Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Saskaņā ar 2016. gada Civilprocesa kodeksa likumu CXXX (turpmāk “2016. gada Likums CXXX”), ja tiesību aktos nav noteikts citādi, tiesas dokumenti adresātam jāpiegādā pa pastu atbilstoši tiesību aktiem par oficiālu dokumentu izsniegšanu. Adresāts var saņemt sev adresētu dokumentu arī tiesas kancelejā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Obligātas vai fakultatīvas elektroniskas saziņas gadījumā dokumentus izsniedz elektroniski.

Sk. arī sadaļu Automātiska apstrāde.

Oficiālu dokumentu izsniegšanas mērķis ir informēt adresātus par dokumentu saturu tādā veidā, kas ļauj sūtītājiem pierādīt, ka dokumenti ir nosūtīti adresātiem. Dokumentu izsniegšanai, tās datumam un izsniegšanas rezultātam ir jābūt apliecinātam. Oficiālus dokumentus var sūtīt ierakstītā vēstulē ar apstiprinājumu par saņemšanu, kas ir īpaši paredzēts šāda veida izsniegšanai.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Saskaņā ar 2012. gada Likumu CLIX par pasta pakalpojumiem (turpmāk “2012. gada Likums CLIX”) oficiāli ir jāizsniedz dokumenti, kuru nosūtīšanai vai izsniegšanai (vai izsniegšanas mēģinājumam) vai nosūtīšanas vai izsniegšanas datumam ir tiesību aktos noteiktas juridiskas sekas, dokumenti, uz kuru pamata aprēķina obligātos termiņus, un dokumenti, kuri saskaņā ar tiesību aktiem tiek uzskatīti par oficiāliem dokumentiem.

Saskaņā ar 2016. gada Likumu CXXX civilprocesā oficiāli izsniedz šādus dokumentus:

– spriedumus un rīkojumus izsniedz pusēm;

– tiesas procesa laikā izdotus rīkojumus izsniedz pusei, kas netika pienācīgi izsaukta uz lietas iztiesāšanu;

– dažus 2016. gada Likumā CXXX minētus tiesas procesa laikā izdotus rīkojumus izsniedz pusei, kas nav ieradusies uz lietas iztiesāšanu;

– ārpus tiesas procesa izdotus rīkojumus izsniedz attiecīgajai pusei;

– visus procesa laikā izdotos lēmumus izsniedz personai, kuras interesēs prokurors vai persona, kas ir pilnvarota ierosināt tiesvedību, ir ierosinājusi tiesvedību.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Par dokumentu izsniegšanu ir atbildīga tiesa un pasta pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Šāda pienākuma nav, taču ir iespējams, ka, piemēram, tiesa pārbauda komercreģistrā norādīto uzņēmuma pašreizējo adresi un attiecīgi organizē dokumentu izsniegšanu.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Fizisku personu dzīvesvietas adrese

Dzīvesvietas adrešu centrālo reģistru Ungārijā uztur Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka reģistra jautājumos birojs (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, BM NYHÁT), http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi. Šo reģistru var izmantot, lai iegūtu ziņas par atsevišķu personu adresēm. Pieteikumus var iesniegt privātpersonas, juridiskas personas vai tiesību subjekti bez juridiskas personas statusa, ja tie pamato datu izmantošanas nolūku un juridisko pamatu.

Pieteikumu var iesniegt personīgi jebkurā reģionālajā birojā vai ārzemēs Ungārijas diplomātiskajā pārstāvniecībā, kuras kompetencē ir attiecīgā dzīvesvietas adrese ārzemēs.

Rakstisku pieteikumu var iesniegt jebkurā reģionālajā birojā. Ja pieprasītie dati reģionālajā birojā nav pieejami, var rīkoties šādi:

– publiskas iestādes var iesniegt pieprasījumus un pieteikumus par datu izpaušanu BM NYHÁT Personu reģistru un pārvaldības departamenta Iekšzemes juridiskās palīdzības nodaļā (BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztály), pasta adrese: H-1476 Budapest, Pf. 281;

– visas pārējās personas, izņemot iepriekš minētās (piemēram, privātpersonas, uzņēmumi utt.), var iesniegt pieprasījumus BM NYHÁT Individuālo klientu apkalpošanas un dokumentu pārraudzības departamentā (BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály), pasta adrese: H-1553 Budapest, Pf. 78;

– rakstisku pieteikumu ārzemēs var iesniegt Ungārijas diplomātiskajā pārstāvniecībā, kuras kompetencē ir attiecīgā dzīvesvietas adrese ārzemēs.

