Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Izsniegšana ir darbība, ar kuru personu (apsūdzēto, atbildētāju, ar spriedumu noteiktu parādnieku) informē par to, ka pret viņu vērsta tiesiska darbība. To izmanto šo personu pirmreizējai uzaicināšanai, lai tās varētu īstenot savu aizstāvību. Izsniegšanu izmanto arī, lai personu, kas ir ieinteresēta procesā un kas tajā sākotnēji nebija iesaistīta, pirmo reizi uzaicinātu ierasties kā prasītāja vai atbildētāja puses pārstāvi.

Paziņošanu izmanto, lai uzaicinātu personu ierasties tiesā vai lai informētu viņu par kādu faktu.

Portugāles Civilprocesa likumā ir konkrēti noteikumi, kas reglamentē, kā veicama izsniegšana un paziņošana, un kas konkretizē informāciju, kas jānodod saistībā ar adresātiem, nododamo faktu raksturu un nodošanas nolūku. Šo noteikumu uzdevums ir nodrošināt, lai informācija faktiski sasniedz adresātu un, ja adresāts ir tiesvedībā iesaistīta puse, garantēt tiesības uz aizstāvību.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Tiek izsniegta šāda informācija:

- sākotnējās prasības, ar ko prasītājs sācis tiesvedību, kopija un pievienoto dokumentu kopijas, kuras tiek nogādātas atbildētājam;

- informācija, ka persona ir uzaicināta piedalīties tiesvedībā;

- norāde par tiesu, daļu un nodaļu, kurā notiek procesa izskatīšana, termiņš aizstāvības iesniegšanai, un par nepieciešamību iecelt juridisko pārstāvi, ja tas ir obligāti;

- brīdinājums par sekām, ja netiek nodrošināta aizstāvība.

Tiek paziņota šāda informācija:

- tiesas rīkojumi un nolēmumi;

- paziņojumi lietā, ko iesniegušas puses, lūgumi un dokumenti, kuri iekļauti lietā, un termiņš pusēm izmantot savas tiesības celt pretprasību;

- pavēstes pusei, lieciniekam, ekspertam, tehniskajam konsultantam vai advokātam piedalīties tiesvedībā;

- pieprasījumi veikt ekspertīzi, iesniegt citus pierādījumu vai informāciju personām, kam ir pienākums sadarboties ar tiesu.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Notiekošā tiesvedībā izsniegšanu un paziņošanu pamatā var veikt tiesas amatpersonas, tiesu izpildītāji vai vienas puses juridiskais pārstāvis atkarībā no lietas (norādītas atbildē uz 5. Jautājumu).

Mantošanas procesos izsniegšanu un paziņošanu var veikt notāri.

Atsevišķās lietās, kas noteiktas Jaunajā likumā par nomu pilsētā (Novo Regime do Arrendamento Urbano), paziņošanu var veikt advokāti, juristi vai tiesu izpildītāji pirms tiesvedības uzsākšanas.

Izsniegšanu un paziņošanu var veikt dzimtsarakstu darbinieki brīvprātīgos juridiskos procesos, kas tiek izskatīti dzimtsarakstu nodaļā, īpaši ģimenes un nepilngadīgo personu jautājumos.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem tiesas amatpersonām ir pienākums pēc savas iniciatīvas un bez tiesas rīkojuma veikt visas nepieciešamās darbības, lai izsniegtu personai paziņojumu.

Šajā sakarā tiesas amatpersonas iegūst informāciju, kas ir elektroniski pieejama citos valdības departamentos, lai noskaidrotu, vai nav notikusi dzīvesvietas maiņa un noteiktu personas, kam jāizsniedz dokumenti, pašreizējo adresi. Tas ir "pašiniciatīvas" noteikums attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu izsniegšanu.

Tas pats noteikums attiecas uz atsevišķām lietām, kas īpaši noteiktas tiesību aktos par paziņošanu pusēm vai to pārstāvjiem.

Arī tiesu izpildītājiem ir piekļuve noteiktām valdības departamentu datu bāzēm, lai varētu pārbaudīt tiesas noteikto parādnieku rezidences vietu nodokļu vajadzībām, piemēram, izpildes lietās.

Saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem visos gadījumos, kad persona pamatoti apgalvo, ka tai ir nopietnas grūtības saņemt informāciju – īpaši attiecībā uz personas, kurai jāizsniedz vai jāpaziņo dokumenti – un kas ietekmē procesuālo tiesību, pienākumu vai prasības efektīvu īstenošanu, tiesa var izdot rīkojumu jebkurai personai vai iestādei sadarboties, lai šo informāciju iegūtu. Neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav puse attiecīgajā lietā, personai ir pienākums sadarboties ar tiesu, sniedzot pieprasīto informāciju.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Nē. Šāda iespēja pastāv tikai attiecībā uz valsts iestādēm un institūcijām, kas norādītas atbildē uz 4.1. jautājumu.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Tiesas ieskatās citu valdības departamentu datu bāzēs, un ja izrādās, ka ar to nepietiek, izdod rīkojumu citām personām, iestādēm vai pat policijas iestādēm iegūt un/vai sniegt informāciju par personas aktuālo adresi, kā tas norādīts atbildē uz 4.1. jautājumu.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Šeit ir norādīti dažādi veidi, kā izsniegt vai paziņot dokumentu. Lietas, kurās tiek izmantota izsniegšana un paziņošana, jau ir norādītas atbildē uz 1. jautājumu.

Izsniegšana

Dokumentu var izsniegt personai personīgi vai publicējot. Jebkura šī izsniegšanas forma var būt adresēta fiziskai vai juridiskai personai. Noteikumi par izsniegšanu fiziskām personām mutatis mutandis attiecas uz juridiskām personām, ja kāds atsevišķs aspekts par izsniegšanu juridiskām personām netiek reglamentēts atsevišķi, un tādā gadījumā tiek piemēroti minētie konkrētie noteikumi.

Izsniegšana personām

Praksē dokumentu var izsniegt personām:

 • Elektroniski pārsūtot datus, piem. prokuratūrai, ja tā ir galvenā puse tiesvedībā.
 • Pa pastu kā vēstuli ar saņemšanas apliecinājumu, norādot personas, kam tā izsniedzama, dzīvesvietas vai darba vietas adresi, ja tā ir fiziska persona, vai biroju, kas reģistrēts Valsts juridisko personu reģistrā, ja tā ir juridiska persona.
 • Tiesu izpildītājam personiski sazinoties ar personu, kam dokuments jāizsniedz, ja izsniegšana pa pastu izrādījusies neiespējama vai prasītājs norādījis šādu vēlmi sākotnējā pieteikumā.
 • Tiesas amatpersonai personiski sazinoties ar personu, kurai izsniedzams dokuments, ja prasītājs norādījis šādu vēlmi sākotnējā pieteikumā un samaksājis par to noteikto maksu.
 • Juridiskais pārstāvis:
  • Juridiskajiem pārstāvjiem ir uzreiz jānorāda sākotnējā pieteikumā, ka izsniegšanu viņi veiks paši, cits juridiskais pārstāvis vai advokāts.
  • Juridiskie pārstāvji var pieprasīt veikt izsniegšanu vēlākā datumā, ja visas citas izsniegšanas formas izrādās neiespējamas.
  • Noteikumi par izsniegšanu, ko veic tiesu izpildītāji vai tiesas amatpersonas, attiecas arī uz izsniegšanu, ko veic juridiskie pārstāvji.

Izsniegšanu personām var veikt:

 • Personai, kam izsniedzams dokuments;
 • Personai, kas nav persona, kurai izsniedzams dokuments, kam ir uzlikts pienākums nodot dokumenta saturu šai personai, likumā noteiktajos gadījumos;
 • Personas, kam izsniedzams dokuments, juridiskajam pārstāvim, ja tam mazāk kā pirms četriem gadiem izsniegta pilnvara, kura piešķir īpašas pilnvaras saņemt izsniedzamo dokumentu;
 • Personas, kam izsniedzams dokuments, tiesneša ieceltam pagaidu aizbildnim, ja tiesu izpildītājs vai tiesas amatpersona ir informēta, ka persona, kam izsniedzams dokuments, nevar saņemt dokumentu sakarā ar tiesībnespēju (zināmi garīga rakstura traucējumi vai pastāvīga tiesībnespēja).

