NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Notificarea sau comunicarea documentelor: transmiterea oficială a documentelor

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptul juridic de „comunicare sau notificare a actelor judiciare” în termeni practici? De ce există norme specifice privind „comunicarea sau notificarea actelor judiciare”?

„Notificarea” (izsniegšana) unui document judiciar înseamnă livrarea la timp a documentului către un destinatar, pentru a-i permite acestuia să își exercite și să își apere drepturile. Legea de procedură civilă (Civilprocesa likums) prevede mai multe tipuri diferite de notificare, inclusiv prin scrisoare recomandată, prin poșta electronică, comunicarea prin intermediul unui executor judecătoresc (tiesu izpildītājs) și comunicarea printr-un curier (ziņnesis). Se consideră că un document a fost notificat atunci când acesta este transmis în conformitate cu cerințele formale stabilite prin legislație, iar transmiterea este înregistrată sub forma stabilită în acest scop.

2 Care acte judiciare trebuie comunicate sau notificate în mod oficial?

Documentele judiciare elaborate în conformitate cu articolul 56 alineatul (2) din Legea de procedură civilă: hotărârile, deciziile, notificările, citațiile, cererile efectuate în cadrul unor proceduri specifice, recursuri în ceea ce privește chestiuni de fapt sau de drept, copiile certificate ale comunicărilor scrise și toate documentele elaborate și transmise instanței de către părțile implicate în cauză, dar comunicate altor părți de către instanță.

3 Cine este responsabil de comunicarea sau notificarea unui act judiciar?

Un document dintr-o altă țară va fi comunicat în Letonia prin intermediul unui executor judecătoresc.

Organismul central este Consiliul executorilor judecătorești din Letonia (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV 1011, Latvija

Telefon +371 67290005, fax +371 62302503

Email: documents@lzti.lv

4 Informații legate de adresa destinatarului

4.1 În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în cazul în care destinatarul nu mai locuiește la adresa cunoscută de autoritatea solicitantă, autoritatea solicitată din acest stat membru încearcă, din proprie inițiativă, să determine locul în care se găsește destinatarul actelor judiciare care trebuie notificate sau comunicate?

Organismul care primește cererea, Consiliul executorilor judecătorești din Letonia, pe lângă datele furnizate, va verifica sau va clarifica, dacă este necesar, dacă, pentru persoana în cauză, a fost introdusă o altă adresă în registrul de evidență a populației (Iedzīvotāju reģistrs) sau în registrul întreprinderilor (Uzņēmumu reģistrs).

Consiliul executorilor judecătorești nu încearcă să constate adresa corectă, ci doar să ofere informații mai exacte, în cazul în care este necesar.

4.2 În acest stat membru, autoritățile judiciare străine și/sau părțile la procedurile judiciare au acces la registre sau servicii care să le permită să afle adresa actuală a persoanei în cauză? Dacă da, ce registre sau servicii sunt disponibile și ce procedură trebuie urmată? Ce taxă, dacă este cazul, trebuie plătită?

Informațiile de bază ale unei întreprinderi, înregistrate în registrul întreprinderilor, se pot obține gratuit:

https://www.lursoft.lv/?l=en

Pentru a verifica adresa unei persoane fizice, se poate trimite o cerere oficială către Oficiul pentru cetățenie și migrație (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) din cadrul Ministerului de Interne. Cererea ar trebui să specifice motivul pentru care sunt necesare datele, astfel încât operatorii de date să poată decide dacă există motive întemeiate pentru a le furniza. Registrul de evidență a populației este ținut de Ministerul de Interne.

http://www.pmlp.gov.lv/en/

4.3 Cum tratează autoritățile din acest stat membru o solicitare trimisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială și care vizează găsirea adresei actuale a unei persoane?

Consiliul executorilor judecătorești nu încearcă să stabilească adresa corectă sau să găsească pârâții: acesta doar furnizează o adresă mai exactă. Fiecare cerere este însă analizată individual, acordându-se o atenție specială chestiunilor care afectează drepturile copiilor.

5 În practică, care este modalitatea obișnuită de comunicare sau notificare a actului judiciar? Există metode alternative la care se poate recurge (altele decât notificările sau comunicările indirecte menționate la punctul 7 de mai jos)?

Documentul va fi comunicat de executorul judecătoresc, care îl va contacta pe destinatar.

6 Este permisă, în cadrul unei proceduri civile, notificarea sau comunicarea pe cale electronică a actelor (notificarea sau comunicarea actelor judiciare sau extrajudiciare prin mijloace de comunicare electronică la distanță, de exemplu, prin e-mail, prin aplicații internet securizate, prin fax, prin SMS etc.)? Dacă da, pentru ce categorii de proceduri este prevăzută această metodă? Există restricții în ceea ce privește disponibilitatea/accesul la această metodă de notificare sau comunicare a actelor judiciare în funcție de destinatar (practician în domeniul dreptului, persoană juridică, societate comercială sau un alt actor economic etc.)?

Citația este transmisă către un avocat (advokāts), un notar (notārs), un executor judecătoresc sau un organism care aparține administrației centrale sau locale, prin poștă electronică.

