Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Concreet gaat het er bij betekening en kennisgeving om dat stukken die in rechtszaken worden gebruikt, op passende wijze worden bezorgd.

De daarbij te volgen regels maken het mogelijk dat:

  • de betekening of kennisgeving van documenten op een wijze geschiedt die door de rechtbank is goedgekeurd;
  • een partij op een bepaalde manier kan aantonen dat betekening of kennisgeving van een bepaald stuk al dan niet heeft plaatsgevonden;
  • er een termijn wordt bepaald waarbinnen de betekening of kennisgeving van een stuk geacht wordt te hebben plaatsgevonden. Zo wordt betekening of kennisgeving in persoon geacht dezelfde dag te hebben plaatsgevonden. Indien de betekening of kennisgeving echter geschiedt na 17.00 uur op een werkdag of op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt zij geacht op de volgende werkdag te hebben plaatsgevonden.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Betekening of kennisgeving is vereist voor stukken als claim forms (gedinginleidende stukken), verweren, antwoorden, kennisgeving van verzoekschriften, rechterlijke uitspraken en al dan niet beëdigde getuigenverklaringen (indien deze bestemd zijn voor gebruik tijdens het proces).

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De partij die een stuk heeft opgesteld, is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving ervan. Zo dient een eiser of rechtsgeldig geautoriseerde solicitor (type advocaat) te zorgen voor de betekening of kennisgeving van een claim form. Het Supreme Court van Gibraltar verricht geen kennisgeving of betekening van stukken.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Gibraltar heeft geen woonplaatsregister in de vorm zoals veel andere lidstaten dat kennen. De aangezochte autoriteit in Gibraltar heeft dan ook niet de mogelijkheid om het adres te achterhalen van de persoon aan wie de stukken moeten worden betekend of de kennisgeving moet plaatsvinden. Waar het evenwel de betekening of kennisgeving van stukken aan een onderneming betreft en de ontvangers op het opgegeven adres het betrokken stuk weigeren, kan de ontvangende instantie in Gibraltar het officiële adres van de onderneming (indien dat anders is dan het opgegeven adres) vaststellen en de betekening of kennisgeving van de stukken vervolgens op dat adres laten plaatsvinden.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Zoals hierboven opgemerkt, kent Gibraltar geen woonplaatsregister. Om het adres van een persoon te achterhalen, moet een tussenpersoon worden ingeschakeld die de bedoelde persoon kan opsporen. Ook in de telefoongids zijn bepaalde adresgegevens te vinden. Voor het opvragen van telefoongegevens worden geen kosten in rekening gebracht, maar voor het doorzoeken van bepaalde andere registers wel. De statutaire zetel van een bedrijf kan worden gevonden op Companies House; deze informatie is niet verkrijgbaar via de website.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Het is niet mogelijk een adres in Gibraltar op te vragen op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

Betekening of kennisgeving van stukken geschiedt doorgaans op de volgende wijze:

  • door betekening of kennisgeving in persoon;
  • per post, aangetekende brief;
  • per fax of een ander communicatiemiddel;
  • via enige door een rechter gelaste alternatieve methode van betekening of kennisgeving.

Een rechterlijk verbod of rechterlijk gebod met een strafbepaling behoeft doorgaans betekening of kennisgeving in persoon.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

Betekening of kennisgeving kan per fax geschieden, indien een partij of haar wettelijke vertegenwoordiger eerder schriftelijk aan de betekenende of kennisgevende partij heeft laten weten dat zij bereid is betekening of kennisgeving per fax te aanvaarden. Een vergelijkbare bepaling geldt voor betekening of kennisgeving per e-mail, hoewel de betreffende regels ook bepalen dat betekening of kennisgeving per e-mail uitsluitend kan geschieden indien beide partijen procederen via een wettelijke vertegenwoordiger.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Alle informatie over de regels en procedures voor betekening en kennisgeving in Gibraltar is te vinden in Part 6 van de Civil Procedure Rules.

Wanneer een verzoek om betekening of kennisgeving wordt ontvangen van een andere lidstaat, is de gangbare methode daarvoor in Gibraltar betekening of kennisgeving in persoon door een gerechtsdeurwaarder. Als dat niet mogelijk blijkt, kan de rechter gelasten dat betekening of kennisgeving via een andere methode geschiedt, veelal per reguliere post die op het opgegeven adres wordt bezorgd (indien dat het vaste of laatst bekende adres is van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet plaatsvinden).

