Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Concreet wordt onder “betekening en kennisgeving van stukken” verstaan de daadwerkelijke ontvangst van de dagvaarding of een ander stuk door de verweerder, zodat deze in kennis wordt gesteld van de rechtszaak of uitspraak en/of een dagvaarding ontvangt, en op de hoogte is van de betreffende termijnen van de rechtbank.

Met de procesregels wordt beoogd te waarborgen dat de verweerder niet in zijn belangen wordt geschaad, en dat hij alle benodigde stukken en kennisgevingen van de komende zittingsdata ontvangt binnen ten minste de minimaal voorgeschreven tijdsperiode. De rechter (sheriff) zal doorgaans een bewijs van betekening of kennisgeving verlangen voordat hij een zaak in behandeling neemt.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

Doorgaans is betekening of kennisgeving nodig voor de volgende stukken:

  • brieven waarin de verweerder ervan op de hoogte wordt gesteld dat een gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig zal worden gemaakt als hij niet op de brief reageert;
  • dagvaardingen of andere gedinginleidende stukken;
  • bepaalde stukken tijdens de loop van de rechtszaak;
  • berichten van rechterlijke uitspraken;
  • aanmaningen tot betaling (stap voorafgaande aan een tenuitvoerleggingsprocedure);
  • stukken met betrekking tot een tenuitvoerleggingsprocedure.

Bepaalde soorten burgerlijke vorderingen vereisen ook betekening of kennisgeving van andere specifieke stukken.

Zie voor nadere informatie Chapter 16 van de Court of Session Rules, Chapter 5 van de Sheriff Court Ordinary Cause Rules, Chapter 5 van de Summary Cause Rules en Part 6 van de Simple Procedure Rules.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

a. De betekening of kennisgeving van buitengerechtelijke stukken, zoals een brief voorafgaand aan een rechtsvordering, en van gerechtelijke stukken, zoals bevelschriften of dagvaardingen, kan plaatsvinden per post via first-class recorded delivery (aangetekend met handtekening retour). In dit geval wordt het stuk bezorgd aan de woning of op het zakelijke adres van de verweerder door een postbezorger die een handtekening laat zetten voor de ontvangst van het stuk. Betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken via de post kan slechts worden opgedragen door een solicitor (type advocaat), messenger-at-arms of sheriff officer (functionarissen formeel belast met onder meer de betekening van stukken) of, in het geval van geringe vordering via de desbetreffende procedure, door de sheriff clerk (griffiemedewerker).

b. Indien betekening of kennisgeving van deze stukken in persoon is vereist, wordt dit gedaan door de messenger-at-arms of een sheriff officer (deze Schotse functie is sterk verwant aan de Franse “huissier de justice” (gerechtsdeurwaarder)).

c. Aanmaningen tot betaling en de meeste andere stukken met betrekking tot een tenuitvoerleggingsprocedure worden in persoon betekend door een messenger-at-arms of een sheriff officer.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

Het Verenigd Koninkrijk heeft geen woonplaatsregister in de vorm zoals veel andere lidstaten dat kennen. De aangezochte autoriteit in Schotland heeft dan ook niet de mogelijkheid om het adres te achterhalen van de persoon aan wie de stukken moeten worden betekend. Waar het evenwel de betekening of kennisgeving van stukken aan een onderneming betreft en de ontvangers op het opgegeven adres het betekende stuk weigeren, kan de ontvangende instantie in Schotland het officiële adres van de onderneming (indien dat anders is dan het opgegeven adres) vaststellen en de stukken vervolgens op dat adres betekenen.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Zoals hierboven opgemerkt kent het Verenigd Koninkrijk geen woonplaatsregister. Om het adres van een persoon te achterhalen, moet een tussenpersoon worden ingeschakeld die de bedoelde persoon kan opsporen. Er zijn ook websites waar bepaalde adresgegevens te vinden zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dit soort websites. Op een aantal van deze websites, zoals de eerste met telefoonnummers, is de informatie gratis. Andere brengen kosten in rekening.

Telefoonnummers op British Telecommunications.

