NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Notificarea sau comunicarea documentelor: transmiterea oficială a documentelor

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptul juridic de „comunicare sau notificare a actelor judiciare” în termeni practici? De ce există norme specifice privind „comunicarea sau notificarea actelor judiciare”?

Citația (citação) este actul care aduce în atenția unei persoane (inculpat, pârât, partea împotriva căreia se solicită executarea silită) că a fost introdusă o acțiune în justiție împotriva sa. Aceasta este utilizată cu scopul de a convoca persoana vizată să se înfățișeze pentru prima dată pentru a se apăra. Citația este utilizată și pentru a convoca o persoană care are un interes în cauza respectivă, dar care nu a intervenit inițial, pentru a se înfățișa cu scopul de a interveni fie de partea reclamantului, fie de partea pârâtului [articolul 219 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Notificarea (notificação) este utilizată pentru a convoca o persoană să se prezinte în instanță sau pentru a o informa cu privire la un fapt [articolul 219 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

În Codul portughez de procedură civilă există norme specifice care reglementează modul de efectuare a citării sau a notificării și stabilesc informațiile care trebuie transmise, în funcție de destinatari, de natura faptelor care se transmit și de scopul transmiterii (Cartea II, Titlul I, Capitolul II, Secțiunea II a Codului de procedură civilă). Scopul acestor norme este asigurarea faptului că destinatarul primește efectiv comunicarea și, dacă acesta este parte la procedură, garantarea dreptului la apărare.

2 Care acte judiciare trebuie comunicate sau notificate în mod oficial

Următoarele informații fac obiectul citației:

 • duplicatul cererii inițiale de sesizare și copiile documentelor însoțitoare, care sunt transmise pârâtului [articolul 227 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • informații conform cărora persoana a fost convocată pentru procedura vizată [articolul 227 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • indicarea instanței, a camerei și a secției în care are loc procesul, a termenului de depunere a memoriului în apărare și a necesității de a numi un reprezentant legal, dacă acest lucru este obligatoriu [articolul 227 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă];
 • avertismente privind consecințele neprezentării unei apărări [articolul 227 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Următoarele informații fac obiectul notificării:

 • ordinele și hotărârile judecătorești [articolul (220) alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • pledoariile părților, cererile și documentele incluse în dosar, precum și termenul limită pentru exercitarea drepturilor procedurale de către părți [articolul (220) alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • convocarea părților, martorilor, experților, consilierilor tehnici sau avocaților pentru a se prezenta într-o procedură judiciară [articolul (220) alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • cererile de efectuare a unei expertize, alte elemente de probă sau informațiile de la entitățile care au obligația de a coopera cu instanța [articolul (220) alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

3 Cine este responsabil de comunicarea sau notificarea unui act judiciar?

Într-o procedură în desfășurare, citarea și notificarea pot fi efectuate, în general, de către executorii judecătorești sau de către reprezentantul legal al uneia dintre părți, în funcție de cazurile indicate în răspunsul la întrebarea 5.

Citarea și notificarea se pot efectua și de către notari în procedurile succesorale [articolul 2 alineatele (1) și (3) din Normele care reglementează inventarele notarilor aprobate în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019).

Notificarea se poate efectua de către avocați, avocați consultanți sau executori judecătorești, chiar înainte de introducerea unei acțiuni [articolul 9 alineatul (7) litera (b) din noua lege privind proprietatea închiriată - NRAU (Novo Regime do Arrendamento Urbano)].

Citarea și notificarea se pot efectua și de către ofițerii de stare civilă în procedurile nelitigioase care se desfășoară în fața ofițerului de stare civilă, în special în materie de drept al familiei și al minorilor [articolul 5 alineatul (1) și articolul 7 din Decretul-lege de stabilire a procedurilor pentru competența Ministerului Public și a Registrului de stare civilă].

4 Informații legate de adresa destinatarului

4.1 În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în cazul în care destinatarul nu mai locuiește la adresa cunoscută de autoritatea solicitantă, autoritatea solicitată din acest stat membru încearcă, din proprie inițiativă, să determine locul în care se găsește destinatarul actelor judiciare care trebuie notificate sau comunicate?

