Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

In Luxemburg is notification (kennisgeving) de algemene term voor de verschillende procedures waarmee een stuk ter kennis wordt gebracht van de geadresseerde.

Signification (betekening) is een specifieke vorm van kennisgeving. Betekening wordt verricht door een gerechtsdeurwaarder die zich naar de woonplaats van de geadresseerde begeeft om hem het stuk te overhandigen.

De meeste kennisgevingen vinden plaats bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Betekening door een gerechtsdeurwaarder biedt meer waarborgen dan kennisgeving per post. In de wet wordt derhalve bepaald dat de belangrijkste processtukken door een gerechtsdeurwaarder moeten worden betekend.

Wat de procedure voor het Justice de Paix (vredegerecht) betreft, worden alle oproepingen echter systematisch bij aangetekend schrijven toegezonden. Afhankelijk van de soort procedure wordt de oproeping toegezonden door de griffie dan wel door een gerechtsdeurwaarder. Het komt dus voor dat ook de gerechtsdeurwaarder kennisgeving per post verricht in plaats van betekening.

In het algemeen is betekening door een gerechtsdeurwaarder vereist om de termijnen voor beroep tegen een gerechtelijke beslissing te doen ingaan. Bij wijze van uitzondering gaan de termijnen voor beroep tegen een in eerste aanleg gegeven beslissing inzake huurcontracten en arbeidsrecht in op de datum van kennisgeving van het vonnis door de griffie.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Van de meeste processtukken moet kennisgeving of betekening worden verricht vooraleer zij aan de rechter kunnen worden overgelegd.

De wet voorziet met name in de betekening of kennisgeving van gedinginleidende stukken waarin de verweerder wordt opgeroepen voor een rechter te verschijnen, hetzij persoonlijk hetzij via een advocaat.

Ook van rechterlijke beslissingen moet kennisgeving of betekening worden verricht, opdat zij door het verstrijken van de beroepstermijn in kracht van gewijsde zouden gaan.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

In Luxemburg zijn alleen de gerechtsdeurwaarders bevoegd om betekening van een stuk te verrichten.

In de meeste gevallen moet voor de inleiding van een gerechtelijke procedure een gerechtsdeurwaarder tussenbeide komen. Zodra de beslissing is gegeven, moet nogmaals een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om de betekening van de beslissing aan de in het ongelijk gestelde partij te laten verrichten; door deze betekening begint de beroepstermijn te lopen. Indien binnen deze termijn geen beroep wordt ingesteld, wordt de beslissing definitief. Indien de in het ongelijk gestelde partij beroep wenst in te stellen, moet zij het beroepschrift door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen.

De wet voorziet in een aantal uitzonderingen op het monopolie van de gerechtsdeurwaarders. Met name voor het vredegerecht worden heel wat procedures ingeleid door de indiening van een tot de bevoegde rechter gericht verzoekschrift. Het is dan de griffie die de partijen ter zitting oproept door hen een oproeping toe te zenden waaraan een afschrift van het inleidende verzoekschrift is gehecht. Deze procedure is met name van toepassing met betrekking tot huurcontracten, maar ook met betrekking tot arbeidsrecht en betalingsbevelen.

De oproeping door de griffie wordt ook toegepast voor een aantal procedures bij het tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank), met name procedures die onder de bevoegdheid van de president van de rechtbank vallen.

Advocaten zijn niet bevoegd om rechtstreeks kennisgeving van een stuk aan een justitiabele te verrichten. Voor een geldige kennisgeving moeten zij een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dat verandert echter zodra het proces van start is gegaan en elke partij door een advocaat wordt vertegenwoordigd; vanaf dat moment kunnen de processtukken, maar ook de bewijsstukken rechtsgeldig worden uitgewisseld via kennisgeving tussen advocaten. Voor kennisgeving tussen advocaten gelden geen bijzondere formaliteiten. Het is gebruikelijk dat de advocaat spontaan de ontvangst meldt van een ontvangen stuk.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

In Luxemburg zijn de territoriaal bevoegde gerechtsdeurwaarders de aangewezen ontvangende instanties, overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.

De gerechtsdeurwaarders zijn wettelijk verplicht om het stuk in persoon of aan de woonplaats respectievelijk de statutaire zetel van de geadresseerde te betekenen.