Pieteikumā jānorāda šāda informācija:

• ziņas par pieteikuma iesniedzēju, pieteikuma iesniedzēja vai viņa(-s) pārstāvja vārds/uzvārds vai nosaukums, adrese, juridiskā adrese vai darījumdarbības vieta;

• pieprasīto datu precīzs uzskaitījums;

• datu izmantošanas nolūks;

• fiziskās personas identifikācijas dati, ko var izmantot pieteikumā norādītās personas identificēšanai (vārds/uzvārds, dzimšanas vieta un datums, mātes vārds), vai pieteikuma iesniedzējam zināmais vārds/uzvārds un dzīvesvieta (apdzīvotās vietas nosaukums, ielas nosaukums, ēkas numurs).

Kopā ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

• dokuments, kas apstiprina datu izmantošanas juridisko pamatu;

• pilnvarotajam pārstāvim jāuzrāda pilnvara, ja tā jau nav ievadīta Klientu rīkojumu reģistrā (rendelkezési nyilvántartás). Pilnvarai jābūt oficiālam dokumentam vai apliecinātam privātam dokumentam, pretējā gadījumā pilnvarojums jāieraksta protokolā.
Ja pilnvarā nav noteikts citādi, tā attiecas uz visiem ar procedūru saistītajiem paziņojumiem un darbībām.

Ja rodas šaubas par ārzemēs izdota oficiāla dokumenta autentiskumu vai saturu, iestāde pieteikuma iesniedzējam lūdz uzrādīt oficiālo ārvalsts dokumentu ar apliecinājumu “Apostille”.
Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz citā valodā izdota dokumenta apliecinātu tulkojumu ungāru valodā, iestāde to pieņem, pamatojoties uz tulkojuma saturu.

Par procedūru vēlāk jāsamaksā administratīvo pakalpojumu nodeva:

• datu sniegšana par vienu līdz piecām personām – 3 500 HUF;

• datu sniegšana par vairāk nekā piecām personām – attiecīgo personu skaitu reizina ar likmi 730 HUF par vienību.

Ja pieteikumus iesniedz no ārvalstīm vai ar tās Ungārijas diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību, kas ir akreditēta pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas valstī, nodeva pēcāk jāmaksā kā konsulārā nodeva kompetentajā Ungārijas pārstāvniecībā.

Uzņēmumi

Attiecībā uz uzņēmumiem svarīgākā komercreģistrā iekļautā informācija, tostarp adreses, ungāru valodā bez maksas ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: https://www.e-cegjegyzek.hu/.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Minētajā regulā nav skaidri noteikts, vai tās darbības joma attiecas uz pieprasījumiem saistībā ar dzīvesvietas adrešu paziņošanu. Tāpēc tiesai jālemj par to, vai apmierināt šādus pieprasījumus. Taču Ungārijas tiesas var BM NYHÁT reģistram pieprasīt ziņas par adresēm, tāpēc šāda tiesiskās palīdzības pieprasījuma apmierināšana praksē ir iespējama.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Saskaņā ar Valdības 2012. gada 4. decembra dekrētu Nr. 335/2012, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kas reglamentē pasta pakalpojumus un oficiālu dokumentu izsniegšanu (turpmāk “Valdības dekrēts Nr. 335/2012”), pasta pakalpojumu sniedzējs oficiālos dokumentus, kas nosūtīti ar apstiprinājumu par saņemšanu, izsniedz, piegādājot tos personīgi adresātam vai citam pilnvarotam saņēmējam.

Ja adresāts ir fiziska persona, kas izsniegšanas mēģinājuma laikā norādītajā adresē nav sastopama, oficiālais dokuments pirmajā mēģinājumā jāizsniedz adresāta pilnvarotai personai, kura tur atrodas. Ja izsniegšanas mēģinājuma laikā norādītajā adresē nav sastopams ne adresāts, ne pilnvarota persona, dokumentu var izsniegt klātesošam aizstājējsaņēmējam.

