Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Luksemburgā „dokumentu izsniegšana” (franču valodā „notification”) ir vispārīgs apzīmējums dažādām procedūrām, ar kurām dokumentu dara zināmu adresātam.

Oficiāla paziņošana (franču valodā „signification”) ir īpaša procedūra, kad dokumentu dokumenta adresātam viņa dzīvesvietā personīgi izsniedz tiesu izpildītājs.

Pārsvarā dokumentus izsniedz kā ierakstītu vēstuli, iegūstot saņemšanas apstiprinājumu.

Ja dokumentu oficiālu paziņošanu veic tiesu izpildītājs, garantijas ir lielākas nekā tad, ja to dara pa pastu. Tādēļ saskaņā ar likumu svarīgākos procesuālos dokumentus oficiāli paziņo tiesu izpildītājs.

Tomēr miertiesu pavēstes vienmēr sūta kā ierakstītu vēstuli. Atkarībā no procedūras veida pavēstes izsniedz vai nu tiesas sēžu sekretārs vai tiesu izpildītājs. Tādējādi tiesu izpildītājs dokumentus var arī vienkārši izsniegt, neveicot oficiālas paziņošanas procedūru..

Dokumentu izsniegšana tiesu izpildītāja oficiālas paziņošanas ceļā parasti ir nepieciešama, lai noteiktu tiesas nolēmumu pārsūdzības termiņa sākumu. Kā izņēmums, termiņš pirmās instances tiesas nolēmumu pārsūdzībai saistībā ar nomas attiecībām vai darba tiesībām sākas brīdī, kad tiesas sekretārs izsniedz spriedumu.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Vairumam procesuālo dokumentu ir jābūt izsniegtiem vai oficiāli paziņotiem, pirms tos var nodot tiesnesim.

Jo īpaši ar likumu ir noteikts, ka jāizsniedz vai oficiāli jāpaziņo tie procesuālie dokumenti, ar kuriem uzsāk tiesvedību un uzaicina atbildētāju ierasties tiesā personīgi vai ar advokāta pārstāvību.

Ir jāizsniedz vai oficiāli jāpaziņo arī nolēmumi, lai tie iegūtu res judicata spēku līdz ar pārsūdzības termiņa beigām.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Luksemburgā dokumentus oficiāli paziņot var tikai tiesu izpildītāji.

Vairākumā lietu tiesu izpildītāja iesaiste ir svarīga, lai ierosinātu tiesas procesu. Kad nolēmums ir pasludināts, nepieciešams, lai tiesu izpildītājs nolēmumu oficiāli paziņotu zaudējušajai pusei, unar šo brīdi sāk skaitīt pārsūdzības termiņu. Ja termiņa laikā pārsūdzība nav iesniegta, nolēmums kļūst galīgs. Ja zaudējusī puse vēlas nolēmumu pārsūdzēt, pārsūdzības dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs.

Tomēr likumā ir paredzēti zināmi izņēmumi no tiesu izpildītāju monopola dokumentu izsniegšanas jomā. Jo īpaši attiecībā uz miertiesām daudzas tiesvedības uzsāk, iesniedzot prasības pieteikumu, kas adresēts kompetentajai tiesai. Tad tiesas sēžu sekretārs izsniedz pusēm pavēstes par tiesas sēdi, pievienojot tiesnesim adresētā prasības pieteikuma kopiju. Jo īpaši šo procedūru piemēro saistībā ar nomas tiesisko attiecību lietām, tomēr to piemēro arī lietām par darba tiesībām un maksājumu rīkojumiem.

Noteiktās tiesvedībās rajona tiesās pavēstes izsniedz arī tiesas sēžu sekretārs, jo īpaši tajās lietās, kas ietilpst tiesas priekšsēdētāja piekritībā.

