Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Doręczanie pism sądowych

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Co w praktyce oznacza prawniczy termin „doręczenie dokumentów”? Dlaczego do „doręczenia dokumentów” mają zastosowanie szczególne zasady?

Sąd może orzec w danej sprawie, jeżeli strony zostały wezwane do stawienia się przed sądem bądź stawiły się osobiście lub są reprezentowane przez pełnomocnika. Doręczenie pism sądowych za granicę i z zagranicy jest czynnością mającą na celu umożliwienie adresatom – stronom, świadkom lub innym uczestnikom postępowania w państwie składającym wniosek – zapoznanie się z ich treścią (art. 3 ust. 1 ustawy nr 189/2003 o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych).

2 Jakie dokumenty wymagają doręczenia drogą formalną?

Pismami sądowymi, które wymagają doręczenia drogą formalną, są pisma sądowe sporządzone w postępowaniu w sprawie cywilnej lub handlowej, których doręczenie zarządził sąd (wezwania do stawienia się przed sądem, wyroki, apelacje/zażalenia itd.).

3 Kto odpowiada za doręczenie dokumentu?

Doręczenia pism procesowych dokonuje się bezpłatnie, z urzędu, za pośrednictwem pracowników sądowej służby doręczeniowej lub innej osoby zatrudnionej w sądzie. Jeżeli nie jest to możliwe, doręczenia dokonuje się pocztą, wysyłając przesyłkę poleconą z zadeklarowaną zawartością za potwierdzeniem odbioru, w zaklejonej kopercie, do której należy dołączyć dowód/protokół doręczenia i zawiadomienie dla adresata o pozostawieniu przesyłki. Doręczenia można również dokonać za pośrednictwem komorników sądowych lub przesyłką ekspresową na wniosek i koszt zainteresowanej strony (art. 154 ust. 1, 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego).

4 Ustalanie adresu

4.1 Czy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych organ w danym państwie członkowskim, do którego zwrócono się z wnioskiem o doręczenie, z własnej inicjatywy próbuje ustalić miejsce pobytu adresata dokumentu, który ma zostać doręczony, jeżeli adresat nie zamieszkuje już pod adresem znanym organowi występującemu z wnioskiem?

Wniosek musi zawierać adres strony (art. 194 kodeksu postępowania cywilnego). Podczas wstępnej procedury sprawdzania poprawności wniosku pod względem formalnym i merytorycznym sąd może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych informacji, których nie wskazano we wniosku (art. 200 kodeksu postępowania cywilnego).

Sąd nie jest zobowiązany do ustalania z urzędu aktualnego adresu wnioskodawcy. Jest on jednak co do zasady zobowiązany do odgrywania aktywnej roli (art. 22 kodeksu postępowania cywilnego) i do podejmowania niezbędnych czynności w celu wydania uzasadnionego orzeczenia.

4.2 Czy zagraniczne organy sądowe lub strony postępowania sądowego mają dostęp do rejestrów lub usług w tym państwie członkowskim umożliwiających ustalenie aktualnego adresu zamieszkania danej osoby? Jeśli tak, jakie rejestry lub usługi są dostępne i jakich procedur należy przestrzegać? Czy obowiązują w tym zakresie opłaty i jaka jest ich wysokość?

Adres obywatela Rumunii można uzyskać za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Krajowego Inspektoratu ds. Danych Osobowych i Zarządzania Bazą Danych – INEPABD, str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, tel. +40214135442, +40217467047/8/9, faks +40214135049, adres e-mail depabd@mai.gov.ro; strona internetowa: http://depabd.mai.gov.ro/furnizari.html) lub za pośrednictwem lokalnego urzędu stanu cywilnego.

Zainteresowane osoby mogą zwrócić się do krajowego rejestru danych osobowych o niektóre dane osobowe rumuńskich obywateli dotyczące ich miejsca zamieszkania lub pobytu, składając uzasadniony pisemny wniosek w lokalnym urzędzie stanu cywilnego, który jest właściwy dla obszaru, na którym ma siedzibę poszukiwana kancelaria prawna/osoba. Tego rodzaju dane mogą być udostępniane wyłącznie za uprzednią zgodą zainteresowanych osób.

