Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Betekening of kennisgeving wil zegen dat een persoon in kennis wordt gesteld van een document dat specifiek op hem betrekking heeft op een wijze die in de wet is vastgesteld.

De naleving van het grondwettelijk beginsel van openbare berechting, de bescherming van de procedurele rechten van partijen en de mogelijkheid om deze te verdedigen, de geldigheid van procedures, de correcte berekening van termijnen, en bijgevolg de geldigheid van gegeven beslissingen wordt allemaal gewaarborgd door een correcte betekening en kennisgeving van stukken.

De regels inzake betekening en kennisgeving van stukken zijn bindend. De partijen hebben op dit vlak geen vrije keuze. De regels zijn vastgesteld in de artikelen 131 tot en met 147 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (hierna "WvRV" genoemd) en in de volgende uitvoeringshandelingen:

  • Besluit van de minister van Justitie van 23 februari 2007 - Reglement voor de procesvoering van gewone rechtbanken (hierna "Reglement" genoemd);
  • Besluit van de minister van Justitie van 12 oktober 2010 tot vaststelling van regels voor de betekening of kennisgeving van stukken in burgerlijke zaken (hierna "Besluit" genoemd).

De betekening of kennisgeving van buitengerechtelijke stukken is geregeld in de Postwet van 23 november 2012 en de bijbehorende uitvoeringshandelingen, waaronder het besluit van de minister van Administratie en Digitalisering van 29 april 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor de levering van universele diensten door de aangewezen aanbieder (hierna "Postbesluit" genoemd).

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Gerechtelijke stukken (documenten die door een rechtbank aan de partijen of aan andere bij de procedure betrokken personen worden gestuurd) moeten formeel worden betekend of ter kennis gebracht. Dit zijn onder andere:

  • kopieën van verzoekschriften, met de bijbehorende bijlagen
  • mededelingen
  • dagvaardingen
  • informatie over voorschriften
  • kopieën van vonnissen, tezamen met de motivering

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

In Polen worden stukken in de regel op formele wijze overhandigd, dat wil zeggen dat de betekening of kennisgeving van bijna alle stukken ambtshalve plaatsvindt. In de loop van een gerechtelijke procedure zorgt de rechtbank voor de betekening of kennisgeving van stukken. De betekening of kennisgeving wordt verricht door: postdiensten, gerechtsdeurwaarders en het gerechtelijk bureau voor betekeningen. Stukken worden in beginsel door een postdienst betekend. Bij de keuze voor de wijze van betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken wordt rekening gehouden met de kosten en de doelmatigheid. Het is ook mogelijk de betekening te laten verrichten door het gerechtelijke bureau voor betekeningen, een medewerker van de rechtbank, een opsporingsambtenaar of een gerechtsdeurwaarder (§ 68 van het Reglement), indien een van deze wijzen van betekening in bepaalde gevallen effectiever is. Stukken worden in het kader van een tenuitvoerleggingsprocedure door een gerechtsdeurwaarder betekend. De minister van Justitie kan een gerechtelijke dienst voor betekeningen opzetten, de organisatiestructuur van deze dienst bepalen, alsmede een nauwkeurige betekeningsprocedure vaststellen.

Overeenkomstig artikel 132 van het WvRV zijn advocaten en juridisch adviseurs vrijgesteld van formele betekening of kennisgeving. Zij kunnen processtukken gedurende de procedure rechtstreeks naar elkaar sturen tegen een ontvangstbevestiging voorzien van een datum. Een processtuk dat bij de rechtbank wordt ingediend, moet vergezeld gaan van een bewijs dat de andere partij een kopie heeft ontvangen of van een bewijs van verzending per aangetekende post. Stukken waarbij de ontvangstbevestiging of het bewijs van de aangetekende verzending ontbreekt, worden teruggestuurd. De betekening of kennisgeving kan ook worden verricht door het stuk bij de griffie van de rechtbank rechtstreeks aan de geadresseerde te overhandigen, die zich moet identificeren en de ontvangst moet bevestigen.

De voorzitter van de rechtbank kan conform § 70 van het Reglement bevelen dat stukken bij lokale instanties en advocaten worden afgegeven en dat brieven van lokale instanties bestemd voor de rechtbank mogen worden afgegeven. Indien een voorbereidend stuk zo laat is ingediend dat het niet meer mogelijk is om een kopie van het stuk samen met de oproeping voor de hoorzitting te betekenen, kan het tijdens de hoorzitting zelf worden betekend.

