Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Ċipru
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F'termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali "notifika ta’ dokumenti"? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-"notifika ta' dokumenti"?

“Notifika” tfisser it-twassil uffiċjali ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji (li n-notifika tagħhom tkun neċessarja) li jista’ jintwera bil-provi bil-miktub.

Hemm regoli speċifiċi dwar in-notifika li jiżguraw il-validità tal-proċedura u d-drittijiet tal-partijiet.

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b'mod formali?

Kwalunkwe dokument ġudizzjarju li jikkonċerna kwalunkwe proċediment quddiem qorti, bħal ordnijiet, applikazzjonijiet b’telefonata u dokumenti li jibdew il-proċedimenti, kif ukoll dokumenti extraġudizzjarji (li ma jikkonċernawx proċedimenti tal-qorti iżda li jkun neċessarju li jiġu nnotifikati b’mod uffiċjali).

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

L-Uffiċjali Ġudizzjarji tal-Qorti- Fil-każ ta’ talba għan-notifika ta’ dokumenti li tiġi riċevuta skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1965 dwar in-Notifika ta’ Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji, kwalunkwe ftehim bilaterali li ffirma u rratifika Ċipru skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007, id-dokument jiġi riċevut mill-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Ordni Pubbliku bħala l-awtorità ċentrali ddeżinjata u jingħadda għan-notifika lill-uffiċjali ġudizzjarji tal-qorti.

4 Tiftix tal-indirizz

4.1 Skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, l-awtorità rikjesta f'dan l-Istat Membru tipprova u tistabbilixxi hi bl-inizjattiva tagħha fejn tinsab il-persuna li trid tiġi nnotifikata bid-dokumenti ladarba din ma tkunx għadha toqgħod fl-indirizz magħruf mill-awtorità rikjedenti?

Ġeneralment le, sakemm ma tiġix ipprovduta informazzjoni dwar l-indirizz il-ġdid fl-indirizz ipprovdut.

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f'dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x'reġistri jew servizzi jeżistu u x'inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Mhux applikabbli.

4.3 L-awtoritajiet f'dan l-Istat Membru kif jittrattaw talba mibgħuta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali bl-għan li jinstab l-indirizz attwali ta' persuna?

Sa issa ma ġiet riċevuta ebda talba bħal din. Xorta waħda hemm dubji dwar jekk din il-kwistjoni tistax tkun l-oġġett tar-riċevuta tal-evidenza.

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (ħlief in-notifika indiretta msemmija fil-punt 6 iktar 'l isfel)?

Fil-prattika, il-metodu normali ta’ notifika jkun notifika personali, kif ipprovdut mill-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. Fil-każ ta’ persuna ġuridika, id-dokument jista’ jiġi nnotifikat lil kwalunkwe direttur maniġerjali, lis-segretarju tal-kumpanija jew lil kwalunkwe persuna responsabbli fl-uffiċċji tal-kumpanija.

Fir-rigward ta’ metodi sostituti ta’ notifika, ordni tal-qorti trid, b'talba minn parti, tkun maħruġa, f’konformità mal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, filwaqt li tippermetti n-notifika tad-dokument bil-wiri ta’ dan f’post speċifikat jew permezz tal-pubblikazzjoni tiegħu f’gazzetta (jew bi kwalunkwe mod ieħor li l-Qorti tqis li jkun xieraq fiċ-ċirkustanzi).

Bħalissa ma jista’ jintuża ebda metodu alternattiv.

6 Hija permessa n-notifika elettronika ta' dokumenti (notifika ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta' proċedimenti huwa permess dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 5 aktar ’il fuq.

7 Notifika "indiretta"

7.1 Il-liġi ta' dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta' notifika fejn ma jkunx possibbli li d-dokumenti jkunu nnotifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b'reklamar)?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 5 aktar ’il fuq.

7.2 Jekk japplikaw metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew innotifikati?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 5 aktar ’il fuq.

7.3 Jekk metodu ieħor ta' notifika huwa d-depożitu tad-dokumenti f'post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif ikun infurmat b'dak id-depożitu?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 5 aktar ’il fuq.

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament innotifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 5 aktar ’il fuq.

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki)

8.1 Jekk is-servizz postali jwassal dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f'dan l-Istat Membru f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn tal-aċċettazzjoni tal-irċevuta (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki), is-servizz postali jista' jħalli d-dokument biss mad-destinatarju stess jew jista', skont ir-regoli nazzjonali tal-posta, iħalli d-dokument ukoll ma' persuna oħra fl-istess indirizz?

Mhux applikabbli.

8.2 Skont ir-regoli tal-posta f'dan l-Istat Membru kif tista' ssir in-notifika ta' dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tan-Notifiki Nru 1393/2007, jekk la d-destinarju u lanqas ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-posta – ara fuq) ma jkun instab fl-indirizz fejn tkun intbagħtet?

Mhux applikabbli.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għax ma twasslux? Jekk iva, kif ikun infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x'jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

Mhux applikabbli.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie nnotifikat?

Ma hemm ebda evidenza bħal din. Wara n-notifika, l-uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti jimla l-konferma tar-riċevuta li tindika d-dettalji ta’ referenza tad-dokument innotifikat, l-isem u l-kariga tal-persuna li lilha jkun ġie nnotifikat id-dokument, id-data u l-ħin tan-notifika, jew, jekk id-dokument ma jkunx ġie nnotifikat, ir-raġunijiet li għalihom in-notifika ma kinitx possibbli.

Jekk issir notifika skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007, jinħareġ iċ-ċertifikat stabbilit fl-Anness I, kif previst fl-Artikolu 10 tiegħu.

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

F’dan il-każ, in-notifika titqies bħala nulla u ma hemmx rimedju għaliha. Jekk in-notifika ma kinitx regolari, trid issir notifika ġdida.

Fil-każijiet li fihom in-notifika ma tkunx saret minħabba l-oġġezzjoni tal-persuna għat-tali notifika, il-parti li tkun tixtieq li ssir in-notifika jeħtiġilha tippreżenta applikazzjoni għal notifika sostituta lill-Qorti.

Jekk in-notifika ma kinitx possibbli għaliex il-persuna li lilha jrid jiġi nnotifikat id-dokument ma setgħetx tinstab, il-persuna li tixtieq li ssir in-notifika tista’ bħala alternattiva tinnotifika d-dokument wara li tinħareġ ordni tal-qorti rilevanti.

11 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas?

It-tariffa ġiet stabbilita għal EUR 21.

L-aħħar aġġornament: 19/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.