Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Bulgarija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F'termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali "notifika ta’ dokumenti"? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-"notifika ta' dokumenti"?

In-notifika tad-dokumenti fi proċedimenti ġudizzjarji hija l-metodu stabbilit mill-leġiżlatura biex tinnotifika lill-partijiet u lill-parteċipanti l-oħra fil-proċedimenti ġudizzjarji bl-atti ġudizzjarji bil-miktub.

In-notifika tagħti lill-parteċipanti fil-proċedimenti ġudizzjarji l-opportunità illi jsiru aktar midħla tal-progress li sar f'ħin tajjeb u skont il-liġi, li b'hekk tiggarantixxi illi l-proċedimenti jkunu ġusti u ekwitabbli.

L-għan tan-notifika huwa illi r-riċevitur jiġi nnotifikat bil-proċedimenti li jkunu għaddejjin jew tal-inqas jingħata kull garanzija li jiġi nnotifikat. In-natura tan-notifika tad-dokumenti hija għalhekk illi r-riċevituri jsiru midħla tal-kontenut tad-dokumenti; jekk jagħmlux hekk huwa fid-diskrezzjoni u l-għażla personali tagħhom.

Il-karatteristika ewlenija tan-notifika hija illi min jinnotifika għandu jivverifika l-ħin u l-metodu ta' notifika u l-identità tal-persuna li se tiġi nnotifikata sabiex dik in-notifika tista' titqies li saret kif xieraq mil-lat taċ-ċertezza tad-dritt. Bħala prinċipju, taħrika eżegwita skont il-proċedura prevista mil-liġi u mfassla mill-uffiċjal tan-notifika hija dokument uffiċjali awtentiku fir-rigward tal-fatti li jattesta.

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b'mod formali?

 1. Taħrikiet biex wieħed jitla’ l-qorti jiġu nnotifikati lill-parteċipanti fil-proċedimenti.
 2. Il-qorti obbligata tinnotifika lill-partijiet b’kopja duplikata tal-istrumenti suġġetti għal appell awtonomu (l-Artikolu 7(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)). Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji, is-sentenzi u l-ordnijiet jiġu nnotifikati lill-partijiet fil-proċedimenti, lil partijiet terzi li jieħdu sehem fl-istadju quddiem il-qorti u kull parti terza oħra mitluba mill-qorti biex teżegwixxi l-ordni tagħha.
 3. Rikorsi u appelli mill-partijiet jiġu nnotifikati lill-parti avversarja.
 4. Il-komunikazzjonijiet mill-qorti jiġu nnotifikati lill-partijiet fil-proċedimenti wkoll.
 5. It-titoli eżekuttivi (l-Artikolu 418(5) tal-GPK) u l-avviżi ta’ konformità volontarja (l-Artikolu 428 tal-GPK) jiġu nnotifikati mill-uffiċjali ġudizzjarji.
 6. Id-dokumenti l-oħrajn kollha, meta jkun meħtieġ mil-liġi, inkluż in-notifika lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-gvern, u lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi.

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

Il-persuni li ġejjin, kif imsemmi fl-Artikolu 42 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, huma kompetenti biex jinnotifikaw il-komunikazzjonijiet, it-taħrikiet u dokumenti oħrajn:

 • uffiċjali tal-qorti; il-konsenjatarji u r-reġistraturi tal-qorti (fil-każijiet meta l-persuna tippreżenta ruħha fir-reġistru tal-qorti jew tiġi nnotifikata permezz tat-telefon, tal-faks jew tal-posta elettronika, filwaqt li r-reġistratur jinnota l-isem tal-persuna fuq il-lista ta’ persuni li jridu jitħarrku;
 • ħaddiema tal-posta jew kurrieri: meta d-dokumenti jiġu nnotifikati b'ittra rreġistrata jew b’servizz ta’ kurrier bil-konferma tal-irċevuta,
 • is-sindku tal-muniċipalitajiet ikkonċernati, u meta ma jkunx hemm istituzzjoni ġudizzjarja fil-lokalità fejn għandha ssir in-notifika;
 • uffiċjali ġudizzjarji privati, b'ordni tal-qorti fuq talba espressa ta' parti minnhom, li f'dan il-każ iġġarrab l-ispejjeż tan-notifika.

