Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Slovakkja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F'termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali "notifika ta’ dokumenti"? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-"notifika ta' dokumenti"?

Notifika ta’ dokumenti

Skont l-interpretazzjoni tal-prattika ġudizzjarja, “in-notifika ta’ dokumenti” hija miftehma bħala pass proċedurali meħud mill-qorti biex jinnotifika parti fil-proċedimenti, jew terza persuna li l-kooperazzjoni tagħha fil-proċedimenti hija meħtieġa, bil-progress ta' dawn il-proċedimenti ġudizzjarji. Il-fatt li l-partijiet jinżammu informati pjenament u effettivament bil-progress tal-proċedimenti huwa prekundizzjoni essenzjali għall-andament u l-konklużjoni tajba tal-proċedimenti tal-qorti – qorti tista’ taġixxi biss u tieħu deċiżjonijiet bil-kundizzjoni li l-partijiet ingħataw id-dokumenti kollha li l-irċevuta u l-għarfien tagħhom hija prekundizzjoni għall-pass li jmiss fil-proċedimenti, l-applikazzjoni ta’ rimedju, id-difiżi jew protezzjoni proċedurali, u attijiet oħra li huma ammissibbli biss f’terminu preskrittiv stipulat mil-liġi jew mill-qorti. B’mod partikolari, in-notifika tad-deċiżjonijiet tal-qorti dwar il-merti hija prekundizzjoni essenzjali għall-għeluq finali tal-każ u għall-eżegwibbiltà tad-deċiżjoni tal-qorti. Huwa importanti li jiġi mifhum li l-Artikolu 105 et seq. tal-Att Nru 160/2015, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Kontenzjuża (Zákon č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok) jiddefinixxi biss l-aspetti proċedurali tan-notifika ta’ dokumenti (ġudizzjarji); in-notifika ta’ att skont liġi sostantiva, jiġifieri li tinkludi espressjoni ta’ volontà fil-forma ta’ dokument, hija rregolata permezz tal-Artikolu 45 tal-Att Nru 40/1964, il-Kodiċi Ċivili (Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník). Hemm differenza sostanzjali bejn in-notifika skont ir-regolamentazzjoni sostantiva u proċedurali, speċjalment dwar l-effett ta' notifika, it-twettiq tal-proċess ta' notifika u l-inizjar tal-konsegwenzi ġuridiċi.

L-eżistenza ta’ regoli speċifiċi għan-notifika ta’ dokumenti

L-għan tar-regoli speċifiċi għan-notifika ta’ dokumenti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Kontenzjuża huwa tentattiv mil-leġiżlatura li jitħares il-prinċipju ta' opportunitajiet ugwali għall-partijiet u l-prinċipju tal-kuntradittorju fil-proċedimenti ġudizzjarji. Ħadd fil-proċedimenti ġudizzjarji ma jista’ jiġi żvantaġġat, u kull parti trid tkun informata ugwalment bil-progress tal-proċedimenti ġudizzjarji. Il-partijiet irid ikollhom opportunità li jipprovdu l-kooperazzjoni meħtieġa fil-proċedimenti, u biex jiffamiljarizzaw ruħhom mad-dikjarazzjonijiet u mal-evidenza tal-parti l-oħra, ma' kwalunkwe att proċedurali mill-qorti marbuta mal-proċedimenti, u mal-merti tal-każ. Il-prinċipju ta’ opportunitajiet ugwali għall-partijiet u l-prinċipju tal-kuntradittorju fil-proċedimenti huwa element fundamentali u element li jiddefinixxi d-dritt għal proċess ġust, li fir-Repubblika Slovakka huwa dritt kostituzzjonali (l-Artikoli 46-48 tal-Kostituzzjoni jew Ústava Slovenskej republiky) ibbażat fuq l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b'mod formali?

