Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Het doel van de betekening en kennisgeving van stukken is het garanderen dat verweerders weten wat de aard is van de rechtsvordering die tegen hen is ingesteld en de stukken die hier verband mee houden. De procedureregels bevatten specifieke eisen voor de goede kennisgeving en betekening van de stukken.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Ieder stuk waarmee een rechtsvordering wordt ingesteld bij een district court, een circuit court of het High Court (inclusief beroepen die zijn ingesteld tegen beslissingen van lagere gerechten) en ieder ander later stuk met betrekking tot burgerlijke rechtsvorderingen.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De partij van wie het stuk afkomstig is of een hiertoe gemachtigde persoon is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van het document.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Nee. Het adres voor de betekening of kennisgeving dient te worden verstrekt door de verzoekende autoriteit.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Nee. Er bestaat geen centraal register met daarin de adressen/verblijfplaatsen van natuurlijke personen. Het is mogelijk om het officiële adres van een onderneming te vinden door een zoekopdracht uit te voeren op de website van het Companies Registration Office (Registratiekantoor van ondernemingen).

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Het verzoek wordt door het circuit court behandeld als verzoek dat is ingediend uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1206/2001.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

In het district court kan de betekening of kennisgeving plaatsvinden per:

i) aangetekend schrijven;

ii) aangetekend gefrankeerd schrijven;

iii) persoonlijke overhandiging in een gesloten enveloppe aan een persoon anders dan degene van wie het stuk afkomstig is;

iv) persoonlijke betekening of aan een familielid ouder dan zestien jaar die bij de verweerder verblijft.

In het district court gebeurt de betekening of kennisgeving van bijna alle documenten per aangetekend schrijven.

Voor het High Court bepaalt artikel 9, lid 2, van de Rules of the Superior Courts dat een inleidende dagvaarding persoonlijk dient te worden betekend. Indirecte betekening is eveneens toegestaan nadat naar behoren en op redelijke wijze is geprobeerd het stuk persoonlijk te betekenen. De betekening of kennisgeving van latere documenten gebeurt doorgaans per aangetekend schrijven (zie artikel 121 van de Rules of the Superior Courts van 1986, zoals gewijzigd). Artikel 51 van de Companies act van 2014 bevat de betekening of kennisgeving van stukken op de statutaire zetel van een in Ierland geregistreerde vennootschap per gewone gefrankeerde post en artikel 1310 van dezelfde wet bevat dezelfde procedure voor vennootschappen die in het buitenland zijn geregistreerd.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

De elektronische betekening of kennisgeving van stukken is niet toegestaan.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

De persoonlijke betekening of kennisgeving, of de betekening of kennisgeving per aangetekend schrijven zijn de gebruikelijke wijzen van betekening of kennisgeving. Als de betekening of kennisgeving van Ierse gerechtelijke stukken op een andere wijze dient te gebeuren dan per gewone gefrankeerde post, fax, e-mail of aanplakking, dient er een verzoek om “indirecte betekening of kennisgeving” te worden overgelegd aan de rechtbank en kan de betekening of kennisgeving van de gerechtelijke stukken aan de rechtbank in geval van een positief antwoord op een andere toegestane wijze gebeuren.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Als de betekening of kennisgeving plaatsvindt naar aanleiding van een beschikking tot indirecte betekening of kennisgeving, wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden als de voorwaarden van de gerechtelijke beschikking zijn nageleefd. Als de betekening of kennisgeving per post wordt gedaan, is er een wettelijk vermoeden van de betekening of kennisgeving van de stukken als deze in de gebruikelijke loop van de verspreiding van de post zijn afgegeven. Dit is een weerlegbaar vermoeden.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Als de betekening of kennisgeving is uitgevoerd naar aanleiding van een beschikking van de rechter, wordt de ontvanger hiervan in kennis gesteld op de in de beschikking bepaalde wijze. Als de betekening of kennisgeving van de stukken per aangetekend schrijven gebeurt en de ontvanger niet beschikbaar is, laat het personeel van de post op het adres een bericht achter waarin de ontvanger wordt uitgenodigd om zich naar het postkantoor te begeven om het aangetekende schrijven op te halen. Het postkantoor bewaart de zending doorgaans gedurende een week tot tien dagen.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

De weigering van de betekening of kennisgeving heeft geen gevolgen. Als de betekening of kennisgeving in het kader van een Ierse gerechtelijke procedure onmogelijk is gebleken, kan er een verzoek tot verlenging van de termijn voor betekening of kennisgeving en/of tot het gebruik van een alternatieve methode worden ingediend bij de rechtbank.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

In een niet-aangetekend schrijven wordt het stuk afgegeven op het adres. In een aangetekend schrijven wordt het stuk uitsluitend overgelegd aan de persoon aan wie het schrijven is gericht. Dit principe is zowel van toepassing op nationale als internationale verspreiding.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

In plaats van de verspreiding per post staat artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 personen toe om de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken te doen verrichten door een advocaat of een persoon die is belast met de betekening of kennisgeving.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Het postkantoor geeft doorgaans een termijn aan op de kennisgeving die aan de ontvanger is verzonden. De kennisgeving wordt afgegeven op het adres van laatstgenoemde. De termijn bedraagt gewoonlijk een week.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Voor de district courts en circuit courts: als de betekening of kennisgeving per aangetekend schrijven plaatsvindt, legt de persoon die de enveloppe heeft gepost op zijn vroegst op de tiende dag na de dag waarop de enveloppe is gepost een plechtige verklaring af en verstrekt hij een verzendbewijs.

Voor het High Court: een onder ede verklaard affidavit van betekening door de persoon die de betekening heeft gedaan geldt voor de rechtbank als bewijs. Bij inleidende dagvaardingen dienen de details van de betekening en kennisgeving binnen drie dagen na de betekening op de achterzijde van de genoemde dagvaarding te zijn geschreven en het affidavit van de persoonlijke betekening dient hiernaar te verwijzen.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Er kan een verzoekschrift worden ingediend bij een rechtbank voor de vernietiging van een vonnis dat is gewezen terwijl de kennisgeving of betekening van de bekendmaking van de zitting aan de verweerder niet wettig is gedaan.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

De kosten zijn de kosten voor de verzending per post of , in voorkomend geval, het honorarium van een gevolmachtigde.

Laatste update: 08/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.