Ja adresāts ir organizācija, persona, kas ir tiesīga saņemt dokumentus, ir šīs organizācijas pārstāvis.

Pasta pakalpojumu sniedzējs var uzskatīt, ka darbinieks, kas nav kvalificējams kā organizācijas pārstāvis, ir tiesīgs saņemt sūtījumu kā neregulārs saņēmējs.

Pakalpojumu sniedzējs izsniedz pasta sūtījumu ar tās organizācijas starpniecību, kas veic darbību adresē norādītajā vietā (netieša izsniegšana), ja adresāta domicils, pastāvīgā dzīvesvieta vai darbavieta ir Ungārijas bruņotie spēki, militārās izlūkošanas dienests, tiesībaizsardzības iestāde, soda izciešanas iestāde, nepilngadīgo aizturēšanas iestāde, veselības aprūpes vai sociālā iestāde, viesnīca, studentu kopmītnes, darbinieku viesnīca vai kūrorts.

Saskaņā ar Valdības dekrētu Nr. 335/2012 pakalpojumu sniedzējs divreiz mēģina izsniegt pastu, kas nosūtīts kā oficiāls dokuments. Ja pēc pirmā mēģinājuma tas neizdodas, jo adresāts vai pilnvarotais saņēmējs norādītajā adresē nav sastopami, pakalpojumu sniedzējs atstāj paziņojumu, dara oficiālo dokumentu pieejamu paziņojumā norādītajā piegādes vietā un vēlreiz mēģina izsniegt dokumentu piektajā darbadienā pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Ja otrais izsniegšanas mēģinājums ir neveiksmīgs, pakalpojumu sniedzējs vēlreiz atstāj adresātam paziņojumu un dara oficiālo dokumentu pieejamu paziņojumā norādītajā piegādes vietā piecas darbadienas no otrā izsniegšanas mēģinājuma dienas. Līdz otrajam izsniegšanas mēģinājumam oficiālo dokumentu var izņemt norādītajā piegādes vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja oficiālais dokuments nav izsniegts līdz otrajā paziņojumā norādītajam termiņam, pakalpojumu sniedzējs nākamajā darbadienā oficiālo dokumentu nosūta atpakaļ ar norādi “netika izņemts”.

Tādā gadījumā saskaņā ar 2016. gada Likuma CXXX noteikumiem dokuments jāuzskata par izsniegtu piektajā darbadienā pēc otrā izsniegšanas mēģinājuma dienas, ja netiek pierādīts pretējais. Izsniegšanu neuzskata par likumīgu, ja dokuments ir izsniegts nevis adresātam, bet aizstājējsaņēmējam un aizstājējsaņēmējs tiesas procesā ir pretējā puse vai tās pārstāvis. Ja tiek izsniegts dokuments par lietas ierosināšanu vai lēmums pēc būtības, ar ko izbeidz tiesvedību, tiesa astoņās darbadienās paziņo adresātam par prezumpciju, ka dokuments ir izsniegts. Ja ir pieejama e-pasta adrese, paziņojums jānosūta arī uz e-pasta adresi.

Adresāts var saņemt sev adresēto dokumentu arī tiesas kancelejā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

1994. gada Likums LIII par izpildes procesu (turpmāk “1994. gada Likums LIII”) regulē tiesu izpildītāju veiktu dokumentu izsniegšanu kā alternatīvu izsniegšanas veidu, kas ir atļauts attiecībā uz lēmumiem pēc būtības, kuri ir izpildes pamatā, ja ir iestājusies dokumentu izsniegšanas prezumpcija un puse, kura ir tiesīga uzrādīt izpildes pieprasījumu, ir skaidri to pieprasījusi un veikusi izmaksu avansa maksājumu. Saskaņā ar 1994. gada Likumu LIII tiesu izpildītājs saskaņā ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem var arī personīgi izsniegt izpildes dokumentus. Ja šī procedūra neizdodas, dokumentus var izsniegt jaunā procedūrā saskaņā ar oficiālu dokumentu izsniegšanai piemērojamajiem vispārējiem noteikumiem.