Conform legislației portugheze, este de datoria executorilor judecătorești să ia din proprie inițiativă toate măsurile necesare pentru efectuarea citării personale [articolul (226) alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Dacă citarea nu poate fi efectuată, executorii judecătorești consultă informațiile disponibile în format electronic la alte servicii de administrație publică, pentru a afla dacă s-a produs o schimbare de reședință și care este adresa actuală a persoanei care trebuie citată [articolul (236) alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Aceeași regulă se aplică în anumite cazuri prevăzute în mod expres de lege pentru notificarea personală a părților sau a reprezentanților acestora.

Executorii judecătorești au, de asemenea, acces la anumite baze de date ale serviciilor de administrație publică, pentru a putea verifica domiciliul fiscal al părții citate, de exemplu, în cadrul unei proceduri de executare [articolul 749 alineatele (1)-(4) din Codul de procedură civilă și articolul 2 alineatul (1) din Ordonanța care reglementează identificarea părții citate și a activelor care pot fi indisponibilizate/instituții publice].

În toate cazurile, este necesar ca judecătorul să autorizeze în prealabil accesul la bazele de date.

Conform legislației portugheze, ori de câte ori o parte susține în mod justificat că se confruntă cu dificultăți serioase în obținerea de informații, în special privind schimbarea domiciliului persoanei care trebuie citată sau notificată, și de acest lucru depinde exercitarea efectivă a unui drept procedural ori îndeplinirea unei îndatoriri sau a unei pretenții, instanța poate ordona oricăror persoane sau entități să coopereze pentru obținerea informațiilor respective. Indiferent dacă sunt sau nu părți la procedură, acestea au datoria de a coopera cu instanța, furnizând informațiile solicitate prin ordin judecătoresc [articolul 417 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

4.2 În acest stat membru, autoritățile judiciare străine și/sau părțile la procedurile judiciare au acces la registre sau servicii care să le permită să afle adresa actuală a persoanei în cauză? Dacă da, ce registre sau servicii sunt disponibile și ce procedură trebuie urmată? Ce taxă, dacă este cazul, trebuie plătită?

Nu. Această posibilitate există numai pentru autoritățile și entitățile naționale menționate în răspunsul la întrebarea 4.1.

4.3 Cum tratează autoritățile din acest stat membru o solicitare trimisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială și care vizează găsirea adresei actuale a unei persoane?

Instanțele consultă bazele de date ale altor servicii de administrație publică și, dacă această acțiune se dovedește a fi insuficientă, ordonă altor persoane, entități sau chiar autorități de poliție să colecteze și/sau să furnizeze informații privind adresa actuală a unei persoane, astfel cum s-a menționat în răspunsul la întrebarea 4.1.

5 În practică, care este modalitatea obișnuită de comunicare sau notificare a actului judiciar? Există metode alternative la care se poate recurge (altele decât notificările sau comunicările indirecte menționate la punctul 7 de mai jos)?

Diferitele modalități de citare sau notificare sunt indicate mai jos. Cazurile în care se recurge la citare și notificare au fost deja menționate în răspunsul la întrebarea 1.

Citația

Citarea poate fi personală sau se poate efectua prin aplicarea unui afiș. Oricare dintre aceste forme poate avea ca destinatari persoane fizice sau juridice. Regimul de citare a persoanelor fizice se aplică, mutatis mutandis, persoanelor juridice, cu excepția cazului în care unele aspecte privind citarea persoanelor juridice sunt reglementate în mod specific, caz în care se aplică reglementările specifice respective [articolul 246 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Citarea personală

În practică, citarea personală se poate efectua:

