Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Betekening of kennisgeving van stukken

“Betekening van stukken” is volgens de interpretatie in de rechtspraktijk de procedurehandeling waarbij een rechtbank een procespartij of een derde die medewerking moet verlenen in het kader van de procedure, informeert over het verloop van de gerechtelijke procedure. Dat partijen volledig en doeltreffend worden geïnformeerd over de procedure is een voorwaarde voor een goed verloop en een goede afsluiting van de gerechtelijke procedure. Een rechtbank kan alleen handelen en uitspraken doen, indien de partijen over alle documenten beschikken waarvan de ontvangst en de kennis van de inhoud noodzakelijk zijn voor het verdere vervolg van de procedure, het instellen van beroep, de inzet van middelen ter verdediging en bescherming in de procedure en andere handelingen die binnen de wettelijke of door de rechtbank vastgestelde termijnen moeten worden verricht. Met name de betekening van uitspraken van de rechtbank ten principale is essentieel om een zaak definitief te kunnen sluiten en de rechterlijke beslissing ten uitvoer te leggen. Er zij gewezen op het feit dat in artikel 105 en volgende van wet nr. 160/2015 Coll. inzake het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zákon č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok) uitsluitend de aspecten van de procedure van betekening van (gerechtelijke) stukken worden gedefinieerd; de betekening van stukken betreffende het materieel recht, bijvoorbeeld een wilsuiting die is vastgelegd in een akte, wordt geregeld in artikel 45 van wet nr. 40/1964 Coll., inzake het burgerlijk wetboek (Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník). Er is een groot verschil tussen de betekening volgens de bepalingen van materieel recht en de betekening volgens de bepalingen van het procesrecht, met name ten aanzien van het effect van de betekening, de sluiting van de betekeningsprocedure en de rechtsgevolgen die teweeg worden gebracht.

Specifieke regels voor de betekening van stukken

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat een specifieke regeling voor de betekening van stukken, omdat de wetgever ervoor wil zorgen dat de beginselen van gelijke proceskansen (equality of arms) en van hoor en wederhoor in gerechtelijke procedures in acht worden genomen. In een gerechtelijke procedure mag niemand worden benadeeld en elk van de partijen moet op gelijke wijze worden geïnformeerd over het verloop van de procedure. De partijen moet de mogelijkheid worden geboden aan de procedure mee te werken en kennis te nemen van de beweringen en de bewijsstukken van de wederpartij en van de door de rechter gegeven procedurele beslissingen en de beslissingen ten principale. De beginselen van gelijke proceskansen en van hoor en wederhoor zijn essentiële en bepalende elementen van het recht op een eerlijk proces, dat in Slowakije een grondrecht is (artikelen 46 tot en met 48 van de Grondwet of Ústava Slovenskej republiky) en is gebaseerd op artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

In brede zin kan worden gesteld dat elke betekening die is verricht conform de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, namelijk betekening aan een elektronische postbus (bij voorkeur), betekening aan een elektronisch adres (uitsluitend op verzoek van de procespartij), betekening in persoon door erkende instanties of personen (een postdienst of gerechtsdeurwaarder) of anders dan door betekening in persoon, betekening in de vorm van een openbare kennisgeving of een speciale vorm van betekening door erkende instanties of personen (de bevoegde politiedienst, de gemeentelijke politie, een gerechtsdeurwaarder, cipiers en rechtbankbewakers (Zbor väzenskej a justičnej stráže), een instelling voor institutionele of beschermende zorg, het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken, het ministerie van Defensie), als een formele betekening kan worden beschouwd. In strikte zin wordt alleen de betekening van gerechtelijke stukken in persoon als een formele betekening beschouwd.

Een rechtbank volgt de procedure voor gewone betekening voor stukken waarvan volgens de wet geen betekening in persoon is vereist.

