Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Met de betekening en kennisgeving van stukken in gerechtelijke procedures wordt bedoeld de methode die de wetgever voorschrijft om de partijen en andere procesdeelnemers schriftelijk op de hoogte te stellen van rechterlijke uitspraken.

De betekening en kennisgeving van stukken biedt procesdeelnemers de mogelijkheid om tijdig en in overeenstemming met de wet kennis te nemen van de stand van zaken in de procedure, waardoor wordt gewaarborgd dat die eerlijk en billijk verloopt.

Het doel van betekening en kennisgeving is om de ontvanger daadwerkelijk op de hoogte te stellen van de lopende procedure of hem althans de garantie te bieden dat alles in het werk wordt gesteld om hem daarvan op de hoogte te stellen. De essentie van de betekening en kennisgeving van stukken is dat de geadresseerden de gelegenheid moeten krijgen om kennis te nemen van de inhoud van de stukken; of zij dat feitelijk ook doen, is hun eigen keuze.

Het belangrijkste kenmerk van betekening en kennisgeving is dat degene die de betekening of kennisgeving verricht het moment en de wijze van betekening of kennisgeving moet bevestigen en de identiteit van de persoon aan wie wordt betekend moet vaststellen, zodat de betekening of kennisgeving vanuit het oogpunt van rechtszekerheid geacht moet worden naar behoren te zijn uitgevoerd. In beginsel is een dagvaarding die door een daartoe bevoegde persoon is opgesteld en betekend overeenkomstig de wettelijke procedure een authentiek officieel document voor zover het de daarin vermelde feiten betreft.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

 1. Dagvaardingen om voor de rechtbank te verschijnen die worden betekend of waarvan kennis wordt gegeven aan de procesdeelnemers.
 2. De rechtbank moet de partijen een afschrift doen toekomen van de instrumenten die vatbaar zijn voor afzonderlijk beroep (artikel 7, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)). Rechterlijke beslissingen, uitspraken en bevelen, die worden betekend of waarvan kennis wordt gegeven aan de procespartijen, derden die een rol spelen tijdens de terechtzitting en eventuele derden aan wie de rechtbank opdraagt een bevel ten uitvoer te leggen.
 3. Verzoek- en beroepschriften van de partijen, die worden betekend aan de wederpartij.
 4. Mededelingen van de rechtbank aan procespartijen.
 5. Executiebevelen (artikel 418, lid 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en mededelingen van vrijwillige nakoming (artikel 428 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) worden betekend door een deurwaarder.
 6. Alle overige wettelijk voorgeschreven stukken, die worden betekend of waarvan kennis wordt gegeven aan overheidsinstellingen en -instanties, natuurlijke personen of rechtspersonen

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De volgende in artikel 42 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde personen zijn bevoegd om mededelingen, dagvaardingen en andere documenten te betekenen of daar kennis van te geven:

 • gerechtelijke ambtenaren: gerechtsdeurwaarders en griffiers (wanneer de persoon zich fysiek bij de griffie meldt of kennis wordt gegeven per telefoon, fax of e-mail, waarbij de griffier de naam van de persoon opneemt in de lijst van te dagvaarden personen).
 • medewerkers van postbedrijven of koeriers: wanneer de betekening of kennisgeving plaatsvindt per aangetekende post met ontvangstbevestiging;
 • burgemeesters van gemeenten, indien er geen justitiële autoriteit is in de plaats waar de betekening moet worden verricht;
 • particuliere deurwaarders, op grond van een bevel van de rechtbank na een uitdrukkelijk verzoek daartoe van een partij, die in dit geval ook de kosten van de betekening draagt.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Krachtens artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt het stuk betekend of ter kennis gebracht op het in de zaak opgegeven adres.

Wanneer een verweerder die een natuurlijke persoon is niet in persoon verschijnt om de stukken op te halen, verifieert de rechtbank ambtshalve het geregistreerde adres van de persoon in het nationale bevolkingsregister. Indien het opgegeven adres niet het permanente of huidige adres van de partij is, gelast de rechtbank om de betekening te verrichten op het huidige of permanente adres. De rechtbank verifieert ambtshalve ook het adres van de plaats waar de persoon werkt en geeft opdracht tot de betekening of kennisgeving op dat adres, op het adres van de plaats waar de economische activiteit wordt verricht of op het adres van de sociale dienst.

