Doręczanie pism sądowych

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co w praktyce oznacza prawniczy termin „doręczenie dokumentów”? Dlaczego do „doręczenia dokumentów” mają zastosowanie szczególne zasady?

„Doręczenie” oznacza urzędowe dostarczenie pism sądowych i pozasądowych (których doręczenie jest konieczne) za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Istnieją przepisy szczególne dotyczące doręczenia, które gwarantują ważność tej procedury oraz prawa stron.

2 Jakie dokumenty wymagają doręczenia drogą formalną?

Wszelkie pisma sądowe dotyczące dowolnego postępowania sądowego, takie jak orzeczenia, pozwy wnoszone przez wezwanie do stawienia się przed sądem (αίτηση δια κλήσεως) oraz pisma wszczynające postępowanie, jak również pisma pozasądowe (które nie dotyczą postępowania sądowego, lecz w przypadku których istnieje obowiązek urzędowego powiadomienia stron i doręczenia stronom).

3 Kto odpowiada za doręczenie dokumentu?

Komornicy sądowi. W przypadku otrzymania wniosku o doręczenie pism sądowych zgodnie z konwencją haską z 1965 r. o doręczaniu dokumentów sądowych i pozasądowych lub dowolną umową dwustronną podpisaną i ratyfikowaną przez Cypr zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 pismo otrzymuje Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego jako wyznaczony organ centralny i przekazuje je komornikom sądowym w celu doręczenia.

4 Ustalanie adresu

4.1 Czy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych organ w danym państwie członkowskim, do którego zwrócono się z wnioskiem o doręczenie, z własnej inicjatywy próbuje ustalić miejsce pobytu adresata dokumentu, który ma zostać doręczony, jeżeli adresat nie zamieszkuje już pod adresem znanym organowi występującemu z wnioskiem?

Co do zasady nie, chyba że pod wskazanym adresem organ uzyskał informację o nowym adresie.

4.2 Czy zagraniczne organy sądowe lub strony postępowania sądowego mają dostęp do rejestrów lub usług w tym państwie członkowskim umożliwiających ustalenie aktualnego adresu zamieszkania danej osoby? Jeśli tak, jakie rejestry lub usługi są dostępne i jakich procedur należy przestrzegać? Czy obowiązują w tym zakresie opłaty i jaka jest ich wysokość?

Nie dotyczy.

4.3 W jaki sposób organy w tym państwie członkowskim rozpatrują wnioski przesłane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, mające na celu ustalenie aktualnego adresu zamieszkania danej osoby?

Do chwili obecnej nie otrzymano żadnego tego rodzaju wniosku. W każdym razie istnieją wątpliwości co do tego, czy w tej kwestii można przeprowadzić dowód.

5 W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce? Czy istnieją alternatywne metody, które można wykorzystać w tym celu (inne niż doręczenie zastępcze, o którym mowa w pkt 6 poniżej)?

W praktyce typowym sposobem doręczenia jest doręczenie właściwe zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. W przypadku osoby prawnej pismo sądowe można doręczyć dowolnemu dyrektorowi zarządzającemu przedsiębiorstwa, pracownikowi sekretariatu lub dowolnej innej upoważnionej osobie w siedzibie przedsiębiorstwa.

Jeżeli chodzi o doręczenie zastępcze, sąd musi wydać postanowienie na wniosek strony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego zezwalające na doręczenie pisma sądowego przez wywieszenie w określonym miejscu lub publikację w prasie (lub w dowolny inny sposób, jaki sąd uzna za odpowiedni w świetle okoliczności sprawy).

Obecnie nie można stosować żadnych innych alternatywnych sposobów doręczenia.

6 Czy w postępowaniu cywilnym dozwolone jest elektroniczne doręczanie dokumentów (doręczanie dokumentów sądowych lub pozasądowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna, zabezpieczone aplikacje internetowe, faks, SMS itp.)? Jeśli tak, w odniesieniu do jakich rodzajów postępowań przewiduje się stosowanie tej metody? Czy istnieją ograniczenia w odniesieniu do dostępności lub dostępu do tej metody doręczania dokumentów w zależności od tego, kto jest adresatem (osoba wykonująca zawód prawniczy, osoba prawna, spółka lub inny podmiot gospodarczy, itp.)?

Zob. odpowiedź na pytanie 5 powyżej.