In de diverse bepalingen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt beschreven voor welke documenten betekening in persoon is vereist. Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van betekening in persoon in zaken waarin de rechtbank daartoe overeenkomstig de omstandigheden van een concrete zaak beveelt (doorgaans maakt een rechtbank gebruik van betekening in persoon in geval van, bijvoorbeeld, een dagvaarding om ter zitting te verschijnen omwille van de zekerheid van de rechtsgang). Het feit dat de wetgever deze exclusieve betekening van de diverse documenten heeft gespecificeerd, getuigt van het belang van deze documenten en van de noodzaak dat de procespartij op de hoogte is van de inhoud daarvan, opdat het recht op een eerlijk proces wordt uitgeoefend. Voor de onderstaande documenten is betekening in persoon wettelijk vereist: een beslissing waarin de rechter een wijziging van de eis toestaat, indien de procespartijen niet aanwezig waren bij de zitting waarop de eis werd gewijzigd (artikel 142, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); een beroep met bijlagen (artikel 167, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); een verweerschrift (repliek), indien de verweerder de ingestelde vordering niet ten volle erkend (artikel 167, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); een verklaring van de eiser over de repliek uit hoofde van artikel 167, lid 3, (dupliek) (artikel 167, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); een dagvaarding om ter voorlopige zitting te verschijnen (artikel 169, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); een vonnis (artikel 223, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); een betalingsbevel bij een eis uit hoofde van artikel 266, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering; een beslissing tot nietigverklaring van een betalingsbevel uit hoofde van artikel 267, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering; een beslissing uit hoofde van artikel 273, onder c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake de verplichting tot het opstellen van een schriftelijke verklaring over het beroep binnen een gestelde termijn en het in die verklaring beschrijven van de voornaamste feiten ter verdediging van de procespartij, tot het bijvoegen van alle genoemde documenten, en tot het aandragen van het bewijs ter staving van die beweringen in de zin van artikel 273, onder a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De rechtbank is zelf verantwoordelijk voor de betekening van de processtukken en is zo nodig gemachtigd om schriftelijke stukken via de erkende instanties of personen te betekenen. Uit een systematische uitlegging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering blijkt de onderstaande prioriteitenvolgorde voor de betekening van schriftelijke stukken:

  1. door de rechtbank tijdens een zitting of andere handeling;
  2. aan een elektronische postbus uit hoofde van wet nr. 305/2013 inzake de elektronische bestuursvorm door overheidsinstanties en tot wijziging van bepaalde wetten (de wet e-overheid) (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Governmente);
  3. betekening aan een elektronisch adres op verzoek van de procespartij, indien de documenten geen betekening in persoon vergen;
  4. betekening door een erkende instantie of persoon

-               normaal gesproken een postdienst of gerechtsdeurwaarder;

-               indien de rechtbank dit nodig acht, kan zij bevelen tot betekening door de bevoegde politiedienst, een deurwaarder of de gemeentelijke politie;

-               in bijzondere gevallen laat de rechtbank de betekening van de stukken verrichten door: cipiers en rechtbankbewakers (betekening aan natuurlijke personen die een vrijheidsstraf ondergaan of in hechtenis worden gehouden), instellingen voor institutionele en beschermende zorg (betekening aan natuurlijke personen die in dergelijke instellingen zijn geplaatst), het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken (betekening aan natuurlijke personen die diplomatieke immuniteiten en privileges genieten, personen in het huishouden van iemand die diplomatieke immuniteiten en privileges geniet, of personen aan wie stukken worden betekend in ruimten die diplomatiek onschendbaar zijn), het ministerie van Defensie (betekening aan beroepssoldaten en van stukken die niet op andere wijze kunnen worden betekend);

-               een bijzonder geval betreft betekening door middel van een openbare kennisgeving, indien dat in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (als bijvoorbeeld het adres van een natuurlijke persoon onbekend is) of in andere wetgeving (bv. artikel 199 van het wetboek van burgerlijke, niet-contentieuze rechtsvordering (Civilný mimosporový poriadok)) is vastgelegd.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