 • prin transmiterea electronică a datelor, de exemplu către Ministerul Public atunci când acesta este parte în dosar [articolul 225 alineatul (2) litera (a) din Codul de procedură civilă];
 • prin poștă, sub formă de scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la adresa sau la locul de muncă al persoanei citate, dacă este vorba de o persoană fizică, sau la sediul înregistrat în Registrul național al persoanelor juridice, dacă este vorba de o persoană juridică [articolul 225 alineatul (2) litera (b) și articolul 246 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • personal, prin contactarea de către executorul judecătoresc a persoanei citate, atunci când citarea prin poștă se dovedește a fi imposibilă sau când reclamantul își exprimă dorința în acest sens în cererea de inițiere a procedurilor [articolul 225 alineatul (2) litera (c) din Codul de procedură civilă];
 • personal, prin contactarea de către executorul judecătoresc a persoanei citate, atunci când reclamantul își exprimă dorința în cererea de inițiere a procedurilor și plătește o taxă în acest sens [articolul 225 alineatul (2) litera (c) din Codul de procedură civilă];
 • prin intermediul unui reprezentant legal [articolul 225 alineatul (3) din Codul de procedură civilă]:
  • reprezentantul legal trebuie să declare imediat în cererea de inițiere a procedurilor că va efectua citarea el însuși, printr-un alt reprezentant legal sau printr-un avocat consultant [articolul 227 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
  • reprezentantul legal poate solicita amânarea citării pentru o dată ulterioară, dacă orice alt tip de citare se dovedește a fi imposibil [articolul 237 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
  • normele privind citarea prin executor judecătoresc se aplică și pentru citarea prin reprezentant legal [articolul 237 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Poate fi citat(ă) personal:

 • persoana care trebuie citată;
 • o altă persoană decât cea care trebuie citată, și anume persoana care este însărcinată cu transmiterea conținutului actului către persoana care trebuie citată, atunci când legea prevede acest lucru [articolul 225 alineatul (4) din Codul de procedură civilă];
 • reprezentantul legal al persoanei care trebuie citată, atunci când acesta a fost împuternicit cu mai puțin de patru ani în prealabil pentru a primi citația [articolul 225 alineatul (4) din Codul de procedură civilă];
 • un tutore temporar al persoanei care trebuie citată, numit de către judecător, atunci când executorul judecătoresc a luat act de faptul că persoana care trebuie citată nu poate primi citația ca urmare a incapacității sale de facto (tulburări psihice cunoscute sau altă incapacitate de facto temporară sau permanentă) [articolul 234 alineatul (3) din Codul de procedură civilă].

Citarea prin aplicarea unui afiș

În practică, citarea prin aplicarea unui afiș are loc:

 • atunci când persoana care trebuie citată lipsește și nu poate fi găsită;
 • atunci când nu se cunoaște identitatea persoanelor care trebuie citate.

[articolul 225 alineatul (6) din Codul de procedură civilă].

Citarea prin aplicarea unui afiș se efectuează prin:

 • aplicarea unui afiș pe ușa ultimului domiciliu sau sediu social cunoscut din Portugalia al persoanei care trebuie citată [articolul 240 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • urmată de publicarea unui anunț pe o pagină de internet publică, prevăzută prin lege [articolul 240 alineatul (1) din Codul de procedură civilă și articolul 24 din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a acțiunilor în justiție].

Notificarea

În cursul procedurii, notificarea se poate efectua prin una din următoarele modalități:

 • notificările adresate părților care numesc un reprezentant legal și/sau un avocat consultant se transmit întotdeauna la acesta din urmă, după cum se indică în răspunsul la întrebarea 6 [articolul 247 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • notificările care au drept scop convocarea unei părți pentru a se înfățișa sunt trimise părții respective prin scrisoare recomandată (pe lângă notificarea reprezentantului legal, după cum se indică în răspunsul la întrebarea 6) [articolul 247 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • notificările adresate părților care nu numesc un reprezentant legal sunt trimise acestor părți prin scrisoare recomandată la adresa de domiciliu, la sediul social sau la locul ales în acest scop [articolul 249 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • în plus, notificările hotărârilor definitive sunt întotdeauna trimise părților prin scrisoare recomandată la adresa de domiciliu a acestora, la sediul social sau la locul ales în acest scop [articolul 249 alineatul (5) din Codul de procedură civilă];
 • notificările prevăzute pentru convocarea martorilor, a experților sau a altor persoane cu implicare intermitentă în procedură, pentru a se înfățișa în instanță, se transmit prin scrisoare recomandată [articolul 251 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • nu se transmit notificări dacă una din părți se angajează să aducă o persoană, însă partea respectivă poate solicita grefei să îi trimită citațiile referitoare la persoanele pe care se angajează să le aducă [articolul 251 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • hotărârile definitive pronunțate în orice procedură sunt întotdeauna notificate Ministerului Public după cum se indică în răspunsul la întrebarea 6 [articolul 252 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • după cum se precizează în răspunsul la întrebarea 6, Ministerului Public i se notifică deciziile provizorii care pot conduce la introducerea căilor de atac prevăzute de lege [articolul 252 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • comunicările și convocările trimise părților interesate prezente într-un act de procedură sunt considerate a fi notificări, cu condiția ca acestea să fie documentate și ordonate de către entitatea care prezidă (articolul 254 din Codul de procedură civilă);
 • notificările dintre reprezentanții legali se efectuează de către aceștia în persoană, prin transfer electronic de date sau prin orice altă modalitate indicată în răspunsul la întrebarea 6 (articolul 255 din Codul de procedură civilă).