Advokāti nav pilnvaroti izsniegt dokumentus tieši prāvniekiem. Lai dokumentu izsniegšana būtu spēkā esoša, viņiem tā jāveic ar tiesu izpildītāja starpniecību. Tomēr situācija mainās, kad tiesas process ir sācies un katru pusi pārstāv advokāts. No šī brīža un turpmāk ar procesuālajiem dokumentiem, kā arī dokumentārajiem pierādījumiem var apmainīties, izmantojot izsniegšanas procedūru starp advokātiem, kurā nekādas konkrētas formalitātes nav nepieciešamas. Parasta advokātu prakse ir nekavējoties apstiprināt šādā veidā izsniegta dokumenta saņemšanu.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Luksemburgā saņēmējas struktūras, kas izraudzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs 2. panta 2. punktu, ir tiesu izpildītāji ar teritoriālo piekritību.

Saskaņā ar likumu tiesu izpildītājiem ir pienākums dokumentus oficiāli paziņot adresātam personīgi vai nogādāt tos uz adresāta dzīvesvietu vai juridisko adresi.

Lai veiktu savus uzdevumus, tiesu izpildītāji ir pilnvaroti piekļūt turpmāk norādītajai informācijai:

 • attiecībā uz fiziskām personām:
  • uzvārdam, vārdiem;
  • dzīvesvietas adresei;
  • dzimšanas datumam.

Šo informāciju var atrast fizisku personu reģistrā, kam var piekļūt tiesu izpildītāji, lai varētu veikt savus uzdevumus;

 • attiecībā uz uzņēmumiem:
  • nosaukumam;
  • tirdzniecības nosaukumam;
  • juridiskajai adresei;
  • tirdzniecības reģistra numuram.

Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā, šī informācija ir publiska un brīvi pieejama.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Ārvalstu tiesu iestādes un/vai tiesvedības puses nevar piekļūt fizisku personu reģistram, lai noskaidrotu fiziskas personas dzīvesvietas adresi.

Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā, pamatinformācija (juridiskā adrese, tirdzniecības nosaukums, tirdzniecības reģistra numurs) ir publiski pieejama bez maksas. Par piekļuvi sīkākai informācijai ir jāmaksā nodeva.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Lai noskaidrotu fiziskas personas pašreizējo dzīvesvietas adresi saistībā ar lūgumu, kas nosūtīts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, pieprasījumu saņēmēja tiesu iestāde to meklē fizisko personu valsts reģistrā. Juridisku personu gadījumā to meklē tirdzniecības un uzņēmumu reģistra datubāzē (Registre de Commerce et des SociétésRCS).

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

 • Kopsavilkums dokumentu izsniegšanai pa pastu

Pārsvarā dokumentus izsniedz kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.

Ja pasta darbinieks atrod adresātu norādītajā adresē, viņš lūdz adresātu parakstīt saņemšanas apstiprinājumu, kuru pēc tam atgriež sūtītājam. Ja adresāts atsakās parakstīt saņemšanas apstiprinājumu, pasta darbinieks šo atteikumu fiksē, bet dokumentu uzskata par izsniegtu.

Ja adresātu nevar atrast, bet cita persona pieņem ierakstīto vēstuli, pasta darbinieks fiksē šīs personas identitāti saņemšanas apstiprinājuma veidlapā. Pārsvarā dokumentu izsniegšana trešajai personai nav tik labs risinājums kā dokumentu izsniegšana adresātam.

Ja norādītajā adresē neviena nav, bet adrese ir pareiza, pasta darbinieks pastkastītē atstāj paziņojumu, kurā lūdz adresātu paziņojumā norādītajā laikā saņemt šo vēstuli pastā. Tad dokumentu uzskata par izsniegtu pat tad, ja adresāts pastā neierodas.

Ja adresi nevar noskaidrot, pasta darbinieks atgriež vēstuli sūtītājam un ziņo, ka dokuments nav izsniegts. Šajā gadījumā pieteicēja pienākums ir norādīt jaunu adresi. Ja adresātam nav zināma adrese, pieteicējs var atteikties no dokumentu izsniegšanas pa pastu un lūgt, lai dokumentu izsniedz tiesu izpildītājs, ja nepieciešams, ar ierakstu par meklēšanu.

