Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F'termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali "notifika ta’ dokumenti"? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-"notifika ta' dokumenti"?

Notifika uffiċjali (signification) hija forma ta’ notifika mogħtija minn uffiċjal ġudizzjarju.

L-Artikolu 651 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Code de procédure civile) jipprovdi li “Id-dokumenti għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-partijiet interessati permezz tan-notifika tagħhom.

In-notifika tista’ tieħu l-forma ta’ “signification”, li tfisser notifika bl-att tal-uffiċjal ġudizzjarju (it-tieni paragrafu), jew il-forma sempliċi ta’ “notifika”, mingħajr l-intervent ta’ uffiċjal ġudizzjarju.

Ir-regolarità tan-notifika uffiċjali hija żgurata permezz ta’ konformità ma kundizzjonijiet ġenerali stretti dwar is-sigħat u l-ġranet li fihom tista’ ssir in-notifika u r-rekwiżiti formali previsti fl-Artikoli 653 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

  • Link għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili dwar is-servizz: ikklikkja HAWN

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b'mod formali?

Id-dokumenti importanti kollha ta’ każ għandhom jiġu nnotifikati lill-parti l-oħra. Dokument proċedurali huwa dak li jippermetti li jinfetħu, jitmexxew, jiġu sospiżi jew jintemmu proċeduri legali jew li tiġi infurzata sentenza (pereżempju: ċitazzjoni, sejbiet, dikjarazzjoni tal-każ, notifika ta’ sentenza).

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili adottat sistema mħallta għan-notifika ta’ dokumenti proċedurali: in-notifika dejjem tista’ ssir permezz ta’ notifika uffiċjali (l-Artikolu 651, it-tielet paragrafu tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili), anke jekk ikun permess bil-liġi f’forma oħra. Għall-kuntrarju, fejn issir dispożizzjoni bil-liġi għal notifika uffiċjali, rikors għal forma oħra huwa irregolari.

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

L-uffiċjali ġudizzjarji għandhom monopolju fuq in-notifika uffiċjali fis-sens li huma l-uniċi uffiċjali awtorizzati sabiex jagħmlu din in-notifika. Fl-eżerċizzju tal-monopolju tagħhom, jistgħu jitolbu s-servizzi ta’ skrivani uffiċjali, li jkollhom responsabbiltà ċivili lejhom.

Notifika ordinarja ta’ dokumenti tista’ ssir minn kwalunkwe persuna, li għandha tiddikjara fin-notifika l-kunjom u l-isem tagħha jew l-isem tal-kumpanija jew tan-negozju tagħha u d-domiċilju jew l-uffiċċju reġistrat (l-Artikolu 665 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). In-notifika tista’ ssir ukoll fuq l-instigazzjoni ta’ reġistratur tal-qorti (f’ċerti każijiet għal ċitazzjoni għal smigħ jew notifika ta’ sentenza).

4 Tiftix tal-indirizz

4.1 Skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, l-awtorità rikjesta f'dan l-Istat Membru tipprova u tistabbilixxi hi bl-inizjattiva tagħha fejn tinsab il-persuna li trid tiġi nnotifikata bid-dokumenti ladarba din ma tkunx għadha toqgħod fl-indirizz magħruf mill-awtorità rikjedenti?

Meta awtorità Franċiża (prosekutur pubbliku jew uffiċjal ġudizzjarju) ikun meħtieġ li jinnotifika dokument minn barra u jkun ġie stabbilit li l-persuna m’għadhiex tgħix fl-indirizz indikat, hija din l-awtorità li għandha tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiskopri l-indirizz eżatt tad-domiċilju tal-persuna kkonċernata.

Għal dan il-għan, il-prosekutur pubbliku jista’ jkollu aċċess għal diversi reġistri u b’mod partikolari għar-reġistri tas-sigurtà soċjali. L-informazzjoni kkomunikata tirrigwarda l-indirizz tad-debitur, l-indirizz tal-impjegatur tad-debitur u l-istituzzjonijiet li jkun infetaħ kont f’isem id-debitur magħhom, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra.