2016. gada Likumā CXXX un 2009. gada Likumā L par maksājuma rīkojuma procedūrām ir norādīti citi gadījumi, kad dokumentus var izsniegt tiesu izpildītājs.

Papildus iepriekš minētajam tiesību aktos paredzētajos gadījumos dokumentus var izsniegt īpašas izsniegšanas struktūras, piemēram, tiesu darbinieki (piemēram, steidzamos gadījumos piegādāt pavēstes civilprocesā).

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Saskaņā ar 2016. gada Likumu CXXX tiek nošķirta obligāta un fakultatīva elektroniska saziņa.

Saskaņā ar 2015. gada Likumu CCXXII par vispārējiem noteikumiem, kas piemērojami elektroniskās pārvaldības un uzticamības pakalpojumiem (turpmāk “2015. gada Likums CCXXII”) personām, kam saskaņā ar tiesību aktiem jāizmanto elektroniska saziņa (piemēram, juridiskajiem pārstāvjiem un uzņēmumiem), visi pieteikumi tiesā jāiesniedz tikai elektroniski, kā noteikts 2015. gada Likumā CCXXII un tā īstenošanas dekrētos. Arī tiesa šīm personām dokumentus izsniedz elektroniski.

Procesā iesaistītās puses, kurām nav obligāti jāizmanto elektroniska saziņa, vai to pārstāvji, ja tie nav klasificēti kā juridiskie pārstāvji, ar izņēmumiem, kas minēti 2016. gada Likumā CXXX, pēc izvēles var iesniegt visus dokumentus elektroniski saskaņā ar 2015. gada Likuma CCXXII un tā īstenošanas dekrētu noteikumiem. Ja kāda puse vai tās pārstāvis izvēlas elektronisku saziņu, tiesa izsniedz visus tiesas dokumentus elektroniski.

Elektroniskas saziņas gadījumā tiek nodrošināta nepārtraukta sazināšanās ar tiesu, izmantojot elektronisko pakalpojumu sistēmu. Pusei, kas izvēlējusies elektronisku saziņu, paziņo, vai tās iesniegtie dokumenti atbilst IT prasībām.

Drošas piegādes pakalpojums cita starpā garantē, ka sūtītājam tiek paziņots par viņa(-s) ziņojumu saņemšanu vai par to, ka piegāde bijusi neveiksmīga. Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties jāizsniedz sūtītājam apliecinājums, kurš jānosūta uz norādīto e-pasta adresi un ar kuru tiek apstiprināta informācija, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanas faktu.

Dokumentus, ko izsniedz, izmantojot drošas piegādes pakalpojumu, uzskata par saņemtiem piecu darbadienu laikā, ja tiesību aktos nav noteikts citādi. Ja adresāts minētajā termiņā nepieņem pasta sūtījumu, bet arī neatsakās no piegādes, nākamajā darba dienā pēc piecu darbadienu perioda tiek nosūtīts otrs izsniegšanas paziņojums.

Kopš elektroniskas saziņas ieviešanas procesuālajās tiesībās 2016. gada Likuma CXXX noteikumi, kas attiecas uz prezumpciju par dokumentu izsniegšanu (sīkāk izklāstīti turpmāk), ir piemērojami ne vien piegādei pa pastu, bet visiem likumīgajiem dokumentu izsniegšanas līdzekļiem, tostarp dokumentu elektroniskai izsniegšanai.

Steidzamos gadījumos pavēstes civilprocesā var nosūtīt pa e-pastu pat tad, ja elektroniska saziņa nav nodibināta.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Saskaņā ar 2016. gada Likumu CXXX, ja puses dzīvesvieta nav zināma un tiesas dokumentus pusei nav iespējams izsniegt elektroniski vai puse dzīvo valstī, kas nesniedz ar izsniegšanu saistītu tiesisko palīdzību, vai pastāv citi nepārvarami šķēršļi, kuri liedz izsniegt dokumentus, vai ja tas paredzēts tiesību aktos, dokumenti jāizsniedz ar publisku paziņojumu. Parasti tiesa var izdot rīkojumu par dokumentu izsniegšanu ar publisku paziņojumu pēc puses pieprasījuma ar nosacījumu, ka tam ir pamatoti iemesli.

