Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Het gaat hier om de stappen die nodig zijn om gerechtelijke stukken onder de aandacht te brengen van partijen die daar belang bij hebben.

De regels zijn voornamelijk bedoeld als waarborg dat belanghebbende partijen worden ingelicht dat een rechtszaak aanhangig is gemaakt en van de ontwikkelingen daarvan op de hoogte worden gehouden. De procesregels schrijven specifieke termijnen voor, om te waarborgen dat er voldoende gelegenheid is om de gerechtelijke stukken te bestuderen en zo nodig hierop te reageren. De gestelde termijnen dragen er ook toe bij dat de rechtszaak vaart houdt, doordat zij garanderen dat bepaalde stappen binnen een bepaalde periode worden gezet. Doorgaans eist de rechter een bewijs van betekening of kennisgeving voordat hij een zaak in behandeling neemt.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

In het algemeen moet betekening of kennisgeving geschieden van stukken die betrekking hebben op het proces, zoals:

 • het stuk waarmee de zaak aanhangig wordt gemaakt (bv. een writ of summons (dagvaarding), originating summons (dagvaarding voor zaak waar geen rechtsfeit, maar een rechtsvraag aan de rechtbank wordt voorgelegd), motion of petition (bepaalde verzoekschriften), of civil bill (gewone rechtsvordering));
 • bepaalde stukken tijdens het proces (bijvoorbeeld een memorandum of appearance (dagvaarding), een verweer, een certificate of readiness (verklaring dat partijen zich voldoende hebben voorbereid op de hoorzitting)); of
 • berichten van rechterlijke uitspraken.

Bij sommige burgerlijke procedures moet betekening of kennisgeving plaatsvinden van specifieke stukken (zo geldt dit bij verkeerszaken voor een schriftelijk bericht aan de verzekeraar van de verweerder).

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

Doorgaans zijn de partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de betekening of kennisgeving. Daartoe beschikken ze over een reeks methoden, waarbij soms andere mensen worden ingeschakeld, bijvoorbeeld process servers (deurwaarders) (zie hieronder), solicitors (type advocaten) en postbezorgers.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Dit gebeurt momenteel niet.

Bij betekening aan personen schakelt de Northern Ireland Courts and Tribunals Service een derde in, de summons server, die een poging doet tot betekening of kennisgeving van het stuk op het door de verzoekende autoriteit opgegeven adres. Wordt de betekening of kennisgeving geweigerd omdat de persoon voor wie het stuk is bestemd, is verhuisd, dan worden de stukken doorgaans geretourneerd, tenzij de nieuwe bewoner een adres opgeeft waarnaar het kan worden doorgestuurd of de summons server bij navraag een alternatief adres ter kennis komt. In dat geval kan een nieuwe poging tot betekening of kennisgeving worden gedaan, en wordt dat op het certificaat van betekening of kennisgeving vermeld.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Hier bestaat momenteel geen werkwijze voor.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Hier bestaat momenteel geen werkwijze voor. Bij een verzoek in verband met bewijsverkrijging moet ook een adres voor betekening of kennisgeving worden verstrekt.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

De regels voor de betekening of kennisgeving worden uiteengezet in de procesregels. Voor bepaalde zaken kunnen echter andere wettelijke regels gelden, bijvoorbeeld in het geval van betekening of kennisgeving aan een rechtspersoon.

Doorgaans kan betekening of kennisgeving van een writ of summons (dagvaarding) van het High Court als volgt geschieden:

