Notificarea sau comunicarea documentelor: transmiterea oficială a documentelor

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptul juridic de „comunicare sau notificare a actelor judiciare” în termeni practici? De ce există norme specifice privind „comunicarea sau notificarea actelor judiciare”?

Prin comunicarea actelor se înțelege livrarea actelor judiciare către o persoană fizică sau juridică. Modul de comunicare este reglementat în mod specific prin Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză).

În legislația națională au fost introduse norme specifice privind comunicarea actelor pentru a crea o procedură standard a modului de efectuare a comunicării actelor și pentru a se asigura că toate părțile implicate primesc actele juridice cu privire la acestea sau acțiunile acestora. În plus, prin aceste norme, instanța are certitudinea că actele au ajuns la destinatar.

2 Care acte judiciare trebuie comunicate sau notificate în mod oficial?

Toate actele depuse la instanță trebuie comunicate în mod oficial. Acestea includ adrese judiciare, proteste judiciare, cereri, citații, căi de atac, întâmpinări, măsuri preventive sau executorii și hotărâri pronunțate de instanțe, judecători și magistrați.

3 Cine este responsabil de comunicarea sau notificarea unui act judiciar?

După depunerea unui act la instanță, instanța este responsabilă de comunicarea actelor. Partea care introduce acțiunea trebuie să depună actul la instanță indicând persoana căreia trebuie să îi fie comunicat actul și adresa de comunicare. În cazul în care există mai mult de un singur destinatar, partea care depune actul trebuie să se asigure că există un număr suficient de copii pentru toți destinatarii.

4 Informații legate de adresa destinatarului

4.1 În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în cazul în care destinatarul nu mai locuiește la adresa cunoscută de autoritatea solicitantă, autoritatea solicitată din acest stat membru încearcă, din proprie inițiativă, să determine locul în care se găsește destinatarul actelor judiciare care trebuie notificate sau comunicate?

Autoritatea malteză de destinație verifică adresa furnizată în cazul în care comunicarea nu a putut fi efectuată; cu toate acestea, pentru a face acest lucru, autorităților malteze trebuie să li se furnizeze numărul cărții de identitate a destinatarului în cazul acesta este o persoană fizică. În cazul în care autoritatea de origine furnizează acest număr de identificare, care este unic pentru fiecare persoană fizică, autoritatea de destinație poate încerca să stabilească o altă reședință.

În cazul societăților, autoritatea solicitată verifică adresa înregistrată a societății destinatare prin intermediul unui sistem online operat de Registrul Comerțului din cadrul Autorității malteze pentru servicii financiare (MFSA). În cazul în care adresa furnizată de către autoritatea de origine diferă de cea indicată în sistem, se va efectua o nouă comunicare a actelor la adresa sediului social.

Atunci când executorul judecătoresc indică faptul că nu a găsit destinatarul la adresa furnizată sau că nimeni nu a deschis ușa, autoritatea solicitată depune o cerere la instanța competentă pentru a obține permisiunea de a comunica actele persoanei în cauză (juridice sau fizice) la aceeași adresă, dar după orele de program stabilite de lege. Uneori comunicarea este efectuată cu succes.

4.2 În acest stat membru, autoritățile judiciare străine și/sau părțile la procedurile judiciare au acces la registre sau servicii care să le permită să afle adresa actuală a persoanei în cauză? Dacă da, ce registre sau servicii sunt disponibile și ce procedură trebuie urmată? Ce taxă, dacă este cazul, trebuie plătită?

Atunci când este necesară stabilirea adresei unei persoane fizice, numai autoritatea de destinație are acces la documentele referitoare la adresa unei persoane, dar cu condiția ca autoritatea de origine să furnizeze un număr de identificare. Această bază de date nu este disponibilă pentru publicul larg sau pentru autoritățile străine. Pe de altă parte, informațiile esențiale referitoare la societățile comerciale, cum ar fi denumirea corectă a societății, numărul de înregistrare al societății și sediul social, pot fi verificate de orice persoană, gratuit, prin intermediul unui sistem online pus la dispoziție de Registrul Comerțului din cadrul Autorității malteze pentru servicii financiare. Pot fi obținute online de pe același site și informații specifice, cum ar fi numele administratorilor, ale reprezentanților legali, ale secretarului societății etc., însă pentru aceasta este necesară crearea unui cont, iar accesul la astfel de informații este acordat contra cost.

