Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Doručovanie právnych dokumentov

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručovanie písomností“ v praxi znamená, že sa osobe alebo spoločnosti doručí žaloba alebo iné písomnosti týkajúce sa právneho konania začatého proti nim. Majú tak príležitosť obhájiť sa alebo reagovať na žalobu alebo konanie.

Existujú osobitné pravidlá[1] pre doručovanie písomnosti, ktorými sa zabezpečuje, aby všetky oprávnené strany dostali právne písomnosti, ktoré sa týkajú ich samých alebo ich konania, a ktorými sa zaručuje, aby sa mohli podniknúť náležité kroky, ak sa tieto písomnosti nedoručia riadnym spôsobom.

[1] Časť 6 Občianskeho súdneho poriadku obsahuje všeobecné pravidlá pre doručovanie. Ďalšie informácie sú v časti 7.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Všetky súdne písomnosti vrátane tlačiva návrhu, žiadostí, súdnych príkazov, žalôb atď. sa musia doručovať formálne v súlade s rôznymi pravidlami, pričom sa môžu odoslať poštou, doručiť osobne, doručiť súdnym úradníkom atď.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V záležitostiach v právomoci súdov grófstva za doručovanie spravidla zodpovedá súd grófstva. Na vrchnom súde doručovanie vykonávajú vo veľkej miere strany. Ak strana pripraví písomnosť, ktorú má doručiť súd, táto strana musí predložiť kópiu pre súd a pre každú stranu, ktorej sa má písomnosť doručiť.

Súd môže nariadiť, aby za doručenie zodpovedala iná osoba. Môže ňou byť strana iniciujúca súdne konanie alebo jej zástupca alebo právny zástupca. Okrem toho súd nezodpovedá za doručovanie v prípade, že sa v osobitnom pravidle alebo v praktickom usmernení k pravidlám stanovuje, že niektorá strana musí doručiť danú písomnosť, alebo že strana, v ktorej mene sa má písomnosť doručiť, oznámi súdu, že to chce urobiť sama.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak adresát už nebýva na adrese známej žiadajúcemu orgánu?

Nie. Spojené kráľovstvo nemá register miest bydliska, aký majú mnohé iné členské štáty EÚ. Dožiadaný orgán v Anglicku a Walese nemôže získať adresu osoby, ktorej sa majú písomnosti doručiť. Ak však majú byť písomnosti doručené spoločnosti a ak prijímatelia na danej adrese odmietajú prijať doručenie, prijímajúci orgán v Anglicku a Walese dokáže stanoviť registrovanú adresu spoločnosti (ak je iná) a môže doručiť písomnosti na túto adresu.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre a služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Ako bolo uvedené, v Spojenom kráľovstve neexistuje register miest bydliska. Na zistenie adresy osoby je nutné použiť úradníkov, ktorí môžu vyhľadať jednotlivcov alebo využiť určité webové sídla, na ktorých sa nachádzajú niektoré podrobnosti o adresátovi. Tento zoznam nie je úplný, ale obsahuje niekoľko príkladov druhov webových sídiel, ktoré sú dostupné. Niektoré sú bezplatné, napríklad telefónne záznamy (prvý odkaz). Na iné sa vzťahuje poplatok.

Telefónne záznamy spoločnosti British Telecommunications.

Vyhľadávanie adries na webových sídlach 192, UKRoll

Nájdenie osôb na webovom sídle Tracesmart

Registrované sídlo spoločnosti možno vyhľadať na webovom sídle obchodného registra. Niektoré vyhľadávania spoločností sú dostupné zdarma, ale na podrobnejšie vyhľadávania sa vzťahuje poplatok.

4.3 Ako orgány v tomto členskom štáte nakladajú so žiadosťou, ktorej cieľom je zistiť súčasnú adresu určitej osoby a ktorá bola zaslaná podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach?

