Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Betekening van stukken betekent de overhandiging van gerechtelijke stukken aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. De wijze van betekening wordt specifiek geregeld door het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de Laws of Malta (wetten van Malta)).

In de nationale wetgeving zijn specifieke voorschriften voor de betekening van stukken opgenomen om een standaardprocedure vast te stellen voor de wijze waarop stukken moeten worden betekend en om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen de op hen of hun gerechtelijke actie betrekking hebbende juridische stukken ontvangen. Voorts zorgen deze voorschriften voor zekerheid, voor de rechtbank, dat stukken de geadresseerde hebben bereikt.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Alle bij de rechtbank ingediende stukken moeten formeel worden betekend. Daarbij gaat het om gerechtelijke brieven, protesten, aanvragen, dagvaardingen, beroepen, replieken, voorlopige en uitvoerbare maatregelen en door rechtbanken, rechters en magistraten uitgevaardigde bevelen.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

Nadat een stuk is ingediend bij de rechtbank, is de rechtbank verantwoordelijk voor de betekening ervan. De partij die de vordering instelt, moet bij de rechtbank een stuk indienen waarin wordt vermeld aan welke persoon of personen het stuk moet worden betekend, met inbegrip van het adres/de adressen. Als er meerdere geadresseerden zijn, moet de partij die het stuk indient, ervoor zorgen dat er voldoende kopieën voor alle geadresseerden zijn.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Als de betekening mislukt, controleert de Maltese ontvangende autoriteit het verstrekte adres; om dat te kunnen doen moet de Maltese autoriteit echter beschikken over het nummer van het identiteitsdocument van de geadresseerde als het om een natuurlijke persoon gaat. Als dit identificatienummer, dat uniek is voor elke natuurlijke persoon, door de doorgevende instantie wordt verstrekt, kan de ontvangende instantie proberen een alternatief adres vast te stellen.

In geval van ondernemingen controleert de ontvangende autoriteit het geregistreerde adres van de geadresseerde onderneming in een onlinesysteem dat wordt beheerd door het Ondernemingsregister, dat onder de Autoriteit Financiële Diensten van Malta (Malta Financial Services Authority – MFSA) ressorteert. Als het door de doorgevende autoriteit verstrekte adres verschilt van het in het register vermelde adres, zal een nieuwe poging worden gedaan om de stukken op het geregistreerde adres te betekenen.

Wanneer de gerechtsdeurwaarder te kennen geeft dat hij of zij de geadresseerde niet op het verstrekte adres heeft aangetroffen of dat niemand opendeed, verzoekt de ontvangende autoriteit de desbetreffende rechtbank om toestemming om de betreffende natuurlijke of rechtspersoon buiten de wettelijk vastgestelde tijden kennisgeving te doen op datzelfde adres. Soms slaagt de betekening of kennisgeving niet.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Bij het vaststellen van het adres van een natuurlijke persoon heeft alleen de ontvangende autoriteit toegang tot gegevens die horen bij het adres van een persoon, d.w.z. indien de doorgevende autoriteit het identificatienummer heeft versterkt. Deze databank is niet toegankelijk voor het algemene publiek of voor buitenlandse autoriteiten. Anderzijds kan essentiële informatie over ondernemingen, zoals de correcte bedrijfsnaam, het registratienummer van het bedrijf en de statutaire zetel, door eenieder kosteloos worden gecontroleerd in een onlinesysteem van het Ondernemingsregister, dat onder de Autoriteit Financiële Diensten van Malta (Malta Financial Services Authority – MFSA) ressorteert. Specifieke informatie, zoals de namen van directeuren, wettelijke vertegenwoordigers, de bedrijfssecretaris, enz., kan online worden verkregen via dezelfde website, maar daarvoor moet eerst een account worden aangemaakt en aan het inzien van deze informatie zijn kosten verbonden.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Bij een verzoek om het adres van een getuige moeten de redenen voor dat verzoek aan de centrale autoriteit worden meegedeeld. De centrale autoriteit is echter niet verplicht om deze informatie te verstrekken.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

Protestacties en juridische stukken die geen deel uitmaken van een gerechtelijke procedure worden per aangetekende post bezorgd, waarbij een “roze kaart” de handtekening van de ontvanger toont, of dat het stuk niet is aangenomen. De roze kaart wordt aan het originele stuk (bijvoorbeeld de officiële brief) gehecht.