4.3 Cum tratează autoritățile din acest stat membru o solicitare trimisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială și care vizează găsirea adresei actuale a unei persoane?

Motivele pentru o astfel de solicitare trebuie transmise autorității centrale atunci când se referă la adresa unui martor. Autoritatea centrală nu este însă obligată să furnizeze astfel de informații.

5 În practică, care este modalitatea obișnuită de comunicare sau notificare a actului judiciar? Există metode alternative la care se poate recurge (altele decât notificările sau comunicările indirecte menționate la punctul 7 de mai jos)?

Protestele judiciare și actele juridice care nu țin de o cauză aflată pe rolul instanței se transmit prin scrisoare recomandată însoțită de un „cartonaș roz” pe care apare fie semnătura de primire, fie mențiunea că actul nu a fost primit. „Cartonașul roz” este anexat actului original (de exemplu, adresei oficiale).

Actele depuse în vederea inițierii unei proceduri judiciare sau în cadrul unei proceduri judiciare sunt comunicate de către executorul judecătoresc prin transmiterea respectivelor acte destinatarului, la adresa indicată de partea care depune actele, sau prin livrarea unor astfel de copii la locul de muncă sau la domiciliul destinatarului sau prin înmânarea acestora persoanelor aflate în serviciul său sau avocatului său ori unei persoane autorizate să îi primească corespondența. Cu toate acestea, actele nu pot fi lăsate unei persoane sub vârsta de paisprezece ani sau unei persoane care, la momentul comunicării, suferă de o tulburare mintală sau de orice altă boală care o face incapabilă să facă dovada unei astfel de comunicări.

6 Este permisă, în cadrul unei proceduri civile, notificarea sau comunicarea pe cale electronică a actelor (notificarea sau comunicarea actelor judiciare sau extrajudiciare prin mijloace de comunicare electronică la distanță, de exemplu, prin e-mail, prin aplicații internet securizate, prin fax, prin SMS etc.)? Dacă da, pentru ce categorii de proceduri este prevăzută această metodă? Există restricții în ceea ce privește disponibilitatea/accesul la această metodă de notificare sau comunicare a actelor judiciare în funcție de destinatar (practician în domeniul dreptului, persoană juridică, societate comercială sau un alt actor economic etc.)?

Actele nu pot fi comunicate electronic în cadrul unei proceduri civile.

7 Notificări sau comunicări „indirecte”

7.1 Permite legislația acestui stat membru utilizarea altor metode de notificare sau comunicare în cazul în care nu a fost posibilă notificarea sau comunicarea actelor judiciare către destinatar (de exemplu, notificarea la adresa personală, la executorul judecătoresc, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin afișare)?

Autoritatea de destinație trebuie să se asigure de comunicarea actului prin anexarea actului la o adresă judiciară depusă la Registrul Instanței Civile, Prima Cameră, în ceea ce privește actele care trebuie comunicate în insula Malta și la Registrul Curții Magistraților (Gozo), în jurisdicția sa superioară, în ceea ce privește actele care trebuie comunicate în insulele Gozo și Comino. Aceste acte, împreună cu adresa judiciară, vor fi comunicate destinatarului de către executorul judecătoresc. Articolul 187 din Codul de organizare și de procedură civilă prevede modul în care trebuie comunicate actele:

(a) Comunicarea se efectuează prin furnizarea unei copii a actului de procedură persoanei căreia trebuie să îi fie comunicat actul sau prin livrarea unei astfel de copii la domiciliul, sediul, locul de muncă sau adresa poștală a destinatarului prin înmânarea acesteia unui membru al familiei sau gospodăriei sale, unei persoane aflate în serviciul său, avocatului său sau unei persoane autorizate să îi primească corespondența: cu toate acestea, nu este legal ca actele să fie lăsate unei persoane sub vârsta de paisprezece ani sau unei persoane care, din cauza unei boli mintale, nu este capabilă să facă dovada unei astfel de comunicări. O persoană este considerată a fi în măsură să facă dovada comunicării, până la proba contrară; și nu poate fi ridicată nicio obiecție pe motive de efectuare neconformă a comunicării pentru oricare dintre aceste motive, dacă se dovedește că respectiva copie a ajuns într-adevăr la persoana căreia trebuia să îi fie comunicată;

(b) În cazul persoanelor aflate la bordul navelor comerciale sau al membrilor echipajului care nu au reședința în Malta, comunicarea poate fi efectuată prin furnizarea unei astfel de copii comandantului navei sau oricărei alte persoane care acționează în această calitate;

(c) În cazul unui organism cu personalitate juridică distinctă, comunicarea se face prin livrarea actului de procedură: (i) la sediul social, sediul principal, sediul sau adresa poștală, unei persoane/unor persoane cu drept de reprezentare legală sau în instanță a acestuia sau secretarului societății sau unui angajat al unui astfel de organism sau (ii) oricăreia dintre persoanele menționate anterior în modul prevăzut la litera (a).