B’mod ġenerali, in-notifiki kollha mwettqa f’konformità mal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża jistgħu jitqiesu bħala notifika formali, jiġifieri notifika fil-kaxxa postali elettronika (metodu ppreferut), notifika f’indirizz elettroniku (biss fuq it-talba tal-parti), notifika personali minn persuna leġittima oħra li twettaq n-notifika (kumpanija tas-servizzi postali, notifikatur ta’ ipproċessar) jew b’mod ieħor milli permezz ta’ notifika personali, notifika fil-forma ta’ avviż pubbliku jew forma speċjali ta’ notifika minn persuni leġittimi oħra li jwettqu n-notifika (id-dipartiment tal-Pulizija kkonċernat, il-pulizija muniċipali, marixxall, is-Servizz tal-Gwardja tal-Ħabs u tal-Qorti (Zbor väzenskej a justičnej stráže), faċilità għal kura istituzzjonali jew protettiva, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, il-Ministeru tad-Difiża). Fis-sens dejjaq, in-notifika formali jew uffiċjali tirreferi biss għan-notifika personali ta’ proċess ġudizzjarju.

Il-qorti tuża l-proċedura stabbilita għal notifika ordinarja għal dokumenti li għaliha l-liġi ma teħtieġx notifika personali.

Id-diversi dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjużi jistipulaw liema dokumenti jeħtieġu notifika personali. Barra minn hekk, in-notifika personali tintuża wkoll f’każijiet fejn il-qorti tordna notifika personali skont iċ-ċirkostanzi ta’ każ speċifiku (il-qrati normalment jużaw notifika personali, pereżempju għal ċitazzjoni għal smigħ minħabba ċertezza proċedurali). Il-fatt li l-leġiżlatur speċifika din in-notifika privileġġjata għad-diversi dokumenti huwa xhieda tal-importanza ta’ dawn id-dokumenti u tal-ħtieġa li l-parti tkun familjari mal-kontenut tagħhom, u b’hekk id-dritt għal proċess ġust jiġi eżerċitat. Bil-liġi, in-notifika personali hija meħtieġa għad-dokumenti li ġejjin: digriet li permezz tiegħu l-qorti laqgħet modifika tar-rikors jekk il-partijiet ma kinux preżenti waqt is-seduta li matulha ġie mmodifikat ir-rikors (l-Artikolu 142(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża); rikors bl-annessi (l-Artikolu 167(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża); dikjarazzjoni ta’ difiża (replika) jekk il-konvenut ma jirrikonoxxix il-livell sħiħ tal-pretensjoni li saret (l-Artikolu 167(3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża); dikjarazzjoni mir-rikorrent dwar ir-replika skont l-Artikolu 167(3) (kontro replika) (l-Artikolu 167(4) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Kontenzjuża); ċitazzjoni għal seduta preliminari (l-Artikolu 169(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża); sentenza (l-Artikolu 223(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża); digriet għall-ħlas b’rikors skont l-Artikolu 266(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża; digriet biex jiġi annullat digriet għall-ħlas skont l-Artikolu 267(4) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża; digriet skont l-Artikolu 273 (c) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża dwar l-obbligu li ssir dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rikors f’terminu ta’ żmien stabbilit, u li jiġu indikati fid-dikjarazzjoni l-fatti ewlenin tad-difiża tal-parti, li jiġi mehmuż kull dokument li ssir referenza għalih, u li tiġi indikata l-evidenza li tipprova dawn il-pretensjonijiet fl-ambitu tat-tifsira tal-Artikolu 273 (a) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża.