Als stukken moeten worden betekend of kennisgegeven aan een handelsonderneming of een rechtspersoon, kan dat adres kosteloos worden gevonden in het elektronisch handelsregister door de precieze naam, een deel van de naam of het uniforme identificatienummer van de handelsonderneming (rechtspersoon) in te voeren.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Het handelsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn openbaar en kunnen worden ingezien via https://portal.registryagency.bg.

De databank met de geregistreerde omstandigheden van handelsondernemingen en rechtspersonen zonder winstoogmerk is vrij en kosteloos toegankelijk voor het algemene publiek.

De zetel van de handelsonderneming of de rechtspersoon kan kosteloos in het register worden opgezocht.

Het openbare register kan tegen betaling van een wettelijke vergoeding ook geregistreerde toegang bieden tot het dossier van de handelsonderneming en de daarin opgenomen stukken (zoals de statuten).

Overeenkomstig artikel 16 quinquies van de regeling inzake door het openbare register geïnde wettelijke vergoedingen bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor toegang tot de volledige gegevensbank, inclusief de updates, 100 BGN.

Het nationale bevolkingsregister is een elektronische gegevensbank waarin alle elektronische persoonsdossiers van alle Bulgaarse burgers zijn opgeslagen. Ook bevat het informatie over vreemdelingen die langdurig of permanent in Bulgarije verblijven en over personen aan wie door de Republiek Bulgarije de vluchtelingenstatus of de humanitaire status is toegekend of aan wie asiel is verleend. Dit is de grootste nationale gegevensbank waarin de persoonsgegevens van natuurlijke personen zijn opgeslagen (voor- en achternaam, geboortedatum, persoonlijk identificatienummer of identificatienummer voor vreemdelingen, geboorteplaats, geboorteakte, adres, gezinssituatie, afkomst, identiteitsbewijs enz.). Het nationale bevolkingsregister wordt beheerd door het directoraat-generaal Burgerregistratie en Administratieve Diensten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken.

In de wet inzake de registratie van burgers wordt uitdrukkelijk bepaald in welke gevallen de gegevens die zijn opgeslagen in het nationale bevolkingsregister mogen worden verstrekt en aan welke personen.
1. In de eerste plaats zijn dat de natuurlijke personen (Bulgaarse burgers en vreemdelingen) op wie de gegevens betrekking hebben en derde partijen (natuurlijke personen) voor wie die gegevens van belang zijn voor het ontstaan, bestaan, wijzigen of beëindigen van hun wettelijke rechten en belangen;

2. Autoriteiten en overheidsinstellingen hebben op grond van hun wettelijke bevoegdheid eveneens recht op toegang, dat wil zeggen binnen het kader van hun bevoegdheden;

Rechtspersonen (Bulgaarse en buitenlandse) hebben ook toegang tot de gegevensbank indien die mogelijkheid in een bijzondere wet of in een gerechtelijke uitspraak (vonnis) is vastgesteld of indien de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens daarvoor toestemming heeft verleend.

In de praktijk kunnen buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij gerechtelijke procedures gebruikmaken van de informatie in het nationale bevolkingsregister door de rechtbank waar de specifieke procedure aanhangig is gemaakt te overtuigen van de noodzaak om het adres van de betrokkene vast te stellen.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Een verzoek tot verkrijging van bewijs wordt beoordeeld volgens de standaardprocedure van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (artikelen 614 tot en met 618 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

Betekening of kennisgeving van de meeste dagvaardingen en mededelingen wordt normaal gesproken verricht door gerechtelijke ambtenaren en medewerkers van het betreffende postbedrijf.