Zgody nie wymaga się, jeżeli istnieje uzasadniona podstawa prawna i jeżeli wniosek składają określone organy (policji, obrony, wymiaru sprawiedliwości, ochrony socjalnej itd.) lub osoby fizyczne, których uzasadnione interesy są potwierdzone dokumentami, w których wykazuje się uzasadnioną podstawę prawną. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w sprawie wniosków złożonych przez osoby prawne są lokalne urzędy stanu cywilnego oraz INEPABD.

W przypadku jednorazowych wniosków lub wniosków obejmujących niewielką ilość informacji opłatę wynoszącą 1 RON za osobę przekazuje się na rachunek skarbu państwa nr RO35TREZ70620330108XXXXX (IBAN) prowadzony przez Trezoreria Sector 6 Bucureşti, numer identyfikacji podatkowej: 26362870 (jeżeli dane pochodzą z INEPABD) lub na rachunki samorządów lokalnych (jeżeli dane pochodzą z lokalnego urzędu stanu cywilnego).

Na każdym wniosku należy umieścić znak opłaty skarbowej w wysokości 5 RON. W przypadku wniosków obejmujących dużą ilość informacji opłata wynosi 120 RON za godzinę korzystania z centralnego systemu komputerowego lub 7 RON za godzinę korzystania z lokalnego systemu komputerowego. Instytucje publiczne właściwe w określonych dziedzinach (takich jak obronność, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości, finanse, zdrowie itd.) są wyłączone z obowiązku uiszczania opłat za dane, o których udostępnienie wnioskują do celów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków prawnych.

Uzyskiwanie adresu siedziby osoby prawnej za pośrednictwem Krajowego Biura Rejestru Handlowego (Bd. Unirii nr. 74, tronson 2+3, bl. J3B, Sector 3, Bucureşti; https://portal.onrc.ro ) lub za pośrednictwem biur rejestru handlowego przy sądach

Na koszt wnioskodawcy mogą zostać wydane poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wpisów dokonanych w rejestrze oraz przedłożonych dokumentów, jak również informacje związane z zarejestrowanymi danymi oraz certyfikaty poświadczające, że konkretny dokument lub fakt nie został zarejestrowany. O wydanie dokumentów można się również zwrócić drogą pocztową i można je otrzymać tą samą drogą. Na stosowny wniosek dokumenty są wydawane w formie elektronicznej i przesyłane pocztą elektroniczną wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany.

Formularze, a także informacje o opłatach i należnościach pobieranych za udostępnienie konkretnych (podstawowych lub rozszerzonych) informacji, historycznych sprawozdań lub certyfikatów można znaleźć pod adresem https://www.onrc.ro/index.php/en w zakładce Informacje.

Jeżeli podpisano stosowne protokoły dotyczące współpracy, dokumenty i informacje mogą być udostępniane nieodpłatnie niektórym organom i instytucjom publicznym, osobom prawnym, dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu oraz akredytowanym misjom dyplomatycznym.

Serwis InfoCert służy do wydawania certyfikatów online oraz do dostarczania informacji za pośrednictwem portalu https://portal.onrc.ro. Dokumenty wydane za pośrednictwem tego serwisu podlegają przepisom o podpisach elektronicznych i o znacznikach czasu. Zawierają one następujące zabezpieczenia: kwalifikowane podpisy elektroniczne, znaczniki czasu, znaki wodne (znaki graficzne znajdujące się w tle strony) oraz kody kreskowe. Próbki dokumentów wydanych za pośrednictwem tego serwisu są dostępne pod adresem: https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert

Istnieje możliwość ujawnienia danych osobowych dotyczących wspólników, akcjonariuszy/udziałowców lub innych osób, jeżeli dane objęte wnioskiem są udostępniane w okienku lub drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu online RECOM oraz przesyłane pocztą elektroniczną wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany, lub za pośrednictwem certyfikatów. Organy publiczne w obszarze wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej lub finansów, likwidatorzy i komornicy sądowi również mogą uzyskać dostęp do innych danych.