4 Tiftix tal-indirizz

4.1 Skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, l-awtorità rikjesta f'dan l-Istat Membru tipprova u tistabbilixxi hi bl-inizjattiva tagħha fejn tinsab il-persuna li trid tiġi nnotifikata bid-dokumenti ladarba din ma tkunx għadha toqgħod fl-indirizz magħruf mill-awtorità rikjedenti?

Skont l-Artikolu 38 tal-GPK, il-komunikazzjoni tiġi nnotifikata fl-indirizz imsemmi fil-kawża.

Meta intimat li jkun persuna fiżika ma jippreżentax ruħu biex jiġbor id-dokumenti, il-qorti ex officio, tivverifika l-indirizz irreġistrat tiegħu fil-Bażi tad-Data Nazzjonali tal-Popolazzjoni. Jekk l-indirizz mogħti ma jkunx l-indirizz permanenti attwali tal-parti, il-qorti tordna n-notifika fl-indirizz attwali jew permanenti. Il-qorti tivverifika wkoll ex officio l-post tax-xogħol tal-intimat u tordna n-notifika fil-post tax-xogħol jew, rispettivament, fil-post tas-servizz ċivili jew il-post fejn titwettaq l-attività ekonomika.

Jekk id-dokumenti jkunu jridu jiġu nnotifikati lil negozjant jew persuna ġuridika, l-indirizz jista’ jiġi stabbilit billi wieħed ifittex, mingħajr ħlas, ir-reġistru kummerċjali elettroniku, u jdaħħal l-isem eżatt tan-negozjant (persuna ġuridika), parti minn dak l-isem jew in-numru ta’ identifikazzjoni uniformi (EIK).

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f'dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x'reġistri jew servizzi jeżistu u x'inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Ir-Reġistru Kummerċjali u r-Reġistru tal-Persuni Ġuridiċi Bla Skop ta’ Qligħ huma pubbliċi u aċċessibbli fuq l-internet fl-indirizz https://portal.registryagency.bg.

Il-bażi tad-data li fiha ċ-ċirkustanzi rreġistrati dwar negozjanti u persuni ġuridiċi bla skop ta’ qligħ tista’ tiġi aċċessata liberament mill-pubbliku ġenerali mingħajr ħlas.

L-indirizz irreġistrat tan-negozjant jew tal-persuna ġuridika jista' jinstab permezz ta' tiftixa fir-reġistru mingħajr ħlas.

L-Aġenzija tar-Reġistru tipprovdi aċċess reġistrat, fuq ħlas ta' tariffa statutorja, għall-fajl tan-negozjament u d-dokumenti li jkun hemm fih (pereżempju l-istatut ta' assoċjazzjoni).

Skont l-Artikolu 16d tal-Iskeda dwar it-Tariffi Statutorji Miġbura mill-Aġenzija ta' Reġistrazzjoni, trid titħallas tariffa annwali ta' BGN 100 għall-aċċess għall-bażi tad-data tar-Reġistru Kummerċjali kollu, inkluż l-aġġornamenti.

Il-Bażi tad-Data Nazzjonali tal-Popolazzjoni (NPD) hija bażi tad-data elettronika li tiġbor ir-rekords ta' reġistrazzjoni personali taċ-ċittadini Bulgari kollha. Hija tinkludi wkoll informazzjoni dwar persuni barranin li huma residenti permanenti jew fuq terminu twil fil-Bulgarija u persuni li ngħataw l-istatus ta' refuġjat, l-istatus umanitarju jew tal-ażil fir-Repubblika tal-Bulgarija. Din hija l-akbar bażi ta’ data tal-Bulgarija, li fiha d-data personali tal-persuni fiżiċi (l-ismijiet, id-dati tat-twelid, in-numri ta' identifikazzjoni personali (EGN) jew in-numri ta' identifikazzjoni (LNCh), il-postijiet tat-twelid, ir-reġistrazzjonijiet tat-twelid, l-istatuses familjari u l-parentela, id-dokument ta' identità, eċċ. tal-barranin). L-NPD qed tinżamm mid-Direttorat-Ġenerali għar-Reġistrazzjoni Ċivili u s-Servizzi Amministrattivi fi ħdan il-Ministeru tal-Iżvilupp Reġjonali u x-Xogħlijiet Pubbliċi).