7.2 În cazul în care se aplică alte metode, în ce moment se consideră că au fost notificate sau comunicate actele judiciare?

Actul este considerat a fi comunicat atunci când persoana care primește actele acceptă comunicarea.

7.3 În cazul în care o altă metodă de notificare sau comunicare este depunerea actelor judiciare într-un anumit loc (de exemplu, la un oficiu poștal), cum este informat destinatarul cu privire la faptul că actele au fost depuse în acest mod?

Nu se aplică.

7.4 În cazul în care destinatarul refuză să accepte notificarea sau comunicarea actelor judiciare, care sunt consecințele? Se consideră că actele au fost efectiv notificate sau comunicate dacă refuzul nu era legitim?

În ceea ce privește legislația malteză, în cazul în care o persoană căreia îi este adresat un act de procedură refuză să primească actul comunicat personal de un funcționar al instanței, instanța, la cererea părții interesate și după audierea respectivului funcționar, luând în considerare toate circumstanțele incidentului, poate declara prin intermediul unei încheieri că respectiva comunicare a fost efectuată la data și la ora la care a survenit respectivul refuz, iar încheierea respectivă se consideră ca fiind o dovadă a comunicării în toate scopurile legale.

În plus, în cazul în care o persoană evită, obstrucționează sau refuză cu bună știință comunicarea unui act, a unei hotărâri judecătorești sau executarea oricărui mandat sau ordin de către un executor judecătoresc, aceasta se face vinovată de sfidarea curții și este pasibilă, în caz de condamnare, la (a) mustrare, (b) interdicția de a se prezenta în sala de judecată, (c) arestarea pentru o perioadă de douăzeci și patru de ore în interiorul clădirii în care au loc ședințele de judecată sau (d) plata unei amenzi (ammenda sau multa).

8 Servicii de curierat din străinătate (articolul 14 din Regulamentul privind comunicarea sau notificarea actelor)

8.1 În cazul în care serviciul de curierat livrează un act trimis din străinătate către un destinatar din acest stat membru, într-o situație în care este necesară o confirmare de primire (articolul 14 din Regulamentul privind comunicarea sau notificarea actelor), serviciul de curierat livrează actul doar destinatarului în persoană sau poate, în conformitate cu normele naționale în materie de livrări poștale, să livreze actul și unei alte persoane de la aceeași adresă?

Serviciile poștale malteze distribuie corespondența oricărei persoane găsite la domiciliu care este dispusă să accepte corespondența, cu condiția ca aceasta să se afle în deplinătatea facultăților mintale și să nu fie un copil. Există prezumția că, odată ce o persoană se află la adresa de corespondență și acceptă corespondența, aceasta este autorizată în acest sens de către destinatar. În cazul în care nu este autorizată, ea nu ar trebui să accepte corespondența, iar în cazul în care o acceptă, își asumă responsabilitatea de a o comunica destinatarului. Persoana care primește actul semnează de primire. Această procedură este în conformitate cu articolul 33 din Reglementările (generale) din 2005 privind serviciile poștale.

8.2 În conformitate cu normele în materie de livrări poștale din acest stat membru, cum se poate efectua notificarea sau comunicarea actelor din străinătate, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul nr. 1393/2007 privind comunicarea sau notificarea actelor, dacă la adresa de livrare nu a fost găsit nici destinatarul, nici o altă persoană abilitată să primească livrarea (dacă este posibil, în temeiul normelor naționale în materie de livrări poștale - a se vedea mai sus)?

În cazul în care nimeni nu este disponibil la adresă pentru a răspunde și a primi corespondența, iar semnătura de primire este necesară, este lăsat un aviz la adresa respectivă prin care destinatarul este informat cu privire la încercarea de livrare. Corespondența poate fi ridicată de la cel mai apropiat oficiu poștal. Rămâne la discreția furnizorului de servicii poștale dacă vor fi efectuate alte încercări de livrare. În cazul în care corespondența nu este ridicată, aceasta se întoarce la expeditor cu mențiunea „neridicată”. În cazul în care corespondența este refuzată de către destinatar sau de către reprezentantul acestuia, atunci aceasta este restituită expeditorului de îndată cu mențiunea „refuzată”.