4.3 W jaki sposób organy w tym państwie członkowskim rozpatrują wnioski przesłane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, mające na celu ustalenie aktualnego adresu zamieszkania danej osoby?

O dopuszczalności rozpatrywania takich wniosków decyduje sąd. Rumuńskie sądy otrzymują ograniczoną liczbę wniosków o pomoc prawną w ustaleniu adresu/siedziby danej osoby i trudno jest ocenić, czy istnieje w tym zakresie jednolita praktyka. Jak wynika z dostępnych informacji, rumuńskie sądy co do zasady przyjmują takie wnioski.

5 W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce? Czy istnieją alternatywne metody, które można wykorzystać w tym celu (inne niż doręczenie zastępcze, o którym mowa w pkt 6 poniżej)?

Zobacz odpowiedź na pytanie 3.

6 Czy w postępowaniu cywilnym dozwolone jest elektroniczne doręczanie dokumentów (doręczanie dokumentów sądowych lub pozasądowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna, zabezpieczone aplikacje internetowe, faks, SMS itp.)? Jeśli tak, w odniesieniu do jakich rodzajów postępowań przewiduje się stosowanie tej metody? Czy istnieją ograniczenia w odniesieniu do dostępności lub dostępu do tej metody doręczania dokumentów w zależności od tego, kto jest adresatem (osoba wykonująca zawód prawniczy, osoba prawna, spółka lub inny podmiot gospodarczy, itp.)?

Pisma procesowe mogą zostać doręczone przez urzędnika sądowego oraz za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków zapewniających przekazanie zawartości pisma i potwierdzenie jego odbioru, jeżeli zainteresowana strona podała sądowi w tym celu swoje dane kontaktowe. Do celów potwierdzenia odbioru wraz z pismem procesowym sąd wysyła również formularz, który adresat jest zobowiązany wypełnić, wpisując datę odbioru i czytelnie imię i nazwisko, oraz na którym składa podpis osoba upoważniona do przyjmowania korespondencji. Formularz zwraca się sądowi za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji (art. 154 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego).

7 Doręczenie „zastępcze”

7.1 Czy prawo tego państwa członkowskiego dopuszcza stosowanie innych metod doręczenia w przypadkach, w których doręczenie dokumentów adresatowi nie było możliwe (np. zawiadomienie przesłane na adres domowy, do komornika sądowego, drogą pocztową lub przez wywieszenie ogłoszenia)?

Zobacz odpowiedź na pytanie 3.

Doręczenia dokonuje się osobiście osobie wezwanej do stawienia się przed sądem. W przypadku osób przebywających w hotelu/hostelu pismo sądowe doręcza się zarządcy lub portierowi (art. 161 kodeksu postępowania cywilnego).

Pismo sądowe doręcza się jednostce, w której można zastać adresata (jednostce wojskowej, kapitanatowi portu w przypadku członków załogi statku, zarządowi zakładu karnego w przypadku więźniów lub administracji szpitala w przypadku pacjentów), a odnośna jednostka przekazuje następnie pismo sądowe adresatowi i wydaje potwierdzenie odbioru doręczającemu lub wysyła je bezpośrednio do sądu (art. 161 i 162 kodeksu postępowania cywilnego).

Pisma sądowe można doręczyć osobie upoważnionej do przyjmowania korespondencji, administratorowi budynku, strażnikowi, pracownikowi ochrony, do siedziby głównej, a także na adresy wskazane poniżej w przypadku adresatów wskazanych w nawiasach: na adres Ministerstwa Finansów Publicznych / innych wyznaczonych organów (w przypadku skarbu państwa), przedstawicieli na potrzeby postępowania sądowego (w przypadku lokalnych władz administracyjnych, osób prawnych prawa publicznego), siedziby głównej/pomocniczej przedstawicieli (w przypadku osób prawnych prawa prywatnego), wyznaczonego pełnomocnika (w przypadku stowarzyszeń, spółek, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), na adres zamieszkania/siedziby (w przypadku osób objętych postępowaniem upadłościowym i wierzycieli), na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w przypadku członków personelu misji dyplomatycznej / urzędów konsularnych, obywateli rumuńskich oddelegowanych do organizacji międzynarodowych i członków ich rodzin mieszkających z nimi podczas pobytu za granicą), jednostek centralnych, które oddelegowały pracowników lub które sprawują władzę nad jednostką, która oddelegowała ich za granicę (w przypadku innych obywateli rumuńskich przebywających za granicą w celach związanych z pracą oraz towarzyszących im członków rodziny).