De gerechtsdeurwaarders hebben in het kader van de onder hun bevoegdheid vallende taken toegang tot de volgende informatie:

 • Natuurlijke personen:
  • naam, voornamen
  • woonplaats
  • geboortedatum

Deze informatie is opgenomen in het register van natuurlijke personen. Gerechtsdeurwaarders hebben voor de uitoefening van hun taken toegang tot het register van natuurlijke personen.

 • Ondernemingen:
  • naam
  • firmanaam
  • statutaire zetel
  • handelsregisternummer

Ten aanzien van de ondernemingen die in het handelsregister staan ingeschreven, zijn deze gegevens openbaar en dus vrij toegankelijk.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen in een buitenlandse gerechtelijke procedure hebben geen toegang tot het register van natuurlijke personen om onderzoek te doen naar het adres van een natuurlijke persoon.

De basisgegevens (statutaire zetel, firmanaam, handelsregisternummer) van de in het handelsregister ingeschreven ondernemingen zijn openbaar en gratis toegankelijk. De toegang tot meer gedetailleerde gegevens is niet gratis.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Om het huidige adres van een persoon te vinden met betrekking tot een verzoek op grond van Verordening (EG) 1206/2001 van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, verricht de aangezochte gerechtelijke instantie het onderzoek in het nationaal register van natuurlijke personen ingeval het om een natuurlijke persoon gaat. In geval van rechtspersonen wordt het onderzoek verricht op basis van de gegevens in het handelsregister.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

 • Samenvatting van de kennisgevingsprocedure

De meeste kennisgevingen geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Indien de postbeambte de geadresseerde op zijn adres aantreft, verzoekt hij hem de ontvangstbevestiging te ondertekenen, die vervolgens naar de afzender wordt teruggezonden. Indien de geadresseerde de ontvangstbevestiging weigert te ondertekenen, wordt dat door de postbeambte genoteerd en wordt de kennisgeving geacht te hebben plaatsgevonden.

Indien de geadresseerde niet aanwezig is maar een andere persoon het aangetekend schrijven aanvaardt, noteert de postbeambte op de ontvangstbevestiging de identiteit van deze persoon. In de meeste gevallen heeft een kennisgeving aan een derde minder rechtskracht dan een kennisgeving aan de betrokkene zelf.

Indien de persoon afwezig is maar het adres juist is, laat de postbeambte een bericht achter in de brievenbus, waarin de geadresseerde wordt verzocht het aangetekend schrijven binnen de aangegeven termijn af te halen op het postkantoor. De kennisgeving wordt dan geacht te hebben plaatsgevonden, zelfs indien de geadresseerde het aangetekend schrijven niet afhaalt.

Indien niet kan worden vastgesteld wat het juiste adres is, zendt de postbeambte de brief terug naar de afzender met de vermelding dat de kennisgeving niet heeft plaatsgevonden. In dat geval moet de verzoeker een nieuw adres verstrekken. Indien de geadresseerde van de kennisgeving geen bekend adres heeft, kan de verzoeker afzien van de kennisgevingsprocedure en het dossier overdragen aan een gerechtsdeurwaarder opdat deze tot betekening zou overgaan en in voorkomend geval een procès-verbal de recherches (proces verbaal van onderzoek) zou opstellen.

De bovenbeschreven procedure voor kennisgeving is alleen van toepassing indien de geadresseerde van het stuk in Luxemburg woont. Ten aanzien van in het buitenland wonende personen moet de procedure voor betekening worden gevolgd.

 • Samenvatting van de betekeningprocedure

Het stuk wordt door de gerechtsdeurwaarder in persoon aan de geadresseerde betekend ongeacht de plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft.

Gewoonlijk begeeft de gerechtsdeurwaarder zich naar de woonplaats van de geadresseerde. De overhandiging kan echter ook geschieden op elke plaats waar de gerechtsdeurwaarder de geadresseerde aantreft, bv. op de werkplek.

De betekening is in persoon verricht wanneer het afschrift van het stuk persoonlijk aan de geadresseerde is overhandigd. In geval van een rechtspersoon is de betekening in persoon verricht wanneer het afschrift van het stuk is overhandigd aan de wettelijke vertegenwoordiger, aan een gevolmachtigde van deze laatste of aan iedere andere persoon die hiertoe bevoegd is verklaard. Indien het een betekening aan de gekozen woonplaats betreft, is de betekening verricht wanneer het afschrift van het stuk aan de gevolmachtigde is overhandigd.
Indien de geadresseerde het afschrift van het stuk aanvaardt, maakt de gerechtsdeurwaarder hiervan melding in het exploot. In dit geval wordt de betekening geacht plaatsgevonden te hebben op de dag van de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde.