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

Il-qorti nfisha hija responsabbli għan-notifika tal-proċess ġudizzjarju, u hija awtorizzata li tinnotifika d-dokumenti bil-miktub permezz tal-persuni leġittimi li jwettqu n-notifika meta jkun meħtieġ. Interpretazzjoni sistematika tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża tiżvela l-ordni ta’ prijorità li ġejja għan-notifika ta’ dokumenti bil-miktub:

  1. mill-qorti f’seduta jew att ieħor;
  2. lejn kaxxa postali elettronika skont l-Att Nru 305/2013 dwar il-forma elettronika ta’ governanza mill-awtoritajiet pubbliċi u li temenda ċerti atti (l-Att dwar il-Gvern elettroniku) (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Governmente);
  3. in-notifika għal indirizz elettroniku fuq talba tal-parti, jekk id-dokumenti ma jkunux jeħtieġu notifika personali;
  4. notifika minn persuni leġittima li twettaq in-notifika:

-               ġeneralment kumpanija tas-servizzi postali jew notifikatur ta’ ipproċessar;

-               jekk il-qorti tqis li jkun meħtieġ, hija tista’ tordna notifika mid-dipartiment rilevanti tal-Pulizija, minn bailiff jew mill-pulizija muniċipali;

-               f’każijiet speċjali l-qorti tinnotifika d-dokumenti permezz: tas-Servizz tal-Ħabsijiet u l-Gwardja tal-Qorti (notifika lil persuni fiżiċi li qed iservu pieni ta’ kustodja jew li huma f’kustodja), faċilitajiet għal kura istituzzjonali u protettiva (notifika lil persuni fiżiċi li tqegħdu f’tali faċilitajiet), il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (notifika lil persuni fiżiċi li jgawdu minn privileġġi diplomatiċi u immunità, jew persuni fl-unità domestika ta’ xi ħadd li jgawdi minn privileġġi u immunità diplomatiċi, jew persuni li għandhom jiġu nnotifikati b’dokumenti fi stabbilimenti protetti minn immunità diplomatika), u l-Ministeru tad-Difiża (notifika lil suldati professjonali u dokumenti li ma jistgħux jiġu nnotifikati b’mod ieħor);

-               każ speċjali hija n-notifika permezz ta’ avviż pubbliku jekk stabbilit fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża (pereżempju jekk l-indirizz ta’ persuna fiżika ma jkunx magħruf) jew f’leġiżlazzjoni oħra (eż. l-Artikolu 199 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża (Civilný mimosporový poriadok)).

4 Tiftix tal-indirizz

4.1 Skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, l-awtorità rikjesta f'dan l-Istat Membru tipprova u tistabbilixxi hi bl-inizjattiva tagħha fejn tinsab il-persuna li trid tiġi nnotifikata bid-dokumenti ladarba din ma tkunx għadha toqgħod fl-indirizz magħruf mill-awtorità rikjedenti?

Fit-tali każijiet, il-qrati Slovakki dejjem jipprovaw b’mod attiv li jistabbilixxu fejn jinsab preżentement id-destinatarju, primarjament billi jirreferu għar-Reġistru tal-Abitanti tar-Repubblika Slovakka (Register obyvateľov Slovenskej republiky), li huwa konness b’mod elettroniku mas-sistemi ta’ informazzjoni tal-qrati. Il-qorti tista’ tistabbilixxi mill-ewwel il-post tar-residenza permanenti jew temporanju elenkat f’dan ir-reġistru (jekk it-tali indirizz ikun jeżisti). L-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali (Sociálna poisťovňa) tikkoopera wkoll attwalment b’mod elettroniku mal-qrati Slovakki permezz tar-reġistru tal-qorti, u qorti tista’ titlob xi informazzjoni rreġistrata mill-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali, b’mod partikolari l-indirizz ta’ parti fil-proċedimenti kif elenkat fl-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali u l-isem tal-impjegatur preżenti jew preċedenti tal-parti (li permezz tiegħu f’xi każijiet il-post fejn tkun tinsab il-parti jkun jista’ jiġi stabbilit, jew dokument ikun jista’ jiġi nnotifikat direttament fil-post tax-xogħol jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ jippermettu dan). Il-qorti hija wkoll awtorizzata mil-liġi biex titlob il-kooperazzjoni tal-uffiċċju tat-taxxa, il-muniċipalità, ħabs, eċċ., u jekk possibbli l-qorti tistaqsi wkoll lil persuni oħra (eż. qraba) li jistgħu jkunu jafu fejn jinsab id-destinatarju.