 • via verzending van een afschrift bij gewone, vooraf betaalde first-class post op het vaste of laatst bekende adres van de verweerder;
 • in persoon, als de server de identiteit van de te betekenen persoon moet vaststellen, aan wie hij vervolgens het stuk uitreikt en uitlegt wat het is;
 • door een afschrift in de brievenbus op dat adres te deponeren (het afschrift moet zich bevinden in een verzegelde, aan de verweerder geadresseerde enveloppe);
 • aan een solicitor die het origineel retourneert, voorzien van een verklaring dat hij de betekening of kennisgeving namens de verweerder accepteert;
 • in overeenstemming met een contractuele bepaling (waarin kan zijn aangegeven aan wie, waar en op welke wijze betekening of kennisgeving moet geschieden);
 • indien de vordering betrekking heeft op het bezit van grond, door betekening of kennisgeving van een afschrift aan de huwelijkspartner, een familielid of werknemer (indien deze klaarblijkelijk ouder dan 16 jaar is) van de verweerder op diens woon- of zakelijke adres. Indien de rechtbank zich ervan heeft overtuigd dat niemand de grond in bezit houdt en dat betekening of kennisgeving niet langs andere wijze aan de verweerder kan geschieden, kan zij instemmen met betekening of kennisgeving door het bevestigen van een afschrift van de dagvaarding op een in het oog springend deel van het betreffende perceel;
 • indien de verweerder minderjarig is, vindt betekening of kennisgeving plaats aan een ouder, de voogd of de persoon bij wie de verweerder woont;
 • indien de verweerder ziek is, aan een persoon die bevoegd is volgens de regelgeving op het gebied van de geestelijke gezondheid of aan de persoon bij wie de verweerder woont;
 • aan de Kroon, via de gewone post of door het stuk achter te laten bij een werknemer of vertegenwoordiger van de Crown Solicitor (juridisch adviseur voor de Kroon);
 • aan een onderneming, door aangetekende bezorging op het adres waar het kantoor zetel houdt;
 • elk ander stuk van het High Court waarvan betekening of kennisgeving in persoon niet is vereist, kan worden achtergelaten op of per post worden verzonden naar het adres van de persoon aan wie de betekening of kennisgeving moet geschieden;
 • per fax en nagezonden brief, als beide partijen door solicitors worden vertegenwoordigd;
 • via document exchange (DX) (een zakelijk alternatief voor de gewone post).

Tenzij anders aangegeven, kan bij een County Court betekening of kennisgeving van een civil bill (gewone rechtsvordering) als volgt geschieden:

 • door een process server (deurwaarder). (Voor iedere afdeling van een Administrative Court wordt een process server aangesteld. Deze zal de bijzonderheden van de betekening of kennisgeving vermelden op de oorspronkelijke civil bill en deze zo spoedig mogelijk terugzenden aan de solicitor van de eiser.);
 • door een solicitor of een van diens medewerkers (ouder dan 16 jaar) via gewone first-class post;
 • door een afschrift in de brievenbus op dat adres te deponeren (het afschrift moet zich bevinden in een verzegelde, aan de verweerder geadresseerde enveloppe);
 • aan een solicitor, als deze bevoegd is om betekening of kennisgeving te accepteren en hij een verklaring daartoe op het origineel ondertekent.

Van elk ander stuk dat niet in persoon hoeft te worden betekend kan:

 • bezorging of postverzending plaatsvinden aan een solicitor, als de partij via een solicitor procedeert;
 • betekening of kennisgeving plaatsvinden per fax en nagezonden brief, als beide partijen door solicitors worden vertegenwoordigd; of
 • via document exchange (DX).

Betekening of kennisgeving van een writ (exploot) of civil bill (gewone rechtsvordering) is buiten Noord-Ierland niet mogelijk zonder toestemming van de rechtbank, tenzij de rechtbank bevoegdheid heeft conform:

 • de Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982;
 • Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken of Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking); of
 • een andere wettelijke bepaling.

Ook aan een aantal andere vereisten moet zijn voldaan (dezelfde vordering mag bijvoorbeeld niet het onderwerp zijn van een hangende procedure in een ander relevant rechtsgebied).

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

In Noord-Ierland is elektronische betekening of kennisgeving in burgerlijke procedures niet toegestaan.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Indien de regels vereisen dat betekening of kennisgeving van een stuk in persoon moet geschieden, (bijvoorbeeld bij een verzoek om een executoriale titel of een committal civil bill (verbindende gewone rechtsvordering) op grond van artikel 107 van de Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), kan een ex parte application (verzoekschrift dat aanvankelijk niet aan de verweerder wordt bekendgemaakt) worden ingediend, waarbij aan de rechtbank wordt gevraagd een alternatieve methode van betekening of kennisgeving toe te staan. Zo kan de rechtbank bepalen dat een alternatieve wijze van betekening of kennisgeving plaatsvindt:

 • door toezending per post;
 • via een advertentie;
 • aan een vriend;
 • aan een familielid;
 • aan een verzekeringsmaatschappij.

Indien een verweerder zich buiten Noord-Ierland bevindt, kan de rechtbank een alternatieve wijze van betekening of kennisgeving gelasten, als zij ervan overtuigd is dat de verweerder is vertrokken met het doel om zich aan de rechtszaak te onttrekken.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Indien een andere wijze van betekening of kennisgeving wordt toegepast, wordt die in een gerechtelijk bevel vermeld en wordt betekening of kennisgeving geacht te zijn geschied zodra aan dat bevel gehoor is gegeven.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Neerlegging van stukken behoort niet tot de gangbare wijzen van betekening of kennisgeving in Noord-Ierland.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Indien de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert (bv. door te ontkennen dat hij de beoogde persoon is), is de summons server gerechtigd de betekening of kennisgeving van de stukken aan een andere persoon te doen plaatsvinden (bv. de echtgeno(o)t(e) van de persoon voor wie de stukken zijn bestemd), mits die andere persoon aan hem bekend is en ouder is dan 16 jaar. Is er niemand aanwezig aan wie de betekening of kennisgeving kan geschieden, dan wordt een certificaat van “ontbreken van betekening of kennisgeving” opgesteld. Als de identiteit niet kan worden vastgesteld, wordt er geen betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden (zelfs indien de weigering onrechtmatig was).