L-Att dwar ir-Reġistrazzjoni Ċivili (ZGR) jirregola speċifikament il-każijiet meta d-data maħżuna fl-NPD tkun tista’ ssir disponibbli u jispeċifika l-persuni li jistgħu jiġu pprovduti b’din id-data.
1. Dawn huma primarjament il-persuni fiżiċi (ċittadini Bulgari u barranin) li d-data hi relatata magħhom u terzi (persuni fiżiċi) li d-data hija ta’ importanza għalihom fir-rigward tal-okkorrenza, l-eżistenza, l-emenda jew it-terminazzjoni tad-drittijiet u l-interessi legali tagħhom;

2. L-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet tal-Gvern għandhom ukoll dritt ta’ aċċess skont is-setgħat statutorji tagħhom, jiġifieri fl-isfera tal-kompetenzi tagħhom;

3. Persuni ġuridiċi (Bulgari u barranin) jistgħu wkoll jingħataw aċċess għall-bażi ta’ data, meta jkun previst f’liġi speċifika jew f’att ġudizzjarju (ordni tal-qorti) jew meta jkun awtorizzat mill-Kummissjoni għall-Protezzjoni tad-Data Personali.

Fil-prattika, l-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u/jew il-partijiet għall-proċedimenti ġudizzjarji jistgħu jużaw l-informazzjoni fil-Bażi tad-Data Nazzjonali tal-Popolazzjoni billi javviċinaw il-qorti li proċedimenti speċifiċi jkunu ġew istitwiti quddiemha u billi jiddikjaraw il-ħtieġa li jiġi stabbilit l-indirizz tal-persuna kkonċernata.

4.3 L-awtoritajiet f'dan l-Istat Membru kif jittrattaw talba mibgħuta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali bl-għan li jinstab l-indirizz attwali ta' persuna?

Tapplika l-proċedura standard għall-eżami ta’ talba għall-ġbir tal-provi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar il-kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (l-Artikoli 614 sa 618 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (ħlief in-notifika indiretta msemmija fil-punt 6 iktar 'l isfel)?

Ħafna taħrikiet u komunikazzjonijiet normalment jiġu nnotifikati minn uffiċjali tal-qorti u ħaddiema tal-posta tas-servizz ta’ konsenja rilevanti.

L-Artikolu 43 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili jipprevedi l-metodi ta’ notifika li ġejjin:

 1. notifika personali;
 2. notifika permezz ta’ persuna oħra;
 3. notifika bit-twaħħil ta’ notifika fl-indirizz permanenti jew attwali tal-intimat;
 4. notifika permezz ta’ pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern;
 5. in-notifika lix-xhieda, lix-xhieda esperti jew lil terzi li ma jkunux qed jipparteċipaw fil-kawża ssir billi titħalla komunikazzjoni fil-kaxxa tal-ittri jew billi jitwaħħal avviż.

Notifika personali: In-notifika ssir lill-persuna fl-indirizz għan-notifika kif speċifikat fil-każ partikolari. Jekk id-destinatarju ma jinstabx fl-indirizz speċifikat, il-komunikazzjoni tiġi nnotifikata fl-indirizz attwali u, fin-nuqqas ta’ dan, fl-indirizz permanenti (l-Artikolu 38 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili).

Meta l-parti tkun semmiet persuna għan-notifika ta’ komunikazzjonijiet fis-sede tal-qorti jew meta l-parti jkollha rappreżentant bil-prokura għall-każ, tiġi nnotifikata dik il-persuna jew dak ir-rappreżentant. Meta d-destinatarju jkun inkapaċitat proċeduralment, il-komunikazzjoni tiġi nnotifikata lir-rappreżentant legali tiegħu. In-notifika fuq rappreżentant titqies ekwivalenti għal notifika personali skont l-Artikolu 45 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

Notifika permezz ta’ persuna oħra: Din issir meta l-komunikazzjoni ma tkunx tista’ tiġi nnotifikata personalment lid-destinatarju u l-persuna l-oħra taqbel li taċċettaha. Il-persuna l-oħra tista’ tkun kull adult li jappartjeni għall-familja tad-destinatarju jew li jgħix fl-indirizz jew ħaddiem, impjegat jew impjegatur fl-indirizz. Il-persuna li n-notifika ssir permezz tagħha tiffirma l-konferma tal-irċevuta u timpenja ruħha li tgħaddi t-taħrika lid-destinatarju.

