Doručovanie právnych dokumentov

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručovanie“ označuje úradné doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností (ktoré je potrebné doručiť), ktoré možno písomne preukázať.

Existujú osobitné pravidlá o doručovaní, ktorými sa zabezpečuje vykonanie doručenia alebo právoplatnosť postupu a práva zúčastnených strán.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Akékoľvek súdne písomnosti, ktoré sa týkajú akéhokoľvek súdneho konania, ako napríklad príkazy, návrhy a iné podania, ktorými sa začína konanie, ako aj mimosúdne písomnosti (ktoré sa netýkajú súdneho konania, ale úradného oznamovania a doručovania, ktoré je nevyhnutné).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Súdni exekútori. V prípade žiadosti o doručenie písomností, ktoré sa doručujú v súlade s Haagskym dohovorom z roku 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností, akoukoľvek bilaterálnou dohodou, ktorú Cyprus podpísal a ratifikoval v súlade s nariadením (ES) č. 1393/2007, písomnosť prijíma ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku ako príslušný ústredný orgán a odovzdá ho súdnym exekútorom na doručenie.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Vo všeobecnosti nie, pokiaľ na danej adrese nie sú uvedené informácie o novej adrese.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Neuplatňuje sa.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

Takáto žiadosť do dnešného dňa nebola prijatá. V každom prípade existujú pochybnosti, či je v súvislosti s touto otázkou možné prijímať dôkazy.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

V praxi je bežnou metódou doručovania osobné doručovanie, ako je stanovené v Občianskom súdnom poriadku. V prípade právnickej osoby možno písomnosť doručiť výkonnému riaditeľovi, tajomníkovi spoločnosti alebo inej zodpovednej osobe v priestoroch spoločnosti.

Pokiaľ ide o metódy náhradného doručovania, musí sa na návrh strany v súlade s Občianskym súdnym poriadkom vydať súdny príkaz, ktorým sa povolí oznámenie obsahu písomnosti zverejnením na určenom mieste alebo zverejnením v novinách (alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý súd považuje za daných okolností za vhodný).

V tejto fáze nemožno použiť žiadne iné metódy.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Pozri odpoveď na otázku 5 vyššie.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Pozri odpoveď na otázku 5 vyššie.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Pozri odpoveď na otázku 5 vyššie.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Pozri odpoveď na otázku 5 vyššie.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Pozri odpoveď na otázku 5 vyššie.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Neuplatňuje sa.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Neuplatňuje sa.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Neuplatňuje sa.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Neexistuje taký dôkaz. Po doručení vyplní súdny exekútor potvrdenie o prijatí, na ktorom sú uvedené podrobnosti o doručovanom dokumente, meno a funkcia osoby, ktorej sa písomnosť doručuje, dátum a čas doručenia, alebo pokiaľ písomnosť doručená nebola, dôvody, prečo doručenie nebolo možné.

Ak sa doručovanie vykonáva podľa nariadenia (ES) č. 1393/2007, vydá sa osvedčenie stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako je stanovené v článku 10 tohto nariadenia.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

V takom prípade sa doručenie považuje za neplatné a nie je možné to napraviť. Ak je doručenie neregulárne, musí sa vykonať nové doručenie.

V prípade, že sa doručenie nevykonalo z dôvodu námietky osoby proti tomuto doručeniu, strana, ktorá má na doručení záujem, musí podať na súd žiadosť o náhradné doručenie.

Ak doručenie nebolo možné z dôvodu, že osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, nebolo možné vyhľadať, osoba, ktorá má na doručení záujem, môže prípadne po vydaní relevantného súdneho príkazu obsah písomnosti oznámiť.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Výška poplatku bola stanovená na 21 EUR.

Posledná aktualizácia: 01/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.