Artikel 43 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet in de volgende wijzen van betekening of kennisgeving:

 1. betekening in persoon;
 2. betekening aan een derde;
 3. kennisgeving door een bericht aan te plakken op het permanente of huidige adres van de verweerder;
 4. kennisgeving door middel van publicatie in de staatscourant (Darzhaven Vestnik);
 5. kennisgeving aan getuigen, getuige-deskundigen of derden die geen rol spelen in de zaak wordt verricht door een mededeling in de brievenbus te deponeren of een bericht aan te plakken;

Betekening in persoon: De betekening geschiedt in persoon op het adres dat wordt vermeld in het dossier. Indien de geadresseerde niet wordt aangetroffen op het opgegeven adres, wordt de mededeling betekend op het huidige adres en, bij gebrek daaraan, op het permanente adres (artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer de partij een persoon heeft benoemd voor de betekening van stukken in de zetel van de rechtbank of wanneer de partij een gevolmachtigde heeft benoemd voor de zaak, wordt de betekening gedaan aan die persoon. Wanneer de geadresseerde rechtsonbekwaam is, worden stukken betekend aan zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Betekening aan een wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht gelijk te staan aan betekening aan de geadresseerde in persoon (artikel 45 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Betekening aan een derde: Betekening aan een derde geschiedt indien het stuk niet in persoon kan worden betekend aan de geadresseerde en de ander instemt met de ontvangst ervan. De derde kan iedere volwassene zijn die behoort tot de familie van de geadresseerde of die op het opgegeven adres woont, dan wel een medewerker, werknemer of werkgever die op het adres werkzaam is. De persoon aan wie de betekening wordt verricht, ondertekent de ontvangstbevestiging en verplicht zich ertoe de dagvaarding te overhandigen aan de geadresseerde.

Van de groep van derden die het stuk in ontvangst mogen nemen, sluit de rechtbank eenieder uit die als tegenpartij bij de zaak betrokken is, die belang heeft bij de uitkomst van de zaak of die uitdrukkelijk wordt vermeld in een schriftelijke verklaring van de geadresseerde.

Krachtens artikel 46 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt de ontvangst van het stuk door de derde beschouwd als een betekening aan de geadresseerde.

De plaats van betekening aan een handelsonderneming of een rechtspersoon die is ingeschreven in het daartoe geëigende register is het laatste adres dat in dat register wordt vermeld. Indien de persoon zijn nieuwe adres niet heeft ingeschreven, worden alle stukken in het zaaksdossier opgenomen en geacht te zijn betekend: artikel 50, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Handelsondernemingen en rechtspersonen worden betekend op hun kantoren, en de betekening kan worden verricht aan elke kantoormedewerker of andere werknemer die bereid is het document in ontvangst te nemen.

Overheidsinstellingen en gemeenten moeten verplicht een ambtenaar aanwijzen om binnen de normale kantoortijden stukken in ontvangst te nemen.

Een partij bij de zaak die langer dan een maand niet aanwezig is op het adres dat die partij in de zaak heeft opgegeven of waar eenmaal een document is betekend aan die partij, is verplicht de rechtbank in kennis te stellen van haar nieuwe adres. Dezelfde verplichting is van toepassing op de wettelijke vertegenwoordiger, de voogd en de gevolmachtigde van die partij. In geval van verzuim om die verplichting te vervullen, worden alle stukken opgenomen in het zaaksdossier en geacht te zijn betekend (artikel 41 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

Stukken kunnen ook per e-mail aan een partij worden betekend, op het door haar opgegeven adres. De betekening wordt geacht te zijn verricht nadat de stukken door het informatiesysteem zijn ontvangen (artikel 42, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Betekening per e-mail wordt bevestigd door middel van een kopie van de bijbehorende elektronische registratie. Er zijn geen beperkingen gesteld aan de soort procedure of de hoedanigheid van de partij. Het enige voorbehoud dat is gesteld, is dat de partij zelf haar e-mailadres moet hebben opgegeven, waarmee wordt aangenomen dat zij instemt met deze wijze van betekening.