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f'dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x'reġistri jew servizzi jeżistu u x'inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Kif intqal aktar ’il fuq, permezz tar-reġistru tal-qorti l-qrati Slovakki għandhom aċċess dirett għad-data elenkata fir-Reġistru tal-Abitanti tar-Repubblika Slovakka. Il-partijiet għall-proċedimenti ġudizzjarji għandhom l-għażla li jitolbu d-data mir-Reġistru tal-Abitanti tar-Repubblika Slovakka (l-għoti tal-konferma jew tan-notifika bil-miktub tal-post fejn il-persuna tkun tinsab) għal tariffa amministrattiva ta’ ħames ewro.

4.3 L-awtoritajiet f'dan l-Istat Membru kif jittrattaw talba mibgħuta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali bl-għan li jinstab l-indirizz attwali ta' persuna?

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka, il-qrati Slovakki jaċċettaw ġeneralment it-tali talbiet u jieħdu passi sabiex jistabbilixxu l-indirizz attwali tat-tali persuna u b’dan il-mod jissodisfaw it-talba. Għal dan l-għan, huma jużaw il-proċeduri deskritti fil-punti preċedenti.

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (ħlief in-notifika indiretta msemmija fil-punt 6 iktar 'l isfel)?

Kif iddikjarat fil-punt 3, il-qrati jagħtu prijorità lin-notifika personali f’seduta jew matul att ieħor. Huma jistgħu jużaw ukoll:

  • notifika għal kaxxa postali elettronika skont l-Att dwar il-Gvern elettroniku;
  • notifika għal indirizz elettroniku fuq talba tal-parti, jekk id-dokumenti ma jkunux jeħtieġu notifika personali;
  • permezz tal-persuni leġittimi li jwettqu n-notifika (l-uffiċċju postali, notifikatur ta’ ipproċessar; jekk meħtieġ permezz tad-dipartiment rilevanti tal-Pulizija, bailiff jew il-pulizija muniċipali; f’każijiet speċjali s-Servizz tal-Gwardja tal-Ħabsijiet u l-Qorti, faċilità għal kura istituzzjonali jew protettiva, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Ministeru tad-Difiża);
  • permezz ta’ avviż pubbliku.

Il-qorti tispeċifika l-proċedura għan-notifika ta’ dokumenti skont it-tip ta’ dokument, u minbarra notifika personali hija tippreferi n-notifika lil kaxxa postali elettronika, fejn dokumenti li jeħtieġu notifika personali jistgħu jiġu nnotifikati wkoll (mhux bħal notifika f’indirizz elettroniku, jiġifieri posta elettronika, li ma tistax tintuża biex jiġu nnotifikati dokumenti li jeħtieġu notifika personali). Kif ġie nnotat hawn fuq, għal ċerti persuni, il-liġi teħtieġ notifika speċjali minn wieħed mill-persuni leġittimi elenkati li jwettqu n-notifika, u hawnhekk in-notifika f’kaxxi tal-posta elettroniċi ma tistax tintuża (is-Servizz tal-Gwardja tal-Ħabsijiet u l-Qorti, faċilità għal kura istituzzjonali jew protettiva, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Ministeru tad-Difiża), u l-leġiżlazzjoni tistabbilixxi wkoll każijiet fejn in-notifika trid tkun permezz ta’ avviż pubbliku (biex jiġi notifikat grupp indefinit ta’ persuni b’deċiżjoni). Bl-istess mod, kif ġie nnotat hawn fuq, għal raġunijiet prattiċi qorti tista’ tagħżel li ssir notifika mid-dipartiment rilevanti tal-Pulizija, bailiff jew mill-pulizija muniċipali.