Wanneer de geadresseerde als gekozen woonplaats slechts een postbusnummer heeft opgegeven, kan hij worden geïnformeerd over een gerechtelijk stuk door achterlating van een bericht in die postbus, conform § 71 van het Reglement en artikel 135 van het WvRV.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Wanneer de ontvangende instantie een stuk ter betekening of kennisgeving ontvangt, kan zij indien zij dat nodig acht, de betreffende registers raadplegen om het adres van de geadresseerde te achterhalen. De bestaande registers in Polen staan vermeld onder punt 4.2.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij het Gemeenschappelijk Elektronisch Systeem van het Bevolkingsregister (PESEL) door de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is of door een persoon die daar een geldige reden voor heeft (documenten waarmee een geldige reden kan worden aangetoond zijn onder meer: een verzoekschrift, deurwaardersexploot, overeenkomst).

De partij of persoon die een geldige reden voor de aanvraag heeft, moet het formulier invullen dat is te vinden op: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/381/32/

De kosten bedragen 31 PLN. Bij de aanvraag moet een betalingsbewijs worden gevoegd.

Het betreffende bedrag moet worden overgemaakt naar de volgende bankrekening:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ul. Batorego 5

00-951 Warszawa

Rekeningnummer: NBP O/O Warszawa Nr 67 1010 0031 3122 3100 0000

Indien de partij een gemachtigde heeft benoemd, dient de volmacht bij de aanvraag te worden gevoegd.

De aanvraag moet worden gestuurd naar het onderstaande adres:

Wydział Udostępniania Informacji

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA

Ul. Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

In Polen kunnen de adressen van ondernemingen (verenigingen, beroepsverenigingen, commanditaire vennootschappen, besloten of naamloze vennootschappen, coöperaties, staatsbedrijven, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling, buitenlandse bedrijven en hun filialen, onderlinge waarborgmaatschappijen) online worden geraadpleegd via een register dat wordt beheerd door het Nationaal Rechtbankregister. Het register wordt bijgehouden in overeenstemming met het beginsel van openbaarmaking van gegevens (iedere persoon heeft toegang tot de in het register opgenomen gegevens).

De gegevens zijn online beschikbaar op de volgende internetsite:

http://bip.ms.gov.pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/

Zoekmachine: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

De gegevens van natuurlijke personen die een bedrijfsactiviteit verrichten zijn opgenomen in het Centraal Register voor Informatie over economische activiteit (CEIDG), dat door iedereen kan worden geraadpleegd.

Zoekmachine van het Centraal Register voor Informatie over economische activiteit: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

De rechtbank moet zich in alle gevallen uitspreken over de ontvankelijkheid van een dergelijke aanvraag. Er bestaat op dit punt geen uniforme praktijk. Zie punt 4.2 wat betreft de middelen die kunnen worden gebruikt voor het vinden van een adres.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

In de praktijk worden gerechtelijke stukken per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging betekend of ter kennis gebracht (zie punt 3).

Betekening of kennisgeving aan een natuurlijk persoon wordt overeenkomstig artikel 133 van het WvRV in persoon verricht, dat wil zeggen dat stukken aan de geadresseerde moeten worden overhandigd of, indien hij niet bekwaam is, aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. Stukken bestemd voor een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid worden betekend of ter kennis gebracht aan het orgaan dat bevoegd is om deze persoon of organisatie in rechte te vertegenwoordigen, of in persoon aan een werknemer die is bevoegd stukken in ontvangst te nemen namens de directeur van de betreffende entiteit. Is er een procesgemachtigde aangewezen of een persoon die bevoegd is om gerechtelijke stukken in ontvangst te nemen, dan worden de stukken aan deze persoon betekend of ter kennis gebracht.

Overeenkomstig artikel 135 van het WvRV kan de betekening of kennisgeving op verzoek van een partij plaatsvinden door deponeren in de postbus van die partij.

Overeenkomstig artikel 137 van het WvRV wordt betekening of kennisgeving aan personen die verplicht in militaire dienst zijn, politieambtenaren en personeel in het gevangeniswezen, verricht aan hun direct leidinggevende. Stukken bestemd voor gevangenen worden betekend of ter kennis gebracht aan het hoofd van de betreffende penitentiaire inrichting.