Barra minn hekk, taħt proċeduri ta’ infurzar ċivili, l-Artikolu L. 152-1 tal-Kodiċi tal-Proċeduri ta’ Infurzar Ċivili (Code des procédures civiles d’exécution) jipprovdi aċċess dirett mill-uffiċjali ġudizzjarji għal informazzjoni miżmuma minn amministrazzjonijiet jew dipartimenti tal-gvern u awtoritajiet pubbliċi u intrapriżi u korpi kkontrollati mill-awtorità amministrattiva.

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f'dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x'reġistri jew servizzi jeżistu u x'inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Minbarra l-informazzjoni fid-dominju pubbliku (pereżempju, id-direttorju tat-telefon), l-awtoritajiet ġudizzjarji barranin jew il-partijiet fi proċeduri legali m’għandhomx aċċess għal reġistri li jkun fihom data personali bħal, pereżempju, l-indirizz tad-debitur.

Skont il-liġi Franċiża, tali aċċess huwa possibbli biss taħt proċeduri ta’ infurzar ċivili jew, fi proċeduri ġudizzjarji, permezz ta’ deċiżjoni tal-qorti (ara d-domanda 1.3.).

4.3 L-awtoritajiet f'dan l-Istat Membru kif jittrattaw talba mibgħuta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali bl-għan li jinstab l-indirizz attwali ta' persuna?

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili ma fihx dispożizzjonijiet li jistgħu jipprojbixxu r-rikors għar-Regolament (KE) Nru 1206/2001 sabiex jinstab l-indirizz ta’ persuna. Madankollu, dan ir-Regolament għandu jirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi. Skont il-liġi Franċiża, il-qrati ċivili ma għandhomx aċċess dirett għar-reġistri tal-popolazzjoni, bħal fi Stati Membri oħra. Konsegwentement, ir-rikors għar-Regolament (KE) Nru 1206/2001 jista’ jkun konċepibbli jekk parti terza jkollha fil-pussess tagħha dokument li jiddikjara l-indirizz tal-persuna kkonċernata. F’dan il-każ, u skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 138 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-imħallef jista’ jordna lil din il-parti terza tipproduċi d-dokument inkwistjoni, għalkemm din il-parti terza tista’ tinvoka impediment leġittimu (eż. sigriet professjonali).

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (ħlief in-notifika indiretta msemmija fil-punt 6 iktar 'l isfel)?

Notifika permezz ta’ proċedura ordinarja ssir billi jintuża envelop jew ittra ssiġillata (l-Artikolu 667 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) bil-posta jew b’konsenja ffirmata jew b’riċevuta. In-notifika għandu jkun fiha d-dettalji kollha relatati mal-kunjom u l-ismijiet jew l-isem tal-kumpanija jew tan-negozju tal-mittent, kif ukoll id-domiċilju jew l-uffiċċju reġistrat ta’ din il-persuna. In-notifika għandha tinnomina lid-destinatarju (l-Artikolu 665 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Dawn id-dettalji kollha huma meħtieġa minħabba n-nullità tan-notifika (l-Artikolu 693 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Meta d-destinatarju jkun persuna fiżika, in-notifika ssir fil-post ta’ residenza tiegħu jew f’xi post ieħor jekk din tingħata personalment jew fl-indirizz għan-notifika jekk dan ikun aċċettat jew meħtieġ mil-liġi. Jekk il-persuna kkonċernata hija entità legali, in-notifika ssir fil-post tan-negozju tagħha jew, fin-nuqqas ta’ dan, personalment lil wieħed mill-membri tagħha li jkun awtorizzat sabiex jirċeviha.

Għall-persuna li tagħti n-notifika, id-data hija dik li fiha ntbagħtet l-ittra, li tidher fit-timbru tal-uffiċċju tal-ħruġ. Għall-persuna li tirċievi n-notifika, id-data hija dik li fiha rċeviet l-ittra. Fil-każ ta’ ittra rreġistrata b’konferma tar-riċevuta, din id-data tikkorrispondi għal dik ipprovduta mill-awtorità postali meta l-ittra tingħata lid-destinatarju tagħha.