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma sądowego, doręczający umieszcza je w jego skrzynce pocztowej. W przypadku braku skrzynki pocztowej doręczający umieszcza w drzwiach adresata zawiadomienie, które musi zawierać między innymi pouczenie, że adresat jest zobowiązany do stawienia się najwcześniej w dniu następnym, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia (w terminie 3 dni w sytuacji wyjątkowej) w sekretariacie sądu lub w urzędzie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby adresata (jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziby adresata znajduje się poza obszarem, na którym mieści się siedziba sądu), w celu odebrania pisma sądowego, które ma mu zostać doręczone.

Jeżeli doręczający nie zastanie adresata, doręcza pismo sądowe innej osobie (pełnoletniemu członkowi rodziny, który mieszka z adresatem i przyjmuje korespondencję). Jeżeli adresat mieszka w hotelu/apartamentowcu, a doręczający nie zastanie go w tym miejscu, doręcza on pismo sądowe administratorowi/portierowi. Osoba, która przyjmuje pismo sądowe, podpisuje potwierdzenie odbioru, a doręczający sprawdza jej tożsamość i podpis oraz sporządza protokół. Jeżeli osoba ta przyjmie pismo sądowe, ale odmówi podpisania potwierdzenia odbioru lub nie jest w stanie go podpisać, doręczający sporządza protokół. Jeżeli osoby te są nieobecne lub są obecne, ale odmawiają przyjęcia pisma sądowego, pismo sądowe umieszcza się w ich skrzynce pocztowej. W przypadku braku skrzynki pocztowej umieszcza się zawiadomienie w ich drzwiach.

We wszystkich przypadkach doręczający jest zobowiązany do złożenia pisma sądowego i protokołu zawiadomienia w sądzie / urzędzie gminy w ciągu 24 godzin od jego złożenia w skrzynce/umieszczenia w drzwiach. Wspomniany organ następnie doręczy pismo sądowe. Jeżeli strona otrzyma pismo sądowe od urzędnika zatrudnionego w urzędzie gminy, urzędnik taki w ciągu 24 godzin dostarcza do sądu dowód doręczenia i protokół. Jeżeli w przewidzianym terminie strona nie stawi się w urzędzie gminy w celu odebrania pisma sądowego, urzędnik zatrudniony w urzędzie gminy przekazuje sądowi pismo sądowe wraz z protokołem (art. 163 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli powód nie może wskazać adresu pozwanego, sąd może dopuścić wezwanie do stawienia się przed sądem przez ogłoszenie za pośrednictwem wywieszenia pisma sądowego na drzwiach sądu, na portalu sądu i pod ostatnim znanym adresem. W stosownych przypadkach sąd może nakazać ogłoszenie wezwania do stawienia się przed sądem w dzienniku urzędowym Rumunii lub w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Dopuszczając wezwanie do stawienia się przed sądem przez ogłoszenie, sąd wyznacza również kuratora spośród adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej, którzy zostaną wezwani do stawienia się przed sądem i reprezentowania interesów pozwanego podczas rozpraw.