V Anglicku a Walese nie je možné vyžiadať adresu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Hlavnou metódou doručenia v Anglicku a Walese je poštová zásielka prvej triedy. V súlade s príslušným súdnym poriadkom a praktickými usmerneniami sa môžu použiť aj iné metódy doručenia, a to tieto:

  1. osobné doručenie (súdnym úradníkom/procesným doručovateľom alebo stranou iniciujúcou súdne konanie);
  2. zanechanie písomnosti na schválenej adrese (pozri ďalej);
  3. prostredníctvom systému na výmenu dokumentov alebo
  4. faxom alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie.

Doručenie by sa malo uskutočniť na adresu uvedenú stranou, ktorej sa má písomnosť doručiť, pričom môže zahŕňať aj adresu právneho zástupcu alebo zástupcu tejto strany. Ak stranu, ktorej sa má písomnosť doručiť, nezastupuje žiadny právny zástupca alebo strana neuviedla doručovaciu adresu, písomnosť by mala byť odoslaná alebo zanechaná na adrese v súlade so súdnym poriadkom, ktorou je spravidla miesto obvyklého pobytu alebo posledné známe miesto pobytu alebo podnikania.

Ak má písomnosť doručiť súd, je jeho úlohou rozhodnúť, ktorá z metód doručovania sa má použiť.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Elektronické doručovanie písomností (vrátane e-mailu a faxu) je v občianskoprávnych konaniach povolené. Neexistujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť alebo prístup k tejto metóde doručovania písomností v závislosti od toho, kto je adresátom. Strana, ktorej sa má písomnosť doručiť, alebo jej právny zástupca však musí najskôr písomne uviesť, že je ochotná prijať doručenie písomnosti elektronickými prostriedkami.

Strany a právni zástupcovia môžu vyjadriť ochotu prijímať doručovanie písomností elektronickými prostriedkami niekoľkými spôsobmi. Po prvé v prípade, že právny zástupca poskytol číslo faxu na svojom hlavičkovom papieri. Po druhé v prípade, že na hlavičkovom papieri bola uvedená e-mailová adresa a právny zástupca potvrdil možnosť elektronického doručovania. Po tretie, elektronické doručovanie písomností je povolené v prípade, že vo vyjadrení k prípadu alebo v odpovedi na žalobu podanej na súde bolo uvedené číslo faxu, e-mailová adresa alebo iná elektronická identifikácia.

Ak má strana v úmysle doručiť písomnosť elektronickými prostriedkami (inými, ako je fax), musí sa najskôr opýtať strany, ktorej sa má písomnosť doručiť, či existujú podmienky, ktoré musia byť splnené, napr. či existuje osobitný formát, v ktorom sa písomnosti majú odoslať, alebo maximálne veľkosti príloh, ktoré sa môžu prijať.

Ak sa písomnosti doručia elektronicky, nie je potrebné zasielať okrem toho aj fyzickú kópiu.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Viac podrobností o pravidlách a postupoch pre doručovanie v Anglicku a vo Walese nájdete v časti 6 Občianskeho súdneho poriadku. Všeobecným pravidlom je, že navrhovateľ musí uviesť odporcovu doručovaciu adresu a že táto adresa je zvyčajne jeho súčasná adresa alebo posledná známa adresa alebo jeho miesto podnikania. Ak navrhovateľ nie je schopný zistiť tieto adresy, v súlade s časťou 6.19 môže požiadať o doručenie alternatívnou metódou na alternatívnu adresu. Presné podrobnosti závisia od skutočností predložených súdu, ale v zásade platí, že bez ohľadu na to, ktorá metóda sa použije, musí umožniť, aby bol odporca oboznámený s procesom, pozri praktické usmernenie 6A.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