Indirecte betekening of kennisgeving wordt behandeld onder punt 7.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

Overeenkomstig artikel 1311 van het WvRV wordt betekening of kennisgeving in het kader van een elektronisch betalingsbevelprocedure aan de eiser gedaan via een speciaal voor deze procedure opgezet informatiesysteem (elektronische betekening). Stukken worden elektronisch aan de verweerder betekend of ter kennis gebracht indien hij een document op elektronische wijze heeft ingediend.

Elektronische betekening of kennisgeving wordt geacht te zijn verricht op de datum die staat vermeld op de elektronische ontvangstbevestiging. Indien deze bevestiging ontbreekt, wordt de betekening of kennisgeving geacht te zijn verricht na de veertiende dag nadat het betreffende stuk in het informatiesysteem is ingevoerd.

Stukken mogen niet per e-mail worden betekend of ter kennis gebracht, maar een bericht met de mededeling dat een document beschikbaar is in het informatiesysteem mag wel naar de mailbox van de geadresseerde worden gestuurd.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Indien de geadresseerde niet thuis is, kan het gerechtelijk stuk ook worden betekend of ter kennis gebracht aan een meerderjarige huisgenoot of, indien er geen meerderjarige huisgenoot aanwezig is, aan de bewonersvereniging, de conciërge of het hoofd van de gemeente, voor zover deze persoon geen wederpartij is in de zaak en ermee heeft ingestemd het stuk aan de geadresseerde te overhandigen (artikel 138 van het WvRV).

Indien het niet mogelijk is om de brief op deze manier te betekenen of ter kennis te brengen, wordt het achtergelaten bij het postkantoor of het plaatselijke gemeentehuis en wordt een bericht op de voordeur van de geadresseerde aangebracht of in zijn brievenbus achtergelaten (artikel 139 van het WvRV).

Indien het niet mogelijk is om een stuk te betekenen of ter kennis te brengen aan een rechtspersoon, organisatie of natuurlijk persoon met een registratieplicht, omdat die geen adreswijziging heeft doorgegeven aan het betreffende register, wordt de brief in het dossier bewaard en geacht te zijn afgegeven, tenzij het nieuwe adres bij de rechtbank bekend is (artikel 139 van het WvRV).

Stukken kunnen ook in persoon worden betekend of ter kennis gebracht aan een procesgemachtigde die is aangewezen door de rechtbank die beslist over het verzoek van de betrokken persoon. Dit is het geval wanneer betekening of kennisgeving nodig is van een processtuk ter verdediging van de rechten van een persoon van wie het adres onbekend is. Een procesgemachtigde kan ook worden aangewezen voor organisaties die geen vertegenwoordigend orgaan hebben of wanneer de adressen van de personen die lid zijn van dat orgaan onbekend zijn (artikel 143 van het WvRV).

Indien de huidige verblijfplaats van een partij onbekend is en het betreffende stuk geen invloed heeft op de verdediging van de rechten van die partij, wordt het stuk bekendgemaakt in het gerechtsgebouw (artikel 145 van het WvRV).

Indien de partijen of hun vertegenwoordigers hun adreswijziging niet doorgeven, wordt het stuk in het dossier bewaard en geacht te zijn betekend, tenzij het nieuwe bij de rechtbank bekend is (artikel 136 van het WvRV).

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Overeenkomstig artikel 139 van het WvRV wordt een bericht achtergelaten waarin staat vermeld dat een gerechtelijk stuk is gedeponeerd bij het postkantoor of het plaatselijke gemeentehuis en dat het binnen zeven dagen moet worden afgehaald. Indien het stuk niet binnen deze termijn wordt afgehaald, wordt een tweede poging ondernomen om het stuk aan de geadresseerde te betekenen. Na een tweede mislukte bezorgpoging laat de bezorger opnieuw een bericht achter waarin de geadresseerde wordt geïnformeerd dat een gerechtelijk stuk is gedeponeerd bij het postkantoor of het plaatselijke gemeentehuis en dat het binnen zeven dagen kan worden afgehaald. Uit de jurisprudentie volgt dat de betekening of kennisgeving wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de laatste dag van deze termijn (zie punt 7.3).