Andere voor het instellen van een gerechtelijke procedure ingediende stukken, of stukken die zijn ingediend in de loop van een gerechtelijke procedure, worden betekend door de gerechtsdeurwaarder, die het desbetreffende stuk overhandigt aan de geadresseerde op het door de indienende partij opgegeven adres of een afschrift daarvan achterlaat op zijn of haar werkplek of woonadres, of bij een persoon die in dienst van de geadresseerde is, of bij zijn of haar advocaat, of bij een persoon die gemachtigd is zijn of haar post te ontvangen. Stukken mogen echter niet worden betekend aan een persoon die jonger is dan 14 jaar of een persoon die lijdt aan een psychische stoornis of een andere aandoening die hem of haar onbekwaam maakt om de betekening te bevestigen.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

In civielrechtelijke procedures kunnen stukken niet elektronisch worden betekend.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

De ontvangende instantie zorgt ervoor dat het stuk wordt betekend door het te hechten aan een gerechtelijke brief die wordt geregistreerd in het register van het Civil Court (civiele rechtbank), eerste zaal, wanneer het stuk moet worden betekend op het eiland Malta, en in het register van het Court of Magistrates (Gozo) wanneer het stuk moet worden betekend op het eiland Gozo of Comino. Deze stukken worden door de gerechtsdeurwaarder samen met de gerechtelijke brief aan de geadresseerde persoon betekend. In artikel 187 van het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering is vastgelegd hoe stukken moeten worden betekend:

a) De betekening vindt plaats door de overhandiging van een afschrift van de pleitnota aan de persoon aan wie deze moet worden betekend of door dat afschrift achter te laten op het woon-, bedrijfs- of postadres van die persoon bij een lid van zijn of haar familie of huishouden of bij zijn of haar advocaat of bij een persoon die gemachtigd is zijn of haar post te ontvangen, met dien verstande dat het niet rechtmatig is om het afschrift achter te laten bij een persoon die jonger is dan 14 jaar of een persoon die vanwege een psychische aandoening onbekwaam is om de betekening te bevestigen. Een persoon wordt geacht bekwaam te zijn om de betekening te bevestigen tenzij het tegendeel is bewezen, en er kan geen bezwaar worden gemaakt op grond van onregelmatige betekening als wordt aangetoond dat het afschrift de persoon aan wie het moest worden betekend daadwerkelijk heeft bereikt;

b) In het geval van opvarenden van koopvaardijschepen, of bemanningsleden die geen wettelijke verblijfplaats hebben in Malta, kan de betekening plaatsvinden door het afschrift te overhandigen aan de kapitein van het schip of iemand die bevoegd is om namens de kapitein op te treden;

c) In geval van een orgaan met een onderscheiden rechtspersoonlijkheid vindt de betekening plaats door het achterlaten van een afschrift van de pleitnota: i) in de statutaire zetel, het hoofdkantoor, de plaats waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden of het postadres van het betreffende orgaan, bij een persoon die gemachtigd is om de persoon in rechte te vertegenwoordigen, de bedrijfssecretaris of een werknemer van het orgaan, of ii) bij een van bovengenoemde personen op de wijze waarin wordt voorzien onder a).

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Het stuk wordt geacht te zijn betekend wanneer de persoon die de stukken ontvangt de betekening heeft aanvaard.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

n.v.t.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Wanneer een persoon aan wie de pleitnota is geadresseerd weigert deze persoonlijk in ontvangst te nemen van een uitvoerend functionaris van de rechtbank, moet de rechtbank volgens het Maltese recht, op verzoek van de belanghebbende partij en na de rechtbankfunctionaris te hebben gehoord en alle omstandigheden van het incident tegen elkaar te hebben afgewogen, in een decreet verklaren dat de betekening wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag en het tijdstip van de weigering, welk decreet wordt geacht voor alle wettelijke doeleinden het bewijs van de betekening te vormen.

Bovendien wordt een persoon die doelbewust de betekening van een gerechtelijk stuk of bevel of de uitvoering van een gerechtelijk bevel door een gerechtsdeurwaarder vermijdt, belemmert of weigert, schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank op straffe, bij een veroordeling, van a) een reprimande, b) verwijdering uit de rechtbank, c) tot 24 uur detentie in het gebouw waarin de rechtbank zitting heeft, of d) een boete (“ammenda” of “multa”).