Notifika bejn avukati hija applikabbli meta avukat għandu jinnotifika dokument lil kollega (l-Artikoli 671 sa 673 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Dan dejjem iseħħ ġewwa l-qorti b’wieħed minn żewġ modi: notifika uffiċjali (li teħtieġ l-intervent ta’ uffiċjal ġudizzjarju li jpoġġi t-timbru tiegħu fuq id-dokument u l-kopja) jew notifika diretta (li ssir billi jingħataw żewġ kopji tad-dokument lill-avukat li jkun indirizzat lilu, u dan tal-aħħar jagħti lura waħda mill-kopji bid-data u t-timbru).

Notifika uffiċjali tingħata mill-uffiċjali ġudizzjarji fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Reġjonali (tribunal de grande instance) tal-post tar-residenza tagħhom. Fil-prattika, sakemm l-imħallef ma jagħtix permess biex isir dan, in-notifika uffiċjali tista’ tinġarr biss fi ġranet tax-xogħol u mhux qabel is-6:00 am jew wara d-9:00 pm. L-Artikolu 663 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jelenka ċertu numru ta’ dettalji li għandhom jidhru fuq iż-żewġ oriġinali tal-atti tal-uffiċjali ġudizzjarji. Kwalunkwe irregolarità hija suġġetta għall-piena tan-nullità tan-notifika (l-Artikolu 693 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Notifika uffiċjali għandha tkun permezz ta’ notifika personali. Jekk din il-forma ma tkunx possibbli, in-notifika tista’ ssir fid-domiċilju jew fir-residenza. Jekk il-kundizzjonijiet għall-użu ta’ dan it-tieni metodu ma jintlaħqux, in-notifika uffiċjali ssir billi jintbagħat ċertifikat tan-notifika lid-destinatarju (notifika mogħtija fl-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju).

6 Hija permessa n-notifika elettronika ta' dokumenti (notifika ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta' proċedimenti huwa permess dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

L-Artikolu 748-1 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jipprovdi li d-dispaċċ, il-konsenja u n-notifika ta’ dokumenti, karti, avviżi jew ċitazzjonijiet proċedurali, rapporti, rapporti u kopji uffiċjali u oriġinali eżekuttivi ta’ sentenzi tal-qorti jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jingħataw b’mod elettroniku.

L-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda fis-sistema tal-ġustizzja wasslet għal speċifikazzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet għal notifika uffiċjali b’mezzi elettroniċi, mogħtija minn uffiċjali ġudizzjarji.

Notifika bejn l-avukati tista’ ssir ukoll min-Netwerk Privat Virtwali għall-Avukati (Réseau Privé Virtuel Avocats, RPVA), li jintuża wkoll sabiex isiru skambji proċedurali bejn l-avukati u l-qrati.

Fil-prinċipju, id-digrieti tekniċi li jiddeterminaw it-termini u l-kundizzjonijiet konkreti għat-twettiq ta’ skambji elettroniċi jillimitaw il-komunikazzjoni elettronika għal ċerti professjonisti, b’mod partikolari avukati u uffiċjali ġudizzjarji.

Komunikazzjoni elettronika hija possibbli quddiem bosta qrati (Qrati Reġjonali (tribunaux de grande instance), Qrati Kummerċjali (tribunaux de commerce), Qrati tal-Appell (cours d’appel), Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation) u Qrati Distrettwali (tribunaux d’instance) f’każijiet aktar limitati).

Barra minn hekk, f’każijiet u kundizzjonijiet definiti b’mod ċar, ċerti dokumenti li joriġinaw mir-reġistru (avviżi ta’ seduti jew, għal xi entitajiet legali, ċitazzjonijiet) jistgħu jiġu indirizzati lil parti permezz ta’ email (Artikoli 748-8 u 748-9 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Fil-każijiet kollha, id-destinatarju tad-dokument għandu jagħti kunsens espliċitu għall-użu ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni.

7 Notifika "indiretta"

7.1 Il-liġi ta' dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta' notifika fejn ma jkunx possibbli li d-dokumenti jkunu nnotifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b'reklamar)?

Jekk notifika sempliċi ma tirnexxix, għandha ssir notifika uffiċjali.

