Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Katrs dokuments, kas ir nosūtīts pieprasījuma saņēmēja iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Saņēmēja un pārsūtītāja struktūra Nīderlandē ir tiesu izpildītājs.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Tiesu izpildītājam ir jāpārbauda adresāta dzīvesvietas adrese Nīderlandes iedzīvotāju reģistrā (BRP). Šajā obligātajā pārbaudē tiks uzrādīta arī jaunā adrese, ja adresāts vairs nedzīvo norādītajā adresē.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Nē.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Nīderlandē kompetentās iestādes attiecībā uz 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 ir tiesas. Tomēr Nīderlandes tiesas nav pilnvarotas noskaidrot puses adresi (pēc pieprasījuma).

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Dokumenta izsniegšana ir viens no tiesu izpildītāja oficiālajiem pienākumiem (Tiesu izpildītāju likuma (Gerechtsdeurwaarderswet) 2. pants). Pēc 4.1. jautājumā aprakstītās pārbaudes tiesu izpildītājam ir jāizsniedz dokuments, kas saņemts izsniegšanai adresātam. Parasti dokumentus izsniedz personiski. Alternatīvu metožu nav, izņemot 7. jautājumā minēto “aizstājējizsniegšanu”.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Dokumentu elektroniska izsniegšana Nīderlandē nav atļauta.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Nē, vai arī tikai tad, ja konkrētā metode atbilst Nīderlandes tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Izsniegšana adresātam ir iespējama arī vietā, kas nav adresāta dzīvesvieta, ar nosacījumu, ka tiesu izpildītājs ir saticis un runājis ar adresātu personīgi. Ja adresāta deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese Nīderlandē nav zināma, dokumentu var nodot glabāšanā prokuratūrai.

Tiesu izpildītāji neizsniedz dokumentus ar pasta starpniecību, lai gan pārsūtītāja struktūra citā dalībvalstī var nosūtīt adresātam dokumentu tieši pa pastu.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Neattiecas.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Neattiecas.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

  1. Atteikums pieņemt dokumentu

Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, ko izsniedz tiesu izpildītājs, tiesu izpildītājam ir tiesības atstāt dokumentu reģistrētajā adresē aizlīmētā aploksnē (Civilprocesa kodeksa (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 47. pants). Izsniegšana tiek uzskatīta par veiktu tajā brīdī.

  1. Atteikums tulkojuma dēļ

Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu tulkojuma dēļ (8. panta 1. punkts Regulā (EK) Nr. 1393/2007), tiesu izpildītājam ir jāreģistrē šis atteikums apliecinājumā un jāatzīmē dokuments kā neizsniegts. Saskaņā ar jaunāko Eiropas Savienības Tiesas judikatūru kompetence lemt par atteikuma atbilstību ir tiesai (spriedums Novo Banco lietā).

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Pasta pakalpojumu sniedzējs var piegādāt to arī citai personai. Identifikācija tiek pieprasīta atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja dokuments ir nosūtīts ierakstītā vēstulē, tā noteiktu laiku tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pastnieks atstāj paziņojumu par to adresāta pastkastē.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Ja ierakstīto vēstuli nevar piegādāt, pastnieks atstāj paziņojumu par to, ka adresāts var saņemt vēstuli norādītajā pasta nodaļā. Dokuments tiek uzglabāts trīs nedēļas. Ja tas netiek izņemts, to nosūta atpakaļ sūtītājam.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Jā, papildus izsniegšanas protokolam pieprasījuma saņēmēja struktūra (tiesu izpildītājs) aizpilda arī izsniegšanas apliecinājumu (Izsniegšanas regulas 10. pants) un kopā ar protokolu nosūta to pieprasījumu iesniegušajai struktūrai.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja izsniegšanā ir iesaistīts tiesu izpildītājs, to nevar atzīt par nelikumīgu. Spēkā neesība ir iespējama saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 66. pantu.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Ja izsniegšana ir veikta ar pieprasījuma saņēmēja struktūras starpniecību Nīderlandē, izsniegšanai piemēro fiksētu summu 65 EUR apmērā par katru izsniegšanu.

Lapa atjaunināta: 09/02/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.