7.2 Jeżeli stosowane są inne metody, w którym momencie dokumenty uznaje za doręczone?

Doręczenie uznaje się za dokonane w chwili podpisania dowodu doręczenia lub sporządzenia protokołu, bez względu na to, czy strona osobiście otrzymała pismo procesowe. W przypadku doręczenia pisma pocztą / przesyłką ekspresową doręczenie uznaje się za dokonane w chwili podpisania potwierdzenia odbioru lub w chwili odnotowania przez pracownika poczty / kuriera odmowy przyjęcia korespondencji przez adresata. W przypadku doręczenia za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków doręczenie uznaje się dokonane w dniu wskazanym na wydruku potwierdzenia nadania poświadczonym przez urzędnika sądowego, który nadał pismo sądowe (art. 165 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma sądowego lub jeżeli nie posiada on skrzynki pocztowej, doręczający umieszcza zawiadomienie w jego drzwiach wraz z pouczeniem o obowiązku odebrania pisma sądowego z sądu / urzędu gminy. Jeżeli adresat nie stawi się w tym miejscu, pismo sądowe uznaje się za doręczone po upływie określonego czasu (art. 163 kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadku wezwania do stawienia się przed sądem przez ogłoszenie doręczenie uznaje się za dokonane 15 dnia po ogłoszeniu wezwania (art. 167 kodeksu postępowania cywilnego).

7.3 Jeżeli inna metoda doręczenia polega na złożeniu dokumentów w określonym miejscu (np. w urzędzie pocztowym), w jaki sposób informuje się adresata o tym, że dokumenty zostały złożone?

Jeżeli pracownik sądowej służby doręczeniowej lub pracownik poczty nie zastanie adresata, może on doręczyć pismo sądowe innej osobie, a jeżeli taka osoba jest obecna, ale odmawia przyjęcia pisma sądowego, można umieścić je w jej skrzynce pocztowej. W przypadku braku skrzynki pocztowej umieszcza się zawiadomienie w drzwiach adresata lub innej osoby. W ciągu 24 godzin od złożenia/umieszczenia zawiadomienia pracownik sądowej służby doręczeniowej składa pismo sądowe i protokół w sądzie / urzędzie gminy właściwym na obszarze, na którym adresat mieszka/posiada swoją siedzibę, który ma doręczyć wezwanie do stawienia się przed sądem.

7.4 Jeżeli adresat odmawia przyjęcia doręczenia dokumentów, jakie są tego konsekwencje? Czy dokumenty uważa się za skutecznie doręczone, jeśli odmowa nie jest uzasadniona?

Doręczenie uznaje się za dokonane w chwili sporządzenia protokołu, bez względu na to, czy strona osobiście otrzymała pismo sądowe. W przypadku doręczenia pocztą lub przesyłką ekspresową doręczenie uznaje się za dokonane w chwili podpisania przez pracownika poczty / kuriera odmowy przyjęcia korespondencji przez stronę (art. 165 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli adresat przyjmie pismo sądowe, ale odmówi podpisania potwierdzenia odbioru lub nie jest w stanie go podpisać, doręczający sporządza protokół. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma sądowego, doręczający umieszcza je w jego skrzynce pocztowej. W przypadku braku skrzynki pocztowej umieszcza się zawiadomienie w drzwiach adresata i sporządza się protokół. Adresata poucza się w zawiadomieniu o obowiązku stawienia się w sądzie lub w urzędzie gminy w celu odebrania pisma sądowego, w przeciwnym wypadku doręczenie zostanie uznane za dokonane (art. 163 kodeksu postępowania cywilnego).

Strona, która działa przed sądem osobiście, przez adwokata lub innego pełnomocnika, jest zobowiązana do przyjmowania pism procesowych, które są doręczane podczas rozprawy. Jeżeli strona odmówi przyjęcia pism sądowych, uznaje się je za doręczone, włączając je do akt sprawy. Zainteresowana strona może uzyskać pisma na wniosek, podpisując stosowne pokwitowanie (art. 170 kodeksu postępowania cywilnego).

8 Doręczenie drogą pocztową z zagranicy (art. 14 rozporządzenia dotyczącego doręczania dokumentów)

8.1 Jeżeli poczta doręczy adresatowi w tym państwie członkowskim dokument wysłany z zagranicy w sytuacji, w której wymagane jest potwierdzenie odbioru (art. 14 rozporządzenia dotyczącego doręczania dokumentów), czy dokument taki może zostać doręczony tylko adresatowi osobiście, czy też można go doręczyć, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi doręczania drogą pocztową, także innej osobie pod tym samym adresem?