Verder kan betekening of kennisgeving ook via een andere bezorgingsmethode plaatsvinden, mits dat geschiedt op de eerstvolgende werkdag, dan wel per fax of anderszins langs elektronische weg. Wanneer er volgens de rechtbank goede reden is om toestemming te geven voor een wijze van betekening of kennisgeving die ingevolge de Civil Procedure Rules normaal gesproken niet is toegestaan, kan de rechtbank toestemming geven voor betekening of kennisgeving langs alternatieve weg of op een alternatieve locatie.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Bij een reguliere postdienst of een andere bezorgingsmethode waarbij bezorging op de eerstvolgende werkdag plaatsvindt, wordt betekening of kennisgeving van de stukken geacht te geschieden op de tweede dag nadat zij ter post zijn besteld of zijn achtergelaten, bezorgd bij of opgehaald door de desbetreffende dienstverlener als dat een werkdag is, en anders op de eerstvolgende werkdag daarna. In geval van betekening of kennisgeving per fax of anderszins langs elektronische weg op een werkdag vóór 16.30 uur, wordt betekening of kennisgeving geacht te geschieden op diezelfde dag, en in ieder ander geval op de eerstvolgende werkdag na de dag van verzending. In het geval van een alternatieve wijze van betekening of kennisgeving vermeldt het gerechtelijk bevel zowel de wijze van betekening of kennisgeving als het tijdstip waarop die wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Neerlegging van stukken op een bepaalde plaats (bv. op een postkantoor) behoort niet tot de gangbare alternatieve wijzen van betekening of kennisgeving. Zie onderdeel 8 hieronder voor de manier waarop de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, wordt geïnformeerd als kennisgeving of betekening van stukken per aangetekende post heeft plaatsgevonden, maar de stukken niet in ontvangst zijn genomen.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

De veronderstelde datum van betekening of kennisgeving geldt ook als de persoon voor wie het stuk is bestemd, weigert het in ontvangst te nemen, mits de wijze van betekening of kennisgeving door een rechtbank is goedgekeurd.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

Een stuk dat via de Gibraltar Post Office per aangetekende post is verzonden, wordt uitsluitend afgegeven aan de persoon voor wie het is bestemd. Die ontvangt bericht dat er een brief of pakket kan worden afgehaald. De brief of het pakket wordt uitsluitend aan die persoon meegegeven, die zich daarbij moet identificeren.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Als de persoon die het afhaalbericht ontvangt, niet zelf naar het postkantoor komt, kan er geen betekening of kennisgeving plaatsvinden.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Ja. Nadat het eerste afhaalbericht is verzonden naar de persoon voor wie het stuk is bestemd, heeft die 28 dagen om het stuk af te halen. Daarna wordt er een tweede afhaalbericht verzonden. Als het stuk vervolgens na nog eens zeven dagen niet is afgehaald, wordt het als onbestelbaar retour gezonden.

De persoon voor wie het stuk is bestemd, krijgt daarvan een schriftelijke mededeling die naar zijn adres wordt verzonden.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Indien de procesregels bewijs van betekening of kennisgeving voorschrijven, moet er een certificaat van betekening of kennisgeving worden overgelegd. Op dit certificaat moet worden vermeld dat het stuk niet onbestelbaar retour is ontvangen, de wijze van betekening of kennisgeving, alsmede de datum van de postbestelling, betekening of kennisgeving in persoon, per fax of via achterlating op een toegestane plaats. Er is een voorgeschreven formulier verkrijgbaar.

In geval van betekening of kennisgeving in persoon van een claim form, moet de eiser binnen zeven dagen na betekening of kennisgeving van het claim form een certificaat van betekening of kennisgeving aan de rechtbank overleggen. Doet een eiser dat niet, dan komt hij niet in aanmerking voor toewijzing van een verstekvonnis.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Doorgaans is een nieuwe poging tot betekening of kennisgeving nodig, mits dit nog binnen de gestelde termijn kan geschieden.

Het Supreme Court is echter bevoegd om in uitzonderlijke gevallen dispensatie te verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verweerder weliswaar volledig en op de juiste wijze over de vordering is ingelicht, maar de eiser de betekening of kennisgeving niet binnen de gestelde tijdsperiode heeft verricht, bijvoorbeeld vanwege betekening of kennisgeving op het verkeerde adres.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Aangezien betekening of kennisgeving wordt uitgevoerd door een procederende partij of haar solicitor, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van die partij. De hoogte van de kosten hangt af van de wijze van betekening of kennisgeving.

Laatste update: 23/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.