Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana” ? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz rakstisku dokumentu izsniegšanu?

Praktiski “dokumentu izsniegšana” parasti nozīmē, ka aizstāvis/atbildētājs faktiski ir saņēmis pavēsti vai citu dokumentu, un tādējādi aizstāvis/atbildētājs ir informēts par lietu vai lēmumu un/vai ir uzaicināts ierasties tiesā, un ir informēts par attiecīgajiem tiesas termiņiem.

Tiesas noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka netiek ietekmēts aizstāvja/atbildētāja tiesiskums un ka aizstāvis/atbildētājs saņem nepieciešamos dokumentus un paziņojumu par paredzēto tiesas sēdes datumu, turklāt tas tiek veikts vismaz minimālajā atļautajā termiņā. Šerifs/tiesnesis pirms lietas izskatīšanas parasti pieprasīs apliecinājumu par izsniegšanu.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Kopumā dokumenti, kuri ir formāli jāizsniedz, ir:

  • vēstule, ar kuru aizstāvim/atbildētājam tiem paziņots, ka, ja viņš nesniegs atbildi uz šo vēstuli, tiks uzsākts tiesas process;
  • sākotnējais izpildraksts / izsaukšanas iemeslu kopsavilkums utt.;
  • noteikti dokumenti, kamēr lieta tiek izskatīta tiesā;
  • paziņojums par spriedumu/dekrētu;
  • pavēle par samaksu (solis pirms izpildes procedūras);
  • dokumenti attiecībā uz jebkuru izpildes procedūru.

Dažiem civilprocesa veidiem ir nepieciešams veikt papildu, īpašu dokumentu izsniegšanu.

Plašāka informācija ir pieejama Augstākās civillietu tiesas noteikumu 16. nodaļā, Šerifa tiesas noteikumu par parastiem cēloņiem 5. nodaļā, Noteikumu par kopsavilkuma cēloņiem 5. nodaļā un Noteikumu par vienkāršu procedūru 6. daļā.

3 Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

a) Ārpustiesas dokumentus, piemēram, vēstuli pirms lietas izskatīšanas tiesā, un tiesas dokumentus, piemēram, pavēstes vai uzaicinājumus, var izsniegt pa pastu (nosūtot ierakstītu vēstuli ar augstāko prioritāti). Šajā gadījumā pasta darbinieks piegādās dokumentu aizstāvim/atbildētājam tā dzīvesvietā/uzņēmējdarbības vietā, pretī saņemot parakstu, ar ko tiek apliecināta saņemšana. Tiesas dokumentu izsniegšanu, nosūtot tos pa pastu, var sniegt tikai advokāts, atbildīgais kurjers vai šerifa virsnieks, vai dažos gadījumos saskaņā ar vienkāršu procedūru šerifa sekretārs.

b) Ja šos dokumentus ir jāizsniedz personīgi, izsniegšanu veic atbildīgais kurjers šerifa virsnieks (Francijas “huissier de justice” tuvākais Skotijas ekvivalents).

c) Pavēles par samaksu un lielāko daļu citu dokumentu attiecībā uz izpildes procedūru izsniedz personīgi, to atkal veic atbildīgais kurjers vai šerifa virsnieks.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja adresāts vairs nedzīvo adresē, kas zināma pieprasītājai iestādei?

Tā kā Apvienotajā Karalistē nav izveidots dzīvesvietas reģistrs, kā tas ir daudzās citās dalībvalstīs, pieprasījuma saņēmēja iestāde Skotijā nevar iegūt tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokumenti. Tomēr, ja dokumenti ir jāizsniedz uzņēmumam un ja adresāti norādītajā adresē atsakās pieņemt izsniegtos dokumentus, pieprasījuma saņēmēja iestāde Skotijā var noteikt uzņēmuma juridisko adresi (ja tā atšķiras) un var izsniegt dokumentus šajā adresē.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja jā, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Kā jau minēts iepriekš, Apvienotajā Karalistē nav dzīvesvietas reģistra. Lai noskaidrotu personas adresi, jāizmanto aģenti, kuri var noskaidrot attiecīgo personu vai prot izmantot dažādas tīmekļa vietnes, kurās ir pieejama informācija par adresēm. Šis saraksts nav pilnīgs, bet tajā ir norādīti daži piemēri attiecībā uz pieejamo tīmekļa vietņu veidiem. Dažas tīmekļa vietnes, piemēram, meklēšanu tālruņu katalogos (pirmā saite) var veikt bez maksas. Dažreiz jāveic samaksa.

British Telecommunications tālruņu katalogs.