6 Este permisă, în cadrul unei proceduri civile, notificarea sau comunicarea pe cale electronică a actelor (notificarea sau comunicarea actelor judiciare sau extrajudiciare prin mijloace de comunicare electronică la distanță, de exemplu, prin e-mail, prin aplicații internet securizate, prin fax, prin SMS etc.)? Dacă da, pentru ce categorii de proceduri este prevăzută această metodă? Există restricții în ceea ce privește disponibilitatea/accesul la această metodă de notificare sau comunicare a actelor judiciare în funcție de destinatar (practician în domeniul dreptului, persoană juridică, societate comercială sau un alt actor economic etc.)?

Da, transmiterea electronică a datelor utilizând sistemul informatic al instanțelor este mijlocul preferat pentru:

 • citarea Ministerului Public;
 • trimiterea de notificări către Ministerul Public, avocați, avocați consultanți și executori judecătorești, practicieni în insolvență/administratori judiciari (în procedurile de insolvență, acordurile de plată și procedurile de reactivare) și notari (în procedurile de inventariere) [articolul 252 alineatul (2) din Codul de procedură civilă]; articolul 248 alineatul (1) din Codul de procedură civilă; articolul 31 alineatul (1) din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a procedurilor judiciare);
 • depunerea în instanță a actelor de procedură și a documentelor de către avocați, avocați consultanți, executori judecătorești, practicieni în insolvență și notari [articolul 144 alineatul (1) din Codul de procedură civilă și articolul 15A din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a procedurilor judiciare];
 • dovada achitării în prealabil a taxelor judiciare (care fac parte din cheltuielile de judecată) [articolul 145 alineatul (4) litera (a) din Codul de procedură civilă și articolul 9 alineatul (4) din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a procedurilor judiciare];
 • dovada achitării în prealabil a taxelor judiciare (care fac parte din cheltuielile de judecată) [articolul 145 alineatul (4) litera (a) din Codul de procedură civilă și articolul 9 alineatul (5) din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a acțiunilor în justiție].

Dacă mărimea actului de procedură care trebuie prezentat este incompatibilă cu transmiterea pe cale electronică [articolul 10 alineatul (1) din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a procedurilor judiciare] sau documentele care trebuie trimise există numai pe suport fizic [articolul 144 alineatul (11) din Codul de procedură civilă] sau cauza nu necesită desemnarea unui reprezentant legal, iar partea respectivă nu a desemnat un reprezentant legal [articolul 144 alineatul (2) din Codul de procedură civilă], sau în cazul unui motiv întemeiat [articolul 144 alineatul (8) din Codul de procedură civilă]:

 • actele de procedură pot fi livrate la grefa instanței, trimise prin poștă sau prin fax [articolul 144 alineatele (7) și (8) din Codul de procedură civilă]
 • actele de procedură pot fi notificate prin scrisoare recomandată, prin poștă sau prin fax

În plus, serviciile instanțelor pot:

 • transmite orice mesaje prin poștă, fax sau mijloace electronice [articolul 172 alineatul (5) din Codul de procedură civilă];
 • în cazuri urgente, se poate recurge la comunicarea prin telegrame, prin telefon sau alte mijloace similare de telecomunicații [articolul 172 alineatul (5) din Codul de procedură civilă];
 • comunicările telefonice sunt întotdeauna documentate în dosare și urmate de o confirmare prin orice mijloc scris [articolul 172 alineatul (6) din Codul de procedură civilă];
 • în cazul părților la procedură, o comunicare telefonică poate fi utilizată numai pentru a transmite sau anula o convocare pentru acte procesuale [articolul 172 alineatul (6) din Codul de procedură civilă].

