Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Šis ir vispārīgs termins, ar ko apzīmē pasākumus, kas nepieciešami, lai ieinteresētajām personām darītu zināmus ar tiesu saistītos dokumentus.

Galvenais noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai ieinteresētās personas tiktu informētas par to, ka ir uzsākta tiesvedība, un lai tās tiktu informētas par tiesvedības gaitu. Ar tiesas reglamentu tiek noteikti konkrēti termiņi, lai nodrošinātu pietiekamu iespēju izskatīt un, ja nepieciešams, atbildēt uz ar tiesu saistītajiem dokumentiem. Termiņi palīdz arī uzturētu tiesvedības procesa gaitu, nodrošinot, ka konkrētā laikposmā tiek veikti noteikti pasākumi. Tiesa pirms prasības izskatīšanas parasti pieprasīs izsniegšanas apliecinājumu.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Vispārīgi runājot, visi dokumenti, kas attiecas uz tiesvedību, ir jāizsniedz, piemēram:

 • dokuments par lietas ierosināšanu (piemēram, tiesas pavēste, sākotnējā pavēste vai motīvi, lūgumraksts, civilprasības pieteikums);
 • daži dokumenti, kamēr lieta virzās uz priekšu tiesā (piemēram, ierašanās memorands, iebildumu raksts, apliecinājums par gatavību); vai
 • paziņojums par spriedumu/dekrētu.

Atsevišķos civilprocesos ir jāizsniedz īpaši dokumenti (piemēram, ceļu satiksmes lietās atbildētāja apdrošinātājam jāizsniedz paziņojums).

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Parasti puses ir atbildīgas par dokumentu izsniegšanu, bet to rīcībā ir virkne metožu, un dažas no šīm metodēm paredz citu personu (piemēram, tiesas kurjeru (skatīt turpmāk), advokātu, pasta darbinieku) iesaistīšanu.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Pašlaik šādas prakses nav.

Izsniedzot dokumentus fiziskām personām, Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests veic izsniegšanu, izmantojot “tiesas pavēstes kurjera” pakalpojumus, kurš mēģina izsniegt dokumentu pieprasījuma saņēmējas iestādes norādītajā adresē. Ja dokumentu izsniegšana tiek atteikta, pamatojoties uz to, ka adresāts vairs nedzīvo norādītajā adresē, dokumenti parasti tiek atgriezti atpakaļ, ja vien jaunie rezidenti nesniedz pārsūtīšanas adresi, vai arī ja, ievācot ziņas, tiesas pavēstes kurjeram kļūst zināma alternatīva adrese, šādā gadījumā dokumentus var mēģināt izsniegt atkārtoti un izsniegšanas apliecinājums būs tāds pats.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Pašlaik šādas prakses nav.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Pašlaik šādas prakses nav, jo, lai atvieglotu pieprasījumu iegūt pierādījumus, ir nepieciešama adrese, kurā jāveic izsniegšana.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Tiesas reglamentā ir izklāstīti vispārīgie noteikumi attiecībā uz izsniegšanu. Tomēr citi tiesību noteikumi var paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz konkrētiem gadījumiem (piemēram, attiecībā uz korporatīvajiem uzņēmumiem).

Parasti Augstā tiesa tiesas pavēstes var izsniegt:

 • nosūtot kopiju parastā priekšapmaksas vēstulē ar augstāko prioritāti uz atbildētāja pastāvīgo vai pēdējo zināmo adresi;
 • personīgi, šajā gadījumā kurjeram ir jāpārliecinās par personas, kurai tiek izsniegti dokumenti, identitāti, un pēc tam jānodod dokuments šai personai un jāpaskaidro, kas tas ir;
 • ievietojot kopiju šīs adreses vēstuļu kastītē (kopijai jābūt aizzīmogotā aploksnē, kas adresēta atbildētājam);
 • advokātam, kurš atdod oriģinālu, kas apstiprināts ar paziņojumu, ka viņš pieņem izsniegtos dokumentus atbildētāja vārdā;
 • saskaņā ar līguma noteikumiem (tajā var norādīt, kam jāizsniedz dokumenti un kur/kā ir jāveic izsniegšana);
 • ja lieta ir par zemes īpašumu, nosūtot kopiju atbildētāja sievai/vīram, radiniekam vai darbiniekam (ja ir skaidri zināms, ka tas ir vecāks par 16 gadiem) uz atbildētāja dzīvesvietas adresi vai uzņēmējdarbības vietas adresi. Ja tiesa ir pārliecinājusies, ka zeme, šķiet, nepieder nevienai personai un ka dokumentus atbildētājam nevar veikt citādākā veidā, tā var atļaut veikt izsniegšanu, nosūtot pavēstes kopiju uz to zemes daļu, kurai ir zināms īpašnieks;
 • ja atbildētājs ir nepilngadīgais, viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, ar kurām viņš dzīvo;
 • ja atbildētājs ir pacients, personai, kas ir pilnvarota saskaņā ar tiesību aktiem par garīgo veselību, vai personai, ar kuru viņš dzīvo;
 • valstij, parasti nosūtot pa pastu vai atstājot pie valsts juriskonsultāciju darbinieka vai aģenta;
 • uzņēmumam, nosūtot ierakstītu sūtījumu uz tā juridisko adresi.
 • Jebkuru citu Augstās tiesas dokumentu, kas nav jāizsniedz personīgi, var atstāt vai nosūtīt pa pastu uz tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokuments;
 • nosūtot pa faksu un vēstulē, ja abas puses pārstāv advokāts;
 • veicot dokumentu apmaiņu.