Indien de geadresseerde weigert het afschrift van het stuk te aanvaarden, maakt de gerechtsdeurwaarder hiervan melding in het exploot. In dit geval wordt de betekening geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat het stuk aan de geadresseerde is aangeboden.

Indien de gerechtsdeurwaarder de geadresseerde van het stuk op de woonplaats aantreft, overhandigt hij hem een eensluidend afschrift van het stuk. Hij stelt een proces verbaal op van inachtneming van deze formaliteit, dat aan het origineel van het stuk wordt gehecht.

Er bestaan geen alternatieven voor de betekening buiten de indirecte betekening of kennisgeving zoals vermeld onder punt 7 hieronder.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

Krachtens de Nouveau Code de Procédure civile (nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) is elektronische betekening of kennisgeving van stukken niet toegestaan.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

De betekening aan de woonplaats

Indien de betekening niet in persoon aan de geadresseerde kan geschieden, wordt het afschrift van het stuk op het adres van de geadresseerde overhandigd. Indien hij niet op het adres woont of afwezig is, wordt het afschrift van het stuk overhandigd op zijn hoofdverblijfplaats. Indien het een rechtspersoon betreft, geschiedt de betekening aan de statutaire of bestuurszetel.

Het afschrift van het stuk wordt overhandigd aan een persoon die zich daar bevindt, op voorwaarde dat de persoon dit aanvaardt en zijn naam, voornamen, titel en adres opgeeft en het ontvangstbewijs ondertekent. Het afschrift wordt in een gesloten envelop aangeboden waarop zich alleen de naam, de voornamen, de titel en het adres van de geadresseerde bevinden en het stempel van de gerechtsdeurwaarder aangebracht op de klep van de envelop.

Het afschrift mag niet aan een kind onder de vijftien jaar worden overhandigd, noch aan degene op wiens verzoek het stuk betekend is.

De gerechtsdeurwaarder laat op het adres van de geadresseerde, op de hoofdverblijfplaats of op het adres van de statutaire of bestuurszetel van de rechtspersoon, in een verzegelde envelop, een gedateerde kennisgeving achter met daarin de mededeling van de overhandiging van het afschrift van het stuk, met vermelding van de gegevens van de persoon aan wie het afschrift overhandigd is.

De gerechtsdeurwaarder voegt er een afschrift als apart blad aan toe. Dezelfde procedure wordt gevolgd in geval van betekening aan de gekozen woonplaats.

In al deze gevallen wordt de betekening geacht te hebben plaatsgevonden op de dag van de overhandiging van het afschrift van het stuk.

Artikel 161 van het nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt: “Betekening aan de woonplaats wordt beschouwd als betekening verricht op het adres waar de geadresseerde in het bevolkingsregister staat ingeschreven.”

Artikel 164 van het nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt: “Betekening geschiedt:

1°wat betreft de staat, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken;

2°wat betreft openbare instellingen, aan hun hoofdkantoor;

3°wat betreft gemeenten, aan het gemeentehuis;

4°wat betreft bedrijven, verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut, hetzij aan hun statutaire zetel hetzij aan de beheerder.”

Betekening door afgifte van een afschrift van het exploot

Artikel 155, lid 6, van het nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering luidt als volgt: “Ingeval het stuk niet kon worden betekend zoals hierboven beschreven, en als uit controles blijkt dat de geadresseerde op het aangegeven adres verblijft, hetgeen vermeld dient te worden in het stuk van de gerechtsdeurwaarder, deponeert de gerechtsdeurwaarder een afschrift van het stuk in een verzegelde envelop met kennisgeving aan de geadresseerde dat niemand was aangetroffen op het aangegeven adres of dat de aanwezige personen hebben geweigerd het afschrift van het stuk in ontvangst te nemen.

De betekening wordt geacht te zijn geschied op de dag dat het stuk is gedeponeerd. Op dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag zendt de gerechtsdeurwaarder bij gewone brief een afschrift van het stuk en de voornoemde kennisgeving naar het adres dat op het stuk vermeld staat.”