Notifika uffiċjali ssir “jew fid-domiċilju jew, fin-nuqqas ta’ domiċilju magħruf, fir-residenza”. L-uffiċjal ġudizzjarju għandu għalhekk jipprova jsib id-domiċilju tad-destinatarju, qabel ma jagħti d-dokument fil-post ta’ residenza.

Meta d-destinatarju tad-dokument ikollu domiċilju jew residenza magħrufa u l-uffiċjal ġudizzjarju ma jsibx il-persuna hemm, notifika valida hija possibbli biss jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jagħti kopja tad-dokument lil kwalunkwe persuna preżenti fid-domiċilju jew residenza. Jekk notifika personali tad-dokument ma tkunx possibbli, għandhom isiru diversi formalitajiet bil-għan li jiġu protetti l-interessi tad-destinatarju: ċerta informazzjoni għandha tidher fuq il-kopja mgħoddija f’envelop issiġillat u għandu jintbagħat avviż lill-persuna kkonċernata permezz ta’ ittra ordinarja.

Meta d-destinatarju tad-dokument ma jkollux domiċilju, residenza jew post tax-xogħol magħruf, l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jiddepożita d-dokument b’mod validu fl-uffiċċju tiegħu jew tagħha. Għal dan, l-uffiċjal ġudizzjarju jagħmel rendikont bid-dettalji preċiżi dwar il-passi li ttieħdu sabiex tinstab il-persuna kkonċernata. Fl-istess ġurnata jew, l-aktar tard, fil-ġurnata tax-xogħol li jmiss, l-uffiċjal ġudizzjarju għandu jibgħat lid-destinatarju kopja tar-rendikont u d-dokument li għandu jiġi nnotifikat, b’ittra rreġistrata b’konferma ta’ riċevuta, fl-aħħar indirizz magħruf tiegħu. Fl-istess jum, l-uffiċjal ġudizzjarju javża lid-destinatarju permezz ta’ ittra ordinarja li din il-formalità tlestiet.

7.2 Jekk japplikaw metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew innotifikati?

In-notifika uffiċjali titqies li saret fil-jum li fih tingħata lill-persuna, fid-domiċilju jew fir-residenza. Peress li notifika uffiċjali permezz ta’ għoti tad-dokument fl-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju “isir fid-domiċilju”, l-avviż ta’ tentattiv tal-konsenja huwa dak li jiddetermina d-data tan-notifika u mhux l-għoti tal-kopja fl-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju. Ir-regoli sabiex tiġi ddeterminata d-data tan-notifika uffiċjali japplikaw anke jekk għandu jintbagħat avviż.

7.3 Jekk metodu ieħor ta' notifika huwa d-depożitu tad-dokumenti f'post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif ikun infurmat b'dak id-depożitu?

Fil-każ ta’ assenza meta l-pustier imur jikkonsenja l-ittra rreġistrata b’konferma ta’ riċevuta, id-destinatarju huwa infurmat permezz tal-avviż ta’ tentattiv ta’ konsenja li jista’ jiġbor kopja tad-dokument mill-uffiċċju postali f’perjodu speċifikat.

Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jkun ċert li l-indirizz fuq il-prova tan-notifika huwa korrett iżda notifika personali ma tkunx possibbli, l-uffiċjal ġudizzjarju jħalli avviż ta’ tentattiv ta’ konsenja fil-kaxxa tal-ittri fejn jitlob lid-destinatarju jiġbor il-kopja tad-dokument mill-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 656 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament innotifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Il-qbil tal-persuna kkonċernata, li tkun destinatarju tad-dokument, ma huwiex rekwiżit sabiex jingħata dan id-dokument lil din il-persuna, għalhekk jekk id-destinatarju tad-dokument ma jixtieqx jirċievi d-dokument inkwistjoni ppreżentat lilu mill-uffiċjal ġudizzjarju, in-notifika uffiċjali xorta tingħata personalment lill-persuna kkonċernata. Fil-fatt, ikun impossibbli li l-uffiċjal ġudizzjarju jisforza lid-destinatarju jieħu d-dokument jekk dik il-persuna tirrifjuta li tagħmel dan; huwa biżżejjed li l-uffiċjal ġudizzjarju jiddepożita l-kopja fid-dar tad-destinatarju meta jkun sab lil din il-persuna d-dar. B’dan il-mod, in-notifika uffiċjali tkun valida anke jekk id-destinatarju jirrifjuta l-kopja u l-uffiċjal ġudizzjarju jqegħidha fuq biċċa għamara (Qorti tal-Appell ta’ Pariġi, 12 ta’ Diċembru 1906, S. 1907.2.109).