Aceste norme se aplică în procedurile judiciare derulate în materie civilă sau comercială în tribunalele de primă instanță. În anumite cazuri, acestea se aplică, de asemenea, în cazul procedurilor derulate în fața notarilor (de exemplu, moștenire) sau ofițerilor stării civile (de exemplu, în materie de drept al familiei atunci când există un acord în acest sens).

7 Notificări sau comunicări „indirecte”

7.1 Permite legislația acestui stat membru utilizarea altor metode de notificare sau comunicare în cazul în care nu a fost posibilă notificarea sau comunicarea actelor judiciare către destinatar (de exemplu, notificarea la adresa personală, la executorul judecătoresc, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin afișare)?

În plus, legislația portugheză prevede, de asemenea, citarea la o oră stabilită, după cum urmează:

 • pentru citarea personală, în cazul în care executorul judecătoresc constată că persoana respectivă are domiciliul sau lucrează în locația menționată, dar nu îi poate transmite citația, întrucât nu o poate găsi [articolul 232 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • în acest caz, trebuie lăsat un aviz care indică ora la care va fi efectuată citarea [articolul 232 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • avizul poate fi înmânat persoanei în măsură să îl transmită persoanei care trebuie citată sau, atunci când acest lucru nu este posibil, avizul trebuie afișat în cel mai potrivit loc [articolul 232 alineatul (1) din Codul de procedură civilă];
 • la data și ora menționate în aviz, executorul judecătoresc înmânează citația persoanei care trebuie citată sau, dacă nu o poate găsi pe aceasta, unui terț în măsură să transmită scrisoarea persoanei care trebuie citată și care este însărcinat cu acest lucru [articolul 232 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • dacă nu e posibilă cooperarea cu terți, citarea se efectuează prin afișarea, în cel mai potrivit loc și în prezența a doi martori, a unui aviz care indică faptul că persoana este citată, instanța în care se desfășoară procesul și faptul că duplicatul și documentele pot fi obținute de persoana respectivă de la grefa instanței [articolul 232 alineatul (4) din Codul de procedură civilă].

Notă

În cazurile în care:

(i) confirmarea de primire nu este semnată de persoana care trebuie citată (citarea prin poștă);

(ii) citarea personală la o oră stabilită este efectuată către un terț

(iii) sau citarea personală la o oră stabilită este efectuată prin afișarea unui aviz în locul prevăzut,

executorul judecătoresc sau grefa instanței trebuie întotdeauna să trimită o scrisoare recomandată persoanei care trebuie citată, în termen de două zile lucrătoare, pentru a o înștiința, după caz, cu privire la:

 • data și modalitatea prin care se consideră efectuată citarea;
 • termenul limită pentru apărare și consecințele neprezentării pentru apărare;
 • locul în care se află duplicatul citației și documentele care fac obiectul acesteia;
 • identitatea persoanei căreia i s-a înmânat citația (articolul 233 din Codul de procedură civilă).

7.2 În cazul în care se aplică alte metode, în ce moment se consideră că au fost notificate sau comunicate actele judiciare?

Citarea prin poștă se consideră a fi efectuată în ziua în care se înmânează confirmarea de primire pentru a fi semnată, fie de către persoana care trebuie citată, fie de către un terț (presupunând, în acest caz, că terțul a transmis scrisoarea persoanei care trebuie citată, cu excepția cazului în care se dovedește altfel) (articolul 230 din Codul de procedură civilă).

Citarea personală prin executor judecătoresc și reprezentant legal se consideră a fi efectuată la data la care s-a întocmit evidența citării (articolul 230 din Codul de procedură civilă).