Izsniegšana ar publikāciju

Praksē izsniegšana ar publikāciju var notikt:

 • kad persona, kam izsniedzams dokuments, ir pazudusi un nav atrodama;
 • kad personas, kam izsniedzams dokuments, identitāte nav zināma.

Izsniegšanu ar publikāciju izpilda:

 • novietojot paziņojumu uz personas, kam izsniedzams dokuments, pēdējās dzīvesvietas adresē vai reģistrētā biroja Portugālē durvīm;
 • pēc tam publicējot paziņojumu publiski pieejamā tīmekļa lapā, kas noteikta likumā.

Paziņošana

Tiesvedības laikā paziņošana var notikt vienā no diviem iespējamajiem veidiem:

 • paziņojumi pusēm, kas ieceļ juridisko pārstāvi un/vai advokātu, vienmēr tiek nodoti pārstāvim/advokātam, kā aprakstīts atbildē uz 6. jautājumu;
 • paziņojumus, kas paredzēti, lai uzaicinātu pusi personiski ierasties, tiek nosūtīti šai pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu (papildus tam paziņojot juridiskajam pārstāvim, kā aprakstīts atbildē uz 6. jautājumu);
 • paziņojumus pusēm, kas neieceļ juridisko pārstāvi, nosūta pusēm ar ierakstītu vēstuli, kas adresēta uz to dzīvesvietas, reģistrētā biroja adresi vai vietu, kas šim nolūkam izvēlēta;
 • papildus tam paziņojumus par gala lēmumiem vienmēr nosūta pusēm ar ierakstītu vēstuli, kas adresēta uz to dzīvesvietas, reģistrētā biroja adresi vai vietu, kas šim nolūkam izvēlēta;
 • paziņojumus, kas paredzēti, lai uzaicinātu lieciniekus, ekspertus vai citas personas, kuras pastarpināti iesaistītas tiesvedībā, ierasties tiesā, nosūta ar ierakstītu pasta sūtījumu;
 • paziņojumus nesūta, ja puse apņemas nodrošināt personas ierašanos, bet puse var pieprasīt, lai tiesas reģistrs nosūta tai paziņojumus, kas attiecas uz personām, kuru ierašanos tā apņēmusies nodrošināt;
 • lietā pieņemtos gala lēmumus vienmēr paziņo prokuratūrai, kā tas aprakstīts atbildē uz 6. jautājumu;
 • kā paskaidrots atbildē uz 6. jautājumu, prokuratūra tiek informēta par pagaidu nolēmumiem, par kuriem var iesniegt apelāciju atbilstoši likuma prasībām;
 • korespondenci un uzaicinājumus, kas nosūtīti ar procesuālu dokumentu ieinteresētajām pusēm, kuras piedalās, uzskata par paziņojumiem ar nosacījumu, ka tiesvedības virzītājs tos ir dokumentējis un pieprasījis;
 • ar paziņojumiem juridisko pārstāvju starpā apmainās paši juridiskie pārstāvji, izmantojot elektronisko datu pārsūtīšanu vai citus veidus, kā norādīts atbildē uz 6. jautājumu.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Jā, šeit norādītās darbības vēlams veikt ar elektronisku datu pārsūtīšanu, izmantojot tiesas datorsistēmu:

 • dokumentu izsniegšana prokuratūrai;
 • paziņojumi prokuratūrai, juristiem, advokātiem un tiesu izpildītājiem;
 • procesuālo dokumentu un dokumentu iesniegšana tiesai, ko veic juristi, advokāti un tiesu izpildītāji;
 • pierādījums par tiesas nodevas iepriekšēju samaksu (kas ir daļa no juridiskajām izmaksām);
 • pierādījums par juridisko palīdzību vai juridiskās palīdzības pieteikums.