In het geval van indirecte betekening of kennisgeving (zie punt 7.1, eerste alinea) wordt het stuk betekend of ter kennis gebracht aan een meerderjarige huisgenoot van de geadresseerde of, indien er geen meerderjarige huisgenoot aanwezig is, aan de bewonersvereniging, de conciërge of het hoofd van de gemeente. De betekening of kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de dag waarop het stuk aan een van deze personen is overhandigd.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Er wordt een bericht op de voordeur van de geadresseerde aangebracht of in zijn brievenbus achtergelaten. Het modelbericht is vastgesteld in het Reglement. In het bericht staat onder meer dat het gerechtelijk stuk ondanks twee eerdere berichten niet is afgehaald en dat het zal worden teruggestuurd naar de rechtbank waarvan het afkomstig is. In dat geval wordt het gerechtelijk stuk geacht te zijn betekend op de laatste dag van de afhaaltermijn. Met de betekening of kennisgeving kunnen bepaalde proceduretermijnen gaan lopen.

Overeenkomstig § 6 van het Reglement stelt de postdienst of de postbezorger het bericht op waarin de geadresseerde wordt geïnformeerd dat er een brief aan hem is verstuurd. In het bericht wordt vermeld bij welk kantoor van de postdienst of welk gemeentehuis hij het stuk kan afhalen en dat hij dit moet doen binnen een termijn van zeven dagen, gerekend vanaf de datum waarop het bericht is achtergelaten. Het bericht wordt in de brievenbus van de geadresseerde gedeponeerd.

Na achterlating van het bericht met vermelding dat het stuk bij het betreffende postkantoor of plaatselijke gemeentehuis kan worden afgehaald, handelt de bezorger als volgt:

1) Hij vermeldt op het formulier van de ontvangstbevestiging dat de betekening van het stuk niet is geslaagd of hij vermeldt op de adreszijde van het niet bezorgde stuk "bericht achtergelaten op" en hij plaatst zijn handtekening.

2) Hij deponeert het stuk direct bij het bevoegde postkantoor of het plaatselijke gemeentehuis.

Het kantoor van de postdienst of het gemeentehuis bevestigt de ontvangst van het stuk door plaatsing van een stempel met vermelding van de ontvangstdatum en de handtekening van de persoon die het stuk in ontvangst neemt.

Het gedeponeerde stuk wordt na achterlating van het bericht gedurende zeven dagen op het postkantoor van de bezorgdienst of het gemeentehuis bewaard.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Indien de geadresseerde weigert het te betekenen stuk in ontvangst te nemen, wordt de betekening of kennisgeving geacht te zijn verricht.

In dat geval vermeldt de bezorger de datum van betekening of kennisgeving en de redenen waarom de handtekening op de ontvangstbevestiging ontbreekt (artikel 139 van het WvRV).

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

Stukken worden op grond van dat artikel door de postdienst op dezelfde wijze ter betekening of kennisgeving verzonden als gewone brieven en niet op de wijze die geldt voor gerechtelijke stukken.

Een postzending kan, behalve bij een verzending naar het postkantoor als poste restante, overeenkomstig artikel 37 van de Postwet, ook worden overhandigd aan de volgende personen, waarna de zending wordt geacht te zijn bezorgd:

1. de geadresseerde:

a. in zijn brievenbus, met uitzondering van aangetekende post,

b. op een postkantoor, indien de geadresseerde op het moment van bezorging niet aanwezig was op het adres dat vermeld staat op de postzending, de postwissel of de overeenkomst voor postdiensten, of indien deponeren in de brievenbus niet mogelijk is.

c. op een plaats die de geadresseerde en de postdienst gezamenlijk overeenkomen;

2. de wettelijke vertegenwoordiger van de geadresseerde of zijn bevoegd gevolmachtigde krachtens een volmacht afgegeven conform de algemene regels of krachtens een postmachtiging:

a. op het adres dat vermeld staat op de postzending, de postwissel of in de overeenkomst voor postdiensten;

b. op het postkantoor;

3. aan een meerderjarige huisgenoot van de geadresseerde, tenzij de geadresseerde instructies aan het postkantoor heeft gegeven ten aanzien van de overhandiging van aangetekende post of postwissels.

a. op het adres dat vermeld staat op de postzending, de postwissel of in de overeenkomst voor postdiensten;

b. op het postkantoor, nadat de betreffende persoon een schriftelijke verklaring heeft ingediend dat hij met de geadresseerde samenwoont;