Citarea prin afișarea unui aviz se consideră a fi efectuată la data indicată în aviz [articolul 232 alineatul (4) din Codul de procedură civilă].

7.3 În cazul în care o altă metodă de notificare sau comunicare este depunerea actelor judiciare într-un anumit loc (de exemplu, la un oficiu poștal), cum este informat destinatarul cu privire la faptul că actele au fost depuse în acest mod?

În ceea ce privește citarea sau notificarea prin scrisoare recomandată, cu sau fără confirmare de primire, se lasă un aviz de livrare în căsuța poștală dacă persoana care livrează corespondența nu poate găsi nicio persoană la adresa indicată

[articolul 228 alineatul (5) din Codul de procedură civilă].

Avizul de livrare informează destinatarul că scrisoarea a fost depusă la oficiul poștal și indică adresa și programul de funcționare al acestuia, precum și termenul limită de ridicare a scrisorii [articolul 228 alineatul (5) din Codul de procedură civilă].

Dacă scrisoarea nu este ridicată în termenul specificat (și nu există nicio cerere de prelungire a perioadei respective sau de retransmitere a scrisorii la o altă adresă), aceasta este returnată expeditorului [articolul 230 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

7.4 În cazul în care destinatarul refuză să accepte notificarea sau comunicarea actelor judiciare, care sunt consecințele? Se consideră că actele au fost efectiv notificate sau comunicate dacă refuzul nu era legitim?

Atunci când citarea se efectuează prin poștă și există dovada refuzului de a primi scrisoarea sau de a semna confirmarea de primire, citarea se consideră a fi efectuată prin următoarea modalitate și în următoarele circumstanțe:

 • printr-un aviz întocmit de persoana care livrează corespondența, care atestă refuzul persoanei fizice, al reprezentantului persoanei juridice sau al unui angajat al acesteia, de a semna confirmarea de primire sau de a primi scrisoarea [articolul 228 alineatul (6) și articolul 246 alineatul (3) din Codul de procedură civilă].
 • în cazurile în care părților li se permite să convină asupra adresei pentru citare:
  • (i) prin depunerea a unei a doua scrisori recomandate cu confirmare de primire la adresa convenită, atunci când prima scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la această adresă este returnată sau
  • (ii) printr-o adeverință întocmită de persoana care livrează corespondența, care atestă refuzul persoanei care trebuie citată de a primi scrisoarea sau de a semna confirmarea de primire, atunci când aceasta este trimisă la adresa convenită

[articolul 229 alineatul (3) și alineatul (4) din Codul de procedură civilă].

Atunci când citarea este efectuată personal de către executorul judecătoresc și există dovezi ale refuzului persoanei care trebuie citată de a semna adeverința de primire sau de a primi duplicatul, citarea se consideră a fi efectuată, caz în care:

 • executorul judecătoresc informează persoana care trebuie citată că duplicatul se află la dispoziția sa la grefa instanței și menționează în adeverința de primire aceste informații și refuzul persoanei respective de a primi citația [articolul 231 alineatul (4) din Codul de procedură civilă].
 • în plus, grefa notifică, prin scrisoare recomandată, persoana care trebuie citată, indicând încă o dată faptul că duplicatul cererii de inițiere a procedurilor și documentele însoțitoare sunt disponibile la grefă [articolul 231 alineatul (5) din Codul de procedură civilă].

Citarea se consideră a nu fi efectuată numai dacă refuzul este legitim. Refuzul este legitim atunci când persoana care trebuie citată nu poate fi identificată, deoarece nu are domiciliul sau sediul la adresa indicată sau atunci când un terț declară că nu este în măsură să transmită scrisoarea.

Aceleași reguli se aplică în anumite cazuri în care legislația prevede că notificarea personală a părților sau a reprezentanților acestora trebuie să aibă loc cu respectarea formalităților de citare.

8 Servicii de curierat din străinătate (articolul 14 din Regulamentul privind comunicarea sau notificarea actelor)

8.1 În cazul în care serviciul de curierat livrează un act trimis din străinătate către un destinatar din acest stat membru, într-o situație în care este necesară o confirmare de primire (articolul 14 din Regulamentul privind comunicarea sau notificarea actelor), serviciul de curierat livrează actul doar destinatarului în persoană sau poate, în conformitate cu normele naționale în materie de livrări poștale, să livreze actul și unei alte persoane de la aceeași adresă?