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki)

8.1 Jekk is-servizz postali jwassal dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f'dan l-Istat Membru f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn tal-aċċettazzjoni tal-irċevuta (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki), is-servizz postali jista' jħalli d-dokument biss mad-destinatarju stess jew jista', skont ir-regoli nazzjonali tal-posta, iħalli d-dokument ukoll ma' persuna oħra fl-istess indirizz?

Fil-kuntest ta’ notifika bil-posta, il-persuna responsabbli sabiex tikkonsenja l-ittra b’konferma ta’ riċevuta tista', fil-prinċipju, tikkonsenjaha biss lill-persuna li tkun indirizzata lilha, sakemm id-destinatarju ma jkunx awtorizza lil terza persuna biex tirċievi tali dokumenti.

8.2 Skont ir-regoli tal-posta f'dan l-Istat Membru kif tista' ssir in-notifika ta' dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tan-Notifiki Nru 1393/2007, jekk la d-destinarju u lanqas ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-posta – ara fuq) ma jkun instab fl-indirizz fejn tkun intbagħtet?

Jekk id-destinatarju tad-dokument, jew persuna awtorizzata biex tirċievi ittri b’konferma ta’ riċevuta, ma rnexxilux jikseb id-dokument bil-posta, in-notifika ma tkunx regolari u għandha terġa’ ssir permezz ta’ notifika uffiċjali mogħtija minn uffiċjal ġudizzjarju.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għax ma twasslux? Jekk iva, kif ikun infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x'jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

Meta l-persuna responsabbli għall-konsenja tal-ittra b’konferma ta’ riċevuta tkun żaret id-domiċilju tad-destinatarju tad-dokument mingħajr ma din il-persuna (jew il-persuna awtorizzata li tirċievi ittri rreġistrati b’konferma ta’ riċevuta) kienet preżenti, il-pustier iħalli avviż ta’ tentattiv ta’ konsenja fil-kaxxa tal-ittri tal-persuna kkonċernata. Dan l-avviż ta’ tentattiv ta’ konsenja jindika li l-ittra hija disponibbli għall-persuna kkonċernata fl-uffiċċju postali u li din il-persuna tista’ tiġborha fi ħmistax-il ġurnata. Jekk il-persuna kkonċernata ma tiġborx l-ittra sa din l-iskadenza, l-ittra tintbagħat lura lill-mittent.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie nnotifikat?

Meta n-notifika ssir permezz ta’ ittra rreġistrata b’konferma ta’ riċevuta, il-pustier jagħti l-ittra lid-destinatarju wara li dan jiffirma sabiex jikkonferma li rċeviha. Din il-konferma ta’ riċevuta tintbagħat lill-mittent bħala prova li d-dokument ingħata personalment. Jekk id-destinatarju ma jiġborx l-ittra mill-uffiċċju postali jew jekk l-indirizz ma jkunx korrett pereżempju, wara li jiskadi perjodu ta’ 15-il jum wara l-avviż ta’ tentattiv ta’ konsenja, il-mittent jirċievi wkoll konferma ta’ riċevuta li tipprovdi li l-konsenja tad-dokument ma rnexxietx.

Jekk id-dokument ikun ġie nnotifikat, l-uffiċjal ġudizzjarju jindika fuq ir-rapport tan-notifika uffiċjali l-passi li ttieħdu sabiex jiġi żgurat il-kors korrett tan-notifika skont l-Artikolu 655 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, li t-tieni paragrafu tiegħu jipprovdi:‘L-uffiċjal ġudizzjarju għandu jiddikjara fid-dokument il-passi li jkun ħa sabiex jinnotifika lid-destinatarju u r-raġunijiet għaliex dik in-notifika kienet impossibbli.”