Wanneer het stuk niet op een andere manier is betekend, kan de rechtbank bij wijze van uitzondering uitdrukkelijk gelasten dat een gerechtelijke ambtenaar het stuk betekent per telefoon, telex, fax of telegram. Betekening per telefoon of fax wordt door de betekenende persoon schriftelijk bevestigd, betekening per telegram wordt bevestigd door een ontvangstbevestiging van het telegram, en betekening per telex wordt bevestigd door een schriftelijke ontvangstbevestiging van de stukken, die onmiddellijk dient te geschieden.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Kennisgeving door aanplakking: Krachtens artikel 47 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering plakt de deurwaarder, indien de verweerder niet wordt aangetroffen op het voor de zaak opgegeven adres en er geen derde wordt aangetroffen die bereid is het stuk in ontvangst te nemen, een bericht aan op de voordeur of brievenbus van de geadresseerde of, indien hij geen toegang heeft tot die deur of brievenbus, op de hoofdingang van het gebouw of op een zichtbare plek daarbij in de buurt. Wanneer de brievenbus toegankelijk is, doet de deurwaarder ook een bericht in de brievenbus. Het feit dat de verweerder niet kan worden aangetroffen op het in de zaak opgegeven adres moet worden bevestigd bij ten minste drie bezoeken, waar telkens ten minste een week tussen moet zitten, en ten minste een van de bezoeken moet op een niet-werkdag plaatsvinden. Deze regel is niet van toepassing als de deurwaarder door de beheerder van een appartementencomplex of door de plaatselijke burgemeester is geïnformeerd op anderszins informatie heeft verkregen dat de verweerder niet op dat adres woont en dat feit vastlegt met vermelding van de bron van de informatie.

In het bericht wordt verklaard dat de stukken zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank, waar de betekening wordt verricht door een gerechtelijk ambtenaar of een particuliere deurwaarder, of bij de gemeente, waar de betekening wordt verricht door een gemeenteambtenaar, en dat de stukken binnen twee weken na de kennisgeving ervan kunnen worden afgehaald.

Na het verlopen van de termijn waarbinnen het stuk kon worden afgehaald bij de griffie van de rechtbank of de gemeente, wordt de betekening geacht tijdig te zijn verricht.

Als de rechter van oordeel is dat het stuk naar behoren is betekend, gelast hij de toevoeging ervan aan het zaaksdossier en stelt hij op kosten van de eiser een bijzondere vertegenwoordiger voor de verweerder aan.

Ook het aanplakken van een bericht is een methode die wordt gebruikt voor de kennisgeving van mededelingen aan ondersteunende partijen.

Wanneer een stuk moet worden betekend aan een rechtspersoon en de deurwaarder geen toegang tot de kantoren krijgt of niemand bereid is het stuk in ontvangst te nemen, plakt de deurwaarder een bericht aan. Een tweede bericht wordt niet aangeplakt. Na het verlopen van de termijn van twee weken wordt het stuk geacht te zijn betekend aan de partij.

De procedure voor het aanplakken van een bericht is ook van toepassing op kennisgevingen aan getuigen, getuige-deskundigen of derden die geen rol spelen in de zaak door het deponeren van een bericht in de brievenbus of, indien de brievenbus ontoegankelijk is, door het aanplakken van een bericht.

Kennisgeving door middel van publicatie: Kennisgeving door middel van publicatie is geregeld in artikel 48 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Indien de verweerder op het moment dat de zaak aanhangig wordt gemaakt geen geregistreerd permanent of huidig adres heeft, kan de eiser verzoeken om de kennisgeving te laten verrichten door publicatie in het niet-officiële gedeelte van de staatscourant (Darzhaven Vestnik), uiterlijk één maand voor de terechtzitting. De kennisgeving kan alleen op deze wijze worden verricht als de eiser verklaart dat de verweerder geen geregistreerd adres heeft en dit bevestigt door te verklaren dat hij niet op de hoogte is van een adres van de verweerder in het buitenland. Indien de verweerder, ondanks de publicatie, niet ter terechtzitting verschijnt, stelt de rechtbank op kosten van de eiser voor hem een bijzondere vertegenwoordiger aan.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

In geval van kennisgeving door aanplakking van een bericht wordt de betekening of kennisgeving geacht tijdig te zijn verricht na afloop van de termijn waarbinnen de stukken konden worden afgehaald.

In elk geval wordt de betekening of kennisgeving geacht te zijn verricht na bevestiging:

- betekening of kennisgeving per telefoon of fax wordt schriftelijk bevestigd door de deurwaarder;

- betekening of kennisgeving per telegram wordt bevestigd door middel van een ontvangstbericht;

- betekening of kennisgeving per telex wordt bevestigd door middel van een schriftelijke bevestiging van de verzonden mededeling;