7 Doręczenie „zastępcze”

7.1 Czy prawo tego państwa członkowskiego dopuszcza stosowanie innych metod doręczenia w przypadkach, w których doręczenie dokumentów adresatowi nie było możliwe (np. zawiadomienie przesłane na adres domowy, do komornika sądowego, drogą pocztową lub przez wywieszenie ogłoszenia)?

Zob. odpowiedź na pytanie 5 powyżej.

7.2 Jeżeli stosowane są inne metody, w którym momencie dokumenty uznaje za doręczone?

Zob. odpowiedź na pytanie 5 powyżej.

7.3 Jeżeli inna metoda doręczenia polega na złożeniu dokumentów w określonym miejscu (np. w urzędzie pocztowym), w jaki sposób informuje się adresata o tym, że dokumenty zostały złożone?

Zob. odpowiedź na pytanie 5 powyżej.

7.4 Jeżeli adresat odmawia przyjęcia doręczenia dokumentów, jakie są tego konsekwencje? Czy dokumenty uważa się za skutecznie doręczone, jeśli odmowa nie jest uzasadniona?

Zob. odpowiedź na pytanie 5 powyżej.

8 Doręczenie drogą pocztową z zagranicy (art. 14 rozporządzenia dotyczącego doręczania dokumentów)

8.1 Jeżeli poczta doręczy adresatowi w tym państwie członkowskim dokument wysłany z zagranicy w sytuacji, w której wymagane jest potwierdzenie odbioru (art. 14 rozporządzenia dotyczącego doręczania dokumentów), czy dokument taki może zostać doręczony tylko adresatowi osobiście, czy też można go doręczyć, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi doręczania drogą pocztową, także innej osobie pod tym samym adresem?

Nie dotyczy.

8.2 W jaki sposób można dokonać, zgodnie z przepisami dotyczącymi doręczania drogą pocztową w tym państwie członkowskim, doręczenia dokumentów z zagranicy na podstawie art. 14 rozporządzenia nr 1393/2007 dotyczącego doręczania dokumentów, jeżeli pod adresem, pod który należało doręczyć dokumenty, nie zastano ani adresata, ani żadnej innej osoby uprawnionej do odebrania przesyłki (o ile doręczenie zastępcze jest możliwe na podstawie krajowych przepisów dotyczących doręczania drogą pocztową – zob. powyżej)?

Nie dotyczy.

8.3 Czy urzędy pocztowe przewidują określony termin na odebranie dokumentów przed ich odesłaniem jako niedoręczone? Jeśli tak, w jaki sposób adresat jest informowany o tym, że w urzędzie pocztowym jest do odebrania adresowana do niego przesyłka?

Nie dotyczy.

9 Czy przewiduje się pisemne potwierdzenie doręczenia dokumentu?

Tak. Po doręczeniu pisma sądowego komornik wypełnia potwierdzenie odbioru, w którym podaje dane referencyjne doręczonego pisma, imię i nazwisko oraz status osoby, której doręczono pismo, a także datę i godzinę doręczenia lub – jeżeli pisma nie doręczono – powody, dla których doręczenie nie było możliwe.

W przypadku doręczenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 wydaje się poświadczenie doręczenia, którego wzór znajduje się w załączniku I do tego rozporządzenia, zgodnie z jego art. 10.

10 Co się stanie, gdy z jakichkolwiek powodów adresat nie otrzyma dokumentu lub gdy doręczenie dokumentu nastąpi z naruszeniem przepisów prawa (np. dokument zostanie doręczony osobie trzeciej)? Czy pomimo to doręczenie dokumentu może być uznane za zgodne z prawem (np. czy naruszenie przepisów prawa może być usunięte), czy też musi nastąpić nowa próba doręczenia dokumentu?

W takim przypadku doręczenie uznaje się za nieskuteczne, a konwalidacja tej czynności jest niedopuszczalna. W przypadku wadliwości doręczenia należy ponownie doręczyć pismo.

Jeżeli doręczenia nie dokonano ze względu na odmowę przyjęcia pisma przez adresata, strona żądająca doręczenia musi złożyć do sądu wniosek o doręczenie zastępcze.

Jeżeli doręczenie nie było możliwe z powodu niemożności ustalenia miejsca pobytu adresata, osoba żądająca doręczenia może skorzystać z alternatywnych sposobów doręczenia pisma po wydaniu odpowiedniego postanowienia przez sąd.

11 Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentu, a jeśli tak, to jaką kwotę?

Wysokość opłaty ustalono na kwotę 21 EUR.

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.