Il-qorti teskludi mill-grupp ta’ persuni oħrajn li jistgħu jaċċettaw il-komunikazzjoni lil dawk involuti fil-kawża bħala parti avversarja, lil kull min ikollu interess fl-eżitu tal-kawża u lil min ikun espressament imsemmi f’dikjarazzjoni bil-miktub mid-destinatarju.

Skont l-Artikolu 46 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, il-wasla tal-komunikazzjoni mill-persuna l-oħra titqies bħala notifika tad-destinatarju.

Il-post tan-notifika lil negozjant u lil persuna ġuridika li tkun imniżżla fir-reġistru rilevanti jkun l-aħħar indirizz imsemmi f’dak ir-reġistru. Jekk il-persuna tkun ħalliet l-indirizz tagħha u l-indirizz il-ġdid tagħha ma jkunx iddaħħal fir-reġistru, il-komunikazzjonijiet kollha jitniżżlu fl-atti tal-kawża u jitqiesu li jkunu ġew debitament innotifikati: L-Artikolu 50(2) tal-GPK.

In-negozjanti u l-persuni ġuridiċi jiġu nnotifikati fl-uffiċċji tagħhom, u n-notifika tista’ tiġi effettwata lil kull uffiċċju jew ħaddiem tal-fabbrika li jkun lest jaċċettaha.

L-istituzzjonijiet tal-gvern u l-muniċipalitajiet huma marbuta jinnominaw uffiċjal li jaċċetta l-komunikazzjonijiet fil-ħinijiet normali tax-xogħol.

Parti f’kawża li tkun assenti għal aktar minn xahar mill-indirizz li dik il-parti tkun semmiet fil-kawża jew li darba tkun ġiet nnotifikata komunikazzjoni lil dik il-parti hemmhekk, tkun marbuta tinnotifika lill-qorti bl-indirizz il-ġdid tagħha. L-istess obbligu japplika għar-rappreżentant legali, il-kustodju u r-rappreżentant bil-prokura ta’ kwalunkwe parti tali. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dan l-obbligu, il-komunikazzjonijiet kollha jitniżżlu fl-atti tal-kawżi u jitqiesu li ġew innotifikati (l-Artikolu 41 tal-GPK).

6 Hija permessa n-notifika elettronika ta' dokumenti (notifika ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta' proċedimenti huwa permess dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

Il-komunikazzjonijiet jistgħu jiġu nnotifikati wkoll lil parti f’indirizz elettroniku speċifikat minn dik il-parti. Komunikazzjonijiet bħal dawn jitqiesu li ġew innotifikati ladarba jkunu ġew irċevuti fis-sistema ta’ informazzjoni speċifikata (l-Artikolu 42(4) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili). In-notifika f’indirizz elettroniku tiġi kkonfermata b’kopja tar-reġistru elettroniku assoċjat. Ma hemm l-ebda restrizzjoni fir-rigward tat-tip ta’ proċedimenti jew tal- kapaċità tal-parti. L-unika restrizzjoni hija li l-partijiet iridu jkunu pprovdew l-indirizz elettroniku huma stess, u mbagħad il-kunsens jitqies li jkun ingħata għal dan il-metodu ta’ notifika.

Meta l-komunikazzjoni ma tkunx ġiet innotifikata b’mod ieħor, il-qorti tista’ tordna, b’eċċezzjoni, li jkun jenħtieġ li uffiċjal tal-qorti jinnotifika l-komunikazzjoni bit-telefon, bit-telex, bil-faks, jew b’telegramma. In-notifika bit-telefon jew bil-faks tiġi kkonfermata bil-miktub mill-konsenjatarju, in-notifika b’telegramma tiġi kkonfermata b’avviż tal-wasla tat-telegramma, u n-notifika bit-telex tiġi kkonfermata b’konferma tal-wasla tal-messaġġ bil-miktub, li jintbagħtu lura lill-qorti immedjatament wara li jsiru.