- betekening of kennisgeving per post wordt bevestigd door middel van een ontvangstbevestiging;

betekening of kennisgeving per e-mail wordt bevestigd door middel van een kopie van de bijbehorende elektronische registratie.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Wanneer de betekening of kennisgeving plaatsvindt door het aanplakken van een bericht, wordt in het bericht verklaard dat de stukken zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank, waar de betekening of kennisgeving wordt verricht door een gerechtelijk ambtenaar of een particuliere deurwaarder, of bij de gemeente, waar de betekening of kennisgeving wordt verricht door een gemeenteambtenaar, en dat de stukken binnen twee weken na de betekening of kennisgeving ervan kunnen worden afgehaald.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Een weigering om een mededeling in ontvangst te nemen wordt niet beschouwd als een wettige dan wel onwettige handeling, aangezien het voor de betekening of kennisgeving van belang is dat de procedureregels zijn nageleefd; de beweegreden van de partij om de stukken al dan niet in ontvangst te nemen doen er niet toe. De weigering om een stuk in ontvangst te nemen moet worden vermeld op de ontvangstbevestiging en worden bevestigd door middel van de handtekening van de persoon die de betekening of kennisgeving heeft verricht. Als de beoogde ontvanger weigert een stuk in ontvangst te nemen, wordt de betekening of kennisgeving desondanks geacht naar behoren te zijn verricht.

Wanneer de betekening of kennisgeving plaatsvindt door het aanplakken van een bericht, worden de stukken geacht naar behoren te zijn betekend indien de procedure voor het aanplakken van berichten is gevolgd en de termijn voor het ophalen van de stukken is verlopen. Als de partij niet binnen de vastgestelde termijn verschijnt om het stuk af te halen en de rechter van oordeel is dat het stuk naar behoren is betekend of kennisgegeven, gelast hij de toevoeging ervan aan het zaaksdossier en stelt hij op kosten van de eiser een bijzondere vertegenwoordiger voor de verweerder aan.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

Ingevolge artikel 5, lid 1, van de algemene regels inzake de leveringsvoorwaarden voor poststukken en postpakketten (goedgekeurd bij besluit nr. 581 van 27 mei 2010 van de commissie communicatievoorschriften) is voor de bezorging van aangetekende post de handtekening van de geadresseerde vereist.  Aangetekende poststukken kunnen worden overhandigd aan een meerderjarig lid van het huishouden dat op het opgegeven adres woont, en die voor de ontvangst moet tekenen en een identiteitsbewijs moet overleggen.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Indien bij aankomst op het adres blijkt dat het poststuk niet kan worden bezorgd omdat de geadresseerde niet aanwezig is en de betekening of kennisgeving ook niet aan een derde kan worden verricht, laat de postbezorger een schriftelijk bericht achter in de brievenbus. Hierin wordt de geadresseerde verzocht het poststuk op te halen bij het postkantoor binnen een termijn van minimaal 20 en maximaal 30 dagen na ontvangst van het poststuk op het postkantoor. De postdiensten bepalen zelf in hun algemene voorwaarden van de overeenkomst met hun klanten hoeveel berichten zij versturen en welke afhaaltermijn zij hanteren; In alle gevallen dienen er minimaal twee berichten te worden verstuurd.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Zie het antwoord op vraag 8.2.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Wanneer de betekening of kennisgeving is uitgevoerd, vult de betreffende medewerker een ontvangstbevestiging in. Deze dient als bewijs van de betekening of kennisgeving. De ontvangstbevestiging moet alle vereiste gegevens bevatten waaruit blijkt dat de betekening of kennisgeving naar behoren is uitgevoerd. Dit zijn:

-          de naam van de persoon aan wie het stuk is geadresseerd,

-          de naam van de persoon aan wie is betekend,

-          de naam van de persoon die de betekening heeft verricht: gerechtelijk ambtenaar, medewerker van een postbedrijf of koeriersdienst, burgemeester of particuliere deurwaarder.

Indien de betekening of kennisgeving is verricht aan een ander dan de geadresseerde, is die persoon verplicht het stuk te overhandigen aan de geadresseerde.

In artikel 44 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering worden de volgende methoden onderscheiden om te bevestigen dat de betekening of kennisgeving is uitgevoerd:

-          de persoon die de betekening of kennisgeving verricht, bevestigt met zijn handtekening de datum en de wijze van betekening alsmede de identiteit van de persoon aan wie het stuk is betekend;

-          een weigering om een stuk in ontvangst te nemen moet worden vermeld op de ontvangstbevestiging en worden bevestigd door middel van de handtekening van de persoon die de betekening of kennisgeving heeft verricht; de betekening of kennisgeving wordt desondanks geacht naar behoren te zijn uitgevoerd. Niettegenstaande die weigering zal de betekening of kennisgeving worden geacht naar behoren te zijn verricht.