Ja iesniedzamo procesuālo dokumentu apjoms nav savietojams ar elektronisku pārsūtīšanu, vai nosūtāmie dokumenti pastāv tikai fiziskā veidā, vai lietā nav nepieciešams iecelt juridisko pārstāvi un puse tādu nav iecēlusi, vai ja ir attaisnojošs iemesls:

 • procesuālos dokumentus var iesniegt tiesas reģistrā, nosūtīt pa pastu vai faksu;
 • procesuālos dokumentus var paziņot, reģistrējot piegādi, pa pastu vai faksu.

Papildus tam tiesas var:

 • nosūtīt jebkādas ziņas pa pastu, faksu vai elektroniskiem līdzekļiem;
 • steidzamos gadījumos var izmantot telegrammas, tālruņa sakarus vai citus līdzīgus telekomunikāciju līdzekļus;
 • tālruņa sakarus vienmēr dokumentē lietā un apstiprina ar jebkādiem rakstveida līdzekļiem;
 • attiecībā uz tiesvedības pusēm tālruņa sakarus var izmantot tikai, lai nodotu pavēsti vai atceltu pavēsti par tiesiski procesuālām darbībām.

Šie noteikumi tiek piemēroti procesos civiltiesību vai komerctiesību jomā, ko izskata pirmās instances tiesas. Atsevišķos gadījumos tie attiecas arī uz atsevišķiem procesiem pie notāra (piemēram, mantojuma) vai dzimtsarakstu nodaļā (piemēram, ģimenes lietas, ja ir vienošanās).

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Papildus tam Portugāles tiesību aktos noteikta arī dokumentu izsniegšana noteiktā laikā:

 • attiecībā uz dokumenta izsniegšanu personai, ja tiesu izpildītājs vai tiesas amatpersona konstatē, ka persona, kam izsniedzams dokuments, dzīvo vai strādā noteiktā vietā, bet nevar to izsniegt, jo nevar šo personu atrast;
 • tādā gadījumā jāatstāj ziņa, norādot laiku, kad tiks veikta dokumenta izsniegšana;
 • paziņojumu var nogādāt personai, kas atrodas izdevīgākajā situācijā, lai nodotu to personai, kam izsniedzams dokuments, vai, ja tas nav iespējams, tas jānovieto piemērotākajā vietā;
 • paziņojumā norādītajā laikā tiesu izpildītājs vai tiesas amatpersona izsniedz dokumentu personai, kam izsniedzams dokuments, vai, ja nevar šo personu atrast, trešai personai, kas atrodas izdevīgākajā situācijā, lai nodotu vēstuli personai, kam izsniedzams dokuments, un kam tiek uzdots to izdarīt;
 • ja nav iespējams vienoties par sadarbību ar trešām personām, izsniegšanu veic, atstājot paziņojumu vispiemērotākajā vietā un divu liecinieku klātbūtnē, norādot, ka personai izsniegts dokuments par to, kurā tiesā notiek process, un ka kopija un dokuments personai, kam izsniedzams dokuments, ir pieejams tiesas reģistrā.

PS.

Gadījumos, ja:

(i) persona, kam izsniedzams dokuments, nav parakstījusi saņemšanas apliecinājumu (pasta sūtījums);

(ii) dokumenta izsniegšana personai noteiktā laikā tiek veikta trešai personai;

(iii) vai dokumenta izsniegšana personai noteiktā laikā notiek, atstājot paziņojumu par izsniegšanu uz vietas,

tiesu izpildītājam vai tiesas reģistram divu darba dienu laikā ir jānosūta ierakstīta vēstule personai, kam izsniedzams dokuments, lai atbilstoši situācijai informētu par:

 • datumu un veidu, kādā dokumenta izsniegšana tiek uzskatīta par izpildītu;
 • termiņu aizstāvībai un sekām, ja aizstāvība netiek nodrošināta;
 • pavēstes kopijas un izsniedzamo dokumentu atrašanās vietu;
 • personas, kam veikta izsniegšana, identitāti.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Izsniegšanu pa pastu uzskata par izpildītu dienā, kad tiek uzrādīts saņemšanas apliecinājums parakstīšanai, ko izpilda vai nu persona, kam dokuments jāizsniedz, vai trešā persona (šajā gadījumā pieņemot, ka trešā persona ir nogādājusi vēstuli personai, kam izsniedzams dokuments, ja netiek pierādīts pretējais).