In dat geval doen de Slowaakse rechtbanken altijd actief onderzoek naar het huidige adres van de geadresseerde, met name door in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije (Register obyvateľov Slovenskej republiky), te zoeken waaraan hun eigen informatiesysteem elektronisch is gekoppeld. De rechtbank kan zodoende onmiddellijk het huidige of tijdelijke verblijfsadres vinden dat in dat register staat ingeschreven (indien een dergelijk adres bestaat). De socialezekerheidsinstelling (Sociálna poisťovňa) werkt momenteel samen met de Slowaakse rechtbanken en levert elektronisch gegevens aan via het rechtbankregister. De rechtbanken kunnen direct bepaalde gegevens opvragen die door de socialezekerheidsinstelling zijn geregistreerd, met name het adres van de procespartij dat bij de socialezekerheidsinstelling is geregistreerd en de naam van zijn voormalige of huidige werkgever (met behulp van deze informatie kan in bepaalde gevallen het huidige adres van de procespartij worden achterhaald of kan een stuk direct op de werkplek worden betekend, afhankelijk van de omstandigheden in de zaak). De rechtbank is ook wettelijk bevoegd om de belastingdienst, de gemeente, een gevangenis enz. om medewerking te verzoeken en indien mogelijk benadert de rechtbank ook andere personen (bv. familieleden) die mogelijk weten waar de geadresseerde zich ophoudt.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Zoals al eerder aangegeven, hebben de Slowaakse rechtbanken via het rechtbankregister rechtstreeks toegang tot de gegevens in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije. De partijen bij een gerechtelijke procedure kunnen gegevens uit het Slowaakse bevolkingsregister opvragen (afgifte van een bewijs of schriftelijke verklaring betreffende de verblijfsplaats van een persoon) tegen betaling van de administratiekosten van vijf euro.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

De Slowaakse rechtbanken gaan op basis van de gegevens waarover het ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije beschikt, over het algemeen akkoord met een dergelijk verzoek en zij zullen de nodige stappen ondernemen om het huidige adres van de betreffende persoon te vinden, teneinde aan het verzoek te voldoen. In de bovenstaande punten is beschreven welke stappen zij daartoe ondernemen.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

Zoals aangegeven in punt 3 kennen de rechtbanken prioriteit toe aan betekening van stukken in persoon tijdens een zitting of andere handeling. Zij kunnen ook gebruikmaken van:

  • betekening aan een elektronische postbus op grond van de wet e-overheid;
  • betekening aan een elektronisch adres op verzoek van de procespartij, indien de documenten geen betekening in persoon vergen;
  • betekening via erkende instanties of personen (het postkantoor, een gerechtsdeurwaarder; indien nodig betekening via de bevoegde politiedienst, een deurwaarder of de gemeentelijke politie; in bijzondere gevallen betekening via cipiers en rechtbankbewakers, een instelling voor institutionele of beschermende zorg, het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken en het ministerie van Defensie);
  • betekening door middel van een openbare kennisgeving.

De rechtbank bepaalt de procedure voor de betekening van stukken op basis van het soort stuk; naast betekening in persoon geeft zij de voorkeur aan betekening aan een elektronische postbus waar documenten kunnen worden betekend waarvoor betekening in persoon vereist is (in tegenstelling tot betekening aan een elektronisch adres, zoals e‑mail, dat niet kan worden gebruikt voor stukken die in persoon moeten worden betekend). Zoals hierboven opgemerkt, is volgens de wet voor bepaalde personen speciale betekening vereist door een van de genoemde erkende personen of instanties en is betekening aan elektronische postbussen in die gevallen niet mogelijk (cipiers en rechtbankbewakers, een instelling voor institutionele of beschermende zorg, het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken en het ministerie van Defensie); in de wetgeving zijn ook gevallen vastgesteld waarin het betekenen door middel van een openbare kennisgeving geschiedt (om een niet-gespecificeerde groep mensen van een beslissing op de hoogte te brengen). Ook kan de rechtbank, zoals eerder aangegeven, om praktische redenen kiezen voor betekening door de bevoegde politiedienst, een deurwaarder of de gemeentelijke politie.