Bħalissa, il-qrati jinnotifikaw l-akbar kwantità ta’ dokumenti bil-posta, permezz ta’ ittri reġistrati (notifika ordinarja) jew ittri uffiċjali (notifika personali). Aħna nantiċipaw li wara l-1 ta’ Lulju 2017 (sa liema data l-kaxxi postali elettroniċi kollha jenħtieġ li jiġu attivati skont l-Att dwar il-Gvern elettroniku), parti kbira min-notifika se ssir f’kaxxi postali elettroniċi, li se jkunu obbligatorji għall-persuni ġuridiċi kollha (il-qrati mhux se jibqgħu jibgħatu dokumenti fiżiċi għajr għall-eżenzjonijiet permessi mil-liġi), filwaqt li għan-notifika ta’ persuni fiżiċi, in-notifika ssir biss f’kaxxi postali elettroniċi fuq talba tagħhom.

Meta jintbagħtu dokumenti fl-indirizz postali tad-destinatarju (jekk in-notifika ma tkunx tista’ ssir f’kaxxa postali elettronika), għal notifika ordinarja u għal notifika personali l-qorti tinnotifika d-dokumenti fl-indirizz li ġie speċifikat mid-destinatarju. Jekk in-notifika ma ssirx b’suċċess, il-qorti mbagħad tinnotifika d-dokumenti:

  1. lil persuna fiżika fl-indirizz imniżżel fir-Reġistru tal-Abitanti tar-Repubblika Slovakka jew fl-indirizz għal ċittadin barrani fis-Slovakkja skont l-istatus ta’ residenza tiegħu/tagħha;
  2. lil persuna ġuridika fl-indirizz tal-uffiċċju reġistrat tal-persuna ġuridika elenkata fir-Reġistru Kummerċjali (Obchodný register), jew reġistru pubbliku ieħor (eż. ir-Reġistru tal-Liċenzi Kummerċjali, Živnostenský register).

Metodi alternattivi oħra għajr in-notifika ta’ sostituzzjoni

Il-Kodiċi l-ġdid ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża ma jipprovdix għal metodi alternattivi minbarra n-notifika ta’ sostituzzjoni, u bl-introduzzjoni tar-responsabbiltà oġġettiva stretta tal-partijiet għad-data rreġistrata fir-reġistri pubbliċi, in-notifika ta’ sostituzzjoni f’dan is-sens fil-fatt ma baqgħetx teżisti.

6 Hija permessa n-notifika elettronika ta' dokumenti (notifika ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta' proċedimenti huwa permess dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

Il-Qorti tista’ tinnotifika dokumenti elettronikament (bil-posta elettronika) jekk parti fil-proċedimenti titlob dan bil-miktub u tinnotifika lill-qorti bl-indirizz fejn għandhom jintbagħtu d-dokumenti b’mod elettroniku. Dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat fit-tielet jum minn meta dan ikun intbagħat, anki jekk id-destinatarju ma jkunx qrah. Tali notifika ma tapplikax għal dokumenti li huma nnotifikati personalment. Dan il-metodu mhuwiex għalhekk ristrett bit-tip ta’ proċedimenti jew b’min id-destinatarju jista’ ikun, iżda bit-tip ta’ dokument innotifikat. Din il-forma ta’ notifika lanqas ma tista’ tintuża jekk il-qorti tista’ tuża notifika personali jew notifika f’kaxxa postali elettronika.