Šo dokumentu izsniegšanas procedūru piemēro tikai tad, ja adresāts ir Luksemburgas iedzīvotājs. Ja adresāts ir ārvalsts iedzīvotājs, dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs.

 • Kopsavilkums par dokumentu oficiālu paziņošanu, ko veic tiesu izpildītājs

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana ir dokumenta izsniegšana adresātam personīgi jebkurā vietā, kur tiesu izpildītājs adresātu atrod.

Tiesu izpildītājs parasti dodas uz adresāta dzīvesvietas adresi. Tomēr dokumentu var izsniegt jebkurā vietā, kur tiesu izpildītājs adresātu atrod, piemēram, adresāta darba vietā.

Dokumentu uzskata par izsniegtu personīgi, kad tā kopiju nogādā tieši adresātam rokās. Juridiskas personas gadījumā dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu, kad kopija ir nogādāta juridiskajam pārstāvim, advokātam vai citai šim nolūkam pilnvarotai personai. Ja dokumentu oficiāli paziņo norādītā dokumentu saņemšanas adresē, dokumentu uzskata par personīgi izsniegtu, kad kopija ir izsniegta pilnvarniekam. Ja adresāts kopiju pieņem, tiesu izpildītājs to fiksē izsniegšanas paziņojumā. Šajā gadījumā dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu datumā, kad to nodod adresātam.

Ja adresāts atsakās kopiju pieņemt, tiesu izpildītājs fiksē to paziņojumā par izsniegšanu. Šajā gadījumā dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu datumā, kad dokuments uzrādīts adresātam.

Ja tiesu izpildītājs atrod adresātu viņa adresē, viņš adresātam izsniedz dokumenta apliecinātu kopiju. Viņš arī sagatavo dokumenta izsniegšanas protokolu, kuru pievieno oriģinālajam dokumentam. Gan to, gan arī izsniegšanas protokolu tad atgriež personai, kura lūgusi veikt dokumenta izsniegšanu.

Nepastāv alternatīvas metodes papildus oficiālas paziņošanas vai 7. punktā minētajai netiešas izsniegšanas procedūrai.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Elektroniska dokumentu oficiāla paziņošana vai izsniegšana nav atļauta saskaņā ar Jauno civilprocesa likumu (Nouveau Code de Procédure Civile).

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana dzīvesvietas adresē

Ja dokumentu adresātam nevar oficiāli paziņot personīgi, dokumenta kopiju nogādā uz adresāta dzīvesvietas adresi. Ja adresāts tur nedzīvo vai viņam nav dzīvesvietas adreses, dokumenta kopiju nogādā uz viņa galveno mājvietu. Juridiskas personas gadījumā dokumentu oficiāli paziņo juridiskajā adresē vai administratīvajā birojā.

Tur dokumenta kopiju izsniedz jebkurai tur esošai personai, ja šī persona pieņem šo dokumentu, nosauc savu uzvārdu, vārdu, pilnvaras un adresi, kā arī izsniedz kvīti par saņemšanu. To nogādā aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir adresāta uzvārds, vārds, pilnvaras un adrese, ar tiesu izpildītāja spiedogu uz aploksnes zīmoga.

Kopiju nevar izsniegt bērnam, kurš ir jaunāks par 15 gadiem, vai personai, kura pieprasījusi dokumentu oficiālu paziņošanu.

Tiesu izpildītājs atstāj adresāta dzīvesvietas adresē vai galvenajā mājvietā vai juridiskas personas juridiskajā adresē vai administratīvā birojā aizlīmētā aploksnē datētu paziņojumu ar informāciju, ka kopija ir nogādāta, kā arī informāciju par personu, kurai kopija ir izsniegta.

