK 140. panta 2. punkts).

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja puse lietā nav ievērojusi termiņu nepārvaramas varas vai pretējās puses krāpniecisku darbību (piemēram, nepareizas izsniegšanas ar tiesu izpildītāja starpniecību vai dokumentu saņēmušās personas tīšas nepaziņošanas pusei lietā) dēļ, tā var lūgt atjaunot iepriekšējo stāvokli (CPK 152. panta 1. punkts) 30 dienu laikā no dienas, kad radās nepārvaramas varas šķērslis, vai no dienas, kad tā uzzināja par pretējās puses krāpniecisku darbību (CPK 153. pants).

Ja persona, pret kuru pieņemts aizmugurisks spriedums, vispār nav tikusi izsaukta vai nav izsaukta tiesiski, vai izsaukta pēc noteiktā termiņa, tai ir tiesības lūgt aizmuguriskā sprieduma izpildes atcelšanu 15 dienu laikā pēc sprieduma izsniegšanas, ja tā dzīvo Grieķijā, vai 60 dienu laikā pēc tam, kad paziņojuma par sprieduma izsniegšanu kopsavilkums pēdējo reizi publicēts 135. panta 1. punkta kārtībā, ja tās dzīvesvieta nav zināma vai tā uzturas citā valstī (CPK 501. pants, 503. panta 1. un 2. punkts).

Ja puse lietā izsaukusi pretējo pusi, norādot, ka tās dzīvesvieta nav zināma, taču tai tā ir bijusi zināma, pēdējai, ja tā ir lietu pilnībā vai kādā daļā zaudējusi, ir tiesības iesniegt pieteikumu par pieņemtā sprieduma pārskatīšanu 60 dienu laikā, ja tā dzīvo Grieķijā, vai 120 dienu laikā pēc tam, kad tai izsniegts apstrīdētais spriedums, ja tās dzīvesvieta nav zināma vai tā uzturas citā valstī, vai trīs gadu laikā pēc apstrīdētā sprieduma pieņemšanas, ja tas ir galīgs vai neatsaucams, vai — citos gadījumos — no tā spēkā stāšanās dienas, ja spriedums nav ticis izsniegts vispār (CPK 538. pants, 544. panta 9. punkts, 545. panta 1., 2., 3., 5. punkts).

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Izsniegšanas izmaksas avansā sedz persona, kura pasūtījusi izsniegšanu (CPK 173. panta 1., 3. punkts).

Pusei, kura zaudē lietu, nosaka pienākumu segt arī šīs izmaksas (CPK 176. pants, 189. panta 1. punkts). Maksājamā summa atkarīga no izmantotās izsniegšanas metodes un veida. Minimālās izsniegšanas izmaksas, ja attiecīgo dokumentu izsniedz personai, kura dzīvo vai uzturas reģionā, kurā ir tiesu izpildītāja prakses vieta, ir EUR 23,00.

Lapa atjaunināta: 16/12/2016

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.