7 Notifika "indiretta"

7.1 Il-liġi ta' dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta' notifika fejn ma jkunx possibbli li d-dokumenti jkunu nnotifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b'reklamar)?

Notifika bit-twaħħil ta’ avviż: Skont l-Artikolu 47 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, jekk l-intimat ma jkunx jista’ jinstab fl-indirizz speċifikat għal dik il-kawża għal xahar u ma tkun tista’ tinstab l-ebda persuna oħra li tkun lesta taċċetta l-komunikazzjoni, il-konsenjatarju jwaħħal avviż mal-bieb ta’ barra jew mal-kaxxa tal-ittri tad-destinatarju jew, jekk ma jkunx aċċessibbli, mad-daħla prinċipali tal-bini jew f’post viżibbli fil-viċinanza tiegħu. Meta l-kaxxa tal-ittri tkun aċċessibbli, il-konsenjatarju jitfa’ l-avviż fiha wkoll. Il-fatt li l-intimat ma jkunx jista’ jinstab fl-indirizz imsemmi fil-kawża jiġi aċċertat minn tal-inqas tliet żjarat f’dak l-indirizz, b’kull waħda minnhom tkun mill-inqas ġimgħa ’l bogħod mill-oħra, b’mill-inqas waħda minn dawn iż-żjarat ssir f’jum mhux tax-xogħol. Din ir-regola ma tapplikax jekk il-konsenjatarju jkun ġie avżat mill-aġent tal-ġestjoni tal-blokka ta’ appartamenti jew mis-sindku lokali jew jekk ikun kiseb informazzjoni b’mod ieħor li l-intimat ma jkunx residenti f’dak l-indirizz u jiċċertifika dan il-fatt billi jiddikjara s-sors tal-informazzjoni.

L-avviż jiddikjara li d-dokumenti tħallew fl-uffiċċju tal-qorti, meta n-notifika ssir minn uffiċjal tal-qorti jew minn uffiċjal ġudizzjarju privat, jew fil-muniċipalità, meta n-notifika ssir minn uffiċjal muniċipali, u li d-dokumenti jistgħu jinġabru hemmhekk fi żmien ġimagħtejn min-notifika.

Il-komunikazzjoni titqies li ġiet innotifikata mal-iskadenza tal-limitu taż-żmien biex tinġabar mill-uffiċċju tal-qorti jew tal-muniċipalità.

Meta l-imħallef jistabbilixxi li l-komunikazzjoni tkun ġiet debitament innotifikata, hu jordna li tiżdied mal-atti tal-kawża u jaħtar rappreżentant speċjali tal-intimat a spejjeż tar-rikorrent.

It-twaħħil ta’ avviż huwa wkoll il-metodu użat għan-notifika ta’ komunikazzjonijiet lil partijiet li jassistu.

Meta persuni ġuridiċi jkollhom jiġu nnotifikati, jekk l-uffiċjal ma jkunx kiseb aċċess għall-uffiċċju jew ma jsibx persuna li tkun lesta taċċetta l-komunikazzjoni, l-uffiċjal iwaħħal avviż. Ma jitwaħħalx avviż ieħor. Il-parti titqies li tkun ġiet innotifikata meta jiskadi l-perjodu ta’ żmien ta’ ġimagħtejn.

Il-proċedura ta’ twaħħil ta’ avviż tapplika wkoll għan-notifika lix-xhieda, lix-xhieda esperti jew lil terzi li ma jkunux qed jieħdu sehem fil-kawża u ssir billi l-komunikazzjoni titħalla fil-kaxxa tal-ittri jew, jekk l-aċċess għall-kaxxa tal-ittri ma jkunx possibbli, permezz tat-twaħħil ta’ avviż.