V prípade použitia bežných poštových služieb alebo inej metódy doručenia, ktorou sa zabezpečuje doručenie v nasledujúci pracovný deň, sa písomnosti považujú doručené druhý deň po odoslaní, odovzdaní, doručení alebo prevzatí písomností príslušným poskytovateľom doručovateľských služieb za predpokladu, že tento deň je pracovným dňom, alebo v nasledujúci pracovný deň po tomto dni. Ak sa doručenie uskutočňuje faxom alebo inou elektronickou metódou a ak je písomnosť odoslaná v pracovný deň do 16.30 hod., považuje sa za doručenú v tento deň, a vo všetkých ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania. Ak sa použije alternatívna metóda doručenia, na základe súdneho nariadenia sa určí metóda a dátum, keď sa doručenie bude považovať za uskutočnené.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad) zvyčajne nie je alternatívnou metódou doručenia. Ak sa písomnosti doručujú doporučene a nie sú doručené, adresát sa o tom informuje v súlade s postupom stanoveným v časti 8.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Za predpokladu, že súd schválil metódu doručenia, platí dátum, keď sa písomnosť považuje za doručenú, bez ohľadu na to, či adresát prijme doručenie alebo nie.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 14 nariadenia o doručovaní)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 14 nariadenia o doručovaní), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Doporučené doručenie spoločnosťou Royal Mail (poštová služba Spojeného kráľovstva) sa vzťahuje na adresu, a nie na osobu. Preto je možné, že písomnosti dostane iná osoba ako adresát, ak býva na tej istej adrese.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel doručovania poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 14 nariadenia o doručovaní č. 1393/2007, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel doručovania poštou možné – pozri vyššie)?

Ak na vyžiadanej adrese nie je k dispozícii nik, kto by podpísal prevzatie písomností, vrátia sa na miestny poštový úrad, pod ktorý patrí adresa. Ak sa nevyzdvihnú v danej lehote (pozri ďalej), vrátia sa odosielateľovi, pričom v tomto prípade sa doručenie nepovažuje za uskutočnené.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak nebolo možné doručiť písomnosti na adresu, zanechá sa lístok s oznámením o pokuse o doručenie. Na lístku nájde adresát informácie o tom, kde si môže vyzdvihnúť písomnosti a v akej lehote by si ich mal vyzdvihnúť. Dokumenty zasielané doporučenou poštou v rámci Spojeného kráľovstva by mali byť vyzdvihnuté do jedného týždňa. Pre medzinárodnú poštu platí lehota troch týždňov.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Súd zaznamenáva skutočnosť, že doručil určitú písomnosť. Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené s výnimkou prípadu, keď sa vrátia prostredníctvom poštového systému.

Ak navrhovateľ doručuje písomnosť, musí súdu predložiť potvrdenie o doručení do siedmich dní od doručenia. V tomto potvrdení sa musí uvádzať, že písomnosť nebola vrátená ako nedoručená, ako aj podrobnosti o metóde a dátume doručenia.

Po prijatí tlačiva návrhu má dlžník 14 dní na to, aby naň odpovedal. Ak odošle potvrdenie o prijatí doručovanej písomnosti, lehota na odpovedanie sa predlžuje na 28 dní od doručenia náležitostí žaloby.

Ak sa písomnosti doručujú osobne, vypracuje sa písomný záznam v podobe potvrdenia alebo miestoprísažného vyhlásenia o doručení, v ktorom sa uvádza čas a dátum doručenia. Môže sa použiť ako dôkaz v prípade, že príjemca poprie prijatie týchto písomností.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak sa osoba dozvie o tom, že jej neboli doručené právne písomnosti, ktoré mala právo dostať, môže prijať kroky na zabezpečenie toho, aby sa uskutočnil tento proces, a to buď ak sa obráti na druhú stranu alebo jej právnych zástupcov, alebo ak sa obráti na súd. Ak už boli v rámci konania vydané súdne príkazy alebo rozsudky, možno podať návrh na ich zrušenie z dôvodu, že písomnosti neboli doručené.

Ak strana prijme doručovanú písomnosť po uplynutí minimálnej lehoty na oznámenie prípustnej v súlade s pravidlami, doručenie sa stále môže považovať za platné. Ak sa doručenie písomností považuje za neplatné, možno podniknúť kroky na opätovné doručenie. Súd môže za určitých okolností upustiť od doručovania písomností.

11 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

Náklady na doručovanie písomností poštou sú zahrnuté v bežných súdnych poplatkoch. Ak majú byť písomnosti doručené osobne súdnym úradníkom alebo procesným doručovateľom, poplatok sa líši v závislosti od druhu konania a od toho, či sa využije súdny úradník alebo procesný doručovateľ.

Posledná aktualizácia: 18/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.