Kif jidher ċar mill-ispjegazzjoni preċedenti, il-qrati Slovakki jridu jippreferu notifika f’kaxxi postali elettroniċi, li huma obbligatorji għall-persuni ġuridiċi u aċċessibbli għall-persuni fiżiċi. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, kull persuna ġuridika (Slovakka) trid tkun attivat kaxxa postali elettronika, u minn dakinhar ’il quddiem in-notifika lil persuni ġuridiċi ssir biss f’kaxxi postali elettroniċi, sakemm ma jkunx hemm leġiżlazzjoni separata li tipprojbixxi notifika bħal din - bħalissa dan jikkonċerna prinċipalment dokumenti li jistgħu jiġu nnotifikati biss bħala dokumenti fiżiċi jew permezz ta’ avviż pubbliku (inċidentalment, l-Att dwar il-Gvern elettroniku jirregola wkoll “l-avviżieri elettroniċi”). Bħalissa l-qrati huma obbligati wkoll li jippreferu servizz ta’ kaxxi postali elettroniċi, iżda xi persuni ġuridiċi għad iridu jattivaw il-kaxxi postali elettroniċi tagħhom u għalhekk id-dokumenti xorta jridu jiġu nnotifikati lil dawn il-persuni bl-użu tal-metodi klassiċi. Ġew stabbiliti wkoll kaxxi elettroniċi għal persuni fiżiċi, iżda huma attivati biss fuq it-talba tagħhom, li jfisser li jekk persuni fiżiċi ma jitolbux l-attivazzjoni tal-kaxxi postali elettroniċi tagħhom, id-dokumenti jkomplu jiġu nnotifikati bl-użu tal-metodi klassiċi. Madankollu, jekk persuni fiżiċi jitolbu l-attivazzjoni tal-kaxxi postali elettroniċi tagħhom, il-qrati jinnotifikaw biss dokumenti dwarhom bl-użu ta’ dan il-metodu (sakemm ma jkunx hemm il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża li jirrikjedi forma speċjali ta’ notifika permezz tas-Servizz tal-Gwardja tal-Ħabs u l-Qorti, faċilità għal kura istituzzjonali jew protettiva, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej jew il-Ministeru tad-Difiża (ara l-punt 3, paragrafu 4).

7 Notifika "indiretta"

7.1 Il-liġi ta' dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta' notifika fejn ma jkunx possibbli li d-dokumenti jkunu nnotifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b'reklamar)?

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża jkopri notifika ta’ sostituzzjoni għan-notifika ta’ dokumenti fiżiċi, filwaqt li l-Att dwar il-Gvern elettroniku jkopri notifika għal kaxxi postali elettroniċi.

Rigward l-Att dwar il-Gvern elettroniku ma nistgħux nitkellmu dwar notifika ta’ sostituzzjoni fil-veru sens tal-kelma, billi l-attivazzjoni stess ta’ kaxxa postali elettronika (kemm jekk awtomatikament għal persuni ġuridiċi jew inkella b’għażla għal persuni fiżiċi) tfisser li l-indirizz tad-destinatarju ma jistax ikun “mhux magħruf”, u lanqas ma huwa possibbli li “d-dokument ma jistax jiġi kkonsenjat”. Id-depożitu stess ta’ messaġġ elettroniku uffiċjali (korrispondenza tal-qorti) fil-kaxxa postali elettronika jimplika li d-destinatarju huwa fil-pussess tiegħu. Messaġġ elettroniku uffiċjali jitqies li jkun ġie nnotifikat l-għada li jkun ġie ddepożitat fil-kaxxa postali elettronika. Madankollu, jekk dan ikun dokument li skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża jeħtieġ notifika personali, f’dan il-każ jekk id-destinatarju ma jiġbrux fis-sistema (u għalhekk ma jaqrahx), jitqies li jkun ġie nnotifikat fi tmiem ta’ terminu ta’ skadenza ta’ 15-il jum li jibda mill-jum wara dak li matulu jkun ġie ddepożitat il-messaġġ elettroniku uffiċjali. Dan il-metodu ma jistax jintuża meta ssir ordni ta’ ħlas, meta n-notifika ta’ sostituzzjoni hija pprojbita.