De rechtbank laat de betekening van de meerderheid van de stukken momenteel verrichten door een postdienst, in de vorm van aangetekende post (gewone betekening) of per officiële post (betekening in persoon). Wij voorzien dat na 1 juli 2017 (de datum waarop overeenkomstig de wet e-overheid alle elektronische postbussen geactiveerd moeten zijn) een groot deel van de betekeningen aan elektronische postbussen zal plaatsvinden, die voor alle rechtspersonen verplicht gesteld zullen worden (behoudens wettelijke uitzonderingen zullen rechtbanken niet langer fysieke stukken versturen), terwijl bij natuurlijke personen alleen op hun verzoek betekening aan hun elektronische postbus zal plaatsvinden.

Wanneer de rechtbank stukken naar het postadres van de geadresseerde stuurt (indien het betekenen niet aan een elektronische postbus kan plaatsvinden), betekent zij gewone betekeningen en betekeningen in persoon aan het adres dat de geadresseerde heeft opgegeven. Indien de betekening niet met succes kan worden verricht, betekent de rechtbank de stukken:

  1. aan een natuurlijke persoon op het adres dat is vermeld in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije of het adres van een buitenlandse onderdaan in Slowakije volgens zijn of haar verblijfsstatus;
  2. aan een rechtspersoon op het adres van de statutaire zetel van de rechtspersoon dat in het ondernemingsregister staat vermeld (Obchodný register) en te vinden is op http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en, of in een ander openbaar register (bv. het handelsvergunningenregister, Živnostenský register).

Alternatieve wijzen van “indirecte” betekening

Het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet niet in alternatieve wijzen van “indirecte” betekening en door de invoering van strikte objectieve verantwoordelijkheid van de procespartijen voor de in openbare registers opgenomen gegevens is aan “indirecte” betekening in dit opzicht feitelijk een einde gekomen.

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

De rechtbank kan gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen (per e-mail) voor het betekenen van stukken, indien een procespartij daarom schriftelijk verzoekt en de rechtbank een adres verstrekt waarnaar de stukken op elektronisch wijze kunnen worden verzonden. De betekening van een stuk wordt drie dagen na verzending geacht te zijn verricht, zelfs als de geadresseerde het stuk niet heeft gelezen. Een dergelijke wijze van betekening is uitgesloten in het geval van stukken waarvan betekening in persoon moet worden verricht. Er zijn aan deze wijze van betekening dus geen beperkingen gesteld ten aanzien van het soort procedure of de persoon van de geadresseerde, maar van belang is het type document dat moet worden betekend. Van deze vorm van betekening mag evenmin gebruik worden gemaakt, indien de rechtbank zich van betekening in persoon of aan een elektronische postbus kan bedienen.

Uit de bovenstaande toelichting blijkt duidelijk dat rechtbanken in Slowakije de voorkeur moeten geven aan betekening aan elektronische postbussen, die verplicht zijn voor rechtspersonen en toegankelijk voor natuurlijke personen. Uiterlijk 30 juni 2017 moet iedere (Slowaakse) rechtspersoon een elektronische postbus hebben geactiveerd en vanaf die datum vindt betekening aan rechtspersonen uitsluitend plaats aan elektronische postbussen, tenzij dit door specifieke wetgeving wordt verboden. Op dit moment betreft dat verbod hoofdzakelijk stukken die alleen in de vorm van fysieke documenten kunnen worden betekend of door middel van een openbare kennisgeving (de wet e-overheid regelt overigens tevens “elektronische mededelingenborden”). Momenteel zijn rechtbanken ook al verplicht te opteren voor betekening aan elektronische postbussen, maar sommige rechtspersonen moeten hun elektronische postbus nog activeren en om die reden worden stukken aan die personen nog op de klassieke manieren betekend. Ook voor natuurlijke personen zijn elektronische postbussen aangemaakt, maar deze worden alleen op hun verzoek geactiveerd; dit betekent dat stukken op de klassieke manieren zullen worden betekend zolang een natuurlijke persoon niet om activering van zijn elektronische postbus heeft verzocht. Als een natuurlijke persoon echter wel om activering van zijn elektronische postbus heeft gevraagd, zal de rechtbank aan hem uitsluitend langs deze weg stukken betekenen (tenzij de wet ten aanzien van een bepaald soort document elektronische betekening verbiedt), behoudens in gevallen waarin het wetboek van burgerlijke rechtsvordering een speciaal soort betekening voorschrijft via cipiers en rechtbankbewakers, een instelling voor institutionele of beschermende zorg, het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken of het ministerie van Defensie (zie deel 3, punt 4).