Adresgegevens op 192, UKRoll

Personen opsporen op Tracesmart

De statutaire zetel van een bedrijf kan worden gevonden op de website van Companies House. Sommige gegevens over bedrijven zijn gratis, maar voor een meer specifieke zoekopdracht worden kosten in rekening gebracht.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

Het is niet mogelijk een adres in Schotland op te vragen op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

a. Betekening of kennisgeving per post – via first-class recorded delivery post (aangetekend met handtekening retour).

b. Betekening of kennisgeving in persoon – door een messenger-at-arms of sheriff officer aan de verweerder persoonlijk.

c. Betekening of kennisgeving in persoon – achterlating bij een huisgenoot in de woning of bij een medewerker op het zakelijke adres.

Indien na zorgvuldig onderzoek de messengers-at-arms of sheriff officers oordelen dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de verweerder woont op het adres vermeld op de dagvaarding, mogen zij de stukken achterlaten bij een huisgenoot in de woning of een medewerker op het zakelijke adres.

d. Betekening of kennisgeving in persoon – in gevallen anders dan waarbij sprake is van een individuele verweerder (d.w.z. een andere rechtspersoon zoals een registered company (ingeschreven vennootschap).

Betekening of kennisgeving in persoon kan plaatsvinden door een zodanige achterlating van de dagvaarding in handen van een persoon op bijvoorbeeld het zakelijke adres, dat het aannemelijk is dat een feitelijke wettelijke vertegenwoordiger van de verweerder de dagvaarding zal ontvangen.

e. Betekening in persoon – achterlaten/aanplakken.

Indien de messenger-at-arms of sheriff officer niet in staat was tot persoonlijke betekening of kennisgeving aan de verweerder, kan deze functionaris:

  • de dagvaarding achterlaten in de woning of op het zakelijke adres, of;
  • de dagvaarding aanplakken op de deur van de woning of van het zakelijke adres.

f. Ingeval het adres niet bekend is, kan de rechter toestemming verlenen tot betekening of kennisgeving door middel van:

  • publicatie van een advertentie in een plaatselijke krant die verschijnt in de regio van het laatst bekende adres van de verweerder;
  • een afschrift van de oorspronkelijke dagvaarding of het oorspronkelijke bevelschrift aangeplakt op de muren van de rechtbank.

g. Er zijn momenteel geen bepalingen voor de betekening of kennisgeving per fax of e-mail van een bevelschrift of dagvaarding, rechterlijke uitspraak of aanmaning tot betaling. Sommige andere stukken die bekendmaking in de loop van bepaalde procedures behoeven, kunnen echter elektronisch of in een andere documentvorm worden verzonden.

h. Zie voor betekening of kennisgeving in persoon buiten Schotland Chapter 16 van de Court of Session Rules, Chapter 5 van de Sheriff Court Ordinary Cause Rules, Chapter 5 van de Summary Cause Rules en Part 6 van de Simple Procedure Rules.

(In het geval van dagvaardingen of bevelschriften e.d. die Schotland binnenkomen en die andere zaken betreffen dan die welke vallen onder de EU-verordening inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten of het Haags Betekeningsverdrag, alsmede die zaken die lopen via de centrale instantie, zijn alle specifieke regels en procedures genoemd onder de punten a. tot en met g. van toepassing. Zo is de betekening of kennisgeving in persoon van een dagvaarding uitgebracht in een ander land dan Schotland aan een verweerder in Schotland uitsluitend rechtmatig als de Schotse procesregels in acht zijn genomen.)

i. In alle gevallen waarin de betekening of kennisgeving niet door de rechtbank zelf wordt uitgevoerd, is het nodig om een certificaat van betekening of kennisgeving te overleggen dat is ondertekend door de solicitor van de eiser of door de messenger-at-arms of sheriff officer.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

Zie het antwoord op vraag 5, onder g), hierboven.