4. een persoon die bevoegd is post te ontvangen namens het bevoegde overheidsorgaan, indien de postzending bestemd is voor dat orgaan;

5. een persoon die bevoegd is post te ontvangen namens elke rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, indien de postzending bestemd is voor:

a. de betreffende rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid;

b. een natuurlijk persoon die geen lid is van het bestuur of de directie, of die in dienst is bij de betreffende rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid en in het gebouw aanwezig is;

6. het hoofd van de organisatorische eenheid of een natuurlijk persoon die door dat hoofd is gemachtigd‑, indien de postzending is bestemd voor een natuurlijk persoon die aanwezig is in het gebouw van de eenheid waar overhandiging van de postzending moeilijk of onmogelijk is vanwege de aard van de eenheid of een algemeen aanvaard gebruik.

Overeenkomstig § 30 en volgende van het Reglement voert de aangewezen postdienst de postbezorging op zodanige wijze uit dat de afzender bewijs krijgt van de goede ontvangst van de aangetekende post, maar uitsluitend op schriftelijk verzoek van de afzender.

De afzender kan bij een postkantoor van de postdienst van zijn keuze een schriftelijk verzoek indienen om post opnieuw te verzenden naar het adres vermeld in dat verzoek binnen de in het Reglement vastgestelde termijn.

De afzender kan een schriftelijk instructie geven aan de postdienst en bepalen dat aangetekende post niet overhandigd mag worden aan een meerderjarige huisgenoot.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Indien de geadresseerde of een ander persoon die bevoegd is aangetekende post te ontvangen afwezig is op het moment van bezorging, wordt een bericht in de brievenbus van de geadresseerde achtergelaten. Daarin wordt de afhaaltermijn vermeld evenals het adres van het postkantoor van de aangewezen postdienst waar het poststuk wordt bewaard. Dit bericht is op schrift gesteld.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

De geadresseerde kan het poststuk binnen een termijn van veertien dagen afhalen bij het postkantoor, hierna de "afhaaltermijn" genoemd. Het poststuk kan op schriftelijk verzoek van de afzender na afloop van de afhaaltermijn worden bewaard.

De afhaaltermijn begint te lopen op de dag dat het afhaalbericht is gedeponeerd.

Wordt het poststuk niet afgehaald, dan wordt het teruggestuurd naar de afzender.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Een ontvangstbevestiging is doorgaans een formulier dat bij het poststuk wordt gevoegd en dat het bewijs vormt van het feit dat het poststuk is ontvangen en van de datum waarop dat is gebeurd. Overeenkomstig artikel 142 van het WvRV bevestigt de geadresseerde met vermelding van de datum en een handtekening dat hij het poststuk heeft ontvangen. Indien de ontvanger dit niet kan of wil doen, vult de persoon die de betekening of kennisgeving verricht zelf de datum van betekening in, met vermelding van de redenen waarom de handtekening van de geadresseerde ontbreekt. De bezorger geeft op de ontvangstbevestiging de wijze van betekening of kennisgeving aan en vermeldt de ontvangstdatum op het betekende stuk en ondertekent het.

De ontvangstbevestiging van het gerechtelijk stuk door de geadresseerde vormt het bewijs dat het stuk is betekend of ter kennis gebracht en van de datum waarop dat is gebeurd. Hij die beweert dat het stuk op een andere datum is betekend of ter kennis gebracht, moet hiervan het bewijs leveren.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Indien de bezorger de vereiste voorschriften voor betekening of kennisgeving niet naleeft, kan dat leiden tot nietigheid van de betekening.

Indien het stuk niet volgens de regels is betekend of ter kennis gebracht, dat wil zeggen het stuk is niet aan de juiste persoon overhandigd, wordt de betekening of kennisgeving geldig zodra de geadresseerde het stuk daadwerkelijk in ontvangst neemt.

Een partij die niet de mogelijkheid heeft gehad om in rechte op te treden als gevolg van een onjuiste betekening of kennisgeving, kan echter binnen drie maanden een verzoekschrift tot heropening van de procedure indienen (artikelen 401 en 407 van het WvRV).

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Nee, niet rechtstreeks. In Polen worden betekeningen of kennisgevingen gratis verricht, tenzij er op verzoek een bijzondere procedure wordt toegepast (artikel 11, lid 2, punt 2, van Verordening 1393/2007).

Laatste update: 13/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.