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

De Maltese postdienst bezorgt post aan elke persoon die wordt aangetroffen op het adres en bereid is de post te aan te nemen, mits deze persoon over zijn of haar volledige verstandelijke vermogens beschikt en geen kind is. Verondersteld wordt dat wanneer een in het gebouw op het desbetreffende adres aangetroffen persoon de post aanneemt, deze daartoe is gemachtigd door de geadresseerde. Als de persoon daar niet toe gemachtigd is, moet hij of zij de post niet aannemen, maar wanneer hij of zij dat wel doet, neemt hij of zij de verantwoordelijkheid op zich om de post door te geven aan de geadresseerde. De ontvanger tekent voor ontvangst. Deze procedure is in overeenstemming met Regulation 33 van de Postal Services (General) Regulations 2005.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Als er niemand beschikbaar is om de post in ontvangst te nemen en er voor ontvangst moet worden getekend, wordt een bericht achtergelaten op het adres in kwestie waarin de geadresseerde wordt geïnformeerd over de bezorgingspoging. De post kan dan worden afgehaald bij het dichtstbijzijnde postkantoor. Het is aan de uitvoerder van de postdienst om te bepalen of verdere bezorgingspogingen worden ondernomen. Als de post niet wordt afgehaald, wordt deze retour gezonden aan de afzender als “niet afgehaald”. Als de post door de geadresseerde of zijn of haar vertegenwoordiger wordt geweigerd, wordt deze retour gezonden aan de afzender als “geweigerd”.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Als er op het adres in kwestie niemand beschikbaar is om de post in ontvangst te nemen, wordt er op het adres een bericht achtergelaten waarin de geadresseerde wordt geïnformeerd over de bezorgingspoging en wordt meegedeeld dat de post kan worden afgehaald bij het dichtstbijzijnde postkantoor. Als de post niet wordt afgehaald, is het aan de uitvoerder van de postdienst om te bepalen of er een laatste herinnering wordt bezorgd aan de geadresseerde waarin hem/haar wordt meegedeeld dat de post nog ligt te wachten om te worden afgehaald. Over het algemeen gebeurt dit na 5 dagen voor binnenlandse aangetekende post en na 10 dagen voor buitenlandse aangetekende post. Als de post na deze termijnen niet is afgehaald, wordt de post na nog eens 5 dagen retour gezonden aan de afzender als “niet afgehaald”. Postzendingen die worden afgehaald op het postkantoor worden aan de geadresseerde of zijn of haar gemachtigde vertegenwoordiger overhandigd na overlegging van de herinnering en een identificatiedocument (paspoort of identiteitskaart) van de geadresseerde.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Er wordt een verklaring van betekening of niet-betekening afgegeven.

Aan de originele stukken die per aangetekende post worden betekend, wordt een “roze kaart’ gehecht. Bij retournering aan de rechtbank worden de originele stukken met zwarte of rode inkt gestempeld. Zwarte inkt wordt gebruikt om aan te geven dat de betekening heeft plaatsgevonden, met vermelding van de persoon aan wie het stuk is betekend. Als het stuk niet is betekend, wordt het met rode inkt gestempeld, onder vermelding van de reden van de niet-betekening.

Het stuk wordt door de gerechtsdeurwaarder gestempeld, in zwarte inkt als het stuk is betekend of in rode inkt als het stuk niet is betekend, en draagt de handtekening van de gerechtsdeurwaarder die met de betekening was belast.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Als de geadresseerde de stukken niet ontvangt, maar de stukken op geldige wijze zijn betekend door een afschrift achter te laten op het adres in kwestie of het woon- of werkadres van de geadresseerde, wordt de betekening geacht te zijn verricht en geldig te zijn. Tegen een onrechtmatig verrichte betekening kan gerechtelijke actie worden ondernomen. Als de partij aan wie een stuk moest worden betekend bij het ontbreken van geldige betekening een repliek indient bij de rechtbank of in de rechtbank verschijnt, wordt de betekening geacht geldig te zijn.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Door middel van Legal Notice 148 van 2014 heeft de ontvangende instantie in Malta overeenkomstig artikel 11 van Verordening 1393/2007 een vaste vergoeding van 50 euro vastgesteld voor elk in Malta te betekenen stuk. Deze vergoeding moet voorafgaand aan de betekening worden betaald. De betaling van de vergoeding vindt plaats door middel van een overboeking naar de bankrekening van het bureau van de procureur-generaal, waarvan de gegevens als volgt luiden:

Naam van de bank: Central Bank of Malta

Naam begunstigde: The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees

Rekeningnummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swiftcode: MALTMTMT

Laatste update: 26/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.