Betekening aan een onbekend adres

In artikel 157 van het nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt de wijze van betekening bepaald indien de geadresseerde geen bekende woon- of verblijfplaats heeft of geen bekende statutaire zetel: “Indien de persoon aan wie het stuk moet worden betekend geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op waarin hij nauwkeurig vermeldt welke verrichtingen hij gedaan heeft om de geadresseerde van het stuk te vinden. Het proces-verbaal vermeldt de aard van het stuk en de naam van de verzoeker.

Op dezelfde dag, of uiterlijk de volgende werkdag, zendt de gerechtsdeurwaarder aan de geadresseerde op het laatst bekende adres per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging een afschrift van het stuk en een afschrift van het proces-verbaal. Dezelfde formaliteit wordt op dezelfde dag vervuld bij gewone brief.

Het afschrift van het proces-verbaal dat naar de geadresseerde wordt verzonden wijst hem erop dat hij het afschrift van het stuk binnen een tijdsbestek van drie maanden kan afhalen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder of dat hij iemand hiertoe kan machtigen.”

Artikel 157, lid 3, van het nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt: “De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op de betekening van een stuk aan een rechtspersoon die op de aangegeven plaats zoals vermeld in het handelsregister geen statutaire zetel meer heeft.”

Andere wijzen van betekening

Artikel 157 lid 4 bepaalt met name: “Wanneer een gedinginleidend stuk of een gelijksoortig stuk is betekend overeenkomstig de eerder genoemde bepalingen en de verweerder niet verschijnt, kan de rechter die hierover uitspraak moet doen in voorkomend geval de publicatie gelasten van een bericht in een Luxemburgse of buitenlandse krant.”

Artikel 158 van het nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering voegt hieraan het volgende toe: “Indien de geadresseerde van het stuk niet wordt gevonden of indien niet is vastgesteld dat hij daadwerkelijk op de hoogte is gebracht, kan de rechter ambtshalve alle aanvullende stappen gelasten, tenzij het gaat om voorlopige of bewarende maatregelen ter vrijwaring van de rechten van de verzoeker.”

Kennisgeving bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging

Wanneer het stuk door de griffie wordt bezorgd, geschiedt de kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Indien het adres van de geadresseerde onbekend is, geschiedt de kennisgeving door betekening door de gerechtsdeurwaarder.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Wanneer een betekening van het stuk is verricht, dient het exploot van betekening de datum van de betekening te vermelden die overeenkomt met de datum van de overhandiging van het exploot aan de geadresseerde aan de woonplaats van de geadresseerde of met de datum van de afgifte van het stuk aan de woonplaats van de geadresseerde.

Wanneer een kennisgeving van het stuk is verricht, hanteert Luxemburg een systeem van twee data.

De datum die in aanmerking dient te worden genomen met betrekking tot de verzender van het stuk verschilt van de datum die in aanmerking dient te worden genomen met betrekking tot de geadresseerde van het stuk.

Voor de verzender geldt de verzenddatum als datum van de kennisgeving.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Wat betreft betekening door afgifte van een afschrift van het exploot, zie hierboven: Betekening door afgifte van een afschrift van het exploot.

Wat betreft kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, zie hieronder: Vraag 8.3

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Wanneer de overdracht van het stuk geschiedt door betekening, dan heeft de geadresseerde niet de mogelijkheid om bezwaar te maken, tenzij het gaat om de weigeringsgrond van de artikelen 5 en 8 van de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 1393/2007 (noodzaak van vertaling).

Wanneer de overdracht van het stuk geschiedt door kennisgeving, dan bestaat er voor de geadresseerde geen mogelijkheid om zich te verzetten tegen een kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

De geadresseerde van een kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging kan echter wel achteraf de geldigheid van deze kennisgeving betwisten door aan te tonen dat op het aangetekende schrijven noch zijn woonplaats, noch zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats vermeld stond. Betekening door een gerechtsdeurwaarder biedt derhalve meer rechtszekerheid dan kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. In geval van betekening controleert de gerechtsdeurwaarder immers het adres van de geadresseerde in het nationaal register van natuurlijke personen of in het gemeentelijke bevolkingsregister. Bovendien kan de datum van kennisgeving per aangetekende post niet met zekerheid worden vastgesteld indien de geadresseerde het ontvangstbewijs niet heeft gedateerd en ondertekend toen het aangetekende schrijven (de eerste keer) werd aangeboden aan zijn woonplaats, verblijfplaats of zijn gekozen woonplaats. Omgekeerd staat de datum van de betekening altijd aangegeven op het exploot van de betekening.