Notifika b’pubblikazzjoni: In-notifika b’pubblikazzjoni hija rregolata mill-Artikolu 48 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

Jekk, meta tinfetaħ il-kawża, l-intimat ma jkollu l-ebda indirizz permanenti jew attwali rreġistrat, ir-rikorrent jista’ jitlob li n-notifika ssir bil-pubblikazzjoni fit-taqsima mhux uffiċjali tal-Gazzetta tal-Istat mill-inqas xahar qabel is-seduta tal-qorti. In-notifika tista’ ssir biss b’dan il-mod jekk ir-rikorrent jiċċertifika, b’dikjarazzjoni ta’ tiftix fir-reġistri, li l-intimat ma jkollux indirizz irreġistrat u r-rikorrent jikkonferma permezz ta’ dikjarazzjoni li ma jkunx jaf l-indirizz tal-intimat barra l-pajjiż. Jekk, minkejja l-pubblikazzjoni, l-intimat jonqos milli jidher fil-qorti meta tinstema’ l-kawża, il-qorti taħtar rappreżentant speċjali għall-ispejjeż tar-rikorrent.

7.2 Jekk japplikaw metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew innotifikati?

Meta n-notifika ssir permezz tat-twaħħil ta’ avviż, il-komunikazzjoni titqies li ġiet innotifikata fil-ħin mal-iskadenza tal-limitu ta’ żmien biex tinġabar.

Fi kwalunkwe każ, in-notifika titqies li saret mal-konferma:

- meta n-notifika ssir bit-telefon jew bil-faks, tiġi kkonfermata bil-miktub mill-konsenjatarju;

- notifika b’telegramma tiġi ċċertifikata b’avviż tal-kunsinna tagħha;

- notifika bit-telex tiġi ċċertifikata b’konferma bil-miktub tal-komunikazzjoni mibgħuta;

- notifika bil-posta tiġi ċċertifikata b’konferma tal-irċevuta;

- notifika fl-indirizza elettroniku tiġi ċċertifikata minn kopja tar-reġistru elettroniku tan-notifikat.

7.3 Jekk metodu ieħor ta' notifika huwa d-depożitu tad-dokumenti f'post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif ikun infurmat b'dak id-depożitu?

Meta n-notifika tkun bit-twaħħil ta’ avviż, l-avviż stess jiddikjara li d-dokumenti tħallew fl-uffiċċju tal-qorti, meta n-notifika ssir minn uffiċjal tal-qorti jew minn aġent tal-eżekuzzjoni privat, jew fil-muniċipalità, meta n-notifika ssir minn uffiċjal muniċipali, u li d-dokumenti jistgħu jinġabru hemmhekk fi żmien ġimagħtejn min-notifika.

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament innotifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Ir-rifjut tal-aċċettazzjoni tan-notifika ma jitqiesx bħala leġittimu jew illeġittimu. Il-fattur deċiżiv ikun l-osservanza tal-proċedura tan-notifika iktar milli r-raġunijiet tal-parti biex taċċetta jew ma taċċettax il-proċess. Ir-rifjut tal-aċċettazzjoni ta’ komunikazzjoni jrid jitniżżel fil-konferma tal-irċevuta u jiġi ċċertifikat bil-firma tal-konsenjatarju. Jekk ir-riċevitur jirrifjuta li jaċċetta komunikazzjoni, in-notifika xorta titqies li tkun twettqet kif suppost.

Meta n-notifika ssir permezz tat-twaħħil ta’ avviż, id-dokumenti jitqiesu li jkunu ġew debitament innotifikati jekk il-proċedura stabbilita għat-twaħħil tal-avviż tkun ġiet osservata u l-limitu ta’ żmien għal talba tad-dokumenti jkun skada. Jekk il-parti ma tidhirx fiż-żmien stabbilit biex tiġbor id-dokumenti u jekk l-imħallef jistabbilixxi li l-komunikazzjoni tkun ġiet debitament innotifikata, hu jordna li tiżdied mal-atti tal-kawża u jaħtar rappreżentant speċjali tal-intimat a spejjeż tar-rikorrent

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki)

8.1 Jekk is-servizz postali jwassal dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f'dan l-Istat Membru f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn tal-aċċettazzjoni tal-irċevuta (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki), is-servizz postali jista' jħalli d-dokument biss mad-destinatarju stess jew jista', skont ir-regoli nazzjonali tal-posta, iħalli d-dokument ukoll ma' persuna oħra fl-istess indirizz?

