Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Nederland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Ieder stuk dat onder de Verordening (EG) nr 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving  van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken aan de aangezochte autoriteit is toegezonden.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De Gerechtsdeurwaarder is in Nederland aangewezen als ontvangende en verzendende instantie.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

De gerechtsdeurwaarder is verplicht om de woonplaats van degene voor wie het stuk bestemd is te verifieren in het BRP. Deze verplichte verificatie zal tevens eventuele nieuwe adresgegevens tonen in het geval de persoon voor wie het stuk bestemd is niet langer verblijft op het opgegeven adres.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Neen.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

In Nederland zijn de rechtbanken de bevoegde instantie inzake de Verordening (EG) nr 1206/2001 van 28 mei 2001. De Nederlandse rechter is echter niet bevoegd (op verzoek) adresgegevens van een partij  op te vragen.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

De betekening of kennisgeving van het stuk vindt plaats door een ambtshandeling (artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet). Een gerechtsdeurwaarder dient, zulks na verificatie zoals omschreven in vraag 4.1, het ter betekening ontvangen stuk te betekenen aan de persoon voor wie het stuk bestemd is. Deze betekening vindt in beginsel in persoon plaats. Naast de vervangende betekening en kennisgeving als bedoeld in punt 7 zijn er geen alternatieve methoden.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

Elektronische betekening of kennisgeving van stukken is niet toegestaan in Nederland.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Neen, althans uitsluitend indien deze specifieke vorm niet in strijd is met het Nederlandse recht. Betekening kan ook op een andere adres dan waar de persoon voor wie het stuk bestemd is, zijn /haar woonplaats heeft, mits de gerechtsdeurwaarder deze persoon persoonlijk aantreft en spreekt. Indien de geadresseerde geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft kan een stuk gedeponeerd worden bij het parket.

Deurwaarders betekenen niet per post. De verzendende instantie in de andere lidstaat kan wel het stuk per post rechtstreeks aan geadresseerde sturen.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

nvt

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

nvt

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

1 weigering van acceptatie van het stuk.

Indien de persoon voor wie het stuk bestemd is, weigert het stuk in ontvangst te nemen tijdens de kennisgeving door de gerechtsdeurwaarder , is deze bevoegd het stuk achter te laten aan het geregistreerde adres in een gesloten enveloppe (artikel 47 Burgerlijke Rechtsvordering). De betekening wordt geacht te zijn uitgevoerd op dat moment.

2 weigering op basis van vertaling.

Indien de persoon voor wie het stuk bestemd is weigert het stuk in ontvangst te nemen in het geval van vertaling (artikel 8 lid 1 EG verordening 1393/2007, dan dient de gerechtsdeurwaarder deze weigering vast te leggen in het certificaat en dit te definieren als non-betekening. Volgens de meest recente jurisprudentie van het Europese Hof dient een rechter te oordelen in hoeverre een weigering deugdelijk is. (Novo Banco arrest)

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

De post mag ook aan een andere persoon afleveren. Afhankelijk van de gekozen vorm van verzending zal men wel om een legitimatie vragen.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Indien het poststuk aangetekend is verzonden zal het stuk gedurende een bepaalde tijd worden gedeponeerd op het postkantoor. De postbode laat een kennisgeving hiervan achter in de brievenbus van de geadresseerde.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Indien de postbode een aangetekend stuk niet kan afleveren laat hij een mededeling achter dat geadresseerde een voor hem bestemd aangetekend stuk kan afhalen op het aangegeven postkantoor. Het stuk wordt drie weken bewaard. Indien het niet wordt opgehaald wordt het geretourneerd aan de afzender.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Ja, naast het exploot van betekening of kennisgeving zal de aangezochte autoriteit (de gerechtsdeurwaarder) tevens een certificaat van betekening opmaken(artikel 10 Betekeningsverordening) en tezamen met het exploot aan de verzoekende autoriteit toezenden.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Indien de gerechtsdeurwaarder betrokken is bij de beteking van een stuk kan geen sprake zijn van een onrechtmatige betekening. Wel kan sprake zijn van een nietigheid als bedoeld in artikel 66 Burgerlijk wetboek Rechtsvordering.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Indien de betekening of kennisgeveing heeft plaatsgevonden via een aangezochte autoriteit in Nederland, dan bestaat de vergoeding voor de kennisgeving uit een gefixeerd bedrag van euro 65,00 per kennisgeving.

Laatste update: 09/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.