Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Dokumentu izsniegšanas mērķis ir nodrošināt to, ka atbildētāji ir informēti par tās prasības būtību, kas pret viņiem izvirzīta, un zinātu, kādi dokumenti ir saistīti ar prasību. Tiesas noteikumos ir ietvertas konkrētas prasības, lai nodrošinātu atbilstīgu dokumentu izsniegšanu.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Visi dokumenti, pamatojoties uz kuriem tiek uzsākta civilā tiesvedība iecirkņa, apgabala vai Augstajā tiesā (tostarp apelācijas par zemākas tiesas nolēmumu), un visa tiesvedības laikā izrietošā dokumentācija.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Persona, kuras uzdevumā dokuments tiek izsniegts, vai viņas šim nolūkam pilnvarota persona ir atbildīga par dokumenta izsniegšanu.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Nē. Izsniegšanas adresi norāda pieprasījuma iesniedzēja iestāde.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Nē. Fiziskām personām nepastāv centrāls adrešu/dzīvesvietas reģistrs. Uzņēmuma juridisko adresi var atrast, veicot meklēšanu Uzņēmumu reģistrācijas biroja tīmekļa vietnē.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Šo pieprasījumu izskata iecirkņa tiesa saskaņā ar Regulu Nr. 1206/2001.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Apgabaltiesa dokumentu izsniegšanu var veikt, izmantojot

i) ierakstītu vēstuli

ii) pasta sūtījumu piegādi pret parakstu ar priekšapmaksu

iii) piegādi personīgi aizzīmogotā aploksnē personai, kas nav tā persona, kuras uzdevumā dokuments tiek izsniegts

iv) personīgu izsniegšanu vai izsniegšanu radiniekam, kas ir vecāks par sešpadsmit gadiem un dzīvo kopā ar atbildētāju.

Iecirkņa tiesa gandrīz visus dokumentus izsniedz ar ierakstītu vēstuli.

Augstāko tiesu reglamenta 9. Rīkojuma 2. noteikumā attiecībā uz Augsto tiesu ir noteikts, ka fiziskai personai pavēste tiek izsniegta personīgi, kā arī tiek pieļauta piegāde ar starpniecību, ja centienos veikt personīgo piegādi ir ievērota pienācīga un saprātīga rūpība. Turpmākos dokumentus parasti izsniedz ierakstītā vēstulē. (Skat. 1986. gada Augstākās tiesas noteikumu 121. rīkojumu ar grozījumiem). 2014. gada Uzņēmumu likuma 51. pantā ir noteikta dokumentu izsniegšana, izmantojot parasto vēstuli ar priekšapmaksu uz Īrijā reģistrēta uzņēmuma juridisko adresi, un 2014. gada Uzņēmumu likuma 1310. pantā ir noteikts tas pats izsniegšanas veids ārvalstu uzņēmumam

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Dokumentu elektroniska izsniegšana nav atļauta.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Personīgā piegāde vai piegāde ierakstītā vēstulē ir visbiežāk lietotie izsniegšanas veidi. Ja sakarā ar tiesvedību Īrijā rodas nepieciešamība izsniegt dokumentus citā veidā, piemēram, ar parastu vēstuli ar priekšapmaksu, faksa, e-pasta vai sludinājuma starpniecību, tiesā iesniedz pieteikumu par “aizstājējpiegādi”, un, ja tiek piešķirta atļauja, tiesvedības dokumentus var izsniegt, izmantojot tiesas atļauto alternatīvo metodi.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja dokumenti tiek izsniegti saskaņā ar rīkojumu par “aizstājējpiegādi”, dokumentus uzskata par izsniegtiem brīdī, kad ir izpildīti tiesas rīkojuma noteikumi. Ja piegāde notiek pa pastu, pastāv likumisks pieņēmums, ka dokumenti ir izsniegti brīdī, kad tie piegādāti parastajā vēstuļu piegādes gaitā. Tas ir atspēkojams pieņēmums.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Ja dokumentus izsniedz saskaņā ar tiesas rīkojumu, adresāts tiek informēts tiesas rīkojumā noteiktajā kārtībā. Ja dokumenti tiek sūtīti ierakstītā vēstulē un adresāts nav sasniedzams, tad pasta darbinieks norādītajā adresē atstāj paziņojumu ar pieprasījumu adresātam ierasties pasta nodaļā, lai saņemtu ierakstīto vēstuli. Vēstule parasti tiek uzglabāta pasta nodaļā no vienas nedēļas līdz desmit dienām.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Atteikumam pieņemt izsniegtos dokumentus nav nekādu seku. Ja sakarā ar tiesvedību Īrijā nav bijis iespējams izsniegt dokumentus, tiesā var iesniegt pieteikumu, lai pagarinātu dokumentu izsniegšanas termiņu vai aizstātu piegādes veidu ar alternatīvu metodi, vai piemērotu abus.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Ar parasto pasta sūtījumu dokuments tiek piegādāts pēc adreses. Pasta sūtījums ierakstītā vēstulē tiek piegādāts tikai norādītajai personai. Tas vienādi attiecas gan uz iekšzemes, gan starptautiskajiem sūtījumiem.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Kā alternatīvu piegādei pa pastu Regulas Nr. 1393/2007 15. pantā ir noteikta atļauja veikt personīgo piegādi ar advokāta vai pavēstes piegādātāja starpniecību.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Pasta nodaļa parasti adresātam atstātajā paziņojumā norāda termiņu. Paziņojumu piegādā un atstāj adresāta adresē. Termiņš parasti ir viena nedēļa.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Apgabaltiesas un iecirkņa tiesas: ja dokumentus izsniedz ar ierakstītu vēstuli, persona, kura nosūtīja vēstuli, ar zvērestu apliecina oficiālu paziņojumu ne agrāk kā desmit dienas pēc vēstules nosūtīšanas datuma, uzrādot apliecinājumu par nosūtīšanu.

Augstā tiesa: persona, kura veica izsniegšanu, sniedz ar zvērestu apliecinātu liecību par piegādi, liecība kalpo par pierādījumu tiesai. Ja tiek izsniegta pavēste, piegādes dati tiek apstiprināti uz minētās pavēstes trīs dienu laikā no piegādes, un to pamato ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība par personīgo piegādi.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Gadījumā, ja paziņojums par tiesvedību nav likumīgi piegādāts atbildētājam, tiesai var iesniegt pieteikumu, lai apturētu jebkuru pieņemtu rīkojumu.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Izmaksas ietvers pasta izdevumus vai maksu aģentam, ja tāds ir nolīgts.

Lapa atjaunināta: 08/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.