Skont l-Artikolu 5(1) tar-Regoli Komuni għall-Kundizzjonijiet tal-Konsenja tal-Oġġetti Postali u l-Pakketti Postali (adottati bid-Deċiżjoni Nru 581 tal-Kummissjoni dwar ir-Regolament tal-Komunikazzjonijiet tas-27 ta’ Mejju 2010), il-firma tar-riċevitur hija meħtieġa għall-konsenja ta’ oġġetti mibgħuta bil-posta rreġistrata.  L-oġġetti li jintbagħtu bil-posta rreġistrata jistgħu jintbagħtu lil persuna li tkun membru tad-dar, li tkun laħqet l-età ta’ 18-il sena u li tkun tgħix fl-indirizz tal-konsenja speċifikat. Mal-wasla trid tiġi pprovduta firma u jiġi ppreżentat dokument ta’ identità.

8.2 Skont ir-regoli tal-posta f'dan l-Istat Membru kif tista' ssir in-notifika ta' dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tan-Notifiki Nru 1393/2007, jekk la d-destinarju u lanqas ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-posta – ara fuq) ma jkun instab fl-indirizz fejn tkun intbagħtet?

Jekk oġġett postali ma jkunx jista’ jiġi kkonsenjat waqt żjara fl-indirizz minħabba li d-destinatarju ma jkunx hemm u lanqas ma jkun hemm persuna oħra li n-notifika tista’ titħalla magħha, jitħalla avviż bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri, li jitlob lid-destinatarju jidher fl-uffiċċju postali u jiġbor l-oġġett sa ċerta data speċifikata mill-fornitur tas-servizz postali, li ma tistax tkun inqas minn 20 jum jew aktar minn 30 jum mid-data tal-wasla fl-uffiċċju postali għall-konsenja. L-għadd ta’ notifiki formali u ż-żmien għall-ġbir jiġu stabbiliti mill-fornituri tas-servizzi postali fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tal-kuntratt tagħhom mal-utenti; f’kull każ, iridu jintbagħtu mill-inqas żewġ avviżi formali.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għax ma twasslux? Jekk iva, kif ikun infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x'jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

Ara t-tweġiba għal 8.2.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie nnotifikat?

Meta n-notifika tkun twettqet, timtela konferma tal-irċevuta mill-membru tal-persunal rilevanti. Din isservi ta’ prova tan-notifika. Il-konferma tal-irċevuta jrid ikun fiha d-dettalji kollha meħtieġa li jagħtu prova li n-notifika tkun twettqet kif suppost. Dawn huma:

-          isem il-persuna li l-komunikazzjoni hija indirizzata lilha;

-          isem il-persuna li qed tiġi nnotifikata;

-          il-persuna li qed twassal in-notifika: l-uffiċjal tal-qorti, l-impjegat tal-posta jew il-kurrier, is-sindku jew l-uffiċjal ġudizzjarju privat.

Meta n-notifika ssir lil persuna li ma tkunx id-destinatarju, dejjem ikun speċifikat li dik il-persuna l-oħra tkun obbligata tibgħat il-komunikazzjoni lid-destinatarju.

L-Artikolu 44 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili jispeċifika l-metodi li ġejjin li jiċċertifikaw li n-notifika tkun saret:

-          il-konsenjatarju jiċċertifika bil-firma tiegħu d-data u l-metodu ta’ notifika u l-identità tal-persuna li ġiet innotifikata bil-komunikazzjoni;

-          ir-rifjut tal-aċċettazzjoni ta’ komunikazzjoni jrid jitniżżel fil-konferma tal-irċevuta u jiġi ċċertifikat bil-firma tal-konsenjatarju; in-notifika xorta titqies li saret kif suppost; Minkejja dan ir-rifjut, in-notifika titqies li tkun saret kif suppost.

-          in-notifikat bit-telefon jew bil-faks jiġu ċċertifikati mill-konsenjatarju bil-miktub;

-          in-notifika b’telegramma tiġi ċċertifikata b’avviż tal-konsenja;

-          in-notifika bit-telex tiġi ċċertifikata b’konferma bil-miktub tal-komunikazzjoni mibgħuta;

-          in-notifika bil-posta tiġi ċċertifikata b’konferma tal-irċevuta;

-          in-notifika fl-indirizza elettroniku tiġi ċċertifikata b’kopja tar-reġistru elettroniku tan-notifiki.