Għal notifika klassika skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża (li se tkompli tintuża għal persuni fiżiċi), l-applikazzjoni tal-kwistjoni tan-notifika hija identika irrispettivament mit-tip ta’ notifika, jiġifieri kemm jekk fil-każ ta’ notifika ordinarja jew notifika personali. Jekk l-indirizz tad-destinatarju jkun elenkat f’reġistru pubbliku (ir-Reġistru ta’ Abitanti għal persuni fiżiċi u r-Reġistru Kummerċjali għal persuni ġuridiċi) u l-ittra tintbagħat lura lill-qorti bħala li ma tkunx ġiet notifikata, jitqies li n-notifika tkun saret fil-jum meta dak li fih l-ittra tkun ġiet irritornata lill-qorti. Jekk l-indirizz ta’ persuna fiżika ma jiġix irreġistrat fir-Reġistru tal-Abitanti, in-notifika ssir permezz tat-tqegħid fuq l-avviżiera u s-sit web tal-qorti, u l-ittra titqies li ġiet innotifikata 15-il jum wara l-pubblikazzjoni ta’ din in-notifika. Dan il-metodu ta’ notifika ta’ sostituzzjoni ma jistax jintuża meta tiġi nnotifikata ordni ta’ ħlas.

7.2 Jekk japplikaw metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew innotifikati?

Ara r-risposta għad-domanda 5 – metodi alternattivi ta’ notifika.

7.3 Jekk metodu ieħor ta' notifika huwa d-depożitu tad-dokumenti f'post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif ikun infurmat b'dak id-depożitu?

Dan mhuwiex metodu ieħor, iżda notifika ordinarja permezz ta’ kumpanija tas-servizzi postali - jekk id-destinatarju mhuwiex id-dar, il-pustier jinforma lid-destinatarju li d-dokumenti (kemm jekk irreġistrati kif ukoll jekk destinati għal notifika personali) ġew iddepożitati fl-uffiċċju postali billi jħalli notifika bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri (tad-dar) tad-destinatarju.

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament innotifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta d-dokument mingħajr raġuni valida, id-dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat fil-jum li fih l-aċċettazzjoni tiegħu ġiet irrifjutata; in-notifikatur ta’ ipproċessar irid jinforma lid-destinatarju b’dan. Jekk in-notifika ma ġietx imwettqa leġittimament (pereż. in-notifikatur ta’ ipproċessar ma informax lid-destinatarju bil-konsegwenzi tar-rifjut tal-aċċettazzjoni tad-dokument), din ma jkollha ebda effett legali.

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki)

8.1 Jekk is-servizz postali jwassal dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f'dan l-Istat Membru f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn tal-aċċettazzjoni tal-irċevuta (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki), is-servizz postali jista' jħalli d-dokument biss mad-destinatarju stess jew jista', skont ir-regoli nazzjonali tal-posta, iħalli d-dokument ukoll ma' persuna oħra fl-istess indirizz?

Jekk hemm bżonn ta’ konferma tar-riċevuta, l-uffiċċju postali (Slovenská pošta, a.s., bħala l-fornitur tas-servizzi postali tradizzjonali) jikkonsenja biss id-dokumenti jekk id-destinatarju jew ir-riċevitur awtorizzat (jekk id-dokumenti ma jistgħux jiġu kkonsenjati lid-destinatarju) jippreżenta prova tal-identità meta jmur jiġbor il-konsenja, iħalli li n-numru tad-dokument tal-identità jiġi rreġistrat u jikkonferma r-riċevuta. Ir-riċevituri awtorizzati għal dokumenti indirizzati lil persuna fiżika huma l-konjuġi tad-destinatarju u kull persuna ta’ 15-il sena jew fuqhom li tgħix mad-destinatarju fl-istess dar jew flett. Madankollu, id-dokumenti għal notifika personali ma jistgħux jiġu kkonsenjati lil dawn il-persuni.