În cazul în care citarea sau notificarea prin poștă, cu confirmare de primire, provine din străinătate, serviciile poștale portugheze pot înmâna scrisoarea și documentele persoanei care trebuie citată sau unui terț la aceeași adresă, care declară că este în măsură să predea scrisoarea destinatarului.

8.2 În conformitate cu normele în materie de livrări poștale din acest stat membru, cum se poate efectua notificarea sau comunicarea actelor din străinătate, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul nr. 1393/2007 privind comunicarea sau notificarea actelor, dacă la adresa de livrare nu a fost găsit nici destinatarul, nici o altă persoană abilitată să primească livrarea (dacă este posibil, în temeiul normelor naționale în materie de livrări poștale - a se vedea mai sus)?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 7.3.

8.3 Oficiul poștal prevede o anumită perioadă de timp pentru ridicarea actelor înainte de a le trimite înapoi cu mențiunea nelivrat? În cazul unui răspuns afirmativ, în ce mod este informat destinatarul că are corespondență de ridicat de la oficiul poștal?

În principiu, destinatarul are la dispoziție șase zile lucrătoare pentru a ridica documentele de la oficiul poștal.

Destinatarului i se comunică acest termen și faptul că documentele pot fi ridicate de la oficiul poștal, printr-un aviz de livrare pe care serviciul poștal îl depune în căsuța poștală a destinatarului, în cazul în care persoana care livrează corespondența nu găsește pe nimeni acasă.

9 Există vreo dovadă scrisă din care să reiasă că actul judiciar a fost comunicat sau notificat?

Da, în cazul citării, confirmarea de primire, adeverința de primire ori avizul de citare reprezintă dovezi scrise ale faptului că citarea a fost efectuată.

În cazul notificării, înregistrarea confirmării de primire, înregistrarea scrisorii sau dosarul ori procesul verbal întocmit în cauză reprezintă dovada scrisă a faptului că notificarea a fost efectuată.

În cazul citării sau al notificării prin transmiterea electronică a datelor, sistemul informatic al instanțelor atestă data și ora transmiterii [articolul 13 litera (a) din Ordonanța care reglementează prelucrarea electronică a acțiunilor în justiție].

10 Ce se întâmplă în situația în care destinatarul nu primește actul sau în situația în care comunicarea sau notificarea este efectuată cu încălcarea legii (de exemplu, actul judiciar este comunicat sau notificat unei persoane terțe)? În aceste condiții se poate totuși considera valabilă comunicarea sau notificarea actului judiciar (de exemplu, se pot remedia încălcările legii) sau trebuie să se facă un nou demers de comunicare sau notificare a actului judiciar?

Lipsa citării reprezintă o deficiență majoră care atrage după sine nulitatea întregii proceduri de la cererea de inițiere a procedurilor, însă fără includerea acesteia (articolul 187 din Codul de procedură civilă).

Se înțelege că lipsa citării are loc în următoarele cazuri:

 • omisiunea completă a citării [articolul 188 alineatul (1) litera (a) din Codul de procedură civilă];
 • identificarea eronată a persoanei care trebuie citată [articolul 188 alineatul (1) litera (b) din Codul de procedură civilă];
 • citarea necorespunzătoare prin aplicarea unui afiș [articolul 188 alineatul (1) litera (c) din Codul de procedură civilă];
 • citarea efectuată după decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice care trebuie citată [articolul 188 alineatul (1) litera (d) din Codul de procedură civilă];
 • dovada că destinatarul citației personale nu a luat cunoștință de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile [articolul 188 alineatul (1) litera (e) din Codul de procedură civilă].

Această nulitate se consideră a fi remediată numai dacă pârâtul sau Ministerul Public (dacă acesta este parte) participă la proces fără a reclama imediat lipsa citării (articolul 189 din Codul de procedură civilă).

De asemenea, citarea este nulă în cazul în care formalitățile stipulate în lege nu au fost respectate (articolul 191 din Codul de procedură civilă).