Tiesu izpildītājs arī pievieno dokumenta kopiju uz neapzīmogota papīra. Tāpat rīkojas, ja dokumentu oficiāli paziņo norādītajā izsniegšanas adresē.

Visos šajos gadījumos dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu dokumenta kopijas nogādāšanas datumā.

Saskaņā ar Jaunā civilprocesa likuma 161. pantu: „Dokumentu oficiālu paziņošanu dzīvesvietas adresē definē kā oficiālu paziņošanu adresē, ar kuru adresāts ir reģistrēts iedzīvotāju reģistrā.”

Jaunā civilprocesa likuma 164. pants paredz, ka: „Dokumentus oficiāli paziņo:

1° attiecībā uz valsti — premjerministra birojā;

2° attiecībā uz valsts iestādēm — to birojos;

3° attiecībā uz pašvaldībām — pašvaldību birojos;

4° attiecībā uz uzņēmumiem, bezpeļņas asociācijām un sabiedrisko pakalpojumu iestādēm — to juridiskajā adresē vai to vadītājiem.”

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana, atstājot glabāšanā paziņojuma par izsniegšanu kopiju

Jaunā civilprocesa likuma 155. panta 6. punkts paredz: „Ja dokumentu nevar oficiāli paziņot veidā, kā paredzēts iepriekš, un ja no veiktajām pārbaudēm, kuras norāda tiesu izpildītāja dokumentā, ir acīmredzams, ka adresāts dzīvo norādītajā adresē, tiesu izpildītājs tur atstāj glabāšanā dokumenta kopiju aizlīmētā aploksnē, pievienojot arī paziņojumu, kurā informē adresātu, ka norādītajā adresē nevienu nevarēja atrast vai ka tur esošās personas atteicās pieņemt dokumenta kopiju.

Dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu datumā, kad to atstāj glabāšanā. Tajā pašā dienā vai ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tam tiesu izpildītājs pa pastu nosūta dokumenta kopiju un iepriekš minēto paziņojumu uz dokumentā norādīto adresi.”

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana uz nezināmu adresi

Jaunā civilprocesa likuma 157. pants paredz šādu oficiālas paziņošanas metodi, ja adresātam nav zināma dzīvesvietas adrese vai mājvieta vai nav zināma juridiskā adrese, nosakot: „Ja personai, kurai oficiāli jāpaziņo dokuments, nav zināma dzīvesvietas adrese vai mājvieta, tiesu izpildītājs sagatavo izsniegšanas protokolu, precīzi norādot veiktos pasākumus, lai adresātu atrastu. Izsniegšanas protokolā norāda dokumenta veidu un prasītāja vārdu.

Tajā pašā dienā vai ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tam tiesu izpildītājs kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu nosūta dokumenta kopiju un izsniegšanas protokola kopiju uz adresāta pēdējo zināmo adresi. To pašu formalitāti tajā pašā dienā veic ar pasta starpniecību.

Izsniegšanas protokola kopijā, kas nosūtīta adresātam, ir ietverta informācija, ka adresāts drīkst saņemt dokumenta kopiju trīs mēnešu laikā tiesu izpildītāja birojos vai pilnvarot šīm nolūkam jebkuru personu pēc savas izvēles.”

Jaunā civilprocesa likuma 157. pants nosaka: „Iepriekš minētos noteikumus piemēro dokumentu oficiālai paziņošanai, kurā iesaistīta juridiska persona, kurai vairs nav zināma iestāde vietā, kas tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā norādīta kā juridiskā adrese.”

Citi tiesu izpildītāja veiktas dokumentu oficiālas paziņošanas veidi

Likuma 157. panta 4. punkts cita starpā paredz: „Ja saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem ir oficiāli paziņots dokuments, ar kuru uzsāk tiesvedību, vai līdzvērtīgs dokuments, bet atbildētājs tiesā neierodas, tiesnesis, kurš izskata lietu, drīkst vajadzības gadījumā lūgt paziņojumu publicēt Luksemburgas vai ārvalsts laikrakstā.”