Izsniegšanu personai, ko veic tiesu izpildītāji, tiesas amatpersonas vai juridiskie pārstāvji, uzskata par izpildītu dienā, kad tiek reģistrēta dokumenta izsniegšana.

Izsniegšanu, atstājot paziņojumu, uzskata par izpildītu norādītajā datumā.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Ja dokumenta izsniegšana vai paziņošana tiek veikta ar ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apliecinājumu vai bez tā, paziņojumu par piegādi atstāj pasta kastītē, ja pastnieks norādītajā adresē nevienu nesastop.

Paziņojumā par piegādi ir informācija adresātam, ka vēstule ir atstāta pasta nodaļā, norādot adresi, darba laiku un termiņu tās izņemšanai.

Ja vēstule netiek izņemta noteiktajā termiņā (un nav pieprasījuma pagarināt šo termiņu vai pārsūtīt vēstuli uz citu adresi), tā tiek atgriezta sūtītājam.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Kad izsniegšanu veic pa pastu un ir pierādījums par atteikšanos saņemt vēstuli vai parakstīt saņemšanas apliecinājumu, izsniegšanu uzskata par izpildītu šādā veidā un šādos apstākļos.

 • Ar paziņojumu, ko sastādījis pastnieks, apliecinot fiziskas personas, juridiskas personas pārstāvja vai darbinieka atteikumu parakstīt saņemšanas apliecinājumu vai saņemt vēstuli.
 • Gadījumos, kad pusēm atļauts vienoties par adresi dokumentu izsniegšanai:
  • (i) atstājot otru ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apliecinājumu adresē pēc vienošanās, ja pirmā ierakstītā vēstule ar saņemšanas apliecinājumu, kas nosūtīta uz šo adresi, tiek atgriezta atpakaļ, vai
  • (ii) ar apliecinājumu, ko sastādījis pastnieks, par personas, kurai izsniedzams dokuments, atteikumu saņemt vēstuli vai parakstīt saņemšanas apliecinājumu, kad tas tiek nosūtīts uz vienošanās adresi.

Ja izsniegšanu veic personiski tiesu izpildītājs vai tiesas amatpersona un ir pierādījums par personas, kam izsniedzams dokuments, atteikumu parakstīt izsniegšanas apliecinājumu vai saņemt dublikātu, izsniegšanu uzskata par izpildītu, un šādā gadījumā:

 • tiesu izpildītājs vai tiesas amatpersona informē personu, kam izsniedzams dokuments, ka dublikāts ir tās rīcība tiesas reģistrā, un norāda atsauci uz šo informāciju un personas, kam izsniedzams dokuments, atteikumu to saņemt izsniegšanas apliecinājumā;
 • papildus tam reģistrs informē personu, kam izsniedzams dokuments, ar ierakstītu vēstuli, vēlreiz norādot, ka sākotnējā prasības un pievienoto dokumentu dublikāts ir tās rīcībā reģistrā.

Izsniegšanu uzskata par neizpildītu tikai tādā gadījumā, ja atteikums ir leģitīms. Atteikums ir leģitīms, kad persona, kam izsniedzams dokuments, nav atrodama, jo nedzīvo vai neatrodas norādītajā adresē, vai ja trešā persona norāda, ka tā nevar vēstuli piegādāt.

Tie paši noteikumi attiecas uz konkrētiem gadījumiem, kad likumā noteikts, ka personiskai paziņošanai pusēm vai to pārstāvjiem jānotiek, ievērojot dokumenta izsniegšanas formalitātes.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Ja izsniegšana vai paziņošana pa pastu ar saņemšanas apliecinājumu ir no ārvalsts, Portugāles pasts var piegādāt vēstuli un dokumentus personai, kam izsniedzams dokuments, vai trešai personai tajā pašā adresē, kura norāda, ka var nodot vēstuli adresātam.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Skatīt atbildi uz 7.3. jautājumu.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Principā, adresātam ir sešas darba dienas dokumentu saņemšanai pasta nodaļā.