În afara cazurilor menționate anterior, omiterea unui act sau a unei formalități impuse prin lege pentru citare sau notificare constituie o simplă neregulă. Dacă această neregulă se invocă sau este constatată de instanță în cursul procedurii, instanța va dispune remedierea acesteia. În alte cazuri, o neregulă în citare sau notificare atrage după sine nulitatea actului numai atunci când legea prevede astfel sau când această neregulă poate influența examinarea cauzei sau hotărârea luată în cauză. În acest caz, celelalte acte procedurale care nu sunt afectate de actul nul rămân valabile [articolul 195 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă].

11 Trebuie să se plătească pentru comunicarea sau notificarea unui act judiciar și, dacă da, care este suma?

Da, în anumite cazuri care sunt detaliate mai jos, cheltuielile de citare și notificare sunt estimate în UC (unitate de cont).

Valoarea UC este actualizată automat în fiecare an în conformitate cu Indicele de sprijin social (ISS), ținând seama de valoarea UC din anul precedent [articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul privind cheltuielile de judecată adoptat în anexa la Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008].

Valoarea UC în 2021 este de 102 EUR. În 2021 este în continuare valabilă valoarea cheltuielilor în vigoare în 2020 , ca urmare a suspendării actualizării automate a UC, prevăzută la articolul 232 din Legea bugetului de stat pentru 2021.

Astfel:

 • citarea și notificarea personală de către executorii judecătorești costă 0,5 UC dacă se efectuează cu succes și 0,25 UC dacă nu se pot efectua [tabelul VII anexat la Ordonanța 282/2013 din 29 august 2013 cu trimitere la articolul 50 alineatul (1) din același act legislativ];
 • citarea și notificarea personală și citarea și notificarea prin aplicarea de afișe de către executorii judecătorești costă 0,5 UC dacă se efectuează cu succes; dacă nu se pot efectua, nu se percepe nici un preț [articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul privind cheltuielile de judecată);
 • la aceste sume se pot adăuga costurile de transport, dacă actul este îndeplinit de un executor judecătoresc, precum și TVA, atunci când este datorată [articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul privind cheltuielile de judecată].

NOTĂ: Regimul excepțional și temporar al formalităților de citare și de notificare poștală în contextul pandemiei de COVID-19

 • suspendarea semnăturii la predarea scrisorii recomandate.
 • semnătura se înlocuiește cu identificarea orală și preluarea numărului cărții de identitate a cetățeanului sau al oricărui alt mijloc adecvat de identificare. Destinatarul își prezintă actul de identificare, iar data la care a fost preluat numărul este înregistrată;
 • în cazul refuzului de a prezenta actul de identificare sau de a furniza datele menționate la punctul anterior, persoana care livrează corespondența consemnează incidentul pe scrisoare sau pe confirmarea de primire și returnează scrisoarea expeditorului;
 • în cazurile menționate în alineatul anterior, se consideră că actul de atestare a incidentului are valoare de notificare;
 • citările și notificările efectuate prin predarea scrisorii recomandate cu confirmare de primire se consideră efectuate la data la care a fost colectat numărul cărții relevante de identitate sau al oricărui alt mijloc legal de identificare;
 • acest regim se aplică, cu adaptările necesare, pentru citările și notificările efectuate prin contact personal.

Temei juridic: Legea nr. 10/2020 din 18 aprilie 2020

Legislația relevantă:

Codul de procedură civilă

Regimul juridic pentru procedura de inventar

Noua lege privind închirierile din mediul urban

Proceduri în competența Ministerului Public și a Registrului de stare civilă

Identificarea părții citate și a activelor care pot fi supuse indisponibilizării/instituții publice

Prelucrarea electronică a acțiunilor în justiție

Regulamentul privind cheltuielile de judecată

Legea bugetului de stat pentru 2021

Ordonanța 282/2013 din 18 aprilie 2020

Notă finală

Informațiile cuprinse în această fișă au caracter general, nu sunt exhaustive și nu obligă în niciun fel Punctul de contact, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, instanțele sau orice alți destinatari. Legislația aplicabilă trebuie consultată întotdeauna.

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.