8.2 Skont ir-regoli tal-posta f'dan l-Istat Membru kif tista' ssir in-notifika ta' dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tan-Notifiki Nru 1393/2007, jekk la d-destinarju u lanqas ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-posta – ara fuq) ma jkun instab fl-indirizz fejn tkun intbagħtet?

F’dan il-każ, il-pustier iħalli notifika bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri (tad-dar) tad-destinatarju li d-dokumenti ġew trażmessi fl-uffiċċju postali. Id-destinatarju jew kull riċevitur awtorizzat jista’ imur jiġbor id-dokumenti f’terminu ta’ skadenza ta’ 18-il jum kalendarju. Dan it-terminu tal-iskadenza jista’ jiġi estiż fuq it-talba tad-destinatarju. Jekk id-dokumenti ma jinġabrux sat-terminu tal-iskadenza dawn ma jkunux jistgħu jiġu kkonsenjati, u s-servizz postali jirritorna d-dokumenti li ma jkunux jistgħu jiġu kkonsenjati lill-ispeditur.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għax ma twasslux? Jekk iva, kif ikun infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x'jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

It-terminu preskrittiv huwa ta' 18-il jum kalendarju u jista' jiġi estiż fuq it-talba tad-destinatarju. Id-destinatarju jiġi informat permezz ta' notifika bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri (id-dar) tad-destinatarju.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie nnotifikat?

Iva, skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża din hija konferma tar-riċevuta, li bħala prova tan-notifika ta’ dokument ġudizzjarju tikkostitwixxi att pubbliku. L-informazzjoni fil-konferma tar-riċevuta hija meqjusa bħala vera sakemm ma hemmx evidenza għal kuntrarju. Il-parti fil-proċedimenti li tikkontesta l-preċiżjoni tal-informazzjoni fil-konferma tar-riċevuta (u targumenta li ma ġietx segwita l-proċedura legali għan-notifika) hija obbligata li tipproponi evidenza lill-qorti biex tistabbilixxi dawn il-pretensjonijiet. Jekk il-qorti tinnotifika dokument f’seduta ta’ smigħ jew matul att proċedurali, tittieħed nota ta’ dan fit-traskrizzjoni tas-seduta ta’ smigħ.

L-Att tal-Gvern elettroniku jkopri l-konferma tar-riċevuta elettronika, li hija konferma tan-notifika personali ta’ dokument (messaġġ uffiċjali) - ir-riċevitur huwa obbligat li jikkonferma n-notifika ta’ messaġġ elettroniku uffiċjali fil-forma ta’ konferma elettronika; il-konferma ta’ notifika hija prekundizzjoni sabiex il-kontenut ta’ messaġġ elettroniku uffiċjali jkun aċċessibbli fil-kaxxa tal-ittri elettronika tar-riċevitur. Il-konferma elettronika telenka d-data, is-siegħa, il-minuta u s-sekonda tan-notifika tal-messaġġ uffiċjali. Bħal fil-każ ta’ konferma tar-riċevuta “fiżika”, id-data li jkun fiha hija meqjusa bħala korretta sakemm ma jiġix ipprovat mod ieħor, u, bl-istess mod, l-effetti tagħha jistgħu jiġu kkontestati.

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

Ara l-punti 5, 7.1 u 7.4 għal opzjonijiet għal notifika alternattiva. Jekk in-notifika tkun ġiet imwettqa bil-kontra ta’ dak stipulat fil-liġi, in-notifika ripetuta tad-dokument hija meħtieġa; Il-liġi Slovakka ma tkoprix għall-possibbiltà ta’ validazzjoni ta’ notifika invalida. Kull notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji mwettqa b’metodu ieħor li mhuwiex wieħed mill-metodi legali ma għandhiex effett legali u ma tipproducix l-effetti legali stipulati mil-liġi.

11 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas?

Mhemm ebda tariffa għan-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji.

L-aħħar aġġornament: 22/04/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.