Adresātu informē par šo termiņu un to, ka dokumentus var saņemt pasta nodaļā, uzrādot piegādes paziņojumu, kas atstāts pasta kastītē, ja pastnieks nevienu nav sastapis.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Jā, ja notiek dokumenta izsniegšana, saņemšanas apliecinājums, izsniegšanas apliecinājums vai paziņojums par izsniegšanu ir rakstisks pierādījums, ka izsniegšana ir izpildīta.

Ja notiek paziņošana, apliecinājuma ieraksts, procesā sastādītais vēstules vai datnes vai ieraksta reģistrācijas ieraksts ir rakstisks pierādījums, ka izsniegšana ir izpildīta.

Ja izsniegšana vai paziņošana notiek ar elektronisku datu pārsūtīšanu, tiesas datorsistēmā ir apliecināts izdošanas datums un laiks.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Izsniegšanas neizpilde ir būtisks trūkums, kas padara spēkā neesošu visu procedūras formu, bet ne sākotnējo prasību.

Tiek uzskatīts, ka izsniegšana nav veikta šādos gadījumos:

 • izsniegšanas izlaišana vispār;
 • kļūda, identificējot personu, kam izsniedzams dokuments;
 • neatbilstoša izsniegšana ar publikāciju;
 • izsniegšana, kas veikta pēc fiziskas personas nāves vai juridiskas personas, kam izsniedzams dokuments, darbības izbeigšanas;
 • pierādījums, ka izsniegšana adresāts netika informēts par dokumentu sakarā ar iemesliem, kas nav attiecināmi uz viņu.

Šo spēkā neesamību uzskata par izlabotu tikai tādā gadījumā, ja atbildētājs vai prokuratūra (ja tā ir galvenā puse) darbojas tiesvedības procesā, uzreiz neiebilstot pret izsniegšanas neveikšanu.

Neskaitot iepriekš minētos gadījumus, jebkādas darbības vai formalitātes, kas pieprasītas likumā attiecībā uz izsniegšanu vai paziņošanu, neizpilde ir vienkārša neatbilstība. Ja uz šo neatbilstību atsaucas vai tiesa par to uzzina tiesvedības laikā, tiesa izdos rīkojumu to izlabot. Citos gadījumos iesniegšanas vai paziņošanas neatbilstība padara darbību par spēkā neesošu tikai tad, ja tas noteikts likumā vai ja tas var ietekmēt lietas izskatīšanu vai lēmumu lietā. Tādā gadījumā pārējās procesuālās darbības, ko neietekmē spēkā neesošā darbība, paliek spēkā.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Jā, dažos šeit aprakstītajos gadījumos izsniegšanas un paziņošanas izmaksas aprēķina UV (Uzskaites vienībās). UV vērtība 2015. gadā bija 102 EUR.

Tādējādi:

 • izsniegšana un paziņošana personām, ko veic tiesu izpildītājs, maksā 0,5 UV, ja tā ir sekmīga, un 0,25 UV, ja tā ir nesekmīga;
 • izsniegšana un paziņošana personām un izsniegšana un paziņošana ar publikāciju, ko veic tiesas amatpersonas, maksā 0.5 UV, ja tā ir sekmīga, un ir bez maksas, ja tā ir nesekmīga;
 • šīm summām var pieskaitīt transporta izdevumus, ja darbību veic tiesas amatpersona, un PVN gadījumos, kad tas ir jāmaksā.

Noslēguma piezīme

Šajā veidlapā sniegtā informācija ir vispārīga, nav izsmeļoša un nav saistoša kontaktpunktam, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās vai tiesām un citiem saņēmējiem. Vienmēr jāpārbauda un jāievēro piemērojamie tiesību akti.

Lapa atjaunināta: 27/12/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.