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering heeft betrekking op “indirecte” betekening van fysieke documenten, terwijl de wet e-overheid betrekking heeft op betekening aan elektronische postbussen.

Sinds de invoering van de wet e-overheid kunnen we niet spreken over “indirecte” betekening in de werkelijke betekenis van het woord, aangezien het activeren van een elektronische postbus (automatisch in het geval van rechtspersonen of facultatief in het geval van natuurlijke personen) op zich al betekent dat het adres van de geadresseerde niet “onbekend” kan zijn; evenmin is mogelijk dat “het document niet bezorgd kan worden”. Reeds door de plaatsing van een elektronisch officieel bericht (correspondentie van de rechtbank) in de elektronische postbus krijgt de geadresseerde dat bericht in bezit. Een elektronisch officieel bericht wordt geacht te zijn betekend de dag nadat het in de elektronische postbus is geplaatst. Indien het echter een document betreft dat op grond van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in persoon betekend moet worden, wordt het na een termijn van 15 dagen – gerekend vanaf de dag van plaatsing van het elektronische officiële bericht – geacht te zijn betekend in gevallen waarin de geadresseerde het bericht niet in het systeem opvraagt (en het dus niet leest). Deze werkwijze kan niet worden gebruikt voor het betekenen van betalingsbevelen, waarvoor “indirecte” betekening is uitgesloten.

Voor de klassieke wijze van betekening uit hoofde van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (die voor natuurlijke personen blijft bestaan) wordt de fictie van betekening ongeacht de wijze van betekening ongewijzigd gehandhaafd, dus zowel bij gewone betekening als betekening in persoon. Als het adres van de geadresseerde in een openbaar register is opgenomen (het bevolkingsregister in het geval van natuurlijke personen en het ondernemingsregister in het geval van rechtspersonen) en het poststuk als niet-betekend aan de rechtbank wordt geretourneerd, wordt dit geacht te zijn betekend op de dag waarop het poststuk aan de rechtbank werd geretourneerd. Als het adres van een natuurlijke persoon niet in het bevolkingsregister is opgenomen, vindt de betekening plaats door kennisgeving op het publicatiebord en de website van de rechtbank en wordt het poststuk geacht te zijn betekend 15 dagen nadat een dergelijke kennisgeving openbaar werd gemaakt. Deze wijze van “indirecte” betekening kan niet worden gebruikt voor het betekenen van betalingsbevelen.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Zie het antwoord op 5 – alternatieve wijzen van betekening.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

Dit is geen alternatieve methode, maar betreft gewone betekening door middel van een postdienst: indien de geadresseerde niet thuis is, deelt de postbezorger de geadresseerde door middel van een schriftelijk bericht in de brievenbus van de geadresseerde mee dat de stukken (hetzij aangetekend of bestemd voor betekening in persoon) bij het postkantoor zijn gedeponeerd.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Indien de geadresseerde zonder geldige reden weigert het stuk in ontvangst te nemen, wordt het stuk geacht te zijn betekend op de dag van de weigering; de bezorger moet de geadresseerde van dit feit op de hoogte stellen. Indien de betekening niet op de juiste wijze is verricht (bijvoorbeeld als de geadresseerde niet door degene die de betekening verricht, op de hoogte is gesteld van de gevolgen van de weigering van het stuk), heeft deze geen rechtsgevolgen.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