Documentele elaborate de instanță și alte documente elaborate în format electronic vor fi comunicate avocatului de către instanță, prin intermediul sistemului online.

Aceste documente vor fi comunicate unui notar, unui executor judecătoresc, sau unui organism care aparține administrației centrale sau locale prin poștă electronică, cu excepția cazului în care aceștia au informat instanța că sunt înregistrați în sistemul online.

Documentele judiciare sunt trimise prin poștă electronică dacă o parte la procedură a informat instanța că este de acord să utilizeze poșta electronică pentru corespondența cu instanța. Documentele sunt trimise la adresa de e-mail precizată de partea respectivă. Dacă instanța constată că există obstacole tehnice în calea trimiterii documentelor judiciare prin poștă electronică, documentele vor fi trimise prin una dintre celelalte metode disponibile.

Dacă o parte informează instanța că este de acord să primească corespondență electronică de la aceasta și că este înregistrată în sistemul online, documentele judiciare vor fi comunicate prin intermediul sistemului online. Dacă instanța constată că există obstacole tehnice în calea notificării documentelor judiciare prin intermediul sistemului online, documentele vor fi trimise prin una dintre celelalte metode disponibile, însă citația din partea instanței va fi trimisă la adresa de poștă electronică precizată de partea respectivă.

7 Notificări sau comunicări „indirecte”

7.1 Permite legislația acestui stat membru utilizarea altor metode de notificare sau comunicare în cazul în care nu a fost posibilă notificarea sau comunicarea actelor judiciare către destinatar (de exemplu, notificarea la adresa personală, la executorul judecătoresc, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin afișare)?

Dacă persoana care notifică documentele judiciare nu îl găsește pe destinatar, aceasta poate notifica documentele oricărui membru de familie adult care locuiește cu destinatarul. Dacă persoana care notifică documentele nu îl găsește pe destinatar la locul său de muncă, aceasta poate lăsa documentele la conducere, în vederea transmiterii lor către destinatar. Persoana care preia documentele în aceste cazuri trebuie să declare numele său complet, ora și data notificării și relația sa cu destinatarul sau funcția deținută și trebuie să transmită documentele destinatarului fără întârziere.

Notificarea unei citații publicate într-un ziar

(1) Dacă adresa pârâtului nu poate fi verificată în conformitate cu articolul 54.1 din Legea de procedură civilă, dacă documentele nu pot fi transmise la adresa care a fost precizată de partea respectivă în conformitate cu articolul 54.1 alineatul (1) din lege, ori dacă documentele nu pot fi transmise în conformitate cu articolul 56.2 din lege, pârâtul poate fi citat să apară în fața instanței prin publicarea citației în Monitorul oficial Latvijas Vēstnesis.

(2) Indiferent de publicarea unei notificări în Monitorul oficial, reclamanții au dreptul să publice citația în alte ziare, pe cheltuiala proprie.

(3) Textul citației publicate într-un ziar trebuie să corespundă cu conținutul citației.

(4) Instanța poate judeca o cauză în lipsa pârâtului, cu condiția să fi trecut cel puțin o lună de la publicarea citației în Monitorul oficial.

(5) Pe lângă publicarea într-un ziar, citația trebuie trimisă și la adresa la care este situat imobilul pârâtului, dacă acesta a precizat o astfel de adresă.

7.2 În cazul în care se aplică alte metode, în ce moment se consideră că au fost notificate sau comunicate actele judiciare?

1) La data la care destinatarul sau o altă persoană le acceptă în conformitate cu articolul 56 alineatele (3), (7) sau (8) din Legea de procedură civilă;

2) la data la care persoana relevantă refuză să le accepte (articolul 57 din lege);

3) dacă documentele sunt trimise prin poștă, în a șaptea zi de la data trimiterii;

4) dacă documentele sunt trimise prin poștă electronică, în a treia zi de la data trimiterii;

5) dacă documentele sunt notificate prin sistemul online, în a treia zi de la data trimiterii.

(2) Se consideră că documentele judiciare au fost notificate, dacă au fost transmise la locul de reședință declarat al unei persoane fizice, la o adresă suplimentară specificată în declarația de ședere, la adresa precizată de o persoană fizică pentru corespondența cu instanța sau la sediul social al unei persoane juridice, precum și dacă se primește o declarație de la oficiul poștal prin care se confirmă transmiterea documentului sau faptul că documentele sunt returnate. Prezumția că documentele au fost comunicate, prezumție care apare în a șaptea zi de la data trimiterii, dacă documentele au fost trimise prin poștă, sau în a treia zi de la data trimiterii, dacă documentele au fost trimise prin poștă electronică sau notificate prin sistemul online, poate fi respinsă dacă destinatarul arată că au existat circumstanțe obiective, în afara controlului său, care au împiedicat primirea documentelor la adresa indicată.

„Articolul 57 [din Legea de procedură civilă]. Consecințe ale refuzului de a accepta documentele judiciare

„(1) Dacă destinatarul refuză să accepte documentele judiciare, persoana care transmite documentele adnotează documentul în mod corespunzător, specificând motivele refuzului, data și ora.”