Bovendien verandert de weigering van de geadresseerde om het stuk in ontvangst te nemen niets aan de geldigheid en aan de datum van de betekening of kennisgeving.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

In artikel 8.1. van de algemene voorwaarden voor de dienstverlening in het kader van de algemene postdienst wordt het volgende bepaald: “Aangetekende zendingen worden, naast aan de geadresseerde en zijn gemachtigde, bezorgd:

 • aan de woonplaats, aan iedere meerderjarige die namens de geadresseerde de brief in ontvangst neemt
 • op het postkantoor, aan iedere meerderjarige die het betroffen ontvangstbewijs overlegt.”

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

De poststukken worden bezorgd op het aangegeven adres, behalve in geval van een kennelijke fout (bijvoorbeeld door verkeerd gespelde straatnaam, verkeerd huisnummer, kennelijk onjuiste postcode enz.).

Indien de geadresseerde niet op het aangegeven adres wordt aangetroffen, wordt de aangetekende zending niet afgegeven.

Poststukken die niet in de brievenbus van de geadresseerde passen of die niet bij de passage van de postbeambte aan een rechthebbende konden worden overhandigd, blijven ter beschikking van de geadresseerde op het plaatselijke postkantoor gedurende de door het postbedrijf vastgestelde termijn en zoals vermeld in het bericht dat in de brievenbus van de geadresseerde is gedeponeerd. Wanneer de termijn is verstreken, worden de zendingen teruggestuurd naar de afzender, indien bekend.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Poststukken die niet in de brievenbus van de geadresseerde passen of die niet bij de passage van de postbeambte aan een rechthebbende konden worden overhandigd, blijven ter beschikking van de geadresseerde op het plaatselijke postkantoor gedurende de door het postbedrijf vastgestelde termijn en zoals vermeld in het bericht dat in de brievenbus van de geadresseerde is gedeponeerd. Wanneer de termijn verstreken is, worden de zendingen teruggestuurd naar de afzender, indien bekend.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

In geval van kennisgeving per post geldt de ontvangstbevestiging als bewijs. In geval van betekening door een gerechtsdeurwaarder stelt deze een proces-verbaal op van de handelingen die hij heeft verricht. De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar. Het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder geldt als bewijs tenzij in geval van inscription de faux (betichting van valsheid).

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

De schending van de voor kennisgeving geldende vormvoorschriften kan leiden tot de nietigheid van de kennisgeving.

De nietigheid wegens vormfout zal echter slechts worden uitgesproken indien vaststaat dat deze vormfout de geadresseerde van het stuk heeft benadeeld.

De rechter moet over deze kwestie oordelen.

Indien de betekening of kennisgeving niet aan de geadresseerde zelf kan worden verricht en wanneer deze niet verschijnt, kan de rechter de verzoeker vragen een nieuwe betekening of kennisgeving van het stuk te laten verrichten. Aldus kan met zekerheid worden vastgesteld wat de oorzaak is van het niet verschijnen van de betrokkene.

Voor procedures waarbij de partijen normaliter door de griffie worden opgeroepen, kan de rechter de verzoeker ook vragen de oproeping door een gerechtsdeurwaarder te laten verrichten indien er twijfel is over de geldigheid van de oproeping bij aangetekend schrijven.

Tot slot wordt een vonnis slechts geacht op tegenspraak te zijn gewezen ten aanzien van een niet ter zitting verschenen partij indien vaststaat dat de oproeping aan deze partij zelf is overhandigd. Indien dat niet het geval is (bv. de oproeping is overhandigd aan een andere persoon die zich ter plaatse bevond), wordt het vonnis bij verstek gewezen, en kan daartegen dus verzet worden aangetekend.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Kennisgevingen door de griffie zijn kosteloos. Wanneer de betekening of kennisgeving door een gerechtsdeurwaarder wordt verricht, dan wordt deze vergoed tegen een vast tarief dat wordt vastgesteld bij groothertogelijke verordening.

Links

Legilux

Handelsregister

Laatste update: 25/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.