-          betekening of kennisgeving per telefoon en fax wordt schriftelijk bevestigd door degene die de kennisgeving heeft verricht;

-          betekening of kennisgeving per telegram wordt bevestigd door middel van een ontvangstbericht;

-          betekening of kennisgeving per telex wordt bevestigd door middel van een schriftelijke bevestiging van de verzonden mededeling;

-          betekening of kennisgeving per post wordt bevestigd door middel van een ontvangstbevestiging;

-          betekening of kennisgeving per e-mail wordt bevestigd door middel van een kopie van de bijbehorende elektronische registratie.

De bevestiging van de betekening of kennisgeving moet onmiddellijk na de opstelling ervan worden toegevoegd aan het zaaksdossier.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Indien de geadresseerde het stuk niet ontvangt of het stuk niet aan hem is betekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, is de betekening ongeldig en heeft de betekening dus geen rechtsgevolgen. Indien een procespartij niet naar behoren is gedagvaard om ter terechtzitting te verschijnen, bepaalt artikel 46 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat de zitting wordt uitgesteld en er een nieuwe dagvaarding moet worden betekend. De partij kan echter in persoon verschijnen en mondeling of schriftelijk verzoeken om voor de rechtbank te mogen verschijnen door te verklaren dat zij van de zitting op de hoogte is gesteld en wenst dat de zaak wordt behandeld. In dat geval wordt de dagvaarding geacht naar behoren te zijn betekend.

Indien de partijen naar behoren zijn gedagvaard, maar de zaak wordt uitgesteld om bewijstechnische redenen, is het niet nodig om een nieuwe dagvaarding aan de partijen te betekenen.

Indien een partij betoogt dat zij een wettelijke of een door de rechtbank vastgestelde termijn heeft overschreden omdat zij hiervan niet naar behoren in kennis is gesteld, kan zij om een nieuwe termijn verzoeken als zij kan aantonen dat de uiterste datum niet is gehaald als gevolg van bijzondere onvoorziene omstandigheden waarop zij geen invloed had (artikel 63 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De betrokken partij kan verzoeken om intrekking van een uitvoerbaar besluit overeenkomstig artikel 303 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wanneer zij als gevolg van een schending van de toepasselijke regels niet in de gelegenheid is gesteld om deel te nemen aan de zaak of daar niet naar behoren in is vertegenwoordigd, of niet in persoon of vertegenwoordigd door een raadsman heeft kunnen verschijnen als gevolg van bijzondere onvoorziene omstandigheden waarop zij geen invloed had.

Indien de schuldenaar stelt dat hij niet in de gelegenheid is gesteld om een vordering waarvoor een executiebevel is afgegeven aan te vechten, kan de schuldenaar een klacht indienen bij de rechter van tweede aanleg overeenkomstig de procedure van artikel 423 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

In de gerechtskosten die door de rechtbanken in Bulgarije in rekening worden gebracht voor de behandeling van de zaak zijn alle kosten voor de betekening of kennisgeving van dagvaardingen inbegrepen indien deze wordt verricht door een gerechtelijk ambtenaar, een medewerker van een postdienst of een plaatselijke burgemeester.

Voor een betekening of kennisgeving overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1393/2007 is normaliter geen vergoeding verschuldigd.

Indien een partij de rechtbank verzoekt te gelasten dat stukken door een particuliere deurwaarder worden betekend, bepaalt artikel 42, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat de kosten van de betekening of kennisgeving voor rekening van die partij komen. In dit geval bedraagt de vergoeding voor de betekening van stukken 20 BGN.

Wanneer de betekening plaatsvindt door publicatie in het niet-officiële gedeelte van de staatscourant (Darzhaven Vestnik), zijn de volgende vergoedingen van toepassing:

- met een lengte tot een halve standaardpagina: 20 BGN;

- met een lengte tot 1 standaardpagina (30 regels, 60 tekens per regel): 40 BGN;

- met een lengte van meer dan 1 standaardpagina: 40 BGN en 35 BGN voor elke extra pagina.

Laatste update: 24/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.