L-uffiċjal ġudizzjarju jindika wkoll fir-rapport l-isem tal-persuna li ta d-dokument lilha u jinforma lill-prinċipal dwar dan.

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

Id-dokumenti għandhom fil-prinċipju jiġu nnotifikati lill-persuna. Madankollu, il-fatt li jiġu nnotifikati lil partijiet terzi ma jrendix neċessarjament in-notifika irregolari, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 670 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, notifika b’ittra rreġistrata b’konferma ta’ riċevuta titqies li ġiet mogħtija fid-domiċilju jew fir-residenza jekk il-konferma ta’ riċevuta tiġi ffirmata minn persuna awtorizzata sabiex tagħmel dan. Tali notifika tista’ taffettwa kif tiġi kklassifikata s-sentenza (is-sentenza tiġi kklassifikata bħala meqjusa li ngħatat wara li nstemgħu ż-żewġ partijiet jew awtomatikament jekk il-persuna ma tkunx preżenti), iżda xorta waħda hija valida.

Fil-każijiet l-oħra, jiġifieri jekk l-indirizz tan-notifika permezz ta’ ittra rreġistrata jkun żbaljat jew jekk id-destinatarju ma ġabarx l-ittra mill-uffiċċju postali, ir-reġistratur tal-Qorti għandu jitlob lil dik il-parti sabiex tipproċedi għan-notifika permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju, b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 670-1 tal-istess Kodiċi. Dan il-pass jagħmel possibbli r-regolarizzazzjoni tan-notifika tad-dokument.

Bl-istess mod, l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jikkonsenja d-dokument lil persuna li mhix id-destinatarju tiegħu, pereżempju lil membru tal-familja preżenti fid-domiċilju. F’dan il-każ, kopja tad-dokument titħalla mal-parti terza, f’envelop issiġillat, u l-uffiċjal ġudizzjarju jindika l-isem tal-persuna li rċeviet id-dokument fuq ir-rapport tan-notifika (l-Artikoli 655 u 657 tal-istess Kodiċi).

Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jivverifika li d-destinatarju tabilħaqq jgħix fl-indirizz indikat, huwa jista’ wkoll iħalli avviż ta’ tentattiv ta’ konsenja fil-kaxxa tal-ittri, u jitlob lid-destinatarju jiġbor l-ittra mill-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju. F’dan il-każ, in-notifika saret kif suppost u hija meqjusa li saret fid-domiċilju, bil-konsegwenzi msemmija hawn fuq fir-rigward tal-klassifikazzjoni tas-sentenza (l-Artikolu 656 tal-istess Kodiċi).

Fl-aħħar nett, il-preżenza volontarja tal-konvenut waqt is-seduta quddiem il-Qorti Distrettwali, il-Qorti Kummerċjali u t-Tribunal Industrijali (Conseil de prud’hommes) tippermetti li l-irregolarità tan-notifika tad-dokument li jibda l-proċeduri tiġi injorata, jekk il-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom (Soc.16 ta’ Mejju 1990).

Barra minn dawn il-każijiet, l-irregolarità tan-notifika tad-dokument tfisser li ma għandu l-ebda valur u ma jista’ jagħti lok għal ebda dritt. B’mod partikolari, ma jippermettix li jibdew jiddekorru l-limiti ta’ żmien għall-appelli.

11 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas?

Il-prezzijiet tan-notifika ta’ dokument permezz ta’ ittra rreġistrata jammontaw għall-prezz sabiex tintbagħat ittra rreġistrata indirizzata minn Franza għal destinazzjoni fi Franza, jiġifieri EUR 5.10 għal ittra li tiżen sa 20 gramma, li hija r-rata valida fl-1 ta’ April 2017.

Il-prezz tan-notifika ta’ dokumenti mill-uffiċjal ġudizzjarju huwa stabbilit skont Digriet tas-26 ta’ Frar 2016 li jistabbilixxi t-tariffi regolati tal-uffiċjali ġudizzjarji (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).

Il-prezz tan-notifika uffiċjali jvarja skont in-natura tad-dokument u s-somom inkwistjoni, iżda ġeneralment ma jaqbiżx EUR 50.

L-aħħar aġġornament: 27/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.