8.3 Oficiul poștal prevede o anumită perioadă de timp pentru ridicarea actelor înainte de a le trimite înapoi cu mențiunea nelivrat? În cazul unui răspuns afirmativ, în ce mod este informat destinatarul că are corespondență de ridicat de la oficiul poștal?

În cazul în care nu se află nimeni la adresă pentru a primi corespondența, este lăsat un aviz la adresă prin care destinatarul este informat despre încercarea de livrare, precum și despre faptul că respectiva corespondență poate fi ridicată de la cel mai apropiat oficiu poștal. Dacă corespondența nu este ridicată, furnizorul de servicii poștale, la discreția sa, transmite un aviz final destinatarului, informându-l că respectiva corespondență poate fi în continuare ridicată. În general, acest aviz este transmis după 5 zile în cazul scrisorilor recomandate locale și după 10 zile în cazul scrisorilor recomandate din străinătate. În cazul în care corespondența nu este ridicată în aceste intervale de timp, după o perioadă de așteptare de încă 5 zile, aceasta este înapoiată expeditorului cu mențiunea „neridicată”. Corespondența poate fi ridicată de la oficiul poștal de către destinatar sau de către un reprezentant autorizat al acestuia cu condiția prezentării avizului împreună cu un act de identitate (pașaport sau carte de identitate) al destinatarului.

9 Există vreo dovadă scrisă din care să reiasă că actul judiciar a fost comunicat sau notificat?

Este emis un certificat de comunicare sau necomunicare.

Actele originale comunicate prin scrisoare recomandată vor avea anexat un „cartonaș roz”. Odată returnate instanței, actele originale sunt ștampilate fie cu cerneală neagră, fie cu cerneală roșie. Cerneala neagră este utilizată pentru a indica atât efectuarea comunicării, cât și persoana căreia i-a fost comunicat actul. Dacă actul nu este comunicat, va fi aplicată ștampila cu cerneală roșie și se va menționa și motivul pentru care nu s-a efectuat comunicarea.

Actele care sunt comunicate prin executor judecătoresc sunt ștampilate cu cerneală neagră dacă comunicarea a fost efectuată sau cu cerneală roșie dacă comunicarea nu a fost efectuată și vor fi semnate de către executorul judecătoresc însărcinat cu efectuarea comunicării.

10 Ce se întâmplă în situația în care destinatarul nu primește actul sau în situația în care comunicarea sau notificarea este efectuată cu încălcarea legii (de exemplu, actul judiciar este comunicat sau notificat unei persoane terțe)? În aceste condiții se poate totuși considera valabilă comunicarea sau notificarea actului judiciar (de exemplu, se pot remedia încălcările legii) sau trebuie să se facă un nou demers de comunicare sau notificare a actului judiciar?

În cazul în care destinatarul nu primește actele, deși acestea au fost comunicate în mod legal prin lăsarea de copii ale acestora la adresa, domiciliul sau locul de muncă al destinatarului, comunicarea este considerată a fi completă și valabilă. Comunicarea efectuată cu încălcarea legii poată fi contestată prin acțiune în instanță. În cazul în care nu a fost efectuată o comunicare valabilă, dar partea respectivă depune o întâmpinare sau apare în fața instanței, comunicarea este considerată ca fiind valabilă.

11 Trebuie să se plătească pentru comunicarea sau notificarea unui act judiciar și, dacă da, care este suma?

Prin circulara nr. 148/2014, autoritatea de destinație a stabilit o taxă fixă în temeiul articolului 11 din Regulamentul nr. 1393/2007, în valoare de 50 de euro pentru fiecare act care trebuie comunicat în Malta. Această taxă trebuie plătită înainte de comunicare. Plata taxelor trebuie efectuată prin virament bancar în contul Biroului procurorului general, detaliile bancare fiind următoarele:

Denumirea băncii: Central Bank of Malta

Denumirea titularului de cont: The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees

Numărul de cont: 40127EUR-CMG5-000-Y

Cod IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Cod SWIFT: MALTMTMT

Ultima actualizare: 26/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.