Adrešu meklētājs 192, Apvienotās Karalistes saraksts

Personu meklēšana Tracesmart

Lai noskaidrotu uzņēmuma juridisko adresi, meklēšanu var veikt Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Daži meklējumi par uzņēmumu ir pieejami par brīvu, bet sīkākas informācijas meklēšanai ir jāveic samaksa.

4.3 Kā iestādes šajā dalībvalstī nodarbojas ar lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kuru mērķis ir atklāt personas pašreizējo adresi?

Nē, Skotijā nav iespējams pieprasīt adresi, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 6. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

a) Pasta pakalpojumi — nosūtot ierakstītu vēstuli ar augstāko prioritāti.

b) Izsniegšana personīgi — atbildīgais kurjers vai šerifa virsnieks izsniedz personīgi aizstāvim/atbildētājam.

c) Izsniegšana personīgi — nododot dzīvesvietas kaimiņam / citam darbiniekam uzņēmējdarbības vietā.

Ja pēc rūpīgas izmeklēšanas, atbildīgais kurjers vai šerifa virsnieks uzskata, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka aizstāvis/atbildētājs dzīvo adresē, kurā izsniedzama pavēste, dokumentus var atstāt pie dzīvesvietas kaimiņa / cita darbinieka uzņēmējdarbības vietā.

d) Izsniegšana personīgi — gadījumos, kas nav gadījumi, kuros aizstāvis/atbildētājs nav fiziska persona (t. i., cita juridiska persona, piemēram, reģistrēta sabiedrība).

Izsniegšanu personīgi var veikt, nododot pavēsti fiziskas personas rokās, piemēram, uzņēmējdarbības vietā, tādā veidā, ka ir pamatoti uzskatīt, ka atbildētāja/aizstāvja faktiskais juridiskais pārstāvis saņems pavēsti.

e) Izsniegšana personīgi — atstāšana / piestiprināšana

Ja atbildīgais kurjers / šerifa virsnieks nav varējis veikt izsniegšanu personīgi aizstāvim/atbildētājam, viņš var:

  • atstāt pavēsti dzīvesvietā/uzņēmējdarbības vietā;
  • piestiprināt pavēsti pie dzīvesvietas/uzņēmējdarbības vietas durvīm.

f) Ja adrese nav zināma — šerifs/tiesnesis var atļaut veikt izsniegšanu:

  • publicējot sludinājumu vietējā laikrakstā, kas tiek izdots pēdējās zināmās aizstāvja/atbildētāja adreses rajonā;
  • piestiprinot pie tiesas paziņojumu dēļa sākotnējā uzaicinājuma/pavēstes kopiju.

g) Pašlaik nav noteikumu par uzaicinājuma vai pavēstes, sprieduma vai pavēles veikt samaksu izsniegšanu, izmantojot faksu vai e-pastu. Tomēr dažus citus dokumentus, kas nepieciešami, lai tos iekļautu konkrētajā tiesvedībā, var nosūtīt elektroniski vai jebkādā dokumentārā formā.

h) Informāciju par izsniegšanu personām, kuras dzīvo ārpus Skotijas, skatīt Augstākās civillietu tiesas noteikumu 16. nodaļā, Šerifa tiesas noteikumu par parastiem cēloņiem 5. nodaļā, Noteikumu par kopsavilkuma cēloņiem 5. nodaļā un Noteikumu par vienkāršu procedūru 6. daļā.

(Attiecībā uz pavēstēm, uzaicinājumiem u. c., kas tiek nosūtīti uz Skotiju ar Centrālās iestādes starpniecību, izņemot tos gadījumus, kad tos apstrādā saskaņā ar ES Regulu par izsniegšanu vai saskaņā ar Hāgas Konvenciju par izsniegšanu, piemēro visus a) līdz g) punktā minētos īpašos noteikumus un procedūras. Piemēram, pavēstes, kas ir izdota ārpus Skotijas, personīga izsniegšana aizstāvim/atbildētājam Skotijā, ir likumīga tikai tad, ja tā atbilst Skotijas tiesas noteikumiem.)

i) Visos gadījumos, ja izsniegšanu neveic pati tiesa, tiesvedībā ir jāiesniedz izsniegšanas izpildes apliecinājums, ko paraksta prasītāja/sūdzētāja advokāts, atbildīgais kurjers vai šerifa virsnieks.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir pieļaujama elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja jā, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai, atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Skatīt atbildi uz 5. jautājumu iepriekš.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Ja pieprasījums ir saņemts no citas dalībvalsts, parastā izsniegšanas metode Skotijā ir izsniegšana personīgi, ko veic atbildīgais kurjers, izmantojot pēdējo zināmo adresi vai uzņēmējdarbības vietu. Saskaņā ar Skotijas tiesību aktiem ir pieejamas arī citas piegādes metodes, tomēr Centrālā iestāde tās neizmanto dokumentu izsniegšanai.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Kā jau iepriekš tika minēts, Skotijā vienīgā metode, kā tiek izsniegti dokumenti, ko izmanto Centrālā iestāde, ir atbildīgie kurjeri.