L-irċevuta tat-twettiq tan-notifika trid tinżdied mal-atti tal-kawża malli titfassal.

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

Jekk id-destinatarju ma jirċevix il-komunikazzjoni jew il-komunikazzjoni ma tiġix innotifikata lilu bil-mod preskritt mil-liġi, tali notifika ma tagħti lok għall-ebda konsegwenza legali. Meta parti f’kawża ma tkunx tħarrket kif suppost għas-seduta tal-qorti, l-Artikolu 46 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili jipprevedi li s-seduta tiġi posposta u li tiġi nnotifikata taħrika ġdida. Madankollu, il-parti tista’ tidher personalment u titlob bil-fomm jew bil-miktub biex tidher quddiem il-qorti, u tiddikjara li tkun ġiet innotifikata bis-seduta u tixtieq li l-kawża tinstema’. F’dak il-każ, it-taħrika titqies li tkun ġiet innotifikata kif suppost.

Meta l-partijiet ikunu tħarrku kif suppost iżda l-kawża tiġi posposta għal raġunijiet ta’ provi, ma jkunx hemm bżonn li tiġi nnotifikata taħrika ġdida.

Jekk parti ssostni li tkun qabżet terminu ta’ skadenza stabbilit mil-liġi jew stabbilit mill-qorti minħabba li ma tkunx ġiet innotifikata kif suppost, hija tkun tista’ titlob li dak it-terminu jerġa’ jibda mill-ġdid jekk turi bil-provi li t-terminu ta’ skadenza nqabeż minħabba ċirkostanzi speċjali u imprevisti li ma setgħetx tegħleb (l-Artikolu 63 et seq. tal-GPK).

Il-parti interessata tista’ titlob l-annullament ta’ deċiżjoni eżekutorja skont il-proċedura tal-Artikolu 303 tal-GPK meta, b’konsegwenza ta’ ksur tar-regoli rilevanti, tkun ġiet imċaħħda mill-opportunità li tipparteċipa fil-kawża jew ma tkunx ġiet irrappreżentata kif suppost, jew ma tkunx tista’ tidher personalment jew permezz ta’ avukat minħabba ċirkostanzi speċjali u imprevisti li ma setgħetx tegħleb.

Jekk id-debitur isostni li ġie mċaħħad mill-opportunità li jikkontesta kreditu li jkun inħareġ mandat eżekuttiv għalih, id-debitur jista’ jressaq oġġezzjoni quddiem il-qorti tal-appell skont il-proċedura tal-Artikolu 423 tal-GPK.

11 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas?

It-tariffi statutorji miġbura mill-qrati fir-Repubblika tal-Bulgarija biex jeżaminaw kawża ikopru l-ispejjeż kollha tat-taħrika, meta jitwettqu minn uffiċjal tal-qorti, minn ħaddiem tal-posta jew mis-sindku tal-muniċipalità kkonċernata.

Normalment ma tkun trid titħallas l-ebda tariffa għan-notifika ta’ dokumenti skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007.

Meta parti titlob lill-qorti tordna li komunikazzjonijiet jiġu nnotifikati minn uffiċjal ġudizzjarju privat, l-Artikolu 42(2) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili jipprevedi li dik il-parti tħallas l-ispejjeż tan-notifika. F’dan il-każ, it-tariffa għan-notifika tad-dokumenti hija ta’ BGN 20.

Meta n-notifika ssir permezz ta’ pubblikazzjoni fit-taqsima mhux uffiċjali tal-Gazzetta tal-Istat, jitħallsu t-tariffi li ġejjin:

- għal tul ta’ mhux aktar minn 1/2 paġna standard: BGN 20;

- għal tul ta’ mhux aktar minn paġna standard (30 linja, 60 karattru għal kull linja): BGN 40;

- għal tul ta’ mhux aktar minn paġna standard: BGN 40 u BGN 35 għal kull paġna addizzjonali.

L-aħħar aġġornament: 24/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.