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Bij een verzoek vanuit een andere lidstaat geschiedt betekening of kennisgeving in Schotland normaliter in persoon door een messenger-at-arms, op het laatst bekende adres of op het zakelijke adres. Onder het Schotse recht zijn ook andere wijzen van betekening of kennisgeving beschikbaar, maar die worden door de centrale instantie niet gebruikt voor betekening of kennisgeving van stukken.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Zoals hierboven vermeld, is afgifte door een messenger-at-arms de enige wijze van betekening of kennisgeving van stukken die in Schotland door de centrale instantie wordt gebruikt.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Neerlegging van stukken op een bepaalde plaats (bv. op een postkantoor) behoort niet tot de alternatieve wijzen van betekening of kennisgeving in Schotland.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

De veronderstelde datum van betekening of kennisgeving geldt ook als de persoon voor wie het stuk is bestemd, weigert het in ontvangst te nemen, mits de betekening of kennisgeving op een geoorloofde wijze heeft plaatsgevonden. De enige uitzondering is in dit verband de grond voor weigering vermeld in artikel 8, lid 1, en bijlage II van de verordening, als het stuk niet is gesteld in een taal die degene voor wie het stuk is bestemd, begrijpt.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

De afgifte van aangetekende post door de Royal Mail (de Britse postdienst) geschiedt niet aan een persoon, maar op een adres. Daarom kan het stuk ook in ontvangst worden genomen door een andere persoon dan degene voor wie het is bestemd, als zij op hetzelfde adres wonen.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

Als er op het aangezochte adres niemand beschikbaar is om voor ontvangst van de stukken te tekenen, worden ze teruggestuurd naar het postkantoor voor dat adres. Worden ze vervolgens niet binnen de uiterste termijn (zie hieronder) afgehaald, dan worden ze naar de afzender teruggestuurd.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

Als het niet mogelijk is gebleken om de stukken op het opgegeven adres af te geven, wordt daar een bericht achtergelaten van de poging tot bezorging. Daarin wordt de persoon voor wie het stuk is bestemd, op de hoogte gesteld van de locatie waar het kan worden afgehaald en wanneer dat uiterlijk moet gebeuren. Aangetekende post uit het Verenigd Koninkrijk moet binnen een week worden afgehaald. Voor internationale aangetekende post geldt een termijn van drie weken.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

a. Zie hierboven voor bezorging per postdienst. Verzending per post vindt plaats via first-class recorded delivery (aangetekend met handtekening retour). Het certificaat van betekening of kennisgeving met inbegrip van het ontvangstbewijs van het postkantoor wordt door de rechtbank beschouwd als een bewijs van uitreiking.

b. Voor de betekening in persoon, overlegt de messenger-at-arms of sheriff officer een door de betreffende functionarissen getekend certificaat van betekening of kennisgeving, met een omschrijving van de wijze van betekening of kennisgeving.

c. Zie voor verklaringen voor vorderingen vanuit Schotland naar andere landen de eerdergenoemde betreffende passages van de procesregels. Nogmaals, voor inkomende dagvaardingen en andere stukken in Schotland gelden alle regels genoemd onder a. en b.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Voordat hij de zaak in behandeling neemt, moet de rechter zich ervan overtuigen dat betekening of kennisgeving op juiste en billijke wijze aan de verweerder heeft plaatsgevonden. De betekening of kennisgeving moet op bevredigende wijze zijn uitgevoerd, anders heeft de verweerder een gerechtvaardigde grond voor een vordering tot intrekking van een uitspraak die werd gewezen zonder dat hij de mogelijkheid had zich te verweren of zonder dat hij zelfs maar van die vordering op de hoogte was gesteld. Indien echter blijkt dat de verweerder wel kennis had genomen van de vordering door ter zitting te verschijnen, doet zijn verschijning eventuele tekortkomingen bij de betekening of kennisgeving teniet.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Betekening of kennisgeving per post: aangetekend met handtekening retour (first-class recorded delivery post) tegen de actuele tarieven.

Indien betekening of kennisgeving per post plaatsvindt door een messenger-at-arms of een sheriff officer, hebben zij recht op een aanvullende vergoeding die bij wet is vastgesteld en waarvan de hoogte afhangt van de omstandigheden van het geval.

Betekening of kennisgeving in persoon: vergoedingen in rekening gebracht door de messenger-at-arms of sheriff officer worden bij wet vastgesteld op grond van de omstandigheden van het geval.

Laatste update: 23/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.