Publiskajam paziņojumam 15 dienas jābūt izvietotam tiesu galvenajā tīmekļa vietnē, uz tiesas ziņojumu dēļa un uz pašvaldības priekšsēdētāja vai pašvaldības biroja ziņojumu dēļa puses pēdējā zināmajā dzīvesvietā. Ja ir pieejama e-pasta adrese, publiskais paziņojums jānosūta arī uz e-pasta adresi.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja dokumenti tiek izsniegti ar publisku paziņojumu, tos parasti uzskata par izsniegtiem piecpadsmitajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas tiesu galvenajā tīmekļa vietnē.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Saskaņā ar 2012. gada Likumu CLIX pakalpojumu sniedzējs un adresāts var vienoties, ka adresātam sūtītais pasts jāizsniedz citā, nevis uz sūtījuma norādītajā adresē. Saskaņā ar Valdības dekrētu Nr. 335/2012 pasta pakalpojumu sniedzējs informē par pasta abonenta kastītei adresētu oficiālu dokumentu piegādi, atstājot paziņojumu kastītē pat tad, ja oficiālais dokuments ir adresēts pasta abonenta kastītei, bet nav adresēts kastītes abonentam.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Saskaņā ar 2016. gada Likumu CXXX, ja adresāts atsakās pieņemt dokumentus, tiesas dokumenti jāuzskata par izsniegtiem dienā, kad tos mēģināts izsniegt.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Ja dokumentu izsniegšana notiek saskaņā ar regulas 14. pantu, pasta pakalpojumu sniedzējam Ungārijā nav informācijas par to, ka no ārvalstīm saņemtais pasta sūtījums ir oficiāls dokuments. Tāpēc tas piemēro nevis īpašos noteikumus, kas piemērojami oficiālu dokumentu izsniegšanai, bet vispārējos iekšzemes noteikumus, kas piemērojami ierakstītiem sūtījumiem (ar apstiprinājumu par saņemšanu).

Uz oficiāliem dokumentiem attiecas 5. punktā minētā informācija par personām, kas ir pilnvarotas saņemt dokumentus.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja adresāts vai cits pilnvarots saņēmējs dokumenta izsniegšanas mēģinājuma laikā norādītajā adresē nav sastopams, pakalpojumu sniedzējs atstāj paziņojumu, kurā informē adresātu, ka dokuments adresātam ir pieejams pakalpojumu sniedzēja piegādes vietā. Tur dokumentu var saņemt adresāts, tā pilnvarots pārstāvis vai aizstājējsaņēmējs, kura domicils vai dzīvesvieta ir norādītajā adresē Ja adresāts vai cits pilnvarots saņēmējs līdz paziņojumā norādītajam termiņam neierodas pēc pasta sūtījuma, pakalpojumu sniedzējs dokumentu nosūta atpakaļ kā nepiegādātu.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Laikposmu, kurā sūtījums ir pieejams, nosaka pasta pakalpojumu sniedzējs. Magyar Posta Zrt. ir noteicis, ka tās ir 10 darbadienas no izsniegšanas mēģinājuma. Attiecībā uz paziņošanas veidu sk. iepriekšējo punktu.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Rakstisks pierādījums par izsniegšanu ir apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts izsniegšanas procedūras rezultāts, proti, saņēmējs, saņēmēja statuss, ja tas nav adresāts (piemēram, pilnvarots pārstāvis), saņemšanas datums vai, ja sūtījums netika piegādāts, šķērslis, kas liedza to piegādāt (piemēram, atteikums saņemt, “netika izņemts”). Pakalpojumu sniedzējs visos gadījumos nosūta sūtītājam saņemšanas apstiprinājumu.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Saskaņā ar 2016. gada Likumu CXXX, ja ir iestājusies izsniegšanas prezumpcija (adresāts ir atteicies dokumentu saņemt vai nav to izņēmis, neraugoties uz diviem izsniegšanas mēģinājumiem), adresāts 15 dienu laikā no brīža, kad viņam(-ai) kļuvis zināms par izsniegšanas prezumpcijas iestāšanos vai par dokumenta izsniegšanu, ja dokuments uzskatāms par izsniegtu bez izsniegšanas prezumpcijas, var iesniegt iebildumu tiesā, kurā notiek tiesvedība, saistībā ar kuru ir notikusi dokumentu izsniegšana, pamatojot to ar jebkuru no turpmāk minētajiem iemesliem. Parasti iebildumu var iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešus no prezumpcijas iestāšanās vai dokumentu izsniegšanas dienas. Ja izsniegšanas prezumpcija vai izsniegšana attiecas uz dokumentu par tiesvedības sākšanu, kamēr notiek process, iebildumu var iesniegt 15 dienu laikā no brīža, kad iebilduma iesniedzējam kļuvis zināms par prezumpcijas iestāšanos vai par dokumenta faktisko izsniegšanu.