Jaunā Civilprocesa likuma 158. pants nosaka: „Ja dokumenta adresāts nav atrasts vai ja nav pierādīts, ka adresāts ir ticis efektīvi informēts, tiesnesis drīkst pēc savas iniciatīvas lūgt veikt visus papildu pasākumus, izņemot pagaidu un aizsardzības pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu pieteicēja tiesības.”

Dokumentu izsniegšana ierakstītas vēstules formātā ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu

Ja dokumentu izsniedz tiesas sēžu sekretārs, to izsniedz kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu. Ja adresātam nav zināma adrese, dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja dokumentu oficiāli paziņo, izsniegšanas paziņojumā ir jānorāda oficiālas paziņošanas datums, kas atbilst datumam, kad izsniegšanas paziņojums ir nodots adresātam vai nogādāts uz adresāta mājas adresi, vai datumam, kad dokuments ir nodots glabāšanā adresāta mājas adresē.

Ja dokumentu izsniedz, Luksemburgā piemēro divkāršā datuma sistēmu.

Rezultātā datums, ko ņem vērā attiecībā uz sūtītāju, atšķiras no datuma, ko ņem vērā attiecībā uz adresātu.

Attiecībā uz sūtītāju par izsniegšanas datumu uzskata nosūtīšanas datumu.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Attiecībā uz oficiālu paziņošanu, atstājot glabāšanā izsniegšanas paziņojuma kopiju, sk. iepriekš sadaļu „Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana, atstājot glabāšanā paziņojuma par izsniegšanu kopiju”.

Attiecībā uz izsniegšanu pa pastu kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu sk. 3.3. punktu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja dokumentu oficiāli paziņo, adresāts nevar atteikties to pieņemt, izņemot pamatojumu, kas norādīts 5. un 8. pantā iepriekš minētajā Regulā (EK) Nr. 1393/2007 (tulkošanas prasība).

Ja dokumentu izsniedz, adresāts nevar atteikties pieņemt dokumentu, kas izsniegts kā ierakstīta vēstule ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.

Tomēr attiecībā uz dokumentu, kas izsniegts kā ierakstīta vēstule ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu, adresāts pēc tam var apstrīdēt izsniegšanas spēkā esamību, ja viņa dzīvesvietas adrese vai mājvieta vai viņa norādītā izsniegšanas adrese nav adrese, kas norādīta ierakstītajā vēstulē. Tādējādi tiesu izpildītāja veikta oficiāla paziņošana sniedz lielāku tiesisko drošību nekā izsniegšana ierakstītas vēstules formātā ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu. Tas ir tāpēc, ka gadījumā, ja dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs, tas pārbauda adresāta attiecīgo adresi valsts fizisku personu reģistrā vai pašvaldības iestādes iedzīvotāju birojā. Turklāt dokumenta izsniegšanas ierakstītas vēstules formātā datumu nevar ar pilnu pārliecību pierādīt, ja adresāts nav datējis un parakstījis saņemšanas apstiprinājuma veidlapu, ka viņam (pirmo reizi) uzrādīja ierakstīto vēstuli viņa dzīvesvietas adresē, mājvietā vai izsniegšanas adresē. Pretēji tam tiesu izpildītāja veiktas oficiālas paziņošanas datums vienmēr ir norādīts paziņojumā par izsniegšanu.

Turklāt adresāta atteikšanās pieņemt dokumentu nekādā veidā neietekmē oficiālas paziņošanas vai izsniegšanas spēkā esamību un datumu..

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Vispārīgo noteikumu par pakalpojumu sniegšanu 8. panta 1. punkts vispārējo pasta pakalpojumu jomā paredz, ka: „Ierakstītus sūtījumus piegādā ne tikai adresātam un viņa advokātam, bet arī:

 • uz dzīvesvietas adresi jebkuram pilngadīgajam, kurš pieņem vēstuli adresāta vārdā;
 • uz pastu jebkuram pilngadīgajam, kurš uzrāda atbilstošu nepiegādāšanas kvīti.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Pasta sūtījumus piegādā uz norādīto adresi, ja vien nepastāv acīmredzama kļūda (piemēri: nepareizi uzrakstīts ielas nosaukums, nepareizs mājas vai dzīvokļa numurs, acīmredzami nepareizs pasta indekss utt.).