Grāfistes tiesā, ja vien nav norādīts citādi, civilprasības pieteikumu var izsniegt:

 • izmantojot tiesas kurjeru (katrai Administratīvās tiesas nodaļai ir iecelts savs tiesas kurjers, un tas apstiprina informāciju par izsniegšanu uz sākotnējā civilprasības pieprasījuma un pēc tam pēc iespējas ātrāk atgriež to atpakaļ prasības iesniedzēja advokātam);
 • ar advokāta vai tā darbinieka starpniecību (vecāks par 16 gadiem), nosūtot parastā vēstulē ar augstāko prioritāti;
 • ievietojot kopiju attiecīgās adreses vēstuļu kastītē (kopijai jābūt aizzīmogotā aploksnē, kas adresēta atbildētājam);
 • juristam, ja tas ir pilnvarots pieņemt dokumentus un paraksta paziņojumu par izsniegšanu uz dokumenta oriģināla.

Jebkuru citu dokumentu, kas nav jāizsniedz personīgi, var:

 • piegādāt vai nosūtīt advokātam, ja puses vārdā rīkojas advokāts;
 • nosūtot pa faksu un vēstulē, ja abas puses pārstāv advokāts; vai
 • veicot dokumentu apmaiņu.

Pavēsti vai civilprasības pieteikumu nevar izsniegt ārpus Ziemeļīrijas bez tiesas atļaujas, ka vien tiesai nav piekritības saskaņā ar:

 • 1982. gada Likumu par jurisdikciju un spriedumiem civillietās;
 • Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās vai Regulu (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija); vai
 • citiem tiesību noteikumiem.

Jābūt izpildītām arī vairākām citām prasībām (piemēram, nedrīkst būt uzsākta tiesvedība ar to pašu prasības iemeslu citā attiecīgajā jurisdikcijā).

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Ziemeļīrijā civillietās dokumentus nav atļauts izsniegt eletroniski.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Ja saskaņā ar noteikumiem dokuments ir jāizsniedz personīgi (piemēram, rīkojums par izpildi vai piespiedu piedziņu civillietās saskaņā ar 107. pantu 1981. gada Rīkojumāa par tiesas spriedumu izpildi (Ziemeļīrija), ex parte pieteikumu var iesniegt, lūdzot tiesai atļaut alternatīvu izsniegšanas metodi. Piemēram, tiesa var izdot rīkojumu aizstāt izsniegšanu:

 • nosūtot pa pastu;
 • ievietojot sludinājumu;
 • izsniedzot draugam;
 • izsniedzot radiniekam;
 • izsniedzot apdrošināšanas sabiedrībai.

Ja atbildētājs atrodas ārpus Ziemeļīrijas, tiesa var izdot rīkojumu aizstāt izsniegšanu, ja tā ir pārliecināta, ka atbildētājs ir devusies prom, lai izvairītos no tiesvedības.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja tiek izmantota cita izsniegšanas metode, Tiesas rīkojumā norāda šo metodi un atbilstību tai, norādot, kad dokumenti tika izsniegti.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Ziemeļīrijā dokumentu nodošana glabāšanā nav ierasta izsniegšanas metode.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentus (piemēram, noliedzot savu identitāti), pavēstes kurjers ir tiesīgs izsniegt dokumentus citai personai, ja vien šī persona ir tam zināma un ir vecāka par 16 gadiem (piemēram, adresāta laulātais). Ja dokumentus nav iespējams izsniegt citai personai, tiek sastādīts apliecinājums par “dokumentu neizsniegšanu”. Ja nav iespējams apliecināt identitāti, dokumentus nevar uzskatīt par izsniegtiem (pat ja atteikums nav likumīgs).