Indien een ontvangstbevestiging is vereist, overhandigt het Slowaakse postbedrijf (Slovenská pošta, de traditionele postdienst) de stukken uitsluitend als de geadresseerde of de gemachtigde persoon (indien het niet mogelijk is de stukken aan de geadresseerde te overhandigen) bij de inontvangstneming zijn identiteit aantoont en als het nummer van zijn identiteitsbewijs kan worden genoteerd en hij de ontvangst bevestigt. Personen die zijn gemachtigd om stukken bestemd voor een natuurlijke persoon in ontvangst te nemen, zijn de echtgenoot/echtgenote van de geadresseerde en personen van 15 jaar en ouder die met de geadresseerde in hetzelfde huis/appartement wonen. Deze personen mogen echter geen stukken in ontvangst nemen die in persoon betekend moeten worden.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

In dat geval laat de postbezorger een bericht achter aan de geadresseerde in zijn brievenbus, waarin hij wordt geïnformeerd dat de stukken zijn gedeponeerd bij het postkantoor. De geadresseerde of de persoon die gemachtigd is post in ontvangst te nemen, kan de stukken binnen een termijn van 18 kalenderdagen afhalen. De afhaaltermijn kan op verzoek van de geadresseerde worden verlengd. Indien stukken niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, worden zij geacht onbestelbaar te zijn. De postdienst stuurt de onbestelbare stukken terug naar de afzender.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

De afhaaltermijn bedraagt 18 kalenderdagen en kan op verzoek van de geadresseerde worden verlengd. De geadresseerde wordt via een bericht dat wordt achtergelaten in zijn brievenbus, op de hoogte gesteld.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Ja, op grond van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de ontvangstbevestiging die geldt als een bewijs van betekening, een officieel stuk. De gegevens die op de ontvangstbevestiging staan vermeld, worden voor waar aangenomen, behoudens tegenbewijs. De procespartij die de betrouwbaarheid van de gegevens op de ontvangstbevestiging in twijfel trekt (die beweert dat de wettelijke procedure van betekening niet is nageleefd), moet zijn beweringen ondersteunen door overlegging van bewijs aan de rechtbank. Indien de rechtbank het stuk direct ter zitting of tijdens een procedurele handeling betekent, wordt de betekening vastgelegd in het proces-verbaal.

De elektronische ontvangstbevestiging valt onder de wet e-overheid en is een bevestiging van betekening in persoon van een stuk (officieel bericht); de ontvanger is verplicht om door middel van een elektronisch ontvangstbewijs de betekening van een elektronisch officieel bericht te bevestigen; de inhoud van het elektronische officiële bericht in de elektronische postbus van de ontvanger wordt alleen toegankelijk, indien de betekening is bevestigd. Op de elektronische ontvangstbevestiging staan de datum en het tijdstip (uur, minuut, seconde) waarop het officiële bericht is betekend. Net als bij een papieren ontvangstbevestiging worden, tenzij het tegendeel wordt bewezen, de hierin vermelde gegevens als juist beschouwd en ook kan bezwaar worden aangetekend tegen de gevolgen ervan.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Zie vragen 5, 7.1 en 7.4 voor de alternatieve wijzen van betekening. Indien de betekening niet overeenkomstig de wet is verricht, moet er opnieuw betekening van het stuk worden gedaan; het Slowaakse recht kent niet de mogelijkheid waarbij een ongeldige betekening geldig wordt verklaard. De betekening van gerechtelijke stukken die op een andere manier dan volgens de wettelijke procedure is verricht, is niet rechtsgeldig en leidt niet tot de in de wet voorziene rechtsgevolgen.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

De betekening van gerechtelijke stukken is kosteloos.

Laatste update: 22/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.