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

De afgifte van aangetekende post door de Royal Mail (de Britse postdienst) geschiedt niet aan een persoon, maar op een adres. Daarom kan het stuk ook in ontvangst worden genomen door een andere persoon dan degene voor wie het is bestemd, als zij op hetzelfde adres wonen.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Als er op het aangezochte adres niemand beschikbaar is om voor ontvangst van de stukken te tekenen, worden ze teruggestuurd naar het postkantoor voor dat adres. Worden de stukken vervolgens niet binnen de uiterste termijn (zie hieronder) afgehaald, dan worden ze naar de afzender teruggestuurd.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Als het niet mogelijk is gebleken om de stukken op het opgegeven adres af te geven, wordt daar een bericht achtergelaten van de poging tot bezorging. Daarin wordt de persoon voor wie het stuk is bestemd, op de hoogte gesteld waar het kan worden afgehaald en wanneer dat uiterlijk moet gebeuren. Aangetekende post uit het Verenigd Koninkrijk moet binnen een week worden afgehaald. Voor internationale aangetekende post geldt een termijn van drie weken.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

In het High Court kan bewijs van een betekening of kennisgeving nodig zijn aan de hand van een beëdigde schriftelijke verklaring waarin wordt vermeld:

 • wie de betekening of kennisgeving verzorgde;
 • aan wie de betekening of kennisgeving plaatsvond, waarbij verwezen kan worden naar een foto van de ontvanger of het feit dat hij zijn identiteit heeft bevestigd;
 • waar en op welke wijze de betekening of kennisgeving plaatsvond;
 • de dag en datum van de betekening of kennisgeving.

De persoon die de betekening of kennisgeving verzorgde, moet de details ervan op het oorspronkelijke stuk vermelden.

In een beëdigde schriftelijke verklaring van betekening of kennisgeving per post of bezorging in een brievenbus moet worden gesteld dat het aannemelijk is dat de verweerder kennis zal krijgen van het stuk en dat het stuk niet onbestelbaar retour is ontvangen.

In dringende gevallen kan betekening of kennisgeving door mondelinge getuigenis worden bewezen.

In het County Court:

 • zal een process server verschijnen, zijn register overleggen met bijzonderheden van de betekening of kennisgeving en onder ede verklaren dat zijn aantekeningen inzake de betekening of kennisgeving juist zijn;
 • wordt betekening of kennisgeving door een solicitor bewezen door middel van een certificaat van postverzending bovenop de civil bill.

Zowel in het High Court als in de County Courts geldt dat:

 • betekening of kennisgeving van een stuk per first-class post wordt geacht te hebben plaatsgevonden na de zevende werkdag (hoewel bewijs toelaatbaar is dat het stuk eerder werd bezorgd);
 • betekening of kennisgeving per fax die na 16.00 uur op een werkdag is verzonden, wordt geacht de volgende dag te hebben plaatsgevonden;
 • betekening of kennisgeving van een stuk via DX wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de tweede werkdag na achterlating in de DX-bus (DX staat voor Document Exchange: een zakelijk alternatief voor de gewone post).

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Indien een solicitor niet bevoegd is om betekening of kennisgeving namens de verweerder te accepteren, wordt het hele proces stopgezet. Overigens kan de rechter de betekening of kennisgeving als adequaat beoordelen indien er bewijs is dat de verweerder het stuk daadwerkelijk heeft ontvangen of er sprake was van een technische onvolkomenheid in de betekening of kennisgeving. Een gebrekkige betekening of kennisgeving of het ontbreken van betekening of kennisgeving heeft geen consequenties, als de verweerder door te verschijnen onvoorwaardelijk de bevoegdheid van de rechtbank erkent.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

De kosten voor betekening of kennisgeving per post zijn die van first-class postbezorging. Voor betekening of kennisgeving in persoon zijn de in rekening te brengen kosten van de process servers in de wet vastgelegd. De actuele tarieven voor betekening of kennisgeving van een civil bill in persoon bedragen respectievelijk 12 GBP en 45 GBP.

Laatste update: 20/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.