Tiesa pieņem iebildumu, ja adresāts tiesas dokumentu nav varējis saņemt šādu iemeslu dēļ:

a) izsniegšana ir veikta, pārkāpjot oficiālu dokumentu izsniegšanai piemērojamos tiesību aktus, vai nav bijusi likumīga citu iemeslu dēļ,

b) adresāts nav varējis saņemt dokumentu citu a) punktā neminētu no viņa(-s) neatkarīgu iemeslu dēļ.

Iebildumus pret izsniegšanas prezumpciju b) punktā minēto iemeslu dēļ var izvirzīt tikai fiziskas personas.

Ja tiesa pieņem iebildumu, ar izsniegšanas prezumpciju saistītās juridiskās sekas nav spēkā un izsniegšana un visi jau veiktie pasākumi un procesuālās darbības vajadzības gadījumā ir jāatkārto.

Iebildumu var izvirzīt arī izpildes procesa laikā. Ja lēmums, ko uzskata par izsniegtu, ir kļuvis galīgs, adresāts 15 dienu laikā no brīža, kad viņam(-ai) kļuvis zināms par lēmuma izpildes procesu, var iesniegt iebildumu pirmās instances tiesā, kas izpildes procesa laikā ir izdevusi lēmumu, ja pastāv iepriekš minētie iemesli.

Parasti tiesa var izdot rīkojumu par dokumentu izsniegšanu ar publisku paziņojumu pēc puses pieprasījuma ar nosacījumu, ka tam ir pamatoti iemesli. Ja pieteikumā par publisku paziņošanu izklāstītie fakti izrādās nepatiesi un pusei, kas iesniegusi pieteikumu, tas ir bijis zināms vai ir bijis iemesls to zināt, šai pusei jāpiespriež segt ar publisko paziņošanu saistītās izmaksas neatkarīgi no tiesvedības iznākuma, un tiesa uzliek arī naudas sodu.

Galīgu nolēmumu var pārskatīt, ja dokuments par tiesvedības sākšanu vai cits dokuments pusei ir izsniegts ar publisku paziņojumu, pārkāpjot noteikumus, kurus piemēro izsniegšanai ar publisku paziņojumu.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Tiesas nodevās ir ietvertas arī dokumentu izsniegšanas izmaksas. Tāpēc pusei tiesas procesā izsniegšanas izmaksas nav jāsedz. Vienīgais izņēmums ir tiesu izpildītāju veikta izsniegšana saskaņā ar 1994. gada Likumu LIII, kad personai, kas pieprasa izpildi, ir jāsedz saistītās izmaksas avansa maksājumā. Saskaņā ar tiesību aktiem tiesu izpildītājam neatkarīgi no izsniegšanas mēģinājumu skaita ir tiesības uz atlīdzību 6000 HUF apmērā un fiksētu summu 1500 HUF apmērā izdevumu segšanai.

Ja izpildes procesu sāk, pamatojoties uz izsniedzamo dokumentu, izmaksas sedz parādnieks. Ar izsniegšanu ar publisku paziņojumu saistītās izmaksas avansa maksājumā jāsedz personai, kas pieprasa izsniegšanu ar publisku paziņojumu.

Lapa atjaunināta: 19/11/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.