7.3 Ja alternatīva izsniegšanas metode nozīmē, ka dokumentus var nodot glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir nodoti glabāšanā?

Skotijā dokumentu nodošana glabāšanā konkrētā vietā (piemēram, pasta nodaļā) netiek izmantota kā alternatīva izsniegšanas metode.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja tiek izmantota atbilstoša izsniegšanas metode, tiek piemērots paredzētais izsniegšanas datums neatkarīgi no tā, vai adresāts ir piekritis pieņemt dokumentus. Vienīgais izņēmums ir tas, kas atļauts Regulas 8. panta 1. punktā un II pielikumā attiecībā uz dokumentu, kas ir sastādīts tādā valodā, kas ir adresātam saprotama.

8 Izsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus, no ārvalstīm (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 14. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam, vai tas saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Nosūtot ierakstītu vēstuli ar Royal Mail (Apvienotās Karalistes pasta dienesta) starpniecību, tā tiek nosūtīta uz konkrēto adresi, nevis konkrētai personai. Tāpēc ir iespējams, ka dokumentus saņems cita persona, kura nav adresāts, bet dzīvo tajā pašā adresē.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar 14. pantu Dokumentu izsniegšanas regulā Nr. 1393/2007, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja pieprasītajā adresē nav nevienas personas, kas varētu parakstīties par dokumentu izsniegšanu, dokumenti tiek atgriezti konkrētās adreses attiecīgajā pasta nodaļā. Ja tie netiek paņemti noteiktajā termiņā (sk. turpmāk), tie tiek atgriezti sūtītājam.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var saņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Ja piegāde adresē ir beigusies nesekmīgi, adresē tiek atstāts paziņojums par piegādes mēģinājumu. Šajā paziņojumā adresātam tiek sniegta informācija, kur viņš var saņemt dokumentus, kā arī laika posms, kurā tie jāsaņem. Nosūtot ierakstītu vēstuli Apvienotās Karalistes teritorijā, dokumentus var saņemt vienas nedēļas laikā. Nosūtot starptautisku ierakstītu vēstuli, šis termiņš ir trīs nedēļas.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

a) Informāciju par pasta pakalpojumiem sk. iepriekš. Pasta sūtījumi tiek veikti, nosūtot ierakstītu vēstuli ar augstāko prioritāti. Tiesa kā apliecinājumu par izsniegšanu pieprasīs izsniegšanas izpildes apliecinājumu, kā arī pasta nodaļas kvīti.

b) Veicot izsniegšanu personīgi, atbildīgajam kurjeram/šerifa virsniekam jāiesniedz izsniegšanas izpildes apliecinājums, ko parakstījis iesaistītais virsnieks un kurā ir norādīta izsniegšanas metode.

c) Par apliecinājumiem lietās ārpus Skotijas skatīt attiecīgās tiesu noteikumu sadaļas, kā minēts iepriekš. Pavēstēm u.c., kas tiek nosūtītas uz Skotiju, piemēro visus a) un b) punkta noteikumus.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Šerifam/tiesnesim pirms lietas izskatīšanas ir jābūt pārliecinātam, ka izsniegšana aizstāvim/atbildētājam ir veikta pareizi un godīgi. Izsniegšana ir jāveic veiksmīgi, pretējā gadījumā aizstāvis/atbildētājs var vērsties ar prasību atsaukt jebkuru izdoto nolēmumu, pamatojoties uz to, ka lieta tika izskatīta bez iespējas aizstāvēties, vai pat saņemt paziņojumu par to. Tomēr, ja ir acīmredzams, ka aizstāvis/atbildētājs uzzināja par lietas izskatīšanu, jo viņš uz to ieradās, tad viņa ierašanās novērš jebkuru nepareizi veiktu izsniegšanu.

11 Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja jā, tad cik?

Pasta pakalpojumi Ierakstītas vēstules ar augstāko prioritāti tiek nosūtītas pēc faktiskajām izmaksām.

Ja izsniegšanu, nosūtot pa pastu, veic atbildīgais kurjers vai šerifa vietnieks, tam piemēro papildu maksu, kas ir noteikta tiesību aktos atkarībā no lietas apstākļiem.

Izsniegšana personīgi: Maksa, kas jāmaksā atbildīgajam kurjeram/šerifa vietniekam, ir noteikta tiesību aktos atkarībā no lietas apstākļiem.

Lapa atjaunināta: 23/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.