Jeżeli doręczający nie zastanie adresata, może doręczyć pismo sądowe innej osobie (pełnoletniemu członkowi rodziny, który mieszka z adresatem i przyjmuje korespondencję). Jeżeli adresat mieszka w hotelu/apartamentowcu, a doręczający nie zastanie go w tym miejscu, doręcza on pismo sądowe administratorowi/portierowi (art. 163 pkt 6 i 7 kodeksu postępowania cywilnego).

8.2 W jaki sposób można dokonać, zgodnie z przepisami dotyczącymi doręczania drogą pocztową w tym państwie członkowskim, doręczenia dokumentów z zagranicy na podstawie art. 14 rozporządzenia nr 1393/2007 dotyczącego doręczania dokumentów, jeżeli pod adresem, pod który należało doręczyć dokumenty, nie zastano ani adresata, ani żadnej innej osoby uprawnionej do odebrania przesyłki (o ile doręczenie zastępcze jest możliwe na podstawie krajowych przepisów dotyczących doręczania drogą pocztową – zob. powyżej)?

Doręczenia pocztą dokonuje się tylko raz. W przypadku niezastania adresata lub osoby upoważnionej do przyjmowania korespondencji zostawia się dla nich zawiadomienie wraz z pouczeniem, że przesyłkę należy odebrać z placówki pocztowej w ciągu 10 dni. Jeżeli adresat nie stawi się w urzędzie pocztowym, po upływie 2 dni roboczych zostawia się dla niego powtórne zawiadomienie wraz z pouczeniem, że przesyłkę należy odebrać z urzędu pocztowego w ciągu 10 dni.

8.3 Czy urzędy pocztowe przewidują określony termin na odebranie dokumentów przed ich odesłaniem jako niedoręczone? Jeśli tak, w jaki sposób adresat jest informowany o tym, że w urzędzie pocztowym jest do odebrania adresowana do niego przesyłka?

Po zostawieniu powtórnego zawiadomienia pisma sądowe przechowuje się w placówce pocztowej przez 10 dni, a następnie zwraca nadawcy. W zawiadomieniu o złożeniu korespondencji w placówce pocztowej poucza się adresata o tym, że przesyłkę należy odebrać z placówki pocztowej.

9 Czy przewiduje się pisemne potwierdzenie doręczenia dokumentu?

Dowód lub protokół doręczenia sporządzony przez doręczającego (art. 164 kodeksu postępowania cywilnego) oraz podpisane potwierdzenie nadania w przypadku doręczania pism sądowych przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (art. 155 pkt 13 kodeksu postępowania cywilnego).

10 Co się stanie, gdy z jakichkolwiek powodów adresat nie otrzyma dokumentu lub gdy doręczenie dokumentu nastąpi z naruszeniem przepisów prawa (np. dokument zostanie doręczony osobie trzeciej)? Czy pomimo to doręczenie dokumentu może być uznane za zgodne z prawem (np. czy naruszenie przepisów prawa może być usunięte), czy też musi nastąpić nowa próba doręczenia dokumentu?

• Odroczenie rozprawy; sąd odracza rozprawę i wzywa stronę do stawienia się przed sądem, jeżeli stwierdzi, że nieobecnej strony nie wezwano do stawienia się przed sądem zgodnie z prawem, pod rygorem nieważności postępowania (art. 153 kodeksu postępowania cywilnego);

• nieważność wszystkich pism procesowych sporządzonych po niewezwaniu lub niezgodnym z prawem wezwaniu do stawienia się przed sądem; podniesienie zarzutu naruszenia przepisów postępowania w związku z niewezwaniem lub niezgodnym z prawem wezwaniem do stawienia się przed sądem;

• przesłanka do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia (skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia);

• przesłanka do odmowy uznawania i wykonywania wyroków (exequatur).

11 Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentu, a jeśli tak, to jaką kwotę?

Zobacz odpowiedź na pytanie 3.

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.