„(2) Refuzul de a accepta documentele judiciare nu constituie un impediment pentru judecarea unei cauze.”

7.3 În cazul în care o altă metodă de notificare sau comunicare este depunerea actelor judiciare într-un anumit loc (de exemplu, la un oficiu poștal), cum este informat destinatarul cu privire la faptul că actele au fost depuse în acest mod?

Documentele judiciare pot fi comunicate prin depunerea lor la un oficiu poștal, caz în care trebuie lăsată sau trimisă o notificare scrisă în acest sens la adresa destinatarului. Dacă notificarea nu se poate lăsa sau trimite la adresa respectivă, aceasta trebuie lipită pe ușa locuinței destinatarului sau pe ușa sediului unei întreprinderi sau a unui alt loc de reședință al destinatarului sau comunicată unei persoane care locuiește în apropiere, care i-o va înmâna ulterior destinatarului. Notificarea trebuie să specifice clar că documentul depus a fost trimis de către instanță.

7.4 În cazul în care destinatarul refuză să accepte notificarea sau comunicarea actelor judiciare, care sunt consecințele? Se consideră că actele au fost efectiv notificate sau comunicate dacă refuzul nu era legitim?

„Articolul 57 [din Legea de procedură civilă]. Consecințe ale refuzului de a accepta documentele judiciare

„(1) Dacă destinatarul refuză să accepte documentele judiciare, persoana care transmite documentele adnotează documentul în mod corespunzător, specificând motivele refuzului, data și ora.”

„(2) Refuzul de a accepta documentele judiciare nu constituie un impediment pentru judecarea unei cauze.”

8 Servicii de curierat din străinătate (articolul 14 din Regulamentul privind comunicarea sau notificarea actelor)

8.1 În cazul în care serviciul de curierat livrează un act trimis din străinătate către un destinatar din acest stat membru, într-o situație în care este necesară o confirmare de primire (articolul 14 din Regulamentul privind comunicarea sau notificarea actelor), serviciul de curierat livrează actul doar destinatarului în persoană sau poate, în conformitate cu normele naționale în materie de livrări poștale, să livreze actul și unei alte persoane de la aceeași adresă?

Dacă se solicită în mod expres, documentul poate fi comunicat la sediul instanței, destinatarul fiind citat să se înfățișeze în instanță.

Dacă documentul este trimis prin scrisoare recomandată, acesta poate fi comunicat prin poștă. Acesta va fi comunicat la un oficiu poștal sau prin intermediul angajaților poștali responsabili cu livrarea; acesta trebuie semnat, la primire, de către persoana indicată ca destinatar sau de un reprezentant al acelei persoane, iar persoana care semnează trebuie să prezinte un document de identificare. Partea care utilizează acest serviciu poștal poate, de asemenea, preciza că documentul trebuie comunicat numai personal unei anumite persoane.

8.2 În conformitate cu normele în materie de livrări poștale din acest stat membru, cum se poate efectua notificarea sau comunicarea actelor din străinătate, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul nr. 1393/2007 privind comunicarea sau notificarea actelor, dacă la adresa de livrare nu a fost găsit nici destinatarul, nici o altă persoană abilitată să primească livrarea (dacă este posibil, în temeiul normelor naționale în materie de livrări poștale - a se vedea mai sus)?

Dacă nu se poate efectua comunicarea prin scrisoare recomandată, nu există o altă modalitate de a comunica documentul prin poștă.

8.3 Oficiul poștal prevede o anumită perioadă de timp pentru ridicarea actelor înainte de a le trimite înapoi cu mențiunea nelivrat? În cazul unui răspuns afirmativ, în ce mod este informat destinatarul că are corespondență de ridicat de la oficiul poștal?

Destinatarul unui document trimis prin scrisoare recomandată este informat printr-o notificare trimisă la adresa de domiciliu a destinatarului. Documentul este păstrat la oficiul poștal timp de 30 de zile de la data primirii. Destinatarul trebuie avizat cel puțin de două ori.

9 Există vreo dovadă scrisă din care să reiasă că actul judiciar a fost comunicat sau notificat?

Dacă un document judiciar este trimis prin poștă, notificarea este înregistrată la dosar, specificând locul și data la care documentul a fost notificat și se face o adnotare pe documentul poștal.

10 Ce se întâmplă în situația în care destinatarul nu primește actul sau în situația în care comunicarea sau notificarea este efectuată cu încălcarea legii (de exemplu, actul judiciar este comunicat sau notificat unei persoane terțe)? În aceste condiții se poate totuși considera valabilă comunicarea sau notificarea actului judiciar (de exemplu, se pot remedia încălcările legii) sau trebuie să se facă un nou demers de comunicare sau notificare a actului judiciar?

La cererea destinatarului, instanța va contacta țara străină respectivă, fie direct, fie prin intermediul organismului central, și îi va solicita să facă o nouă cerere de comunicare pe baza solicitării destinatarului.

11 Trebuie să se plătească pentru comunicarea sau notificarea unui act judiciar și, dacă da, care este suma?

Nu, nu va trebui să plătiți.

Ultima actualizare: 30/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.