Ja adresātu norādītajā adresē nevar sastapt, ierakstīto sūtījumu nepiegādā.

Pasta sūtījumus, kurus nevar atstāt glabāšanā adresāta pastkastītē vai kurus nevar nodot pilnvarotajai personai tad, kad pasta darbinieks ierodas, glabā adresātam vietējā pastā uz laiku, kādu noteicis pasta uzņēmums un kas ir norādīts nepiegādāšanas paziņojumā, kas atstāts glabāšanā adresāta pastkastītē. Kad šis periods beidzas, sūtījumu atgriež sūtītājam, ja sūtītājs ir zināms.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Pasta sūtījumus, kurus nevar atstāt glabāšanā adresāta pastkastītē vai kurus nevar nodot pilnvarotajai personai tad, kad pasta darbinieks ierodas, glabā adresātam vietējā pastā uz laiku, kādu noteicis pasta uzņēmums un kas ir norādīts nepiegādāšanas paziņojumā, kas atstāts glabāšanā adresāta pastkastītē. Kad šis periods beidzas, sūtījumus atgriež sūtītājam, ja sūtītājs ir zināms.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Ja dokumentu izsniedz pa pastu, saņemšanas apstiprinājuma veidlapa kalpo par pierādījumu. Ja dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs, viņš sagatavo protokolu par veiktajiem pasākumiem. Tiesu izpildītājs ir tiesu varas amatpersona, un viņa protokols ir derīgs kā pierādījums, ja vien nepierāda tā viltošanu.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja ir pārkāpti dokumentu izsniegšanas procesuālie noteikumi, izsniegšanu vai oficiālu paziņošanu var atzīt par spēkā neesošu.

Tomēr atsaukties uz spēkā neesamību procesuālās kļūdas dēļ var tikai tad, ja ir pierādīts, ka šī kļūda ir negatīvi ietekmējusi adresātu.

Par šo jautājumu lemj tiesnesis.

Ja dokumentu adresātam personīgi nevar izsniegt un adresāts tiesā nav ieradies, tiesnesis drīkst prasīt, lai pieteicējs dokumentu izsniedz vēlreiz. Šī formalitāte ļauj likvidēt jebkuras šaubas par to, kāpēc attiecīgā puse nav ieradusies tiesā.

Tiesvedībā, kur pavēstes pusēm parasti izsniedz tiesas sekretārs, tiesnesis drīkst arī prasīt pieteicējam, lai dokumentu izsniedz tiesu izpildītājs, ja ir jebkādas šaubas saistībā ar spēkā neesamību attiecībā uz pavēstēm, kas izsniegtas kā ierakstītas vēstules.

Visbeidzot, tiesnesis var sagatavot inter partes spriedumu pret pusi, kura nav ieradusies uz tiesas sēdi tikai tad, ja ir pierādīts, ka minētajai pusei dokumentu izsniedza personīgi. Ja tas tā nav (piemēram, pavēsti nogādāja citai personai konkrētajā adresē), tiek sagatavots aizmugurisks spriedums, ko līdz ar to var apstrīdēt.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Ja dokumentus izsniedz tiesas sekretārs, tas ir bezmaksas pakalpojums. Ja dokumentus oficiāli paziņo vai izsniedz tiesu izpildītājs, viņš saņem honorāru saskaņā ar Lielhercoga noteikumos paredzēto tarifu.

Saistītās saites

Legilux (Luksemburgas normatīvo aktu tiešsaistes tīmekļa vietne)

Registre de Commerce et des Sociétés (Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrs)

Lapa atjaunināta: 25/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.