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Nosūtot ierakstītu vēstuli ar Royal Mail (Apvienotās Karalistes pasta dienesta) starpniecību, tā tiek nosūtīta uz konkrēto adresi, nevis konkrētai personai. Tāpēc ir iespējams, ka dokumentus saņems cita persona, kura nav adresāts, bet dzīvo tajā pašā adresē.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja pieprasītajā adresē nav nevienas personas, kas varētu parakstīties par dokumentu izsniegšanu, dokumenti tiek atgriezti konkrētās adreses attiecīgajā pasta nodaļā. Ja tie netiek paņemti noteiktajā termiņā (sk. turpmāk), tie tiek atgriezti sūtītājam.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Ja piegāde adresē ir beigusies nesekmīgi, adresē tiek atstāts paziņojums par piegādes mēģinājumu. Šajā paziņojumā adresātam tiek sniegta informācija, kur viņš var saņemt dokumentus, kā arī laika posms, kurā tie jāsaņem. Nosūtot ierakstītu vēstuli Apvienotās Karalistes teritorijā, dokumentus var saņemt vienas nedēļas laikā. Nosūtot starptautisku ierakstītu vēstuli, šis termiņš ir trīs nedēļas.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Augstā tiesa var pieprasīt pierādīt izsniegšanu, sniedzot ar zvērestu apliecinātu liecību, norādot:

 • kurš veica izsniegšanu;
 • kurš saņēma izsniegtos dokumentus (atsaukties var uz saņēmēja fotogrāfiju vai arī faktu, ka saņēmējs apstiprināja savu identitāti));
 • kur un kā tika veikta izsniegšana;
 • diena un datums, kurā tika veikta izsniegšana.

Kurjeram jāpieraksta informācija par izsniegšanu uz oriģinālā dokumenta.

Ar zvērestu apliecinātā liecībā par izsniegšanu, nosūtot pa pastu vai iemetot adresāta pastkastītē, jānorāda, ka tiek uzskatīts, ka dokuments kļūs zināms atbildētājam un ka tas netika atgriezts kā nepiegādāts.

Steidzamos gadījumos izsniegšanu var pierādīt, sniedzot mutisku liecību.

Grāfistes tiesā:

 • tiesas kurjers ieradīsies, iesniegs savu reģistru, kurā ir sīka informācija par izsniegšanu, un apliecinās ar zvērestu, ka izsniegšanas apstiprinājums ir pareizs;
 • ja izsniegšanu veic advokāts, tā tiek apliecināta ar apliecinājumu par nosūtīšanu pa pastu uz civillietas vāka.

Gan Augstajās tiesās, gan grāfistes tiesās:

 • dokumentu, kas tiek izsniegts, nosūtot vēstuli ar agstāko prioritāti, uzskata par izsniegtu pēc septiņām darbdienām (lai gan var iesniegt pierādījumus, ka tā tika saņemta agrāk);
 • fakss, kas nosūtīts pēc plkst. 16.00 darbdienā, uzskatāms par izsniegtu nākamajā dienā;
 • dokumentu, kas izsniegts, veicot dokumentu apmaiņu, uzskata par izsniegtu otrajā darbdienā pēc tā atstāšanas dokumentu apmaiņas kastītē.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja advokāts nav pilnvarots pieņemt dokumentus atbildētāja vārdā, visi procesi tiek atlikti. Pretējā gadījumā tiesnesis var paziņot, ka izsniegšana ir veikta, ja var pierādīt, ka atbildētājs faktiski dokumentu ir saņēmis vai ka izsniegšana nebija tehniski pareiza. Ja atbildētājs ierodas bez ierunām, nepareiza izsniegšana vai neizsniegšana tiek atsaukta.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Izsniegšanai pa pastu piemēro izmaksas par nosūtīšanu ar augstāko prioritāti. Izsniedzot personīgi, tiesas kurjera izmaksas ir noteiktas statūtos. Pašreizējā maksa par civillietas dokumentu un pavēstes izsniegšanu personīgi attiecīgi ir £ 12 un £ 45.

Lapa atjaunināta: 20/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.